„система за управление на качеството” iso 9001: 2000Дата29.04.2017
Размер115.1 Kb.
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М” ЕАД МОНТАНА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО” ISO 9001:2000

Монтана 3400, ул. “Граф Игнатиев”, № 24

Тел./факс 096 300 893


е-mail: roadm@roads.bg


 1. Информация за дружеството
Година на учредяване

1993 г.

История на развитието на дружеството

„Пътинженеринг – М” ЕАД е една от водещите пътностроителни фирми, с трайни позиции на българския пазар, която е в състояние да удоволетворява строгите изисквания и критерии на инвеститорите в пътното строителство, канализация и водопровод. Освен строителство и рехабилитация на пътища, в дейността на дружеството се включват производство на инертни материали и изделия от тях.

Акциите на дружеството са 100% собственост на “Холдингово дружество Пътища” АД, което е едно от най-големите пътностроителни дружества в България.


Наши основни клиенти са държавните, общинските и местните власти, в чийто ресор е изграждането на пътната инфраструктура. Наши клиенти са редица частни и държавни фирми.

Всички дейности на предприятието съответстват на европейските норми и стандарти. Ние имаме опит в работата по договорите на PHARE, SAPARD, FIDIC и нашата дейност удоволетворява изискванията на редица международни стандарти.

“Пътинженеринг – М” ЕАД, разполага с Акредитирана лаборатория, която осигурява пълен качествен контрол на извършваните дейности и осигурява необходимите изпитвания при въвеждане на нови типове настилки и материали.

Услуги

„Пътинженеринг-М” ЕАД Монтана е специализирано дружество за строителство, рехабилитация и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения, изграждане на водопроводи и канализации, градски комуникации и инфраструктури около тях, укрепване на свлачища, изграждане на селскостопански пътища, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях.

Основни и съпътстващи производства

Ломен камък, каменни фракции и всички видове асфалтови смеси.

Производствени мощности на дружеството – машини и съоръжения

І. База „Владимирово”, обл. Монтана:

Асфалтосмесителни инсталации: 1. „Ammann” GMBX 2003

 2. „Teltomat” 5S

Трошачно-сортировъчни инсталации:

 1. ТСИ - 1 /ЧТ 600/900 (ОМ – 35), Роторна трошачка Nordberg МETSO NP1110, ОМ – 11

 2. ТСИ - 2/КТ - ф 1200

 3. ТСИ - 3/ОМ – 11

 4. ТСИ 4/Мобилна трошачна инсталация HARTEL PC1270I r Ситов блок Powercrusher и полумобилна пресевна инсталация SMS 6x1.8-2.5 D

ІІ. База „Сталийска махала”, обл. Монтана

Асфалтосмесителни инсталации: 1. Д 508 2 А

 2. ДС 117 - 2 К

Трошачно-сортировъчни миячни инсталации:

 1. СМД 26

 2. СМД 27

ІІІ. База “Николово”, обл. Монтана, където е съсредоточена пътностроителната техника на фирмата с авторемонтна работилница, осигуряваща професионална поддръжка на собствения автомобилен и машинен парк. Дружеството притежава специализирани пътностроителни машини: Пътни фрези - 3 бр., Асфалтополагащи машини - 6 бр., Валяци - 18 бр.; Малогабаритна техника - 50 бр. и други необходими за осъществяване основната дейност на фирмата; механизация и автотранспорт за извършване на земно - изкопни и насипни работи: Багери и Челни товарачи - 22 бр., Автомобили самосвали - 46 бр.

Производствени база

Разполага със три броя собствени производствено бази:

 • База “Владимирово” с местонахождение с. Владимирово, община Бойчиновци, състои се от кариера за добив на ломен камък, трошачно - сортировъчна инсталация за производство на каменни фракции с различна зърнометрия и дневна производителност 1900 тона, два броя асфалтосмесители за производство на асфалтобетонови смеси с дневна производителност 2 240 тона. Полимермодифицирани битуми; Асфалтова паста за заливане на фуги на пътни настилки; Горещи асфалтови смеси за пътни настилки; Строителни почви; Пътни конструкции.

 • База „Сталийска махала” с местонахождение с. Сталийска махала, област Монтана, състои се от трошачно - миячна сортировъчна инсталация за производство на фракции с дневна производителност 160 тона, два броя асфалтосмесители за производство на асфалтобетонови смеси с дневна производителност 520 тона.
Инвестиции

Размерът на направените инвестиции през последните години преобрази дружеството:

2005 – 984 440 лв.

2006 – 2 978 110 лв.

2007 – 4 439 168 лв.Обеми – изпълнени проекти по години и стойност на сключените договори

Изпълнен обем за 2004 г. – 5 410 480,39 лв. в това число по-големи обекти:

„Рехабилитация на улици на територията на Община Монтана”

„Основен ремонт на улици на територията на гр. Монтана”

„Ремонт на Път II-81 София - Лом, Обход Монтана изток, км 97+920 - км 100+925”

„Пътно мостово съоръжение над р. Лом в регулацията на гр. Лом на път II-11 при км 47+772 и прилежащи пътни връзки”

„Ремонт на РПМ на територията на РПС Лом

Ремонт на РПМ на територията на ОПУ – Враца”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Берковица ОПУ - Монтана 2003/2006 год.”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Монтана ОПУ - Монтана 2003/2006 год.”

„Ремонт път III-112 Добри Дол - Монтана, км 38+000 - км 44+310”

„Реконструкция канализация - гр. Лом”

Изпълнен обем за 2005 г. – 9 846 434,84 лв. в това число по-големи обекти:

„Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа - II район - гр. Берковица”

„Рехабилитация на улици на територията на Община Монтана”

„Основен ремонт на улици на територията на гр. Монтана”

„Рехабилитация обходен път гр. Враца от км 0+000 до км 8+179,450”

„Основен ремонт на път IV-10311 Горна Кремена - Върбешница - Враца от км 3+850 до км 10+200”

„Укрепване на свлачище на Път I-1 /Е-79/ “Монтана – Гр. ОПУ Враца” на км 110+990”

„Възстановяване на разрушения по пътни участъци на Път II-81 “Проход Петрохан - Берковица - Монтана” от км 51+183 - км 92+100”

„Ремонт път III-112 Добри Дол - Монтана, км 38+000 - км 44+310”

„ТРП и ЗП пътен участък Крушовица ОПУ - Враца - 2003/2006 г.”

„РП и ЗП на РПМ на територията на РПС Берковица ОПУ - Монтана 2003/2006 год.”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Монтана ОПУ - Монтана 2003/2006 год.”

„Изграждане на техническа инфраструктура в квартал "Стадиона" гр. Лом” – по Програма ПРООН

„Изграждане на канализационна мрежа по улици: "Х. Димитър", "М. Дринов", "Полк. Илиев", "Гоце Делчев", "Софроний", "Черковна", "Хан Крум", "Борил" - гр. Лом”

„Изкърпване на пътни участъци от републиканските пътища на територията на ОПУ Монтана, РПС Монтана, РПС Лом, РПС Берковица”

„Доставка на плътна асфалтобетонова смес за изкърпване на републиканските пътища на територията на ОПУ Монтана”Изпълнен обем за 2006 г. – 19 161 165,78 лв. в това число по-големи обекти:

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Монтана ОПУ - Монтана 2003/2006 г.”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Берковица ОПУ - Монтана 2003/2006 г.”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Монтана и РПС Берковица”

„Текущ ремонт и зимно поддържане на територията на ОПУ Монтана - РПС Лом”

„Изграждане на техническа инфраструктура в квартал "Стадиона" гр. Лом” – по Програма ПРООН

„Реконструкция на Път I-1 (Е-79) от км 109+402 до км 110+230 в регулацията на гр. Монтана и прилежащи пътни съоръжения”

„Изграждане на нова водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната мрежа на Община Бойчиновци в гр. Бойчиновци и селата Лехчево, Громшин, Владимирово и Мърчево” – по Програма САПАРД

„Рехабилитация на улични настилки и тротоари - гр. Лом” – по Програма САПАРД

„Основен ремонт на улици гр. Монтана”

„Подобряване на уличната мрежа в гр. Вършец” – по Програма САПАРД

„Уличен канализационен колектор, водопровод и възстановяване пътни настилки по улици в кв. Боруна, гр. Лом”

„Изкърпване на пътни участъци от републиканските пътища на територията на Областно Пътно Управление – Монтана”

„РП III-1022 „Бели мел - Чипровци - МОК”, свлачище с. Железна на км 7+350”

„Свлачище на Републикански път ІІ - 11 "Лом – Козлодуй” от км 69+839 до км 71+819”

„Инженеринг по рехабилитация на пътен възел на Път II-81 Монтана - Лом с пътна връзка - север за гр. Монтана”

„Инженеринг по рехабилитация на Път I-1 /Е 79/ Видин - Монтана от км 103+090 до км 107+390 и пътна връзка - запад за гр. Монтана”

„Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на 638,691 км Републикански пътища, на територията на Областно пътно управление Враца”

„Рехабилитация на Път І-1 Е-79 Враца – Мездра”

Изпълнен обем за 2007 г. – 27 960 047,329 лв. в това число по-големи обекти:

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Монтана и РПС Берковица”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Лом”

„Реконструкция на Път I-1 (Е-79) от км 109+420 до км 110+230 в регулацията на гр. Монтана и прилежащи пътни съоръжения”

„Изграждане на канализационна мрежа по улици: "Х. Димитър", "М. Дринов", "Полк. Илиев", "Гоце Делчев", "Софроний", "Черковна", "Хан Крум" и "Борил"”

„Уличен канализационен колектор, водопровод и възстановяване пътни настилки по улици в кв. Боруна, гр. Лом”

„Инженеринг по рехабилитация на пътен възел на Път II-81 Монтана - Лом с пътна връзка - север за гр. Монтана”

„Инженеринг по рехабилитация на Път I-1 /Е 79/ Видин - Монтана от км 103+090 до км 107+390 и пътна връзка - запад за гр. Монтана"”

„Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на 638,691 км Републикански пътища, на територията на Областно пътно управление Враца” в т. ч. Път І-1 Е-79 Враца – Мездра

„Изграждане на канализация град Роман - I-ви етап”

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нови СПО или ремонт и възстановяване на елементи от същ. огради по пътищата от РПМ за области Монтана и Враца”

„Основен ремонт улици град Монтана”

„Възстановяване на пътни настилки на улици: ул. „Гео Милев”, с. Борован; ул. „Георги Димитров”, с. Сираково; ул. „Марица”, с. Борован; ул. „Тошка Петрова”, с. Борован, в следствие претърпени бедствия на територията на община Борован”

„Реконструкция на автомобилен Път IV-10112 Ракево - Добруша - Градешница, от км 0+710 до км 2+680 и от км 4+090 до км 9+740” – по Програма САПАРД

„Път ІV - 11603 Селановци - Галово, участък от км 3+000 до км 7+720” – по Програма САПАРД


Бъдещи проекти /сключени договори/

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Монтана и РПС Берковица”

„ТРП и ЗП на РПМ на територията на РПС Лом”

„Реконструкция на Път I-1 (Е-79) от км 109+420 до км 110+230 в регулацията на гр. Монтана и прилежащи пътни съоръжения”

„Изграждане на канализационна мрежа по улици: "Х. Димитър", "М. Дринов", "Полк. Илиев", "Гоце Делчев", "Софрони", "Черковна", "Хан Крум" и "Борил"”

„Уличен канализационен колектор, водопровод и възстановяване пътни настилки по улици в кв. Боруна, гр. Лом”

„Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационна мрежа на територията на ВиК ООД Монтана”

„Инженеринг по рехабилитация на пътен възел на Път II-81 Монтана - Лом с пътна връзка - север за гр. Монтана”

„Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на 638,691 км Републикански пътища, на територията на Областно пътно управление Враца”

„Канализация Роман”

„Изграждане на тротоари и улични настилки от ок 264 до ок343 гр. Лом”

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нови СПО или ремонт и възстановяване на елементи от същ. огради по пътищата от РПМ за области Монтана и Враца”

„Рехабилитация на път ІІІ - 112 Дъбова махала - Смирненски, от км 16+174 до км 20+574,89 и мост над р. Нечинска при км 20+475”

„Изграждане на битова и дъждовна канализация централна градска част - гр. Криводол - етап II”

„Реконструкция на Път ІV - 16017 "Зверино – Оселна" от км 0+000 до км 1+805 и Път ΙΥ-16104 "Зверино - Игнатица" от км 7+525 до км 10+710”

„Селищна канализация и главен канализационен колектор на с. Пудрия, община Криводол”

Реконструкция ВиК, улично платно и тротоари по улици: ул. "Х.Димитър" (от ОТ 416 до ОТ 735) ; ул. "Драгоман" (от ОК 385 до ОК 473) ; ул. "Кирил и Методий" от (ОТ 473 до ОТ 734) ; ул. "П-к Илиев" (от ОТ 310 до ОТ 314) и ул. "М. Дринов" от (ОТ 316 до ОТ 31) - гр. Лом

„Водоснабдяване с. Липен, община Монтана”

„Рехабилитация на улици в гр. Криводол - I етап”Кариери

Находищата са разположени в землищата на:

 • с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана

 • с. Мартиново и гр. Чипровци, област Монтана - „ЕЗЕРОТО”

Брой и класификация на служителите

специалисти с висше строително образование - 5 бр., 17 бр. строителни техници и около 295 бр. работници със средно образование

Сертификати:
ISO 9001:2001 

Сертификат № QS-3522HH / 25.06.2005 г.

В съответствие с изискванията с Наредбата за съществените изискания и оценяването на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти.


Сертификати за производствен контрол от 27.03.2006 г.:

 • №018–НСИОССП–0125 – Битумни смеси

 • №018–НСИОССП–0126 – Битумни смеси

 • №018–НСИОССП–0127 – Добавъчен материал за битумни и несвързани смеси

 • №018–НСИОССП–0128 – Добавъчен материал за битумни
EN ISO 14001:2005 /СУОС/

Сертифицирането на системата се предвижда за месец юни 2008 г.

OHSAS 18001:1999 /СУЗБУТ/

Сертифицирането на системата се предвижда за месец юни 2008 г.

Регистрации и членства в камари и браншови организации

Българска браншова Камара

Камара на строителите в БългарияКонтактна информация

гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев” №24

тел. 096 300 893


 1. Email: roadm@roads.bg
 1. Снимков материалБаза „Владимирово”

Трошачно-сортировъчни инсталации

Асфалтосмесителни инсталация „Ammann” GMBX 2003
Асфалтосмесителни инсталация „Teltomat” 5S


Изпълнени обекти:

Реконструкция на Път I-1 (Е-79) от км 109+402 до км 110+230 в регулацията на гр. Монтана и прилежащи пътни съоръжения”


Рехабилитация на Път І-1 Е-79 Враца – Мездра”
Реконструкция на автомобилен Път IV-10112 Ракево - Добруша – Градешница”от км 0+710 до км 2+680 и от км 4+090 до км 9+740


Уличен канализационен колектор, водопровод и възстановяване пътни настилки по улици в кв. Боруна, гр. Лом”

 1. Информация от изпълнителния директор
 1. Снимка

 2. Автобиография

Дата и място на раждане

03.09.1960 г., гр. Кюстендил

Професионален опит
01/2002 – до сега
01/1977 – 12/2001
Висше Образование
11/2001 – 03/2006
Средно Образование
Допълнителна Квалификация
Специализация
Курс
Следдипломна квалификация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница