Ще имаме едно çíàìå‚ íà êîåòî ùå ïèøåДата23.10.2018
Размер29.17 Kb.
#93318

Ще имаме едно çíàìå‚ íà êîåòî ùå ïèøå:


Свята и è ÷èñòè ðåïóáëèêà”
Бай Каравелов,

Вие като честен и свободен български

вестникар, такъв Ви показва и листът „Свобода", който издавате, [се борите] без разлика за всеки народ, който би показал, [че иска] да живее [свободно],

Ние, българите, бяхме честити чак сега

да се сдобием с напълно свободен вестник,

[който] дава право на всекиго да представи

народното ни мнение пред света. И ние сме

хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът - в България, Тракия[и] Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, [те] ще бъдат рав-

ноправни с българина във всичко. Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република". Същото желаем и на братята сърби, черногорци, румънци и пр. да не остават след нас [и] в едно и също време да дадат гласа си. Време е с един труд да спечелим онова, което са търсили и търсят братята французи, т.е. млада франция, млада Русия и пр. Колко скъпо и с какви загуби?

Брат брата, син баща, бащата сина си да '

/бива? Сега е време да преварим това зло.

[Защо да водим] втора борба? Сега е лесноа можем с малко материал да се спасим от

òîâà гнусно и невярно тиранство, сто пъти

ïî-назад от нас във всичко. Неговите топоâå

, неговите игленки пушки са в нашите ðúöå. Само ни трябва още мъничко време да ïîработим [няколко] години. Но [само] тогаâà [след като поработим], бай Каравелов, êакто ви пиша в писмата с братя Марина [п. т

Ëуканов] и Иван [Драсов], с божя воля ще ñъсипем гнилата и страхлива държава, та äà съзидаме друга многотрайна по новото çидане. Да съсипем, казвам, гнилата и безаконна държава, но не хората, не жените и äецата им. [Стига] само да се покорят на горните свети закони,

[те ще са на] равно с българина.Бай редакторе, чрез вестника Ви или

както намерите за по-добре, да питаме братята сърби: ще ли ни подадат ръка против общия ни враг в едно време, или не?

Нека ни кажат искрено, та да знаем какво да работим и ние, и те, щото да не проливаме много кръв. Срамно е ние да сравняваме силата си с такива гламавци, каквито са турците... Когато неприятелят ми е по-гламав от мене, той е в ръцете ми с всичкия си материал. Питаме: сега, когато искаме да вървим към правия живот и свобода, кой мойе да застане на пътя ни, ако не иска барим гласа си да даде за доброто? Мисля никой [няма] да смее.

[Трябва] да се даде правото на всеки живее почтено и свободно. И ние, българите, отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата.

Всекидневните ни убийства, потурчванията на грабнатите ни невръстни деца, обезчестяването на девойките и жените ни от турците са били всекидневно оплаквани с кървави сълзи пред европейските консули. На нашия прегракнал глас - никакъв отзив, отникъде помощ, напротив, стават учители против нас. Тогава где остава тяхното Образование и човещина? И все тъй ли ще се оплакваме и ще се надяваме на техните лъжи?

Не, наместо сълзи, сега леем куршуми, а надеждата ни е на Правосъдния и на нашиòå ìèøöè.Åòî÷å èäåì‚ãîñïîäèí ðåäàêòîðå‚÷ðåç вестника Ви да представим народнотомнение пред света.

Дописка на В. Левски до в. „Свобода,

писана през втората половина на 1870 г.,

публикувана в „Свобода на 13.02.1871 г

Òàçè ñòàòèÿ áå ïóáëèêóâàíà ïî ñòðàíèöèòå íà Áúëãàðñêè õîðèçîíòè 10 ôåâ. 2003ã.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница