Синтез ora на системи и услуги за ориентация, предоставяни на лица с уврежданияДата04.03.2017
Размер187.96 Kb.
#16229
Синтез ORA на системи и услуги за ориентация, предоставяни на лица с увреждания

Съдържание


Въведение

Съдържание 1

1.Законодателна рамка 3

3. Задължения за предоставяне на работа на лица с увреждания 5

5. Слаби страни/силни страни на процеса на активна професионална ориентация на лица с увреждания 8Въведение

В едно общество, в което икономическите механизми са основани на принципите на конкурентоспособността на икономиката, просперитета на семейството зависи преди всичко от включването на неговите членове в икономически дейности, които генерират приходи.Специална категория семейства са тези, при които техен член е лице с увреждане. Тези семейства имат икономически проблеми, изострени от трудностите, срещани от лицето с увреждания при намиране на работа. В този контекст, проектът има за цел ORA да подобри процеса на социална ориентация на хората с увреждания чрез насърчаване на пълноценното им участие чрез повишаване на информираността чрез подобряване на качеството и по-професионализма на предоставяните им услуги за ориентация.

В рамките на работен пакет WP3 на проект ORA е предвидено осъществяването на териториална и организационна диагностика на системите за професионална ориентация на хора с увреждания. В този смисъл партньорите в проект ORA проведоха изследователска дейност в продължение на шест месеца, дейност насочена към анализ и обобщение на констатациите на шестте партньорски организации от четири европейски страни: Подкрепа – национално равнищеl (България); UBS – равнище департамент - департамент Морбиан (Франция) ; EWETA – регионално равнище – регион Валония (Белгия); UPG – национално равнище (Румъния); APF и APEI – регионално равнище – регион Норд- Па-Де-Кале (Франция). Дейностите бяха подпомагани от седмия партньор PLS (Белгия), който отговаря за координирането на проекта ORA.

Top of Form

Изследването има описателен характер. То си постави за изпълнение следните цели: сравнителен анализ на специфичните законодателни разпоредби в страните - партньори (представени в извадката) ; идентификаиця и описание на професионалните структури, които развиват дейност в областта на ориентацията/ интеграцията/обучението и заетостта на хора с увреждания.

Процесът на изследване се основаваше на пет основни елемента : съществуващо законодателство в областта на признаване на инвалидността и на статута на лицата на увреждания на пазара на труда ; задължение да бъде предоставена работа на лица с увреждания ; идентификация на структурите за обучение/включване/заетост на лица с увреждания, съществуващи във всяка страна партньор ; идентификация на служителите и на специфичните дейности ; силните страни, слабите страни на процеса на активната ориентация на лица с увреждания. 1. Законодателна рамка


Загрижеността за образование и обучение на лицата с увреждания с цел осигуряване на равни възможности за активното им участие в социалния живот, както и повишаването на степента на социалното и професионалното им включване, се доказват посредством множество национални законодателни норми. Синтез на основните текстове от законодателството на всяка страна е представен в таблицата по-долу :

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

БЪЛГАРИЯ

 • Закон за интеграция на лица с увреждания, 2004 : законът предоставя условия и гаранции за социално и професионално включване на лица с увреждания

 • Определя методите за интеграция : обучение и професионална квалификация, социално-икономическа защита, достъпност.

ФРАНЦИЯ

 • Закон 75-534 от 30 юни 1975 : достъп на лица с увреждания до обществените институции и поддържане в рамките на възможното обичайния начин на труд и животe

 • 2002 : Закон за допълнение на закона от 1975, въвеждащ правото за получаване на компенсации

 • Закон от 11 февруари 2005: професионалната интеграция на лица с увреждания е посочена като елемент на тяхното гражданство, като професионалния им проект е определен за неразделна част от житейския проект

Законът изисква от институциите да прилагат и насърчават "достъпа до действия за поддържане на знанията, на академичните постижения и на професионалното обучение, както и образование, позволяващо автономност и участие в социалния живот на хора с увреждания "

БЕЛГИЯ

 • Регионален закон от 1995 г.: създаване на Агенция за интеграция на хора с увреждания във Валония
  Признаване на инвалидност, на право на труд и на настаняване
РУМЪНИЯ

 • Конституцията: Защита на лицата с увреждания,социална защита, равни възможности за участие в социалния живот

 • Закон 53 от 1992 г.: Специална защита

 • Закон 57 от 1992 г.: Рамка за наемане на работа на лица с увреждания


 1. Признаване на инвалидност и статут на лица с увреждания на пазара на труда

Традиционно, увреждането се свързва с установена липса на капацитет. Правилното тълкуване на правата на лицата с увреждания не може да пропусне техния потенциал, включително и потенциала им да работят. Ето защо, всяка социална политика, която претендира да бъде демократична и хуманна трябва да разглежда инвалидността като индивидуална ситуация, като набор от ограничения и реалности. Във всяка страна съществуват институции, които удостоверяват вида и степента на увреждането и те са обобщени в таблицата по-долу:ПРИЗНАВАНЕ НА ИНВАЛДНОСТ И СТАТУТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

БЪЛГАРИЯ

Оценката се извършва от специална лекарска комисия, която работи към Министерство на здравеопазването.

ФРАНЦИЯ

Департаментът за хора с увреждания (MDPH) и по- специално CDAPH (Комисия по правата и самостоятелността на хора с увреждания) са тези, които издават на лица с увреждания сертификат и признават качеството им на работещ с увреждане.

БЕЛГИЯ

Признат лице с увреждания е индивид, чиито възможности за труд са реално намалени в резултат на заболяване,като това намаление е най-малко 30% от тяхната физическа способност, или най-малко 20% от психичния им капацитет. Оценката се извършва от мултидисциплинарен регионален офис.

РУМЪНИЯ

Комисии за медицинска експертиза, са създадени към Генерална дирекция за социално подпомагане и закрила на детето (DGASPC) и те са тези, които признават типа/степента на увреждане чрез издаване на сертификат, който показва състоянието на лицето с увреждания.


3. Задължения за предоставяне на работа на лица с увреждания

В контекста на някои структурни промени, протичащи в европейската икономика, хората с увреждания страдат от комбинация между проблемите на пазара на труда и ограничените им от заболяване възможности за упражняване на трудова дейност. Въпреки, че хората с увреждания представляват една шеста от общото европейско население в трудоспособна възраст, коефициента на заетостта им е сравнително много нисък, а безработицата е два пъти по-голяма, отколкото регистрираната за останалите категории работна сила.

Новите европейски политики в областта на социалната защита на лица с увреждания целят увеличаване на степента на тяхната заетост чрез въвеждане на задължения на работодателите да ги наемат на работа. Конкретно и синтезирано, специфичните законодателни решения в страните партньори са следните:

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

БЪЛГАРИЯ

Член 315 от Кодекса на труда: Предприятията с повече от 50 служители са задължени по закон да наемат хора с намалена работоспособност - от 4 до 10% от общия брой на работниците и служителите, в зависимост от икономическата им дейност.

ФРАНЦИЯ

Всички работодатели, публични или частни, с най-малко 20 работници и служители са длъжни да наемат най-малко 6% работници с увреждания.

Финансови санкции за фирмите, които не са се съобразили с изискването за подобна заетост.БЕЛГИЯ

Няма задължение за наемане, въпреки, че има закон (няма постановление и следователно няма санкции)

РУМЪНИЯ

Предприятия с повече от 250 работници и служители трябва да наемат лица с увреждания - най-малко 3% от общия персонал. Компаниите, които отказват да наемат тези лица трябва да платят сумите за риск от авария за лицата с увреждания, които те не са наели на работа в рамките на минималната брутна заплата на страната всеки месец.

Ние може да констатираме, че от една страна процент за пригодност за труд е различен от една страна в друга, от друга, отказът на работодателите да наемат лица с увреждания е наказуем с финансови санкции, които увеличават приходите в държавните бюджети, без да решат проблема с професионалното включване на лицата с увреждания.

4. Съществуващи структури за обучение/за осигуряване на работа за лица с увреждания, персонал, социални работници и специфични дейности
Ако преди за дълго време трудностите на лицата с увреждания бяха игнорирани, то днес сме свидетели на все по- голямото внимание, което се отделя на тази категория. Множество институции, както в публичния, така и в частния сектор предоставят професионална помощ и консултации за заетост на лица с увреждания. Обобщение на институциите, които предоставят такива услуги са представени в следната таблица:

СТРУКТУРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ/ ВКЛЮЧВАНЕ/ ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

БЪЛГАРИЯ

 • Държавната агенция за социално подпомагане: помощ от социални работници, професионално обучение, за реинтеграция

 • Държавната агенция за хора с увреждания: технически помощни средства, поддържа сайт с изчерпателна информация и специален регистър на фирми, наемащи лица с увреждания

 • Национален център за социална рехабилитация: подкрепа за социална интеграция: техническо оборудване за по-голяма мобилност, правни консултации, компютърно обучение, културни дейности

 • Съюз на инвалидите в България (НПО): защиа правата, интересите и нуждите на хората с увреждания пред българското правителство

ФРАНЦИЯ

 • Регионален департамент за хора с увреждания : обособено място за приемане и за получаване на информация
  Подпомага изпълнението на житейския проект и ориентацията на лицето с увреждане (нормална среда, защитена среда, определяне на институциите), присъжда обезщетения, статут на лице с увреждане

 • AGEFIPH и FIPHFP са агенции за събиране на вноските на публични и частни работодатели, които не спазват задължението да назначават лица с увреждания: финансира действияи програми в подкрепа на заетостта.

 • Офиси Заетост: оказват помощ на хора с признати увреждания при търсене на работа,: специализирани са в оценка на професионални умения

 • ESAT и АЗ (и адаптиран места за подслон): професионални дейности, заетост, медицинска и социална помощ за изпълнение на житейския проект

 • Организациите за обучение: стажове за допълнително професионално обучение (CRP), подобряване на квалификацията на търсещите работа и на работещите

БЕЛГИЯ

 • FOREM (Валонска обществената служба за заетост и обучение) Специалисти по интеграция, отговорни за постъпване, адаптиране и изпълнението на трудавите задължения. Определят профила на професионалните възможности, планът за кариерно развитие

 • Регионални офиси за заетост

Работодатели и синдикати

Осигуряване на заетост • Обучителни центрове

РУМЪНИЯ

 • Генерална Дирекция за защита на лица с увреждания (министерство на труда)

Координация на дейностите за защита правата на лицата с увреждания

 • Национални организации на лицата с увреждания в Румъния

 • Федерация на неправителствените организации - разработва програми за равни възможности,интеграция и социално включване на лица с увреждания

 • Лига за насърчаване и защита на правата на лица с увреждания, провежда кампании с акцент върху осведомеността за техните права и предоставя правна помощ
  Осъществява неформални обучения и социални дейности

 • Фондацията Мотивация Румъния: социална интеграция на лица с увреждания, промяна на нагласите на членовете на обществото и общността със или без увреждания

 • Фондация H: осигурява дистанционно обучение на лица с увреждания за гарантиране на равни възможности за образование и професионално обучение.Успехът на дейностите за ориентация и социално-професионална интеграция на лица с увреждания изисква голям брой специалисти от различни области: съветници по кариерно ориентиране, психолози, социални работници, специалисти в областта на образованието и обучението, медицински и помощен медицински персонал и юристи.5. Слаби страни/силни страни на процеса на активна професионална ориентация на лица с увреждания

Процесът на социална и професионална интеграция на лицата с увреждания е затруднено поради резица препятствия, които могат да бъдат групирани, както следва: • Бариери от персонален характер - ниско самочувствие, негативизъм, дефицит на информация относно правата на лицето с увреждания, ниското ниво на образование и квалификация, намаляване на възможностите за преквалификация и професионално обучение.

 • Бариери от социално-икономически характер – стериотипите на обществото, предразсъдъците, социалните политики, фокусирани върху намаляване равнището на бедност, а не върху мерки за интеграция, липса на информация и обучение на работниците и служителите за възможностите на лицата с увреждания, но също така и отношението, че работодателят трябва да да спазва техните права, както и световната икономическа криза, намалените възможности за наемане на работа на лица с увреждания.

 • Институционални бариери - недостатъчен персонал и понякога неподготвени социални работници, слабо сътрудничество между специалистите, материалните ресурси не са съобразени с нуждите налицата с увреждания, липса на програми за определяне на индивидуалния потенциал, невъзможност да бъдат предоставени подходящи инструкции, недостиг на консултации за намиране на подходяща работа.

Въпреки това, ние можем да идентифицираме някои положителни аспекти, някои силни страни, които ни връщат доверието относно възможностите за социална-и професионална интеграция на лицата с увреждания, основните от които са: • Създаване на асоциативни, активни мрежи ;

 • Наличие на правна рамка, която признава на достъпа до заетост, като необходимо условие за социално включване и постигане на независимост от лицата с увреждания;

 • Задължения на работодателите да наемат на работа лица с увреждания.

страница отr

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015 -> oldimg -> menu 86 -> files
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г
files -> Активно участие от страна на редовите синдикални членове и международна синдикална демокрация
files -> Информационен бюлетин n 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница