“сим-инвест” оодДата23.10.2018
Размер169 Kb.
#93374

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Днес ……………..2006 в град ………….,

между:


1. “СИМ-ИНВЕСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Елин Пелин” № 6, вписано в ТР на СОС по ф.д. № 588/2004г. под № 66, том 279, стр.197, с ЕИК по Булстат 120557876, НДР 4210000459, представлявано от МОМЧИЛ ОГНЯНОВ КЮЧУКОВ с ЕГН 6611266660, наричан по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна
и от друга страна
2. ………………………………………..
наричани по–долу КУПУВАЧ, от друга страна.
Като се има предвид, че:
Продавачът притежава следния имот: Апартамент …….. с площ от ………….., ведно с ……………… от общите части на сградата, при граници: изток –………., запад –………….., север-……………, юг-……………., отгоре – …………..., отдолу –………………, разположен в Комплекс ваканционни апартаменти за сезонно ползуване “ВИЛА БЕЛЛА”, строящ се в УПИ VІ – 153 /шести за имот план № сто петдесет и трети/ в кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на село Равда, община Несебър, област Бургаска, който желае да продаде на купувача при условията, изложени по-долу;
Купувачът желае да закупи имота на продавача при условията, изложени по – долу;

се сключи настоящият договор, като страните постигнаха съгласие за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да

прехвърли на КУПУВАЧА или на посочено от него лице собствеността върху следните свои собствени недвижими имоти, а именно: Апартамент …….. с площ от ………….., ведно с ……………… от общите части на сградата, при граници: изток –………., запад –………….., север-……………, юг-……………., отгоре – …………..., отдолу –………………,, разположен в Комплекс ваканционни апартаменти за сезонно ползуване “ВИЛА БЕЛЛА”, строящ се съгласно одобрен работен проект и разрешение за строеж № 28 изд. на 14.03.2006 от Община Несебър в УПИ VІ – 153 /шести за имот план № сто петдесет и трети/ в кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на село Равда, община Несебър, област Бургаска, целият имот на площ от 530 /петстотин и тридесет/кв.м. при граници на имота: улица, УПИ ІV-153, УПИ V-153, УПИ VІІ-153 И УПИ VІІІ-153.

ПРОДАВАЧЪТ ще продаде апартамента, предмет на настоящия договор при следната степен на завършеност, а именно:

За апартаментите:
Подови настилки:

-дневни, кухня, коридори,спални-ламиниран паркет или теракот по избор

-бани:теракот

-тераси:керамика


Стени:

- дневни, кухня, коридори,спални-гипсокартон,боядисан с латекс

-бани: фаянс

-външни стени :термоизолация,силикатна външна мазилка


Санитарни възли: напълно обзаведени със санитарен фаянс, вана/душкабина по желание,аксесоари
Дограма: PVC
ВИК инсталации:

-водопроводна: полипропилен

-канализация: PVC

-индивидуален водомер за всяко жилище


Ел.инсталации:

-окабеляване по стандарт, положено в гофрирани тръби

-ел.ключове, ел контакти, изводи за осветителни тела

-осветителни тела за общите площи и околното пространство

-индивидуален електромер за всяко жилище

-индивидуален електрически бойлер за всяко жилище

-Kлиматик тип сплит – 1 бр.
Врати: MDF
Кухненски бокс: мивка ,смесител и кухненски шкафове с необходимите изводи - ел. и ВИК
Услуги на разположение в комплекса„ВИЛА БЕЛЛА”:

-джакузи

-панорамна тераса

-24 часова охрана на обекта и контролиран достъп

-сейф

-трансфери

-Rent a car

-екскурзии и доп.мероприятия

-други

Чл.2. Владението на описаните в предходния член недвижими имоти ще бъде предадено на КУПУВАЧА или на

посоченото от него лице в 20 (двадесет) дневен срок от Акт Образец 15, за което ще бъде изготвен приемо-предавателен протокол.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава

да прехвърли правото на собственост върху описаните в чл.1 недвижими имоти на КУПУВАЧА срещу заплащане на цена в размер на: …………………………………………………………………………………….Евро, платими както следва:


а/ първа вноска: 30% /тридесет процента/ от продажната цена, равняващи се на ……………………………………………………...евро, платими по банков път в срок от 7 /седем/ дни от деня на подписването на този договор по следната банкова сметка на Продавача:INVESTBANK PLC,

Branch BOURGAS

39, Sheinovo Str, Bourgas, BULGARIA

SWIFT CODE: IORTBGSF

IBAN: BG 24 IORT 73781403951301

Асс.№ 1403951313 ЕUR,

Bank code: 12073787

SIM Invest Ltd.

Correspondent Bank:

COMMERZBANK, FRANKFURT/MAIN

б/ втора вноска: 70 % /седемдесет процента/, равняващи се на ………………………………………………………………..евро след приемане годността на сградата с Акт образец 15 от общинските органи и подписването на приемо-предавателен протокол между страните по този договор, но не по-късно от 15.07.2006г., платими в брой или на следната банкова сметка на Продавача :
.....................................................................

/2/ Нотариалното прехвърляне на собствеността, ще се извърши в 10-дневен срок от получаване на вноската по буква “б” на алинея 1 от този член, като Купувачът ще бъде снабден с нотариален акт за собственост върху имота. Купувачът следва да присъства лично на нотариалното оформяне на сделката или чрез упълномощено за целта лице.


(3) Всички разходи по нотариалното прехвърляне на имота и адвокатското възнаграждение ще бъдат за сметка на КУПУВАЧА.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава в уговорения в чл. 3 срок да прехвърли собствеността върху описаните в чл.1 недвижими имоти с нотариален акт.

Чл.5. /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава след сключване на настоящия договор да не прехвърля собствеността върху описаните в чл.1 недвижими имоти, да не ги ипотекира или да учредява в полза на трети лица ограничени вещни права върху, както и да не сключва договори за наем на продаваните имоти до момента на подписване на нотариалния акт .

/2/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи в оригинал пред Нотариуса, всички необходими документи, доказващи по безспорен начин правото му на собственост върху имота.
Чл. 6. /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши строителството в срок до 15.07.2006г., чрез дейността на строителната си фирма.

/2/ Продавачът носи отговорност за безопасните условия на труд, охраната на обекта, опазването на околната среда и инженерната инфраструктура около обекта.Всички щети и санкцииите са за негова сметка.

/3/ Продавачът се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и появили се дефекти, които са вследствие на некачествено изпълнение на договорените работи.
/4/ Продавачът, съвместно с останалите участници в инвестиционния процес участва при съставянето на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 (ДВ бр.72/2003 г.).
Чл.7. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати продажната цена по начина, размерите и сроковете, посочени в чл.3 от настоящия договор.

Чл.8. След окончателното завършване на комплекса и предаване на владението, КУПУВАЧЪТ приема и сключва с ПРОДАВАЧА или посочено от него лице отделен договор за допълнително обслужване и поддръжка на имота, осигуряване на 24-часова охрана, портиер и чистач.

2/ Годишните разходи за комуналните услуги, през първата година на експлоатация на имота ще възлизат на 10 /десет/ евро на квадратен метър разгъната застроена площ . Тази стойност следва да се актуализира всяка година съгласно инфлационния индекс за трудовите възнаграждения в РБ.


V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл.9 В случай, че КУПУВАЧЪТ не плати в срок и по начин уговорената в настоящия договор цена, той губи платените суми по чл. 3 т.”а”.
Чл.10. /1/ В случай, че ПРОДАВАЧЪТ забави сключване на окончателен договор с нотариален акт или забавяне на строителството, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,2% от продажната цена за всеки ден забава, но не повече от 2%.

2/ При забава на което и да било плащане, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 0,1% върху закъснялата вноска за всеки просрочен ден.

3/ ПРОДАВАЧЪТ задържа и 20% от платените вноски по т.„а” на чл. 3 от този договор, в случай, че КУПУВАЧЪТ се откаже от сключване на окончателен договор за прехвърляне на собствеността.

4/ При отказ на ПРОДАВАЧА да сключи окончателен договор по причина, за която той отговаря, той дължи на Купувача връщане на постъпилите вноски и неустойка - 20% върху тях.

5/ При виновно неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА за повече от 6 месеца, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора с 14-дневно предизвестие. Сроковете спират да текат при настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306 – ТЗ.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Гаранционните срокове, се определят съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г., а именно :

1. За конструкцията на сградата – 10 години;

2. За довършителните работи и вътрешни инсталации – 5 години

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звуко-изолационни и антикорозионни работи - 5 години

4. За завършен монтаж на машини и съоръжения -5 години

Продавачът се задължава в гаранционния срок да отстрани за своя сметка дефектите породени по негова вина.

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е eдинствен собственик на продаваните имоти.

VІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Всички спорове по тълкуване и изпълнение на настоящия договор ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за това пред компетентния български съд.

§ 2. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

§ 3. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – на български и руски език, по един за всяка от страните.

Продавач:

За „СИМ Инвест” ООД

Момчил Кючуков


Купувач:


PRELIMINARY CONTRACT


On this…...…………..2006…., in the city of ………… this Contract was entered into by and between:
1. “SIM-INVEST” LTD, with headquarters and seat at Smolyan, 6, “Elin Pelin” Street, reg. as corporate case No 588/2004, at the Smolyan District Court, BULSTAT 120557876, NoTR 4210000459, represented by MOMCHIL OGNIANOV KYUCHUKOV with PIN 6611266660, hereinafter referred to as SELLER and
2.

…………………………………………… ,


hereinafter referred to as BUYER, on the other hand.
Whereas:

The Seller owns the following property : Apartment No. ...., on the developed built-up area of ............. sq.m., located on the .......floor, with the corresponding percentage of the shared parts of the building, with borders: east – ap…., west – ap…, north – ap…., south – ap…, up…..- ap…, under – ap…. Located in complex of Holiday Apartments“VILLA BELA”, which is being built in Regulated Landed Estate VI-153 /six under plan-picture number No. 153 , in quarter 25 of the plan of Ravda village ,municipality of Nesebar,region of Burgas,and is willing to sell it to the Buyer, under the terms described below;

The Buyer is willing to purchase the property of the Seller under the terms described below;

NOW THEREFORE, in their considerations of their mutual undertakings herein, the parties, intending to be legally bound, do hereby agree, declare and stipulate as follows:

I. SUBJECT OF CONTRACT


Art.1. The SELLER shall transfer to the BUYER or to a person appointed by the BUYER the title on the following real estate, property of SELLER, indeed:

Apartment No. ...., on the developed built-up area of ............. sq.m., located on the .......floor, together with the corresponding percentage of the shared parts of the building, with borders: east – ap…., west – ap…, north – ap…., south – ap…, up…..- ap…, under – ap…., located in complex of holiday apartments “VILLA BELLA”, which is being built according to the approved work project and construction permission N 28 issued on 14.03.2006 by Nessebar Municipality in Regulated Landed Estate /RLE/ VI-153 /six/ under plan-picture number No. 153 /one hundred and fifty three/ in quarter 25/twenty five/ the plan of Ravda village, municipality of Nesebar,region of Burgas, the entire property on area covering 530 /five hundred and thirty/ sq.m. with property boundaries as follows: street,RLE ІV-153, RLE V-153, RLE VІІ-153 and RLE VІІІ-153


The SELLER shall sell the apartment, subject herein, at the stage of completion, as follows:

For the apartments:
Flooring:

-living- room, bedroom, kitchenette, corridors: ceramics/terra-cotta / laminate on request

-bathrooms: terra-cotta

-terrace: ceramics


Walls:

-living-room,bedroom,kitchenette, corridors:

plasterboard painted with latex

-bathrooms: faience

-outside walls: thermal insulation,

silicate plaster


Bathrooms: completely fitted out with sanitary faience and accessories, bath-tub/shower cabin on request

Windows: PVC


Water-supply and sewerage installations:

-water-supply: polypropylene

-sewerage: PVC

-individual water-meter for each flat

Electrical installations:

-standard cabling set in corrugated tubes

-switches, wall plugs and lamp terminals

- lighting fixtures for the shared areas and the nearby area

-individual electrometer for each flat

-individual electric boiler for each flat

-telephone, ring-type installation, cable TV installation
-Air Condition – 1 pc.
Doors: MDF
Kitchenette: Sink,mixing tap and cupboards with the necessary electric terminals, water-supply and sewerage installations
Services available in

the complexVILLA BELLA”:
Jacuzzi

Panoramic terrace

24-hours security guard of the site and a controlled access

Safe

Transfers

Rent-a-car

Excursions and additional activities

Other

Art.2. Possession of the property described under the previous article shall be assumed by the BUYER or by a person appointed by the BUYER within 20 (twenty) days from the Аkt 15, demonstrated by a facts and findings protocol.

II. PRICE AND PAYMENT TERMS
Art.3. (1) The SELLER shall transfer the title of the real estate described under Art.1. to the BUYER in consideration of the payment of the sum of: Price: ……………………………….................................................................................................Euro,

payable as follows:


a/ first installment: 30 % /thirty percent/ of the sale price, equal to Euro …………………., from which the amount of the reservation fee is deducted, payable by bank transfer within 7 /seven/ days from the day of signing this Contract in favour of the Seller’s account:
INVESTBANK PLC,

Branch BOURGAS

39, Sheinovo Str, Bourgas, BULGARIA

SWIFT CODE: IORTBGSF

IBAN: BG 24 IORT 73781403951301

Асс.№ 1403951313 ЕUR,

Bank code: 12073787

SIM Invest Ltd.

Correspondent Bank:

COMMERZBANK,

FRANKFURT/MAIN

b/ second installment: 70 % /seventy percent/ equal to …………………… ………………………………………………………………….euro no later than 15.07.2006 and after acceptance of the building by the municipal authorities with Protocol 15 and signing facts and findings protocol between the parties, payable by a bank transfer to the following bank account of the Seller:

…………………………………
/2/ The notary certified transfer of ownership will be done within 20/twenty/ days after receipt of the installment under Item “b”, paragraph 1 from this article, whereas the Buyer shall receive title deed for the property.

The Buyer shall be sign the title deed personally or authorized person for signing the title deed.

(3) Any legal fees related to the transfer shall be born by the BUYER.

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES


Art.4. The SELLER shall, within the specified deadlines under Art. 3 herein, transfer the title on the property described under Art.1. by means of a deed.

Art.5. /1/The SELLER shall not, upon execution hereof, transfer the title on the property described under Art.1., mortgage or pledge this property in favor of any third parties, nor enter into rental agreements for the property subject of the sale hereunder until signing the title deed.

/2/ The Seller shall be duty bound to present in original to the Notary all documents needed, proving in indisputable way his right of ownership of the estate.

Art. 6 /1/ The SELLER shall complete the construction not later than 15.07.2006, through the activities of his construction company.


/2/The SELLER shall be responsible for the labor safety, the security of the site, the protection of environment and the engineering structure around the site. All harms and sanctions imposed shall be covered by the SELLER.
/3/ The SELLER shall do on his account all works needed to recover faulty mistakes, faults and appeared defects, which have resulted from the low quality of implementation of the agreed works.

/4/ The SELLER, in cooperation with the other stakeholders in the investment process shall participate in the preparation of all the required deeds and protocols during the construction period in accordance with Ordinance No.3 (published in State Gazette, Issue 72/2003).


Art.7. The BUYER shall pay the purchase price in the manner, within the terms and under the conditions specified under Art.3. Hereof.
Art.8. The BUYER is obliged upon completion of construction works and transfer of title, to accept and enter into a separate agreement with the SELLER or with a person appointed by the SELLER for follow-up services and maintenance of the property, 24-hour security, janitor, garden-keeper and cleaner etc.
/2/The annual cost for such services in the first year of exploitation of the property shall amount to 10/ten/ EUR per sq.m. extended built-up area. The costs shall be adjusted each year with the official wage index in Bulgaria.

V. LIABILITY

Art.9. The deposit under Item “a”, Art. 3 from this article shall be forfeited in case of failure of the BUYER to pay the price hereunder within the deadline and in the manner specified herein.
Art.10. /1/ Should the SELLER delay the execution of the final contract and a deed, he shall be liable to the BUYER for damages in the amount of 0,2% from the sales price for each day overdue, but the total amount of liability shall not exceed 2%.
2/ Upon any delay in payment, the BUYER shall be liable damages in the amount of 0,1% of the corresponding payment for each day overdue.
3/ The SELLER shall keep and 20% of all other payments under Item C, D and E, Art 3 from this article, in case that the BUYER shall refuse to enter into a final contract for transfer of title.

4/ In case the SELLER refuses to sign the final contract for reasons under his/her responsibility, he/she would owe the BUYER reimbursement of the amounts received as well as a forfeit of 20 % over those amounts.

5/ Where a Seller does not perform his obligation due to a reason for which he is liable for more than 6 /six/ months, The Buyer may avoid the contract for the time period of 14 /forty/ days. All time periods stopped when there are force majeure circumstances /art. 306 Commercial Law/.

VI. ADDITIONAL PROVISIONS

Art. 10. The warranty terms are stipulated in accordance with Ordinance No.2 / 31.07.2003, namely:


  1. For the structure of the building – 10 years;

  2. For the finishing works and interior systems – 5 years;

  3. For hydro-insulations, heating insulations, noise insulation and corrosion protection works – 5 years;

  4. For completed installation of machines and equipment – 5 years

The SELLER shall within the warranty period correct on his account all defects of which he is faulty.
Art.11. The SELLER does hereby guarantee that he is the sole unencumbered owner of the property subject of sale.

VII. FINAL PROVISIONS


§ 1. Any disputes arising out of the interpretation and execution hereof shall be settled by way of negotiation between the parties, and should such settlement prove impossible, shall be referred to a competent Bulgarian court.

§ 2. This Contract may be amended and annexed only upon the mutual consent of the parties, expressed in writing.


§ 3. Two identical copies of this contract were drawn up and signed in Bulgarian and in English language, one for each party.

Seller:


For SIM Invest Ltd.:

Momchil Kyuchukov


Buyer:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Сегодня ……………..в городе……………….,

между:


1. ООО “СИМ-ИНВЕСТ”, место и адрес управления: г. Смолян, ул. Елин Пелин № 6, вписанным в ТР СОС по ф.д. № 588/2004г. за № 66, том 279, стр.197, с ЕИК по Булстату 120557876, ННР 4210000459, в лице МОМЧИЛА ОГНЯНОВА КЮЧУКОВА, ЕГН 6611266660, называемым в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны

и
2. …………………………………………..


называемыми в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой.
Ввиду следующего:
Продавец владеет следующим имуществом: Апартаментом ……… с площадью в…………., вместе с …………...общих частей здания, при границах: восток –………, запад –…………., север –…………., юг –………..., сверху –………………, снизу –…………, расположенный в Комплексе курортных апартаментов для сезонного использования “ВИЛЛА БЕЛЛА”, строящегося в УЗИ VІ –153 /шестой за имущество план № сто пятьдесят три/ в кв. 25 /двадцать пять/ по плану курорта Равда, община Несебр, область Бургас, которую желает продать Покупателю при условиях, указанных ниже;
Покупатель желает купить имущество Продавца при условиях, указанных ниже;
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава в уговорения в чл. 3 срок да прехвърли собствеността върху описаните в чл.1 недвижими имоти с нотариален акт.

Чл.5. /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава след сключване на настоящия договор да не прехвърля собствеността върху описаните в чл.1 недвижими имоти, да не ги ипотекира или да учредява в полза на трети лица ограничени вещни права върху, както и да не сключва договори за наем на продаваните имоти до момента на подписване на нотариалния акт .

/2/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи в оригинал пред Нотариуса, всички необходими документи, доказващи по безспорен начин правото му на собственост върху имота.
Чл. 6. /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши строителството в срок до 15.07.2006г., чрез дейността на строителната си фирма.

/2/ Продавачът носи отговорност за безопасните условия на труд, охраната на обекта, опазването на околната среда и инженерната инфраструктура около обекта.Всички щети и санкцииите са за негова сметка.

/3/ Продавачът се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и появили се дефекти, които са вследствие на некачествено изпълнение на договорените работи.
/4/ Продавачът, съвместно с останалите участници в инвестиционния процес участва при съставянето на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 (ДВ бр.72/2003 г.).
Чл.7. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати продажната цена по начина, размерите и сроковете, посочени в чл.3 от настоящия договор.

Чл.8. След окончателното завършване на комплекса и предаване на владението, КУПУВАЧЪТ приема и сключва с ПРОДАВАЧА или посочено от него лице отделен договор за допълнително обслужване и поддръжка на имота, осигуряване на 24-часова охрана, портиер и чистач.

2/ Годишните разходи за комуналните услуги, през първата година на експлоатация на имота ще възлизат на 10 /десет/ евро на квадратен метър разгъната застроена площ . Тази стойност следва да се актуализира всяка година съгласно инфлационния индекс за трудовите възнаграждения в РБ.


V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл.9 В случай, че КУПУВАЧЪТ не плати в срок и по начин уговорената в настоящия договор цена, той губи платените суми по чл. 3 т.”а”.
Чл.10. /1/ В случай, че ПРОДАВАЧЪТ забави сключване на окончателен договор с нотариален акт или забавяне на строителството, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,2% от продажната цена за всеки ден забава, но не повече от 2%.

2/ При забава на което и да било плащане, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 0,1% върху закъснялата вноска за всеки просрочен ден.

3/ ПРОДАВАЧЪТ задържа и 20% от платените вноски по т.„а” на чл. 3 от този договор, в случай, че КУПУВАЧЪТ се откаже от сключване на окончателен договор за прехвърляне на собствеността.

4/ При отказ на ПРОДАВАЧА да сключи окончателен договор по причина, за която той отговаря, той дължи на Купувача връщане на постъпилите вноски и неустойка - 20% върху тях.

5/ При виновно неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА за повече от 6 месеца, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора с 14-дневно предизвестие. Сроковете спират да текат при настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306 – ТЗ.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Гаранционните срокове, се определят съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г., а именно :

1. За конструкцията на сградата – 10 години;

2. За довършителните работи и вътрешни инсталации – 5 години

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звуко-изолационни и антикорозионни работи - 5 години

4. За завършен монтаж на машини и съоръжения -5 години

Продавачът се задължава в гаранционния срок да отстрани за своя сметка дефектите породени по негова вина.

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е:


  1. Единствен собственик на продаваните имоти;

VІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Всички спорове по тълкуване и изпълнение на настоящия договор ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за това пред компетентния български съд.

§ 2. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

§ 3. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – на български и руски език, по един за всяка от страните.

Продавач:

За „СИМ Инвест” ООД

Момчил Кючуков


Купувач:ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Сегодня ……………..в городе……………….,

между:


1. ООО “СИМ-ИНВЕСТ”, место и адрес управления: г. Смолян, ул. Елин Пелин № 6, вписанным в ТР СОС по ф.д. № 588/2004г. за № 66, том 279, стр.197, с ЕИК по Булстату 120557876, ННР 4210000459, в лице МОМЧИЛА ОГНЯНОВА КЮЧУКОВА, ЕГН 6611266660, называемым в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны

и
2. …………………………………………..


называемыми в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой.
Ввиду следующего:
Продавец владеет следующим имуществом: Апартаментом ……… с площадью в…………., вместе с …………...общих частей здания, при границах: восток –………, запад –…………., север –…………., юг –………..., сверху –………………, снизу –…………, расположенный в Комплексе курортных апартаментов для сезонного использования “ВИЛЛА БЕЛЛА”, строящегося в УЗИ VІ –153 /шестой за имущество план № сто пятьдесят три/ в кв. 25 /двадцать пять/ по плану курорта Равда, община Несебр, область Бургас, которую желает продать Покупателю при условиях, указанных ниже;
Покупатель желает купить имущество Продавца при условиях, указанных ниже;

.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Сегодня ……………..в городе……………….,

между:


1. ООО “СИМ-ИНВЕСТ”, место и адрес управления: г. Смолян, ул. Елин Пелин № 6, вписанным в ТР СОС по ф.д. № 588/2004г. за № 66, том 279, стр.197, с ЕИК по Булстату 120557876, ННР 4210000459, в лице МОМЧИЛА ОГНЯНОВА КЮЧУКОВА, ЕГН 6611266660, называемым в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны

и
2. …………………………………………..


называемыми в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой.
Ввиду следующего:
Продавец владеет следующим имуществом: Апартаментом ……… с площадью в…………., вместе с …………...общих частей здания, при границах: восток –………, запад –…………., север –…………., юг –………..., сверху –………………, снизу –…………, расположенный в Комплексе курортных апартаментов для сезонного использования “ВИЛЛА БЕЛЛА”, строящегося в УЗИ VІ –153 /шестой за имущество план № сто пятьдесят три/ в кв. 25 /двадцать пять/ по плану курорта Равда, община Несебр, область Бургас, которую желает продать Покупателю при условиях, указанных ниже;
Покупатель желает купить имущество Продавца при условиях, указанных ниже;
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница