Съгласно Наредба №3, раздел III, чл. 39(1)Дата24.10.2018
Размер55.47 Kb.
Приложение №1
Техническа спецификация

за процедура по ЗОП за доставчик на нетна електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група на ЦСМП-Варна


Данни за Възложителя:

1.Точка на присъединяване към електроразпределителната мрежа НН на „Енерго-Про Мрежи „АД , както следва:Филиали

Точка на присъединяване

Варна

В ТП на РЗИ-Варна

Девня

В Общинска болница - Девня

Дългопол

В ДКЦ-медицински център Дългопол

Вълчи Дол

В Медицински център Вълчи дол (бивша поликлиника)

2. Мерене на страна ниско напрежение 0.4КV/50Hz, 2-ра тарифа, дневна и нощна,Филиали

Мерене

Варна

Индиректно, КТ=40

Девня

Директно

Дългопол

Директно

Вълчи Дол

Директно

3. Категория на осигуреност на електроснабдяването нулева съгласно Наредба №3, раздел III, чл.39(1). Към нулева категория се отнасят потребители, при които прекъсването на електроснабдяването може да застраши живота и здравето на хора, предизвика заплаха за сигурността на държавата, значителни материални щети, разстройване на сложни технологични процеси, нарушаване функционирането на особено важни за икономиката обекти, системи за свръзка и телевизия.

4. Данни за потребена ел. енергия на база изминалите 12 месеца (07.2015- 06.2016г.) като база за обем на поръчката – 556 382 Квч/556 Мвч. Данните са на база фактури на „Енерго-Про Продажби „АД за отчетния период. В таблиците по-долу са показани детайлно общо потребената ел. енергия по филиали и тарифи.

4.1 Потребената общо ел. енергия за изминалите 12 месеца общо и по двете тарифи, както и само за зимния период е показана по-долу в Табл.1. Потребената електроенергия само за зимният период е показана, тъй като при него се получава максимално натоварване на мрежата.Филиали

Потребена общо ел. енергия за период 07.2015- 06.2016г. в Квч

Потребена дневна ел. енергия за период 07.2015- 06.2016г. в Квч

Потребена нощна ел. енергия за период 07.2015- 06.2016г. в Квч

Потребена общо ел. енергия за период 11.2015- 03.2016г.в Квч

Варна

375 882

257 702

118 180

273 700

Девня

92 500

59 300

33 200

54 750

Дългопол

46 300

30 500

33 200

19 500

Вълчи Дол

41 700

26 800

14 900

26 500

4.2. Максимално потребената ел. енергия за зимният период на 2016г. е показана по-долу в Таблица 2

Потребената електроенергия само за зимният период е показана, тъй като при него се получава максимално натоварване на мрежата.


Филиали

Максимално потребена ел. енергия за период 11.2015- 06.03.2016г.в Квч

Месец

Варна

60 000

февруари

Девня

13 600

януари

Дългопол

6 000

март

Вълчи Дол

6 000

януари

5. Възложителят не обявява данни за промяна на инсталираната мощност, респективно на присъединената мощност към електроразпределителната мрежа НН на „Енерго-Про Мрежи „АД. Обемът на поръчката – 556 382 Квч/556 Мвч се запазва.Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да:

  1. продава на Възложителя договорените количества електрическата

енергия мястото на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия, приети с решение на КЕВР, последно обн. в Държавен вестник (ПТЕЕ).

  1. включи Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща такса за участие.

  2. извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.

  3. издава единни фактури на Възложителя, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, както и всички нормативно определени мрежови услуги.
  1. уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.
  1. предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в Договора информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.

  2. спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.


Планиране на количествата:

Изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.


Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя.

Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

Възложителят ще упълномощи изпълнителя да потвърждава графиците за доставка пред ЕСО ЕАД.

Възложителят ще уведомява Изпълнителя с писмено предизвестие 10 (десет) дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху договорното изпълнение.


В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или дълготрайна невъзможност за електропотребление, Възложителят писмено ще уведоми Изпълнителя, до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница