Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Бургас е разработена на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01. 09. 2016 гстраница1/3
Дата21.01.2018
Размер257.85 Kb.
#50349
  1   2   3


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15 - 19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

straight connector 3


 

 

  
УТВЪРДИЛ: /П/

дИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАСсистема

ЗА централизиран прием, записване и преместване

на ученици в първи клас

в общинските училища НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС


РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Бургас е разработена на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката, обн., дв, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 година.

Чл. 2. Системата определя реда и начина за прием на деца в училищна възраст в първи клас в общинските училища на територията на община Бургас, съобразно критериите, посочени в чл. 43 от Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и обхваща целия процес на:


  1. регистриране за участие в електронно класиране;

  2. класиране на децата по определени критерии;

  3. записване на децата, класирани за прием, в съответното училище;

  4. преместване;

  5. отписване;

  6. изготвяне на график на етапите;

  7. контрол.

Чл. 3 (1) Община Бургас обявява на страницата на електронната система информация за обявените от училищата на територията на общината места за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна година след получаване на информацията от Регионално управление на образованието – Бургас.

(2) Информацията се обявява и във всички общински училища на територията на Община Бургас.

Чл. 4. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас в общински училища, се регистрират в електронната система.
Раздел ІІ

Регистриране за участие в централизирано класиране за прием
Чл. 5. Процедурата по подаване на заявленията за участие в електронно класиране започва след обявяване на правилата за прием на съответната учебна година, утвърдени от кмета на община Бургас.

Чл. 6. (1) За участие в електронната система за прием в първи клас на община Бургас родителите/настойниците подават заявление за участие в централизираното класиране за прием по образец (Приложение 1).

(2) В заявлението по ал. 1 родителите/настойниците имат право да посочат до 5 /пет/ желани учебни заведения.

(3) Подаването на заявления се извършва:

1. по електронен път


2. на място, в училището (при директора или при упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението.

(4) Попълнените в заявлението данни се въвеждат в електронната система от директора на училището (или упълномощено от него лице), в присъствието на родителя/настойника.


(5) След извършване на регистрацията родителите/настойниците получават индивидуален номер в електронната система, с който участват във всички етапи, посочени в правилата за прием на съответната учебна година.

Чл. 7. Всяко дете има право на една регистрация в системата по един от двата начина по чл. 6, ал. 3.

Чл. 8. Родителите/настойниците имат възможност да извършват промени в подреждането на избраните от тях училища по чл. 6, ал. 2, съобразно утвърдените от кмета на община Бургас Правила за прием в първи клас за всяка учебна година.

Чл. 9. Регистрацията се извършва на етапи, посочени в Правилата за прием в първи клас за съответната учебна година.

Чл. 10. Родителите/настойниците носят отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

Чл. 11. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителите/настойниците са длъжни да актуализират данните в системата онлайн или на място в училището, в което са подали заявление.

Чл. 12. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от правилата за прием за съответната учебна година, обявени на сайта на община Бургас, на страницата на електронната система, както и на информационните табла във всички общински училища на територията на община Бургас.

Чл. 13. (1) Посочените в заявленията за прием данни на децата и техните родители/настойници са лични данни по смисъла на Закона за личните данни и като такива попадат под специален режим на защита.

(2) Данните по ал. 1 могат да бъдат използвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.Раздел ІІІ

Класиране

Чл. 14. (1) Класирането за прием на деца в първи клас се извършва в срокове, определени в етапите, посочени в правилата за прием за съответната учебна година:

1. Регистрация
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница