Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия (пол­ски, чеш­ки, сръб­ски и хърватски език) Професионално направлениеДата22.12.2018
Размер52 Kb.
#109215
Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия

(пол­ски, чеш­ки, сръб­ски и хърватски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: специалист по .... език и литература и преподавател по български език и литература в следното училище

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовно

Балообразуване:

I вариант: Оценка от матурата по български език (учетворена) + оценка по Български език (от дипломата) + оценка по чужд език (от дипломата);

II вариант: Оценка от КС изпит по Български език или по чужд език (ушесторена);

ІІІ вариант: .....................


В рам­ки­те на спе­циал­ност­та Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия се про­веж­да об­уче­ние по три про­фи­ла: пол­ски, чеш­ки, сръб­ски и хърватски език. Из­бо­рът на сла­вян­ски език се из­върш­ва от кан­ди­дат-сту­ден­та при по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те за при­ем в уни­вер­си­те­та.

Учеб­ният план на спе­циал­ност­та Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия се ре­а­ли­зи­ра в продъл­же­ние на де­сет се­ме­стъ­ра, след ко­и­то аб­сол­вен­ти­те по­ла­гат дър­жав­ни из­пи­ти и за­щи­та­ват ма­ги­стър­ска дисертация. Об­уче­ние­то включ­ва ин­тен­зи­вен курс по из­бра­ния сла­вян­ски език и изу­ча­ва­не на ли­те­ра­ту­ра­та и ку­лту­ра­та на стра­на­та, в коя­то той се го­во­ри. В кур­са на об­уче­ние са за­стъ­пе­ни и дру­ги сла­ви­стич­ни дис­ци­пли­ни, ко­и­то да­ват на сту­ден­ти­те ши­рок спек­тър от поз­на­ния и ак­тив­ни ко­му­ни­ка­тив­ни уме­ния. Бла­го­да­ре­ние на склю­че­ни­те дву­стран­ни до­го­во­ри и уча­стие­то на Фи­ло­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет в меж­ду­на­род­ни про­ек­ти мо­ти­ви­ра­ни­те сту­ден­ти имат въ­змож­ност­та да по­лу­чат сти­пен­дии за об­уче­ние с раз­лич­на продъл­жи­тел­ност в чуж­ди уни­вер­си­те­ти.

Па­ра­лел­но с об­уче­ние­то по сла­ви­стич­ни­те дис­ци­пли­ни сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват и фун­да­мен­тал­на бъл­га­ри­стич­на под­го­тов­ка, пре­движ­да­ща де­тайл­но­то изу­ча­ва­не на бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра. Тео­ре­тич­на­та под­го­тов­ка по бъл­га­ри­сти­ка и по ме­то­ди­ка на пре­по­да­ва­не­то на бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра и ус­пеш­но про­ве­де­на­та пе­да­го­ги­че­ска прак­ти­ка ос­игу­ря­ват на за­вър­ши­ли­те пра­во да ра­бо­тят ка­то учите­ли по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра.

Ши­ро­кият спек­тър от зна­ния, ко­и­то сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват, за­дъл­бо­че­на­та под­го­тов­ка по фун­да­мен­тал­ни фи­ло­ло­ги­че­ски дис­ци­пли­ни и ези­ко­ви­те уме­ния в област­та на сла­вян­ски­те ези­ци ос­игу­ря­ват на за­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та въ­змож­ност да ра­бо­тят в раз­лич­ни ху­ма­ни­тар­ни на­пра­вле­ния на об­ще­стве­ния жи­вот. Перс­пек­ти­ви­те пред ди­пло­ми­ра­ли­те се по спе­циал­ност Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия са да се ре­а­ли­зи­рат ка­то прево­да­чи, учите­ли по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра, жур­на­ли­сти и ре­дак­то­ри, ме­ни­джъ­ри в област­та на об­ра­зо­ва­ние­то и ку­лту­ра­та, съ­труд­ни­ци в на­цио­нал­ни и меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции и про­ек­ти, биз­нес аси­стен­ти, ме­ни­джъ­ри в ту­риз­ма и мно­го дру­ги.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница