Силвия трифонова парична теория, парична политика, европейска парична интеграцияДата26.10.2018
Размер99 Kb.


СИЛВИЯ ТРИФОНОВА
ПАРИЧНА ТЕОРИЯ, ПАРИЧНА ПОЛИТИКА, ЕВРОПЕЙСКА ПАРИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СТОПАНСТВО”

София, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 9


Списък на съкращенията 13
Глава 1. Теория на парите и валутните курсове 15

1. Същност и функции на парите 15

1.1. Обща характеристика на парите 15

1.2. Функционална характеристика на парите 17

2. Произход, еволюция и класификация на парите 23

3. Дефиниране и измерване на паричното предлагане 31

4. Измерване и промяна на стойността на парите 36

5. Същност и роля на паричната политика 40

5.1. Еволюция на паричната политика 44

6. Характеристика на паричното търсене 49

6.1. Теоретичен фундамент на търсенето на пари 50

7. Парични режими и парични стратегии 57

7.1. Дефинитивна характеристика на паричните режими 57

7.2. Видове парични режими и парични стабилизации 61

7.2.1. Таргетиране на валутния курс 61

7.2.2. Таргетиране на паричен агрегат 65

7.2.3. Таргетиране на инфлацията 67

7.2.4. Парична политика с имплицитно зададена котва 69

8. Валутни и валутно-курсови режими 70

8.1. Същностна характеристика на валутните и валутно-курсовите режими 70

8.2. Същност, детерминанти и видове на валутния курс 75

8.3. Връзка на валутния курс с инфлацията и лихвените проценти 87Основни понятия 97

Въпроси за дискусия 98

Тестове 98

Задачи 101

Отговори 103
Глава 2. Парични институции и парична политика 108

1. Теоретични основи на централната банка и на паричния съвет 108

2. Оперативни принципи на централната банка и на паричния съвет 111

2.1. Основни функционални принципи на централната банка и на паричния съвет 112

2.2. Резултативни характеристики на централната банка и на паричния съвет 118

3. Особености на организацията на паричните институции 124

4. Паричната политика и икономическата ефективност 133

4.1. Дискусията “правила срещу дискреция” в паричната политика 134

4.2. Политизацията на централната банка и нейните последици 142

5. Парична политика при система на централната банка и на паричен съвет 148

5.1. Инструментариум на паричната политика 148

5.2. Инструментариум на валутната политика 159

6. Положителни макроикономически ефекти от политиката на паричен съвет 159

6.1. Поддържане на ценова стабилност в икономиката 161

6.2. Пълна и автоматична конвертируемост на националната валута 163

6.3. Поддържане на дисциплина във фискалния сектор 164

6.4. Действие на автоматичен механизъм за уравновесяване на платежния баланс 167

6.5. Конвергенция на лихвените проценти и развитие на външния сектор 171

7. Рискове от функционирането на паричния съвет за банковата система и 174 макроикономиката

7.1. Липса на кредитор от последна инстанция за банковата система 175

7.2. Липса на активна парична и валутна политика за смекчаване на негативни 179

шокове


7.2.1. Роля на концепцията за оптималните парични зони 181

7.3. Реално надценяване на националната валута 186

7.4. Загуба на сеньораж при режима на паричен съвет в сравнение със системата 190

на централна банка

7.5. Допълнителни рискове от функционирането на паричния съвет 192

Основни понятия 193

Въпроси за дискусия 194

Тестове 195

Отговори 197
Глава 3. Процес на парично предлагане при система на централна банка 198

и на паричен съвет

1. Особености на балансовата структура на централната банка 198

2. Процес на парично предлагане при система на централна банка 203

2.1. Разширена интерпретация на процеса на парична мултипликация при 203

система на централна банка

2.2. Механизъм на паричното предлагане при система на централна банка 216

2.3. Механизъм на паричното предлагане при системата на централна банка в 221

България

2.4. Паричното предлагане и платежният баланс при система на централна банка 223

3. Процес на парично предлагане при режим на паричен съвет 226

3.1. Особености на балансовата структура на типичния паричен съвет в 226

сравнение с централната банка

3.2. Паричното предлагане и платежният баланс при класическия паричен съвет 229

3.2.1. Парично предлагане при активно салдо по текущата сметка на платежния 233

баланс

3.2.2. Парично предлагане при пасивно салдо по текущата сметка на платежния 243баланс

3.2.3. Практическа реализация на връзката “парично предлагане – платежен 253

баланс” при класически паричен съвет

3.3. Процес на парично предлагане при режим на паричен съвет с парична 257

агенция

3.3.1. Особености на балансовата структура на паричния съвет с парична 257агенция

3.3.2. Механизъм на паричното предлагане при квази-паричен съвет. 259

Сравнителен анализ с режимите на класически паричен съвет и на централна банка

Основни понятия 264

Въпроси за дискусия 264

Тестове 265

Задачи 267

Отговори 270
Глава 4. Българската народна банка в условията на паричен съвет 278

1. Установяване на режим на паричен съвет в България 278

2. Организационна, управленска и функционална структура на БНБ в 284

условията на паричен съвет

2.1. Функционална характеристика на управление “Емисионно” на БНБ 287

2.2. Функционални особености на управление “Банково” на БНБ 290

2.3. Функционална рамка на управление “Банков надзор” и управление 293

“Фискални услуги” на БНБ

3. Балансова структура на БНБ в условията на паричен съвет 294

3.1. Балансова структура на управление “Емисионно” на БНБ 295

3.1.1. Характерни особености на баланса на управление “Емисионно” на БНБ 301

3.2. Балансова структура на управление “Банково” на БНБ 304

4. Процес на парично предлагане при режим на паричен съвет в България 309

4.1. Дефиниране и измерване на паричното предлагане в България 309

4.2. Съвременно приложение на подхода на съставните парични мултипликатори 318

в България

4.3. Механизъм на паричното предлагане в условията на паричен съвет 321

в България

4.3.1. Особености на балансовата структура на БНБ в сравнение с режима на 321

квази-паричен съвет и системата на централна банка

4.3.2. Обхват и съдържание на паричната база в България 325

4.3.3. Аналитична интерпретация на източниците на паричната база в България 326

4.3.4. Мултипликаторът на паричното предлагане в България и неговите 342

детерминанти

5. Паричната политика на БНБ при режима на паричен съвет в България 347

5.1. Инструменти на паричната политика на БНБ при паричен съвет 350

5.1.1. Минимални задължителни резерви на банките при БНБ 351

5.1.2. Политика на рефинансиране на банки 358

5.1.3. Лихвена политика на БНБ 362

5.1.4. Липса на операции на открития паричен пазар 367

5.1.5. Валутна политика на БНБ при паричен съвет 369

Основни понятия 370

Въпроси за дискусия 371

Тестове 371

Задачи 373

Отговори 378
Глава 5. Стабилизация на паричната система в България при прехода 384

към европейското икономическо пространство

1. Роля и ефективност на паричния съвет в България 384

1.1. Динамика на брутните международни валутни резерви в България 385

1.2. Фактори за изменението на брутните международни валутни резерви 389

1.2.1. Нетни покупки на резервна валута от страна на БНБ 389

1.2.2. Приток на заемни капитали от международни финансови институции 390

1.2.3. Приток на чуждестранни инвестиции в България 394

1.2.4. Доход от управлението на брутните международни валутни резерви 399

1.2.5. Допълнителни фактори за изменението на брутните международни 402

валутни резерви

1.3. Управление на брутните международни валутни резерви 403

1.3.1. Структурни характеристики на брутните международни валутни резерви 411

1.4. Динамика и структура на пасивите на управление “Емисионно” на БНБ 417

1.5. Балансови индикатори на управление “Банково” на БНБ 427

2. Стабилизация на паричната система в България 431

2.1. Основни тенденции в динамиката и структурата на паричните агрегати 432

в България

2.1.1. Емпиричен анализ на паричните агрегати съгласно националната и 433

европейската им дефиниция

2.1.2. Аналитична интерпретация на динамиката на паричните агрегати 439

в България

2.1.3. Парична мултипликация и индексно-факторен анализ на широките пари 447

в България

2.1.4. Анализ на паричното предлагане по източници на резервните пари 456

2.2. Основни тенденции в динамиката и структурата на кредитните агрегати 469

в България

2.1.1. Емпиричен анализ на динамиката и структурата на кредитните агрегати 469

2.1.2. Факторен анализ на изменението на вътрешния кредит в България 476

2.3. Стабилизация на покупателната сила на националната валута 492

2.4. Ефективност на функционирането на паричния съвет в България 502

2.4.1. Балансови индикатори за валутно покритие на парични агрегати 505

2.4.2. Балансови индикатори за намеса на паричния съвет при системен риск 511Основни понятия 514

Въпроси за дискусия 515

Тестове 516

Задачи 518

Отговори 524
Глава 6. България и процесът на европейска парична интеграция 535

1. Развитие на процеса на европейска икономическа интеграция 535

1.1. Основи на европейската икономическа интеграция 535

1.2. Еволюция на създаването на Икономическия и паричен съюз 541

1.2.1. Първи етап на Икономическия и паричен съюз 541

1.2.2. Втори етап - създаване на Европейския паричен институт и Европейската 543 централна банка

1.2.3. Трети етап – необратими фиксирани валутни курсове към еврото 559

2. Организация на ЕЦБ, ЕСЦБ и Евросистемата 562

2.1. Нормативна характеристика на ЕЦБ, ЕСЦБ и Евросистемата 562

2.2. Мисия, цели, задачи и функции на ЕЦБ и EСЦБ 567

2.3. Управленска структура на ЕЦБ и EСЦБ 570

2.4. Вътрешна структура на ЕЦБ и EСЦБ 580

2.5. Оперативни характеристики и принципи на дейността на ЕЦБ 581

2.6. Роля на националните централни банки в Евросистемата 588

3. Паричната политика на ЕЦБ – същност, цели и механизми за въздействие 589

3.1. Цел на паричната политика на ЕЦБ 590

3.2. Трансмисионен механизъм на паричната политика в Еврозоната 599

3.2.1. Теоретична аргументация и емпирично потвърждение на 600

трансмисионните канали в Еврозоната

4. Стратегия на паричната политика на ЕЦБ 612

4.1. Икономически анализ на ЕЦБ 614

4.1.1. Рискове пред ценовата стабилност от гледище на икономическия анализ 616

на ЕЦБ

4.2. Паричен анализ и парични агрегати на ЕЦБ 6194.2.1. Същност и видове парично-финансови институции в Еврозоната 620

4.2.2. Дефиниция на паричните агрегати на ЕЦБ 636

4.2.3. Референтен темп на нарастване на паричното предлагане 640

5. Балансова структура на ЕЦБ 646

6. Инструменти и процедури на паричната политика на ЕЦБ 656

6.1. Операции на открития пазар 663

6.1.1. Инструменти за провеждане на операциите на открития пазар 664

6.1.2. Видове операции на открития пазар 668

6.2. Ликвидни улеснения на Евросистемата 680

6.2.1. Кредитно улеснение 680

6.2.2. Депозитно улеснение 682

6.2.4. Ключови лихвени проценти на ЕЦБ и лихвени проценти на паричния 683

пазар в Еврозоната

6.3. Минимални задължителни резерви на кредитните институции 690

6.4. Консолидиран баланс на Евросистемата и ликвидни нужди на банковата 696

система


7. Монетарна интеграция на България към европейските структури 705

7.1. Стандартна процедура за членство на България в ЕС, ИПС и Евросистемата 708

7.2. Основни насоки за развитието на БНБ в процеса на европейска парична 719

интеграцияОсновни понятия 728

Въпроси за дискусия 729

Тестове 729

Задачи 732

Отговори 736
Библиография 756Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница