Skica типове знания в созДата03.02.2017
Размер34.49 Kb.
#14130
8.

Архитектура на СОЗ

SKICA


Типове знания в СОЗ:

• знания за обектите и фактите в предметната област (фактологически знания)

• знания за връзките (релациите) между обектите и фактите

• метазнания

Видове метазнания: стратегически знания, поддържащи знания и др.
формализми за ПИЗ:


  • декларативни формализми – какво?

  • формализми от процедурен тип (процедурни формализми – как?).

При декларативните формализми основната тежест пада върху представянето на знанията; при процедурните формализми съществен е начинът на използване на знанията. При декларативните формализми знанията се представят явно, в декларативен формат, а при процедурните формализми знанията се съдържат в процедурите на някаква програма. Процедурните формализми дават възможност за по-голяма ефективност при използването на знанията, но при тях измененията в БЗ стават по-трудно, отколкото при декларативните.
Представяне и използване на знания чрез процедури

Представяне и използване на знания чрез средства на математическата логика


Архитектура на системите, основани на правила:

• работна памет (контекст)

• база от правила

интерпретатор на правилатаСтратегии на работа на интерпретатора на правилата:

• прав извод (forward chaining) или извод, управляван от данните (data-driven inference). Пример: OPS5;

• обратен извод (backward chaining) или извод, управляван от целите (goal-driven inference).
Конфликтно множество: множеството от правила, чиито леви страни се удовлетворяват от съдържанието на работната памет на текущата стъпка от работния цикъл на интерпретатора. Стратегии за разрешаване на конфликтите: стратегии за избор на правило от конфликтното множество (избор на първото възможно правило, което не предизвиква зацикляне; избор на най-актуалното правило; избор на правилото с най-сложното/най-простото условие и др.).
Евристиките са правила, извлечени от опита, които кодират определени знания за начина за решаване на даден проблем от определена област. Евристичните методи са приблизителни в смисъл, че не изискват точни данни и решенията могат да бъдат изведени от системата с определена степен на сигурност.

9.

Видове изводи в СОЗ – достоверни (дедукция), недостоверни (приближени – вероятностен, размит; правдопобни – абдукция, индукция, аналогия)
Р(А|В) =р(А^В)/Р(В)

P(A|B)=P(B|A)P(A) / P(B)


Beis: P(di|e)=P(di)P(e|di)/P(e)

P(e|di)=pr(j=1;k)P(ej|di) vs i=1..n

P(e) = sum(i=1;n)P(di)P(e|di)
Бейсови мрежи:

Видове извод в БМ. При дадени стойности на подмножество от променливите (наблюдаеми, evidence variables) да се определи вероятността на стойностите на друго подмножество от променливите (търсени, query променливи). о Диагностика - от следствието към причината:

P(Burglary | JohnCalls) = ? о Предсказване - от причината към следствието:

P(JohnCalls | Burglary) = ? о Междупричинен извод - между причините за дадено

следствие:

F'(Burglary | Earthquake) = ? о Смесен извод - комбинация на горните три:

P(Alarm | JohnCalls ^¬ Earthquake) = ?

10.


Семантични мрежи:

С възлите в една СМ се означават обектите (понятията, класовете и т.н.) от предметната област, а с дъгите – връзките (отношенията, релациите) между тях.
Типове възли в СМ:

• релационни константи (таксономични категории или свойства);

• обектни константи (предмети или обекти от областта).
Типове дъги в СМ:

• тип “подмножество” (описват релации от тип клас – суперклас);

• тип “елемент” (описват релации от тип обект – клас);

• тип “функция” (описват свойства на обектите и класовете).


Затова е по-точно да се каже, че фреймът е структура от данни, която включва три нива на йерархия:

• т. нар. self информация (името на фрейма);

• множество от слотове (атрибути);

• множество от фасети, асоциирани със слотовете.


Основни типове фасети в езика FRL (Frame Representation Language):

• value


• default

• if-needed

if-added

• if-removed

Z-търене - if-needed - defaults – value

N-търсене – нагоре


онтологията е база от знания, описваща факти, за които се предполага, че са винаги верни в рамките на определена взаимна общност на основата на общоприетия смисъл на използвания речник.
Свойства на онтологиите

Задължителни свойства:

• Наличие на краен разширяем речник

• Възможност за еднозначна интерпретация на класовете и релациите

• Йерархична структура на системата от класове
12.

машинно самообучение в зав от обратната връзка– с учител, без учител

чрез: наизустяване, макрооператори, уточняване на параметрите – оценявящи ф-ции, чрез съвети – учител, чрез примери – класификация на обекти

класификация


обучаващи примерни – положителни, отрицателни

подходи – покриване - арка, отделяне – м/у класовете – класифик дървета


самообучение чрез обяснение - Тук се използва един обучаващ пример и на основата на допълнителни знания за предметната област се конструира обяснение защо той е пример за разглежданото понятие. Видове знания: целесво понятие, критерий за операц, обучаващ пр, теория на предметната област.

13

Резултатът от работата на персептрона е решаването на задача за разпознаване при дадени два класа, разделими с хиперравнина (в двумерния случай - разделими с права линия, т.е. линейно разделими).
Каталог: 4kurs
4kurs -> Лекция 4: Методи за евристично търсене на път до определена цел
4kurs -> 18. Задръстване и управление на потоците в мрежа
4kurs -> Задача за търговския пътник, навигация на роботи, задачи за планиране и конструиране (асемблиране) на сложни обекти и др
4kurs -> Конспект "компютърни мрежи и комуникации" специалност " Информатика "
4kurs -> Процедури за съединенията
4kurs -> Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница