Simeonovgrad municipalityДата26.10.2018
Размер0.53 Mb.
#100358ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41;fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg
Д О Г О В О Р
54/ 24.02.2017 г.

Днес, 24.02.2017 год., в гр. Симеоновград, между:


1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, със седалище и адрес на управление: град Симеоновград, пл. „Шейновски ” № 3, БУЛСТАТ 000903729, представлявана от Милена Георгиева Рангелова – Кмет на Община Симеоновград и Антоанета Димитрова Трифонова– Директор „ФСД”-Главен счетоводител на Община Симеоновград, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2.”КЕЙ ЕНД ВИ” ООД, ЕИК 119677914, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен,бул.”Цар Освободител” 7-А-10, представлявано от Георги Пенков Георгиев, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,на основание на чл. 18а, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, се сключи настоящият договор за следното


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да реализира дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Симеоновград по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016” съобразно правилата, посочени в настоящия Договор и в съответствие с останалите приложения, представляващи неразделна част от този договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Срокът на действие на настоящия договор е до 30.11.2017 г. и влиза в сила на 01.03.2017, след подписване на договор за БФП и провеждане на конкурс за подбор за потребители на услугата.

2.2 Изпълнителят ще реализира дейностите по предоставяне на топъл обяд в 1 /брой/ обществена/и трапезария/и, както следва: до 1000/хиляда/представители на целевата група за периода от 01.03. 2017 г. до 30.11.2017 г. в рамките на общо 275/двеста седемдесет и пет/ дни, както следва:

Месец – март - година - 2017 - 31 дни

Месец – април - година - 2017 - 30 дни

Месец – май - година - 2017 - 31 дни

Месец – юни - година - 2017 - 30 дни

Месец – юли - година - 2017 - 31дни

Месец - август - година - 2017 - 31 дни

Месец- септември - година - 2017 - 30 дни

Месец- октомври - година - 2017 - 31 дни

Месец – ноември - година - 2017 - 30 дни


2.2.2 Друго, ако е приложимо

2.3. Предоставянето на топъл обяд включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб.

2.4. При реализирани икономии Изпълнителят може да предоставя и десерт, което не променя броят на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата, така както са посочени в чл.2.2.
III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ


    1. Общата сума на договора за реализиране на дейностите по социална услуга „Обществена трапезария" е в размер до 664 125.00/ шестстотин шестдесет и четири хиляди сто двадесет и пет/лв. с включен ДДС, формирана както следва:

3.1.1 За храна до 1000/хиляда/ представители на целевата група, ползващи услугата, по 2.30 лв. за един ден – средно месечно, общо 632 500.00/ шестстотин тридесет и две хиляди и петстотин/лв.с включено ДДС.

3.1.2 За административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните до 5% от сумата по т. 3.1.1

3.2. Междинни и окончателно плащания се правят на базата на действително изпълнени дейности, извършени и потвърдени от Изпълнителя разходи и след представяне на приемо-предавателни протоколи за доставените хранителни продукти, в които са отразени дата и действително доставено количество продукти, седмични менюта, калкулационни ведомости, списъци на лицата (децата), ползващи услугата, които се подписват ежедневно при получаване на храната /три имена и подписи/, в това число и на допълнителните лица във връзка с предотвратяване разхищението на храните, формуляри за обратна връзка /Приложение № 18/, междинни и окончателни доклади.

3.3. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят следва да спазва указанията на Министерство на финансите № НФ-5/28.07.2014 г.; ДНФ № 1/ 01.07.2014 г. и ДНФ № 2/ 01.07.2014 г.

3.4. Когато извършени от Изпълнителят разходи и дейности в последствие бъдат признати за недопустими от сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган, то сумите по същите подлежат на възстановяване от Изпълнителя. Изпълнителят дължи на Възложителя всички средства, платени в повече от сертифицираните разходи, в срок от 14 дни от получаването на искане за това.

3.5. Всички плащания от Изпълнителят по настоящия договор се извършват по безкасов път.

3.6. Заплащането на дейностите по социална услуга „Обществена трапезария”, ще се извършва в срок от 30 дни след представяне на разходооправдателни документи, посочени в т. 3.2.

3.7. Плащанията се извършват в български лева, при спазване на реда и условията на договора по банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG25IORT80481086190200

BIC : IORTBGSF

Банка: Инвестбанк АД, клон Сливен

титуляр по сметка „Кей Енд Ви” ООД

3.8. Възложителят не носи отговорност пред Изпълнителя, ако безвъзмездната финансова помощ не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства;

3.9. Реализираните дейности при изпълнение на договора и извършените разходи ще бъдат признати като допустими, единствено ако Изпълнителят е представил достатъчно документални доказателства за тях.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Възложителят има право:

4.1.1. да извършва контрол върху резултата от работата на Изпълнителя;

4.1.2. да дава препоръки по изпълнение на задълженията на Изпълнителя;

4.1.3. да изисква изпълнение на задълженията по настоящия договор, както и персонални

промени по отношение на лицата, пряко ангажирани в изпълнението на услугата;

4.1.4. да изисква предоставянето на услугите да е във вида и срока, уговорени в този договор.

4.1.5. да изиска и друга допълнителна информация по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена от Изпълнителя в срок до пет работни дни от поискването й;

4.1.6. ако Изпълнителят не предаде междинните и заключителния доклад на Възложителя в срок и съгласно дадените указания и не изготви приемливо и изчерпателно писмено обяснение относно неизпълнението на това си задължение, Възложителят има право да прекрати договора и да изиска връщане на недължимо платените суми.

4.2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговорената цена по настоящия договор.

4.3. Изпълнителят се задължава:

4.3.1. да разходва отпуснатите средства единствено и само за изпълнение на дейностите по обществената/ните трапезария/и;

4.3.2. да осъществи дейностите по предмета на договора, спазвайки всички санитарно-хигиенни норми и изисквания на действащото законодателство;

4.3.3. да съставя калкулационни ведомости;

4.3.4. да представи приемо-предавателни протоколи за доставените хранителни продукти, в които е отразено дата и действително доставено количество продукти;

4.3.5. да събира всички документи, удостоверяващи реализацията на договора и да ги прилага към всяко междинно или финално отчитане, в т.ч. и списък на лицата (децата), ползващи услугата, които се подписват ежедневно при получаване на храната /три имена и подписи/, в това число и на допълнителните лица във връзка с предотвратяване разхищението на храните;

4.3.6. да осигури пълно съдействие на представители на Агенцията за социално подпомагане в случай на проверка на разходването на отпуснатите от него средства;

4.3.7. да изпълни предмета на договора в договорения срок;

4.3.8. да осъществи дейностите добросъвестно е цел постигането на максимално добри резултати за неговите бенефициенти;

4.3.9. да осигури изготвяне на разнообразно седмично меню;

4.3.10. да полага необходимата професионална грижа и компетентност за качествено изпълнение на възложеното по настоящия договор;

4.3.11. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на Договора, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на Изпълнителя или допълнение към тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по Договора. Тази система следва да се прилага в съответствие със националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с Договора, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка;

4.3.12. да гарантира, че данните, посочени в докладите (междинни и заключителен), предвидени в член 2, отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.

4.3.13. да уведоми своевременно Възложителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.

4.4. Изпълнителят носи пълна отговорност за качеството на предоставяните услуги.

4.5. Изпълнителят е задължен да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че Договорът се съфинансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по конкретната операция.

4.6. Във всички обяви или публикации, свързани с Договора, както и на публични събития, Изпълнителят е длъжен да уточни, че Договорът е получил финансиране чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България и се финансира по договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0210-С01/08.02.2017 г.

4.7. Правата и задълженията по Договора не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето лице.
V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Възложителят не носи отговорност за наранявания или вреди, понесени от служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на Договора или като последица от него. Възложителят не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди или наранявания.

5.2. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на Договора или като последица от него. Възложителят не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителят, нейните служители или лица, подчинени на нейните служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

5.3. Изпълнителят определя видовете хранителни продукти, с които ще осигурява топлия обяд на представителите на целевите групи въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица като отчита и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни. Изборът на вида хранителни продукти, които Изпълнителят ще закупи, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.

5.4. Изпълнителят поема цялата отговорност за спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене и предприема необходимите действия за информиране на потребителите, относно състава на храните, в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ №1169/2011.

5.5. При предоставянето на топлия обяд Изпълнителят зачита достойнството на най-нуждаещите се лица.

5.6. Изпълнителят предприема и прилага подходящи мерки за предотвратяване на всякаква дискриминация и гарантира, че равенството между мъжете и жените и последователното интегриране на аспектите на равенството между половете се вземат предвид на всички етапи от изпълнението на договора по операцията. Принципът на партньорството се прилага с цел да се отговори по най-ефективен и адекватен начин на различните потребности на най-нуждаещите се лица и с цел по-добро достигане до тях.
VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 10 % (десет процента) от стойността на договора.

6.2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

6.3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет процента) от цената на договора.

6. 4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.
VII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ УСЛОВИЯ

7.1. Когато Възложителят или Изпълнителят са на мнение, че Договора повече не може да се изпълнява ефективно, то следва изясняване на тези обстоятелства при размяна на съответна кореспонденция. Ако страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати Договора с двумесечно писмено предизвестие, без задължение за изплащане на обезщетение.

7.2. Възложителят има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в случай че Изпълнителят:

a) неоснователно не изпълни някое от задълженията си и продължава да не го прави или не представя задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление, включително при констатирана нередност от страна на Възложителя;

б) представи доклади, които не отразяват действителното положение.

7.3. В случай на прекратяване на Договора Изпълнителят има право да получи само такава част от договорена сума по договора, която е верифицирана по надлежния ред, отговаря на изпълнената част от Договора, като се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат изпълнени след прекратяването на Договора.

7.4. В случай на неправомерно прекратяване изпълнението на Договора от страна на Изпълнителят, Възложителят може да изиска изцяло или частично възстановяване на вече изплатените суми или да извърши директно прихващане от дължимата сума, съразмерно с тежестта на нарушенията, като даде на Изпълнителят възможност да изложи позицията си в писмен вид.

7.5. Независимо от момента на установяване на недопустимостта на разход, Изпълнителят дължи възстановяването му.

7.6. Преди или вместо да прекрати Договора по силата на разпоредбите на този член, Възложителят има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват във временно спиране на плащанията без предизвестие.

7.7. Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.VIII. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Ако възникнат обстоятелства (най-вече извънредни), които правят продължаването на Договора твърде трудно или рисковано и се налага неговото временно спиране на изпълнението изцяло или отчасти, Изпълнителят уведомява незабавно Възложителят за това, като прилага цялата необходима информация. Изпълнителят е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, както и да уведоми незабавно Възложителя за тези свои действия.

8.2. Възложителят може да изиска от Изпълнителя да преустанови временно изпълнението на Договора в цялост или отчасти, ако възникнат обстоятелства (най-вече извънредни), които правят продължаването му твърде трудно, или рисковано. Ако Договорът не е развален, Изпълнителят е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, с предварително писмено одобрение от страна на Възложителя.

8.3. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в Договора, необходими за адаптирането му спрямо новите условия за изпълнение, при условие, че срокът не излиза извън времевата рамка за изпълнение на конкретната операция по Оперативната програма..

8.4. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на Възложителят и Изпълнителят и не позволява изпълнението на Договора. Възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от страна на Възложителя и Изпълнителя (или от страна на техните представители, партньори или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа. Възложителят и Изпълнителят не могат да се позовават на недостатъци в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им, на трудови спорове, стачки или финансови затруднения, като обстоятелства, представляващи извънредно обстоятелство. Възложителят и Изпълнителят не отговарят за нарушение на Договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на извънредно обстоятелство. Страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.
IX. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

9.1. При изпълнението на Договора и съставянето на документацията към него, Изпълнителят прилага образците, предоставени му от Възложителя, част от Ръководството на за изпълнение и управление на договори по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016”. Представянето на документи и информация във формат различен от задължителните образци, може да доведе до неразглеждането им от Възложителят и връщането им за корекция.

9.2. Цялата кореспонденция, свързана с настоящия договор, трябва да бъде в писмена форма, на български език и да съдържа регистрационния номер и наименованието на договора.
X. ОБЩИ УСЛОВИЯ

10.1. Изпълнителят изпълнява Договора с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област.

10.2. За тази цел Изпълнителят трябва да мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на Договора.

10.3. При изпълнение на Договора Изпълнителят стриктно съблюдава разпоредбите на европейското и национално законодателство, както и приложимите подзаконови нормативни актове, действащи по време на изпълнение на Договора, като осигурява спазването на принципа на добро финансово управление.

10.4. Изпълнителят не предприема каквито и да са дейности, които може да поставят собствения му интерес в конфликт с този на Република България и Европейския съюз. При наличие на такъв риск, Изпълнителят предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по Договора на което и да е лице е опорочено поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета.

10.5. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие. След изтичането на този срок, или ако опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 5 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да уведоми другата, че смята процедурата за неуспешна.

10.6. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

10.7. Всяка от страните е длъжна да извести другата страна за промени в адреса или лицата, посочени в договора, които я представляват, в 5-дневен срок от настъпването им.

10.8. Споровете между страните се решават е писмено споразумение, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред съответния съд по реда на ГПК.

10.9. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите па действащото българско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за

Изпълнителя и три за Възложителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Кмет на „Кей Енд Ви” ООД……………

Община Симеоновград:......................... /Георги Георгиев-управител/ /Милена Рангелова/

Директор дирекция „ФСД”-Главен

счетоводител:.........................................

/Антоанета Трифонова/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница