Шипченски проходДата13.01.2018
Размер97.33 Kb.
1) Лични данни
Септемврина Георгиева Костова / 03.11.1950 г./

София, бул. “Шипченски проход” 23 вх.Б

GSM: 0886301425 / costovs@yahoo.com
Доцент по Икономика и управление на търговията / 26.03.1992 г.

Доктор по Икономика и управление (на търговията) / 12.05.1988 г.


УНСС, катедра “Икономика на търговията”
2) Заявени компетенции
Област на висшето образование:

3. Социални, стопански и правни науки


Професионално направление

3.8. Икономика


Научна специалност

05.02.18 Икономика и управление (по отрасли - търговия)3) Доказателства за компетенциите
Научни трудове и публикации
1. Костова, С. Състояние и развитие на търговията на дребно – световни практики и български измерения. С., “Крисан”, 2009, 280 с.
2. Костова, С. Интернационализация на търговията на дребно. С. “Рекорд”, 2010, 130 с.
3. Костова, С. Съвременен интернационален профил на търговията на дребно, сборник доклади от юбилейна международна научна конференция “Търговията в съвременното общество: наука и практика”, Варна, 2008, с.179- 186.

4. Костова, С. Съвременни интеграционни модели в търговията, Тринадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, 2008, с.58-66.
5. Костова, С. Сравнителен анализ на дейността на търговски вериги в България. Несебър, сб. доклади от международна конференция “Мениджърски решения за глобален и местен пазар в условия на криза”, 9-12 септември 2009, с.69-75

Публикации на доц. д-р Септемврина Костова, цитирани в книги, статии, дисертации

Цитирана в книги:

Аврамов, Велко Димитров. Потребителско поведение / Велко Димитров Аврамов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Стопанство, 2006 . - 322 с.

- цитирана в библиографията: ( Управление на покупките / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999) – на 322с.

Аврамов, Велко Димитров. Потребителско поведение / Велко Димитров Аврамов . - София : Стопанство, 2005 . - 275 с.

- цитирана в библиографията: ( Управление на покупките / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999) – на 272с.

Аврамов, Велко Димитров. Потребителско поведение: Теория и практика / Велко Димитров Аврамов . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2001 . - 260с.

- цитирана в библиографията: ( Управление на покупките / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999) – на 254с.
Благоев, Веселин Иванов. Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи,стратегии,маркетинг микс / Веселин Иванов Благоев . - 2. доп. и прер. изд. . - София : International University, 2003 . - 639 с.

- цитирана под линия: ( Управление на продажбите / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив.изд."Стопанство", 1997 . - 248 с.) – на 16 с.
Благоев, Веселин Иванов. Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи,стратегии,маркетинг микс / Веселин Иванов Благоев . - 2. доп. и прер. изд. . - София : International University, 2003 . - 639 с.

- цитирана под линия: (Управление на покупките / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999) – на 16 с.
Благоев, Веселин Иванов. Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи,стратегии,маркетинг микс / Веселин Иванов Благоев . - 2. доп. и прер. изд. . - София : International University, 2003 . - 639 с.

- цитирана под линия: (Маркетинг на търговската фирма / Септемврина Георгиева Костова, 2003) – на 341 с., 342 с.

Благоев, Веселин Иванов. Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи,стратегии,маркетинг микс / Веселин Иванов Благоев . - 2. доп. и прер. изд. . - София : International University, 2003 . - 639 с.

- цитирана под линия: (Търговия на дребно/Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2000), 353 с., 356-357 с.

Благоев, Веселин Иванов. Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи,стратегии,маркетинг микс / Веселин Иванов Благоев . - 2. доп. и прер. изд. . - София : International University, 2003 . - 639 с.

- цитирана под линия: (Търговия на дребно/Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2000), 380-381 с.

Гълъбова, Виолета Борисова.   Ключови маркетингови фактори за успех в търговията на дребно / Виолета Борисова Гълъбова.- София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, - 204 с

- цитирана под линия: (Търговия на дребно / Септемврина Георгиева КостоваИван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с. – на стр. 48.

- цитирана под линия: (Маркетинг на търговската фирма / Септемврина Костова. – София: Принт ООД, 2003. – на стр. 107.

- цитирана под линия: (Маркетинг на търговската фирма / Септемврина Костова. – София: Принт ООД, 2003. – на стр.117.

- цитирана под линия: (Търговия на дребно / Септемврина Георгиева КостоваИван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с. – на стр. 124.

- цитирана под линия: (Търговия на дребно / Септемврина Георгиева КостоваИван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с. – на стр. 149.

- цитирана под линия: (Управление на продажбите / Септемврина КостоваИван Петров . - 5. изд. . - София : Крисан-С, 2007 . - 352 с. – на стр. 182.

- цитирана в библиография: (Маркетинг на търговската фирма / Септемврина Костова. – София: Принт ООД, 2003. – на стр. 202.

- цитирана в библиография: (Търговия на дребно / Септемврина Георгиева КостоваИван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с. – на стр. 202.

- цитирана в библиография: (Управление на продажбите / Септемврина КостоваИван Петров . - 5. изд. . - София : Крисан-С, 2007 . - 352 с. – на стр. 202.

Младенова, Галина. Основи на маркетинга / Галина Младенова, Надежда Димова . - София : НБУ, 2009 . - 270 с.

- цитирана в библиографията: (Управление на продажбите / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров .- 2.доп.изд. . - София : Унив.изд."Стопанство", 1999 . - 268 с) – на 255с.
Младенова, Галина. Основи на маркетинга / Галина Младенова, Надежда Димова . - София : НБУ, 2009 . - 270 с.

- цитирана в библиографията: (Управление на продажбите / Септемврина КостоваИван Петров . - 5. изд. . - София : Крисан-С, 2007 . - 352 с) – на 255с.
Младенова, Галина. Основи на маркетинга / Галина Младенова, Надежда Димова . - София : НБУ, 2009 . - 270 с.

- цитирана в библиографията: (Продаване и управление на продажбите / Септемврина Костова, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 464 с.) – на 255с.
Чаушев, Ангел. Търговия на едро / Ангел Чаушев, Георги Петров, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 224 с.

- цитирана в библиографията: ( Търговски мениджмънт / Септемврина Костова . - София : ИК"Люрен", 1999.) – на 69с.
Чаушев, Ангел. Търговия на едро / Ангел Чаушев, Георги Петров, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 224 с.

- цитирана в библиографията: ( Управление на покупките / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999) – на 102с.
Чаушев, Ангел. Търговия на едро / Ангел Чаушев, Георги Петров, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 224 с.

- цитирана в библиографията: (Управление на продажбите / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров .- 2.доп.изд. . - София : Унив.изд."Стопанство", 1999 . - 268 с.) – на 115с.
Чаушев, Ангел . Търговия на едро / Ангел Чаушев, Георги Петров, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 224 с.

- цитирана в библиографията: ( Търговия на дребно / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с.) – на 205с.
Цитирана в статии и доклади:
Атанасова, Тодорка и др. Приложение на мулти – агентните системи при вземане на стратегически решения в търговските фирми. // С ъ в р е м е н н и предизвикателства пред търговията : Сб. с докл. от юбил. междунар. науч. конф. по случай 50 г. кат. "Иконом. и управл. на търговията" и 55 г. спец. "Иконом. на търговията",13-14 ноем. 2003 г. . - Варна : Икономически университет - Варна, 2003 . – 439 - 444 - с.

- цитирана в библиографията: ( Търговия на дребно / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с.) – на 444 с.
Андонова, Магдалена. Аспекти на отчетно-ипформационната система за счетоводно отчитане на продажбите в търговска верига METRO Cash & Carry (по примера на METRO - Варна). // А л т е р н а т и в и, 2002, № 1-2, с. 52-54

- цитирана в библиографията: ( Управление на продажбите / Септемврина Георгиева Костова . - 1 . - София : Унив.изд."Стопанство", 1996 . - 201 с.) – на 54 с.
Мишева, Ирена. Пласментната политика на българските застрахователи в европейския застрахователен пазар. // Б а н к и Инвестиции Пари, 2007 Х V, №10, с. 4-8

- цитирана под линия: (Продаване и управление на продажбите / Септемврина Костова, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 464 с) – на7 с.
Цанкова, Надежда. Съвременни предизвикателства пред стимулирането на търговските работници за увеличаване на продажбите. // С ъ в р е м е н н и предизвикателства пред търговията : Сб. с докл. от юбил. междунар. науч. конф. по случай 50 г. кат. "Иконом. и управл. на търговията" и 55 г. спец. "Иконом. на търговията",13-14 ноем. 2003 г. . - Варна : Икономически университет - Варна, 2003 . – 133 - 139 - с.

- цитирана в библиографията: ( Управление на продажбите / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров .- 2.доп.изд. . - София : Унив.изд."Стопанство", 1999 . - 268 с. ) – на 139 с.

Цонова, Мария. Роля и място на локализацията в общата търговска стратегия на фирмата. // А л т е р н а т и в и, 2003, № 7, с. 19-21

- цитирана в библиографията: ( Търговия на дребно / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с.) – на 21 с.
Панайотова, Св., А. Николова Потребителската удовлетвореност и лоялност – основни фактори за успеха на фирмата // сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лeсотехнически университет, 2009 / 3-4

- цитирана в библиографията: (Философия на маркетинга / Костов, Константин., Септемврина Костова , С., 2008) – на 72 с.- цитирана в библиографията: (Панйотова, Св., С.Костова Биоразградимите опаковки – икономически и екологични аспекти, УНИТЕХ, Гб, 2008, т. III, с. 51-56)
Панайотова Св., Св. Симеонов Приложение на възобновяеми суровини при детайли, получени чрез леене под налягане // Международна научна конференция “Техника, технологии и системи” ТЕХСИС 2009, 29-30 май Пловдив

Цитирана в дисертации:

Кътева, Марияна Николова.   Оценка и анализ на конкурентоспособността на търговските вериги : Дис. за прис. на образ. и науч. степен "доктор" / Марияна Николова Кътева . - Свищов, 2009 . - 264 л.

- цитирана под линия: (Оценяване на търговските вериги в светлината на глобализацията // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие  : Сборник [ материали от ] VІІ нац. симпозиум, съст. на 20 ноем. 2002 г., София . -София : УНСС, 2002 . - 228 с. – на стр. 11.

- цитирана под линия: (Маркетинг на търговската фирма / Септемврина Костова. – София: Принт ООД, 2003. – на стр. 108.

- цитирана под линия: (Търговия на дребно / Септемврина Георгиева КостоваИван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с. – на стр. 213.

- цитирана в библиографията: (Маркетинг на търговската фирма / Септемврина Костова. – София: Принт ООД, 2003. – на стр. 205.

- цитирана в библиографията: (Оценяване на търговските вериги в светлината на глобализацията // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие  : Сборник [ материали от ] VІІ нац. симпозиум, съст. на 20 ноем. 2002 г., София . -София : УНСС, 2002 . - 228 с. – на стр. 205.

- цитирана в библиографията: (Търговия на дребно / Септемврина Георгиева КостоваИван Митов Петров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1999 . - 252 с. – на стр. 205.
Милева, Миглена Душкова.   Разширяване на пазарното присъствие на търговската фирма в условията на нарастваща конкуренция : Дис. за прис. на образ. и науч. степен "доктор" / Миглена Душкова Милева . - Варна, 2006 . - 187 л. : с табл, гра.

- цитирана под линия: (Продаване и управление на продажбите / Септемврина КостоваИван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 464 с. – на стр.26.

- цитирана в библиографията – (Управление на продажбите / Септемврина Георгиева Костова,  Иван Митов Петров . -  2.доп.изд. . -София : Унив.изд."Стопанство", 1999 . - 268 с. – на стр. 180.

- цитирана в библиографията: (Продаване и управление на продажбите / Септемврина КостоваИван Петров . - София : Тракия-М, 2002 . - 464 с. – на стр. 180.
Йовчева, Ирина Красимирова. Управление на търговски вериги : Дис. за прис. на образ. и науч. степен "доктор" / Ирина Красимирова Йовчева ; Науч. рък. Септемврина Костова . - София, 2008 . - 210 с., 104

  • цитирана под линия: (- 54Костова, С., Ив. Петров, Управление на покупките, УИ „Стопанство”, С. 1999, с. 104Йовчева, Ирина Красимирова. Управление на търговски вериги : Дис. за прис. на образ. и науч. степен "доктор" / Ирина Красимирова Йовчева ; Науч. рък. Септемврина Костова . - София, 2008 . - 210 с.

- цитирана под линия: (- 13 Костова, С. Проучване на организационната отговорност на търговските работници от търговски вериги //Алтернативи, 2006), 188
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница