Сигурност всеки ден министерство на земеделието и хранитеДата20.08.2018
Размер91.73 Kb.СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A

+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
към 01.12.2014 г.

Основна причина за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на пшеницата и ечемика през тази година са наднормените и продължителни валежи в началото на есента, които забавиха предсеитбените обработки на площите.

Агрометеорологичните условия през първото и второто десетдневие на месец ноември благоприятстваха активната вегетация на пшеницата, ечемика и зимната рапица и стимулираха развитието на по-късно засетите зимни житни култури. Настъпилото застудяване в края на месеца задържа, а на много места в Северна България и във високите полета прекрати развитието на есенните посеви. В края на месеца почвените влагозапаси в еднометровия слой в полските райони са над 90% от ППВ (пределна полска влагоемност), а в крайните северозападните райони, в Софийското поле и на места в Тракийската низина достигат нива до ППВ.

През ноември при овощните култури протичаха закалителни процеси предшестващи периода на покой. Тихите и слънчеви дни през месеца бяха подходящи за извършването на резитби, внасяне на минерални торове и растителнозащитни третирания.ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Фенофаза:

пшеница - „втори – трети лист” – „масово братене”

ечемик - „трети лист” – „масово братене”

Извършено е есенно торене на:

- пшеница с N - 4149,36 хил.дка; P2O5 - 1983,56 хил.дка; K2O - 884,90 хил.дка и NPK - 1373,43 хил.дка.

- ечемик с N - 612,09 хил.дка; P2O5 - 294,83 хил.дка; K2O - 108,50 хил.дка и NPK -206,26 хил.дка.

Контрол на плевелите:

Третирани с хербициди са общо 179,3 хил.дка пшеница, от тях на 124,3 хил.дка, е третирано срещу едногодишни житни плевели, а на 55 хил.дка срещу широколистни плевели.


Обикновена полевка

При извършените обследвания в цялата страна от инспекторите по растителна защита през месеците октомври и ноември, се наблюдава масово развитие и нападение от мишевидни гризачи в посевите със зимни житни култури и рапица. Популациите са смесени - от обикновена полевка и семеядни мишки.

Обследвани са 5096,9 хил.дка пшеница, ечемик, ръж, третикале, рапица и люцерна. От тях с плътност под прага на вредност са 1301,6 хил.дка, около прага на вредност са 1839 хил. дка и над прага на вредност са 1956,3 хил.дка.

Третиране срещу мишевидните гризачи е извършено общо на 2259,8 хил.дка, в това число на 1964,75 хил.дка зимни житни култури и на 295,1 хил.дка рапица.
Култура

Обслед-вана площ

Процент спрямо посевната площ

Плътност

акт.кол/дка

Третирани площи

до 1

до 2

2-5

6-10

над 10

Пшеница

3742,095

39,56%

998,787

1313,627

1011,351

317,230

101,100

1748,321

Ечемик,

Ръж,

Тритикале

619,636

38,87%

139,119

229,943

169,113

61,161

20,300

216,424

Рапица

735,183

46,98%

163,703

295,470

230,310

43,700

2,000

295,073
5096,914

40,39%

1301,609

1839,04

1410,774

422,091

123,400

2259,818

Процент спрямо обследваната площ

25,54%

36,08%

27,78%

8,28%

2,42%
В повечето области на страната, числеността на обикновената полевка и другите полски мишевидни гризачи в посевите със зимни житни култури и рапица е до две активни колонии на декар. Плътност от 2 до 5 акт.кол/дка е констатирана в 22 области: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София област, София град, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол. В отделни площи в областите Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Разград, Стара Загора, Търговище и Шумен плътността достига от 6 до 10 акт.кол/дка. Над десет активни колонии на декар са констатирани в областите: Варна, Враца, Стара Загора, Търговище и Шумен.

По-високата плътност е отчетена основно в площи с редуцирани почвени обработки, в които не е извършвана дълбока оран и в по-напредналите в развитието си посеви. Там колониите са добре развити и вече се наблюдават петна от унищожена растителност около колониите.

Площите засети с люцерна, са основните изходни центрове на обикновената полевка и на повечето полски мишевидни гризачи. Поради 5-6 годишно ползване на люцерновия посев, гризачите намират най-добри условия на живот, за устройване на мощни колонии и да се хранят целогодишно с богато калорична за тях белтъчна храна.

Особено важна, с решаващо значение върху числеността на популацията на полевката, е последната, зазимяваща късна есенна коситба на люцерната и бързото изнасяне на окосената зелена маса. Чрез тази коситба, гризачите лесно се забелязват от техните хищници и лесно биват унищожавани.

От обследваните 230,1 хил.дка посеви с люцерна - под ПИВ са 8,6 хил.дка, 24,9 хил.дка са около прага на вредност, а 196,6 хил.дка са над ПИВ.

Плътност от 2 до 5 акт.кол/дка е констатирана в областите: Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Стара Загора и шумен. В площи в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище и Шумен плътността достига от 6 до 10 акт.кол/дка. Над десет активни колонии на декар са констатирани в областите: Варна, Велико Търново, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Стара Загора, Търговище и Шумен.

На площите с отчетена най-висока плътност от мишевидните гризачи са заложени примамки - 37,6 хил.дка люцерни.

Чрез бюлетините по растителна защита земеделските производители са посъветвани да извършват редовни обследвания на засетите площи с есенници, рапица и люцерна и при доказана плътност от 2 акт.кол/дка да третират с разрешените за употреба родентициди, като се вземат всички предпазни мерки за опазване на птиците и дивеча.Обикновен житен бегач

През месец ноември агрометеорологичните условия бяха благоприятни за увеличаване ареала и вредоносната дейност на обикновения житен бегач. Неприятеля зимува като ларва и по-рядко като възрастно насекомо в почвата. Повреда нанасят ларвите, като изсмукват сока и сдъвкват листата на младите житни растения оставяйки неповредена само нерватурата. Големи икономически загуби неприятеля причинява при засяване на житните култури в условията на монокултура (житни след житни).

Повреди от неприятеля в есенници са констатирани в области: Благоевград, Бургас, Враца, Кюстендил, Разград, Перник, Плевен, Пловдив, София област, Сливен, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол.

В област Стара Загора е констатирана масова поява на ларви втора възраст, в периода 2-4 ноември.

До момента са третирани 25,1 хил.дка есенници (площи с нападение над ПИВ - 3 бр. ларви на кв.м.) в областите: Бургас, Перник, Плевен, Разград и Стара Загора.

Житни мухи

В топлите и слънчеви дни на месец октомври, в много от ранните посеви с пшеница се наблюдаваше масов летеж на мухите от есенното поколение (Бургас, Враца, Перник, Плевен, Разград, Стара Загора, Търговище и Шумен). През ноември нанесените поражения върху нетретираните посеви са в границите от 2-3 до 6-8 нападнати растения на кв.м. с пожълтял и изсъхнал централен лист.

Късните сеитби през тази есен ограничиха вредната дейност на житните мухи. През месец октомври срещу неприятелите са третирани 119,5 хил.дка есенници.

От края на месец ноември се наблюдава начало на поява на първи петна по долните листа от септориози по житните. Нападението от септориози през пролетта на тази година, неправилният сеитбооборот, сеитбата на чувствителни сортове и наличието на растителни остатъци е предпоставка, при благоприятни климатични условия, за ранна поява и развитие на патогените. До момента установената степен на нападение е слаба (0-5%) в областите: Видин, София-област, Търговище и др.

През последните няколко години, още от есента, в посевите с ечемик се наблюдават мрежовидни петна. Патогена се запазва под обвивката на семената и в растителните остатаци. Прояви от него са наблюдавани в отделни, по-рано засетите посеви в слаба до средна степен на нападение.

Установени са първи прояви на ражди по житните в районите на Пазарджик и Разград.


РАПИЦА

Фенофаза: „3-ти - 4-ти лист” - „6-ти - 9-ти лист”

Развитието на зимната маслодайна рапица през месец ноември протeчe с умерени темпове. Относително високите дневни температури през месеца и падналите валежи благоприятстваха растежа и развитието на засятите посеви. През тази есен стартерно торене е извършено на 961,5 хил. дка (61,4 %) от засетите площи със зимна маслодайна рапица. Почвени хербициди са приложени на 366,5 хил.дка, а на 45,7 хил.дка са внесени вегетационни хербициди.Рапична листна оса

При благоприятни температурни условия лъжегъсениците на неприятеля са изключително лакоми и топлите есенни дни създадоха именно такива условия за тяхното изхранване и развитие. При направените обследвания в районите на: Бургас, Добрич, Пловдив и Шумен е установена плътност от 3-4 до 6 бр. лъжегъсеници/кв.м. (при ПИВ 2-3 бр. лъжегъсеници/кв.м). Около плътността на вредност 2-3 бр. лъжегъсеници/кв.м. е констатирана в областите: Видин, Враца, Плевен, Разград, Стара Загора и Ямбол. Ниска е отчетената плътност на неприятеля в областите: Варна, Перник, Сливен, София-област и Търговище – от 0 до 2 бр. лъжегъсеници/кв.м.

Химичният контрол при рапичната листна оса е насочен срещу младите лъжегъсеници. До средата на месец ноември, за опазване на рапичната реколта е проведено пръскане на 179,8 хил.дка в областите: Бургас, Видин, Добрич, Плевен, Пловдив, Търговище, Шумен, Ямбол и др.

Рапична стъблена бълха

Утвърдените прагове на икономическа вредност (ПИВ) при рапичната листна бълха са в зависимост от фенофазите на рапицата. Във фенофаза „поникване” ПИВ е 2 бр. възрастни / кв.м, а във фенофаза „разтворен 3-ти лист” до „9 или повече листа” ПИВ е 4 бр. възрастни / кв.м. При извършените обследвания през топлите дни на месеците октомври и ноември, плътност над ПИВ е отчетена в областите Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, Търговище, Шумен и Ямбол. В тези области е изведен химичен контрол с регистрираните продукти за растителна защита на 227,8 хил.дка.

Рапичната стъблена бълха презимува в стадии на развитие: яйце, ларва или имаго. В края на първата десетдневка на месец ноември е установено излюпване на ларви на неприятеля.

Единични петна от сухо стъблено гниене (фома) по долните листа на растенията са наблюдавани в областите Враца, Видин, Пазарджик, Перник, Плавдив, София област, Стара Загора и Разград. Предпазно третиране е извършено на 11,2 хил.дка в районите на Видин, Пловдив, Перник и София-област.


Наблюденията върху развитието и здравното състояние на характерните за периода земеделски култури продължават.

СП/ТВ/РЗК/БАБХ

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница