Система от основни понятия и твърдения по геометрия а всяка права има безброй много точки. АДата16.10.2018
Размер56.5 Kb.
#90122
СИСТЕМА ОТ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ТВЪРДЕНИЯ ПО ГЕОМЕТРИЯ

А Всяка права има безброй много точки.

А През дне различни точки минава само една права.

Основни понятия: точка, права, равнина

О Ос, лъч, полуравнина

О Отсечка. Дължина на отсечка. Понятието „между“.

О Среда на отсечка. Сбор на отсечки. Разлика на две отсечки.

О Ъгъл. Рамене, връх на ъгъл.

О Изправен ъгъл. Вътрешни точки на ъгъл.

О Мярка на ъгъл – градус, минута, секунда. Сравняване на ъгли.

А Ако два равни ъгъла с общо рамо се нанесат в една полуравнина с контур това общо рамо, вторито им рамене съвпадат

О Сбор на ъгли. Разлика на два ъгъла. Ъглополовяща на ъгъл.

О Съседни ъгли.

Т Сборът на съседните ъгли 180º.

О Прав ъгъл.

Т Съседен ъгъл на прав ъгъл е също прав ъгъл.

Т Ако два съседни ъгъла са равни, то всеки от тях е прав ъгъл.

О Остър ъгъл. Тъп ъгъл.

О Пресекателни прави. Сливащи се прави. Успоредни прави.

О Противоположни (връхни) ъгли.

Т Всеки два противоположни ъгъла са равни.

О Перпендикулярни прави.

Т През точка, която лежи на дадена права, може да се начертае само една права, перпендикулярна на дадената права.

О Кръстни ъгли. Соътветни ъгли. Прилежащи ъгли.

УСПОРЕДНИ ПРАВИ

А През точка, нележаща на дадена права, минава не повече от една права, успоредна на дадената.

Т През точка, нележаща на дадена права, минава точно една права, успоредна на дадената.

Следствия:Т Ако две прави по отделно са успоредни на трета, то те са успоредни помежду си.

Т Ако права пресича едната от две успоредни прави, то тя пресича и другата.

Признаци за успоредност на две прави

Т-признак Ако при (a, b) × c двойка кръсти ъгли са равни, то а ‖ b.

Т-признак Ако при (a, b) × c двойка съответни ъгли са равни, то a ‖ b.

Т-признак Ако при (a, b) × c сборът на двойка прилежащи ъгли е 180º, то a ‖ b.

Т-признак Ако две прави по отделно са перпендикулярни на трета права, то те са успоредни помежду си.

Свойства за успоредност на две прави

Т-свойство Ако (a ‖ b) × c, то:

всички двойки кръсти ъгли са равни;

всички двойки съответни ъгли са равни;

всички двойки прилежащи ъгли се допълват до 180º.

Следствия на теоремите за успоредност на две прави

Т Ако права е перпендикулярна на една от две успоредни прави, то тя е перпендикулярна и на другата.

Т През точка, нележаща на дадена права, минава точно една права, перпендикулярна на дадената.

О Разстояние от точка до права.

Т Ако две прави са успоредни, то точките на едната от тях се намират на равни разстояния от другата права.

О Разстояние между две успоредни прави.

ТРИЪГЪЛНИК

О Триъгълник – страни, ъгли.

О Периметър на триъгълник. Вътрешност на триъгълник. Видове триъгълници.

О Височина, ъглополовяща и медиана в триъгълника.

Т Сборът от ъглите на триъгълник е 180º.

Т Всеки външен ъгъл на триъгълник е равен на сбора на двата вътрешни, несъседни нему, ъгли.

Т Всеки външен ъгъл на триъгълник е по-голям от вътрешен, несъседен нему, ъгъл на същия триъгълник.

Еднакви триъгълници

О Еднакви триъгълници. Съответни елементи в еднакви триъгълници.

Т Първи признак за еднаквост на два триъгълника. Два триъгълника са еднакви, ако имат по две страни и ъгъл между тях съответно равни.

Т Втори признак за еднаквост на два триъгълника. Два триъгълника са еднакви, ако имат страна и два прилежащи ъгъла съответно равни.

Т-следствие Два триъгълника са еднакви, ако имат страна и два ъгъла съответно равни.

Основна задача: В еднаквите триъгълници съответните височини са равни, съответните медиани са равни, съответните ъглополовящи са равни.Т Трети признак за еднаквост на два триъгълника. Два триъгълника са еднакви, ако имат по три страни съответно равни.

Равнобедрен триъгълник

О Триъгълник, на който две от страните са равни, се нарича равнобедрен.

Т-признак Ако в един триъгълник два от ъглите са равни, той е равнобедрен.

Т-свойство В равнобедрения триъгълник ъглите при основата са равни.

Основна задача: В равнобедрения триъгълник височината, медианата и ъглополовящата към основата му съвпадат.

Основна задача: Всеки равнобедрен триъгълник с ъгъл 60º е равностранен.

Т В триъгълника срещу равни страни лежат равни ъгли и обратно.

Симетрала на отсечка

О Права, която е перпендикулярна на дадена отсечка и минава през средата ѝ.

Основна задача: В равнобедрения триъгълник ABC (AC = BC)

hc = mc = lc = SAB.

Т Всяка точка от симетралата на дадена отсечка е на равни разстояния от краищата на отсечката.

Т Всяка точка, която е на равни разстояния от краищата на дадена отсечка, лежи на симетралата на тази отсечка.

Правоъгълен триъгълник

Т Сборът на острите ъгли в правоъгълен триъгълник е 90º.

Основна задача: Правоъгълният равнобедрен триъгълник има остри ъгли по 45º.Т Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника: Два правоъгълни триъгълника са еднакви, ако имат катет и хипотенуза съответно равни (приемаме за четвърти признак).

Т Свойство на правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 30º: В правоъгълен триъгълник един от острите ъгли е 30º тогава и само тогава, когато катетът срещу този ъгъл е равен на половината от хипотенузата.

Т Свойство на правоъгълен триъгълник: В правоъгълния триъгълник медианата към хипотенузата е половината от хипотенузата.

Т Ако в триъгълник медианата към една страна е равна на половината от нея, то ъгълът срещу тази страна е прав, т.е. триъгълникът е правоъгълен.

Ъглополовяща на ъгъл

О Ъглополовяща на ъгъл.

Т Всяка точка от ъглополовящата на даден ъгъл е на равни разстояния от раменете на този ъгъл.

Т Всяка точка от вътрешността на даден ъгъл, която е на равни разстояния от раменете му, лежи на ъглополовящата на този ъгъл.


Неравенства в триъгълника

Т В триъгълника срещу по-голяма страна лежи по-голям ъгъл.

Т В триъгълника срещу по-голям ъгъл лежи по-голяма страна.

Т-следствие В правоъгълния триъгълник хипотенузата е по-голяма от всеки катет.

Т-следствие Перпендикулярът от точка към права е по-малък от всяка наклонена.

Т В триъгълника всяка страна е по-малка от сбора на другите две страни.

Т Ако всяка от три дадени отсечки a, b, c е по-малка от сбора на другите две, то има триъгълник със страни a, b, c.

ОКРЪЖНОСТ

О Окръжност – център, радиус, хорда, диаметър, дъга, централен ъгъл.

Т Ако в две окръжности с равни радиуси две хорди са равни, то и съответните им централни ъгли са равни.

ЗАДАЧИ ЗА ПОСТРОЕНИЕ

Основни построения:

• точка, права, окръжност;

• пресечна точка на две прави;

• пресечна точка на права и окръжност;

• пресечна точка на две окръжности;

• пренасяне на отсечки;

• пренасяне на ъгъл;

• симетрала на отсечка;

• перпендикуляр от точка към права;

• ъглополовяща на ъгълПострояване на триъгълник

• по две страни и ъгъл между тях;

• по страна и два прилежащи ъгъла;

• по три страни;• построяване на ъгли, равни на 60º, 30º, 45º, 90º.

ЧЕТИРИЪГЪЛНИК

Т Сборът от ъглите на четириъгълника е 360º.

УСПОРЕДНИК

О Четириъгълник, на който срещуположните двойки страни са успоредни, е успоредник.

Т-признак Четириъгълник, на който срещуположните двойки страни са равни, е успоредник.

Т-признак Четириъгълник, на който една двойка срещуположни страни са успоредни и равни, е успоредник.

Т-признак Четириъгълник, на който диагоналите взаимно се разполовяват, е успоредник.

Т-свойство В успоредника срещуположните двойки страни са равни.

Т-свойство В успоредника срещуположните ъгли са равни.

Т-свойство В успоредника сборът от прилежащите на коя да е страна ъгли е 180º.

Т-свойство В успоредника диагоналите взаимно се разполовяват.

Правоъгълник

О Успоредник с прав ъгъл е правоъгълник.

Т-признак Успоредник с равни диагонали е правоъгълник.

Т-признак Четириъгълник с три прави ъгъла е правоъгълник.

Т-свойство В правоъгълника диагоналите са равни.

Ромб

О Успоредник с равни съседни страни е ромб.

Т-признак Успоредник, на който диагоналите са взаимно перпендигулярни, е ромб.

Т-свойство В ромба диагоналите са взаимно перпендигулярни.

Т-свойство В ромба диагоналите са ъглополовящи на ъглите му.

Квадрат

О Правоъгълник с равни съседни страни е квадрат.

О Ромб с прав ъгъл е квадрат.

ТРАПЕЦ

О Четириъгълник, на който само една двойка срещуположни страни са успоредни, се начира трапец.

Елементи: основи, бедра, височини, диагонали.

Равнобедрен трапец

О Трапец с равни бедра се нарича равнобедрен трапец.

Т-признак Ако в един трапец ъглите при основата са равни, той е равнобедрен.

Т-свойство Ако един трапец е равнобедрен, то ъглите при основата са равни.

Т-свойство В равнобедрения трапец диагоналите са равни.

Правоъгълен трапец

О Трапец, на който едното бедро е перпендикулярно на основата, се нарича правоъгълен трапец.


ЛИЦА НА ФИГУРИ

Триъгълник: S = aha : 2 = bhb : 2 = chc : 2

Успоредник: S = aha = bhb

Правоъгълник: S = ab

Ромб: S = aha = d1d2 : 2

Квадрат: S = a2 = d2 : 2

Делтоид: S = d1d2 : 2

Трапец: S = (a + b) : 2 . h
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница