Simeonovgrad municipalityДата23.07.2016
Размер39.04 Kb.
#1884


ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

Образец № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: „Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, ул. „Цар Освободител“№ 9-13“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, от която:

1. За обект – ул. „П.К.Яворов“ № 6-8 - цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, ………………..,като в това число:

- за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 6 А- Б-Крайречен”: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

- за СС с наименование „гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 8 А- Б-Яворов “:………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

в т.ч. за оценка на съответствието на инвестиционния проект цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС ………………..,като в това число:

- за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 6 А- Б-Крайречен” : ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

- за СС с наименование „гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 8 А- Б-Яворов “: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС,

и за упражняване на строителен надзор цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС ……………….., като в това число:

- за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 6 А- Б-Крайречен” : ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

- за СС с наименование „гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 8 А- Б-Яворов “: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС


2. За обект – ул. „Цар Освободител“ № 9-13 - цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, ………………..,като в това число:

- за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител № 9-13, А и Б-I: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

- за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител“ № 9-13, В -II” :………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

в т.ч. за оценка на съответствието на инвестиционния проект цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС ………………..,като в това число:

- за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител № 9-13, А и Б-I: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

- за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител“ № 9-13, В -II”: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС,

и за упражняване на строителен надзор цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС ……………….., като в това число:

- за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител № 9-13, А и Б-I: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

- за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител“ № 9-13, В -II”: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………лева), с ДДС

при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС ………………...

Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора. В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническата спецификация от документацията за участие. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Дата: …………… г. Подпис и печат: ....................................
Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия на представляващия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________
- -

Каталог: upload doc
upload doc -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
upload doc -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
upload doc -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
upload doc -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
upload doc -> Общи положения
upload doc -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
upload doc -> I. Общи разпоредби Ч
upload doc -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
upload doc -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница