След извършена проверка на твърденията в интервюто на министър Ненчев беше установена следната фактическа обстановкаДата01.06.2018
Размер191.38 Kb.
#69946

МОТИВИ


Преписката е образувана в Софийска градска прокуратура по повод на интервю, публикувано във в. „Сега“ от 24.04.2015г. с министъра на отбраната Николай Ненчев, в което същият съобщава за предлаган му подкуп във връзка със сключването на договор на стойност 80 млн. лева за поддръжка на българските МиГ - 29 до 2019г., както и за отправени му „смъртни заплахи“.

След извършена проверка на твърденията в интервюто на министър Ненчев беше установена следната фактическа обстановка:

На 09.09.2011г. между Министерство на отбраната /МО/ на Република България и Открито Акционерно Дружество „Руска самолетостроителна корпорация МиГ“ – Руска федерация /РСК „МиГ“/ е подписано Рамково споразумение № УД – 12-48/09.09.2011г./РСК/110041110116, по силата на което за срок от 48 месеца по отделни заявки на възложителя /МО/ на основание на подписани между страните договори, изпълнителят в лицето на РСК „МиГ“ ще оказва на възложителя техническо съдействие за поддържане експлоатацията на самолети на Република България от типа МиГ - 29 от състава на Военно-въздушните сили /ВВС/ на Република България и принадлежащи на МО.

Договорите влизат в сила от датата на подписването им от страните /чл.18.3. от Споразумението/.

Съгласно Заповед № ОХ -117/13.02.2015г. на Министъра на отбраната Николай Ненчев, упълномощено лице от страна на МО на Република България да подписва договорите по Рамковото споразумение е Венислав Цанов – директор на дирекция „Инвестиции в отбраната“ в МО.

Ежегодно ръководствата на видовете въоръжени сили в Българската армия извършват анализ на необходимите доставки от техника, въоръжение, материални средства и други видове услуги, без значение от наличието или липсата на финансов ресурс за осигуряването им. Процесът на придобиването им стартира с изготвяне на заявка по стандартен образец до ръководената от Цанов дирекция. Заявката се изпраща на Института по отбрана, чиято функция е разработването на конкретната техническа спецификация. Обсъждането и приемането на така изготвената техническа спецификация се осъществява в консултативен орган към министъра на отбраната, наречен Съвет по въоръжение.Съветът по отбранителна способност от своя страна, друг вид консултативен орган, след запознаване със заявките на видовете въоръжени сили, решава кои са приоритетите на необходимите отбранителни способности. Тези приоритети подлежат на обсъждане, включително и от дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ към МО. Дирекцията изготвя докладна записка до съответния ресорен зам. министър на отбраната, в която се посочват позиции и възможно разпределение на финансови средства между въоръжените сили и Съвместното командване на силите /СКС/. Ресорният зам. министър на отбраната уведомява писмено за това министъра, чиято положителна резолюция дава възможност процедурата да продължи.

Така изготвените технически спецификации и приоритети с цел осигуряване на достъп до финансиране се обсъждат в друг консултативен орган на МО - Програмен съвет, с председател зам. министъра на отбраната Десислава Йосифова.

В Програмния съвет се приема Единен финансов план, в който се включват позиции за финансиране съобразно с приетите приоритети и се предвиждат съответните финансови ресурси.

Един от приоритетите за 2015 г. и позиция за финансиране, съгласно Единния финансов план, е ремонтът, поддръжката и удължаването на ресурса на МиГ - 29, за което през месец февруари 2015 г. в Програмния съвет е утвърдена сумата от 7,5 млн. лева.

Утвърждаването на позициите и на предвидените за същите финансови ресурси, включително и тези, касаещи МиГ – 29 /7,5 млн. лева/ е отразено в протокол, който е подписан от председателя на Програмния съвет – зам. министър Йосифова, респ.от зам. председателя на съвета – Добромир Тотев /Постоянен секретар на отбраната/, след което е внесен за одобрение от министъра на отбраната Николай Ненчев. Видно от обясненията на зам. министър Йосифова протоколът е бил утвърден от министъра.

С писмо рег. № 12-00-359/04.02.2015г. директорът на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Венислав Цанов отправил покана до упълномощени представители на РСК МиГ за среща, на която да бъде подписан договор съгласно Рамковото споразумение във връзка с остра необходимост от обезпечаване на летателната годност на самолетите МиГ - 29, както и с оглед предстоящото изтичане на срока на споразумението. В тази връзка Цанов направил заявка до руската фирма да представи своите ценови предложения за 2015 г.

В периода от 26.02.2015г. до 12.03.2015г. в сградата на МО били проведени преговори относно подготовката и сключването на договори за ремонт на двигатели /РД-33/ и кутия на самолетните агрегати /КСА - 2/ за българските изтребители МиГ – 29, както и за удължаване на ресурса на два двигателя /РД – 33/. От руска страна на преговорите присъствали началник на отдел в Департамента за продажби и договаряне, както и служител, отговарящ за цените от страна на РСК МиГ, а от българска страна – Валери Каменов – от отдел „Доставки на техника и въоръжение“ на Дирекция „Инвестиции в отбраната“, полк. Димитър Стоянов – заместник – началник на щаба на Командването на ВВС и полк. Владислав Шекеров – началник на сектор „Авиационна техника и въоръжение“ към отдел „Логистика“ на Командването на ВВС.

Видно от Паметна бележка от 16.03.2015г., подписана от Валери Каменов, по време на преговорите с представителите на РСК „МиГ“ било уточнено, че при наличните финансови средства, през 2015г. МО ще ремонтира два двигателя /РД – 33/ и една кутия на самолетните агрегати /КСА -2/, както и ще удължи ресурса на два двигателя /РД – 33/ за българските изтребители МиГ – 29. Плащането по договорите щяло да стане по схемата – 30% авансово срещу безусловна и неотменима банкова гаранция и 70% плащане – при изпълнение.

По време на преговорите били постигнати по-ниски цени от тези предложени от „РСК МиГ“ за 2015г. с техни писма реф. № 4848-12-01-57-2015/30.01.2015г., реф. № 4848-12-0433-2015/02.03.2015г., реф. № 4848-12-0404-2015/25.02.2015г. и реф. № 4848-12-0361-2015/18.02.2015г., поради което било необходимо новите договорени цени да бъдат съгласувани с Комитета на Руската федерация по военнотехническо сътрудничество с чужди държави, съгласно законодателството на Руската федерация.

Постигнатите договорености били отразени в проекти на договори, като проектът на договор с постигнати нови цени за ремонт на два двигателя и един брой КСА бил парафиран от страна на представителя на „РСК МиГ“, а проектът на договор за удължаване на ресурса на два двигателя бил парафиран и подписан от него.

Общата стойност на двата договора била около 7,5 млн. лева, т.е. в рамките на предвидените съгласно Единния финансов план за 2015г. финансови средства по тази позиция.

Видно от обясненията на зам. министър Йосифова и на Командира на ВВС – ген. Румен Радев, на Програмен съвет, проведен през месец март или април 2015г., Радев уведомил съвета, че предвидените суми – 7,5 млн. лева не са достатъчни, тъй като стигат за ремонта само на един самолет. Командирът на ВВС предложил решение чрез набавяне на допълнителни средства от възстановяването на акциз от гориво да бъдат ремонтирани още два двигателя, т.е. още един самолет МиГ - 29. Допълнителният финансов ресурс бил необходим за носене на бойно дежурство по задачата AIR POLICING от изтребителната авиация, като основен елемент от Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса, от която неделима част е системата за Противовъздушна отбрана, гарантираща въздушния суверенитет на Република България.

Предложението на ген. Радев не било прието, тъй като посочените по-горе допълнителни средства не били разпределени пропорционално между видовете въоръжени сили и СКС, с което не бил съгласен началникът на отбраната.

В резултат на проведените преговори между МО и РСК МиГ и направени съгласувания, били подписани два договора – за удължаване на ресурса на два двигателя и за ремонт на два двигателя и една кутия за самолетни агрегати /КСА/. Договорите били съгласувани и подписани от всички отговорни служители, както от българска страна, така и от руска. Подписани били и от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Цанов, като упълномощено лице от страна на министъра на отбраната, в качеството на възложител от българска страна.

На 24.04.2015г. във в. „Сега“ било публикувано интервю с министъра на отбраната Николай Ненчев, в което същият заявил, че отказвал да подпише договор с руската страна за около 80 млн. лева за поддръжка на МиГ -29 до 2019г. Макар че договорът с руската страна изтичал на 09.09.2015г., той отказвал да подпише договора на тези цени /80 млн. лева/, още повече, че според ген. Радев те били три пъти завишени. В интервюто министърът завявал, че му бил предложен процент от тези 80 млн. лева, както и че чрез позицията си си навличал неприятности, включително и смъртни заплахи.

След интервюто на министър Ненчев, Венислав Цанов се консултирал със зам. министър Йосифова какво да прави с вече подписаните два договора с РСК МиГ, тъй като предстояло само да бъдат изведени от деловодството на МО и изпратени на руската страна. Йосифова от своя страна поискала мнението на постоянния секретар на отбраната, който й заявил, че след като министърът е одобрил през месец февруари 2015г. протокола от Програмния съвет, на който било взето решение за ремонт, поддръжка и удължаване на ресурса на МиГ - 29, Рамковото споразумение с РСК МиГ било действащо и били отпуснати необходимите средства, не следвало да има проблеми за изпращането на договорите на руската страна. Йосифова настоявала да изчакат връщането на министъра от командировка, след което да съгласуват с него изпращането на договорите, за да не се влизало в противоречие с изнесеното от него в интервюто. Постоянният секретар Тотев се съгласил, при което Йосифова не позволила договорите да бъдат изведени в деловодството, а прибрала същите в служебната си каса.

На следващия Програмен съвет, видно от обясненията и на ген. Радев и на зам. министър Йосифова, командирът на ВВС предложил друго разрешение на проблема с ремонта на двигателите на МиГ - 29, като предложил да се сключи договор с РСК МиГ за ремонт на повече двигатели, от които имало остра нужда, на обща стойност 24 млн. лева, като осигурените 7,5 млн. лева за 2015г. да се използвали като авансово плащане – 30 %, а останалите 70% от сумата да се изплатели през 2016г.

Направеното предложение отново не било прието. От обясненията на зам. министър Йосифова е видно, че тя също не е била съгласна с него, предвид липсващ финансов ресурс за 2016г., от който да бъде изплатена необходимата сума по договора, както и поради необходимостта от вземане на политическо решение чрез коя държава да става инвестирането в МиГ - 29, което било в прерогативите на Съвета по отбрана като най-висш консултативен орган към министъра на отбраната. По време на Програмния съвет, пред всички присъстващи в разговор с ген. Радев Йосифова заявила, че подписаните договори с РСК МиГ е прибрала в касата си, докато изясни в разговор с министъра позицията му във връзка с казаното от него в интервюто.

В следващите дни среща между двамата не можала да се осъществи. От разговор със съветника на министъра – Николай Василев, зам. министър Йосифова разбрала, че министърът е удовлетворен от действията й и съгласен с обстоятелството, че тя е задържала договорите с РСК МиГ, тъй като в противен случай щели да си навлекат неприятности.

В обясненията си Йосифова заявява, че договорите и към настоящия момент – месец юни 2015г. се намират в касата й, като за това е уведомила писмено и министъра с молба за вземане на отношение в тази връзка. Резолюция върху докладната записка от негова страна нямало.

С докладна записка от 23.04.2015г. командирът на ВВС уведомил началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов относно проблемни въпроси и перспективи за гарантиране на въздушния суверенитет на Република България, като посочил, че от началото на 2015г. единствените останали самолети за носене на бойно дежурство били МиГ – 29. Поради липсата на достатъчно финансиране, броят на изправните самолети непрекъснато намалявал. Горното довело до прогресивно намаляване – с 2 пъти на разполагаемия общ нальот на изтребителната авиация, водещо след себе си редица негативни последствия върху подготовката на летателния състав и носенето на бойното дежурство. На първо място, рискът от допускане на тежки авиационни произшествия растял непрекъснато, поради опасно малкият нальот на летците, носещи дежурство, който не само бил далеч под установения в НАТО стандарт, но и в разрез с всякакви норми на безопасност на полетите.

Броят на подготвените летци за дежурството по AIR POLICING непрекъснато намалявал, което водело до прекомерно натоварване на състава. Намаляващите ресурси водели до невъзможност за подготовка на млади летци, респ. до застаряване на летателния състав. Нараствала тенденцията за пенсиониране на летците, придобили това право, като съществувал риск от оставане без подготвен летателен състав, доколкото подготовката на нови летци за бойно дежурство отнемало години и значителни ресурси.

Като причини за критичното състояние, в което била изпаднала изтребителната авиация на Република България се посочвали намаляващото финансиране за техническата поддръжка на самолетите и непостъпването на нова техника през последните две десетилетия. За носенето на бойно дежурство по AIR POLICING били отделени само два бойни МиГ – 29, които предвид останалия ресурс на двигателите в много кратки срокове следвало да бъдат спрени от полети.

В докладната записка на ген. Радев се сочело също така, че положението щяло да продължи да се влошава и до края на 2015г., поради недостатъчния финансов ресурс от 7,5 млн. лева, който стигал за ремонт на двигателите и кутията на самолетните агрегати само на 1 брой МиГ - 29; изчерпването на възможностите за поддръжка на самолетите със собствени сили и средства, липсата на изправни бойни самолети МиГ – 29 за водене на летателна подготовка през 2015г., както и голямото технологично време за ремонт и доставки.

За посочените проблеми Командването на ВВС уведомявало с докладни записки както на Съветите по отбрана, така и на срещата на 28.01.2015г. на висшето военно ръководство с Комисията по отбрана към Народното събрание. Въпреки това, обаче, необходимото финансиране не било осигурено. Всичко това водело до неимоверен риск от тежки летателни произшествия.

Според Командира на ВВС, отказът от поддържане и развиване на собствени способности за задачата по AIR POLICING щяло да има редица негативни последици. Изтребителната авиация нямало да бъде в състояние да се възстанови повече като човешки потенциал, България щяла да загуби въздушния си суверенитет и да се превърне в нелоялен и ненадежден партньор, разчитащ на своята сигурност на съюзниците си от НАТО. Държавата трябвало да плаща и огромни разходи за пребиваването и подготовката на съюзническите сили на българска територия, а в случай на криза нямало да може да разчита на собствени способности за защита на въздушния суверенитет, а да се надява изцяло на чужди въоръжени сили.

Единственият възможен изход за недопускане прекратяване на бойното дежурство по AIR POLICING бил ВВС сами да удължат ресурса на двигателите на 2 до 4 броя МиГ 29, но това състояние можело да се задържи най-много до края на 2015г. и ако не се вземели екстрени мерки за ремонт на двигатели и агрегати през 2016г. дежурството щяло да стане невъзможно поради налични за полети само един боен и един учебно-боен МиГ – 29, преумора на малкото на брой летци, носещи бойно дежурство и непозволяването приучването на нови летци поради броя изправни самолети.

В цитираната докладна записка от 23.04.2015г., Командирът на ВВС заявявал, че по силата на Рамковото споразумение, посочено по-горе, сключване на договори за ремонт и доставки за МиГ – 29 можело да става към момента само с РСК МиГ. До изтичането на срока на споразумението през месец септември 2015г. българската страна нямала право да сключва договори с други доставчици. Едновременно с това било крайно необходимо да се търсят нови доставчици за поддръжката на МиГ 29. Дейността по подготовката на документите, сключването на договорите, ремонтите и доставките щяло да отнеме поне година и половина, през което време изтребителната авиация щяла да бъде в невъзможност да осъществява полети.

Дори и да бил сключен договор за закупуване на нов боен самолет в края на 2015г., МиГ-29 трябвало да бъдат поддържани поне до 2019г., което изисквало финансови средства за поддръжка в размер на 78 млн. лв. Всяко забавяне водело до увеличаване и разходите за поддръжка на този тип самолети.

С оглед на така изложените проблеми ген. Радев предлагал удължаване на ресурса на двигателите на 2-4 самолета МиГ 29, незабавно сключване на договор с РСК МиГ за 10 млн. лева, целево отпускане на 22,4 млн. лева за ремонт на МиГ-29 за сключване на договор с РСК МиГ за възстановяване на летателната годност на 3 самолета МиГ 29, без които дежурството по AIR POLICING през 2016г. било невъзможно; ускоряване на работата по подписване на междуправителствено споразумение с Полша за поддръжката на МиГ – 29 и приоритетно внасяне в Министерски съвет на Проект за инвестиционен разход за придобиване на нов тип основен многофункционален самолет.

С оглед изложените проблеми, заявявани нееднократно от ген. Радев както в посочената докладна записка, така и на Програмни съвети, на 29.04.2015г. зам. министър Йосифова предложила на министъра на отбраната, с което той се съгласил, извършването на извънпланова тематична проверка от Инспектората на Министерство на отбраната, по време на която да бъде направен анализ на разходите на ВВС за извършване на AIR POLICING за изминалите 3 години и прогнозен анализ на тези разходи за следващите 3 години; анализ на разходите за придобитата нова техника във ВВС, анализ на нейното състояние и на възможностите за използването й през следващите 5 години; анализ на наличната авиационна техника от гледна точка на необходимостта от поддържането в този състав или неговото редуциране до оптимално равнище, както и определяне на кръга от летателна техника с отпаднала необходимост с цел последваща реализация за по-ефективно изпълнение на приходната част на бюджета на МО.

До 21.05.2015г., когато се състоял Съвета по отбрана, Инспекторатът на МО бил приключил със своята проверка, от която ставало ясно, че предупрежденията на ръководството на ВВС относно състоянието на изтребителната авиация са верни.

От обясненията на зам. -министър Йосифова става ясно, че на Съвета ген. Радев е изразил своето мнение,че срокът за летателна годност може да се удължи най-много до края на 2015г., но до месец юни 2016г. , както бил принуден да отстъпи на Съвета, това щяло да води със себе си до риск за живота и здравето на летците.

В началото на месец май 2015г. зам.- министър Йосифова посетила Полша със задача да проведе среща с ръководството на полското МО с оглед постигане на договореност относно поемането на поддръжката на МиГ - 29 от полска страна.

На 09.05.2015г. зам. -министър Йосифова инициирала среща с министър Ненчев, на която присъствали и началникът на отбраната вицеадмирал Николов, заместникът на ген. Радев – ген. Кръстев, тогавашният началник на политическия кабинет – Илия Налбантов и представител на ВВС - Сергей Белкинов. На срещата уведомила министъра за проведената среща в Полша, като изразила загриженост от влиянието на резултатите от предстоящите избори в тази страна върху постигнатите договорености. Отново поставила въпроса какво да прави с договорите с РСК МиГ, тъй като с полската страна дори и при положително развитие, сключването на споразумения щяло да отнеме между няколко месеца и година – година и половина.

Министър Ненчев настоял да се задържат договорите с руската РСК МиГ, докато станат ясни резултатите от изборите в Полша, респ. докато в България пристигне тяхна делегация, каквато договореност била постигната. Зам. -министър Йосифова го предупредила, че ако не се постигне съгласие с полската страна, договорите с руската фирма трябва да бъдат задвижени, тъй като авиацията ни ще остане на земята. Запознала го и с предложението на ген. Радев за сключването на договори за 24 млн. лева с възможност за изплащане на основната част от сумата през 2016г., но министърът отново настоял да задържи договорите с руската страна.

На 17.06.2015г. зам. министър Йосифова отново изготвила на вниманието на министър Ненчев докладна записка, в която за пореден път го уведомила за проблемите във ВВС, позовавайки се на писмо на ген. Радев, свързано с недопускане на прекъсване на дежурствата по AIR POLICING.

В обясненията си зам. министър Йосифова заявява, че и до момента договорите с „РСК МиГ“ продължавали да стоят в касата й.

Преговорите с полската страна вървели успешно, макар и междуправителствено споразумение между двете държави да не е сключено.

В хода на извършената проверка по преписката са снети обяснения от Венислав Цанов, ген. Румен Радев и Десислава Йосифова. В същите и тримата заявяват, че никога не е била отправяна заявка, респ. оферта от „РСК МиГ“, свързана с поддръжката на самолетите от типа МиГ - 29 на стойност 80 млн. лева, както и че договор с такива клаузи никога не е бил подготвян, както и подписван между МО и „РСК МиГ“. Нямат представа откъде има подобна информация министър Ненчев, тъй като същата не отговаря на реално постигнатите договорки. От своя страна, ген. Радев отрича да е водил разговори с министъра на отбраната и относно завишаване с три пъти на цените по договор или оферта от РСК МиГ. Заявява, че е представял свои финансови разчети за необходимите средства за поддръжка на самолетите МиГ - 29, които са прогнозни, ориентировъчни и по тях никога не са пускани заявки за оферти към руската страна и не са били подписвани договори.

В обясненията си Цанов твърди, че не е чувал за предлаган подкуп на министър Ненчев във връзка с договор с руската страна. От своя страна зам. министър Йосифова твърди, че приема подобни изявления, както и такива за отправени заплахи, за несериозни, тъй като министърът не е участник в преговорния процес и в сключването на договора с РСК МиГ.

В хода на проверката по преписката са снети обяснения и от Александър Александров, явяващ се координатор и присъствал на преговорите между МО и РСК МиГ. Същият заявява, че не е възможно въобще завишаване на цени три пъти в договорите между двете страни с оглед клаузите на Рамковото споразумение, позволяващо процент на завишаване не по-голям от 10 %. Няма представа от къде разполага с информация за договор на стойност 80 млн. лева министърът на отбраната, като заявява,че сключените договори са били на стойност около 7,5 млн. лева. Твърди, че дори е водил разговори с ген. Радев относно това кой е подал подобна информация на министър Ненчев, но и Командирът на ВВС е отрекъл да е запознат. В обясненията си Александров заявява, че РСК „МиГ“ е държавна фирма и предлагането, респ. даването на каквато и да било сума под формата на подкуп за министъра, няма как да бъде оправдана, още повече, че подобно действие би рискувало авторитета на дружеството и то за договори за суми, които са твърде ниски според стандартите в тази техническа област.

По преписката са снети обяснения и от министъра на отбраната Николай Ненчев. В същите твърди, че е бил запознат от ген. Радев с проблеми с изтичащи летателни часове на изтребители от типа МиГ - 29 и с необходимостта от ремонт на същите в рамките на сключеното споразумение с руската страна. Ген. Радев го уведомил, че предлаганата цена от страна на руската фирма е 80 млн. лева за ремонт на 4 изтребителя или 24 млн. лева – за два. Министърът твърди, че не бил сигурен за точните суми, както и какво включвал ремонта. Нямал представа кои са представителите от руска страна, участвали в преговорите, както и кой точно от българска страна е присъствал, като предполага, че това са били ген. Радев и директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ при МО. Министърът заявява в обясненията си, че не може да каже какво включва и офертата от руска страна, но ген. Радев му бил казал, че офертата е завишена, но не съобщил конкретна сума и факти. Заявява, че се доверил на ген. Радев относно изразеното от него, че офертата е завишена три пъти, макар и че след интервюто бил разговарял отново с него и станало ясно, че завишаването не било точно три пъти, без отново на научи конкретни факти. Министър Ненчев нямал и база за сравнение с оглед преценка за наличие на подобно завишение. Твърди, че няма представа дали има отправена писмена оферта от руска страна, като заявява,че ако се стигне до съгласие за сключване на договор, то той ще бъде подписан от Цанов, но щяло да се иска и неговото съгласие. За това трябвало да уведоми и премиера и президента на Република България. В обясненията си министър Ненчев заявява, че за офертата от руска страна, за която твърди, че му е била сведена до знание от ген. Радев, не е уведомял нито премиера, нито Министерски съвет, като не бил сигурен и дали неофициално е била обсъждана на това ниво.

Относно твърденията за предлаган му подкуп, заявява, че на 22.02.2015г. е присъствал на конференция в гр. Варна, където имало много хора, включително и журналисти. След конференцията в коридора го доближил непознат за него мъж, за когото дава бегло описание, който го попитал дали щял да приеме да се срещнат във връзка с поддръжката на МиГ – 29. Щял да остане доволен, защото процентът бил добър. Министърът заявил, че не приема и го отминал. Непознатият не му бил поискал нито телефон, нито визитна картичка, нито го бил търсил повече. Не бил споменал от чие име отправя предложението, както и с кого трябвало да се срещне министърът на отбраната. Последният твърди, че няма да разпознае лицето, ако го види отново.

След като дълго мислил, министърът решил да възприеме казаното му от непознатия като предложение за подкуп, макар и да не може да посочи във връзка с кое точно свое служебно задължение му е направено това предложение. Свързва го основно с даването от негова страна на съгласие за сключването на договора за поддръжка на изтребителите, макар и да твърди, че договорите се подписват не от него, а от друго лице – директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. Възможно било и да било провокация, която целяла да го злепостави. Не уведомил за това нито компетентните правоохранителни и правораздавателни органи, нито министър-председателя.

Що се отнася до твърденията за навлечени неприятности и „смъртни заплахи“, министърът заявява, че за него въпросът бил принципен. Влязъл бил в тежък конфликт при обявяване на решението си за предаване на архива на военното разузнаване. В тази връзка съобщава за предаване по телевизия СКАТ, където бивши разузнавачи го били обявили за национален предател, а за такъв се полагала смърт. Твърди,че не е изпитал основателен страх от това, по-скоро притеснение за близките си и най-вече от провокация. Не бил взел никакви мерки за охрана. Не бил уведомил съответните органи, нито премиера.

С оглед така установената фактическа обстановка, считам, че по преписката не са събрани достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер, които да обосноват образуване на досъдебно производство.

На първо място, само и единствено в твърденията на министъра на отбраната се съдържат някакви данни, че непознато лице му е предложило среща във връзка с поддръжката на МиГ – 29, както и че щял да остане доволен, тъй като процентът бил добър. Ненчев не е уведомил компетентните правоохранителни и правораздавателни органи, нито министър-председателя, за провеждането на подобен разговор. Съобщил е за него само по време на медийна изява - споменатото интервю, въпреки необходимостта от предприемане на мерки, с оглед важността на проблема, на който е акцентирал.

Дори и в действителност да е проведен подобен разговор, единствено в субективната преценка на Николай Ненчев предложението за среща е възприето като предложение за подкуп. И това е така, защото липсва конкретика относно сума, както и действията, които той трябва да предприеме, за да я получи.

Тук следва да се посочи, че министърът утвърждава единствено протокола от проведения Програмен съвет, на който е бил приет Единния финансов план за 2015г., съдържащ позиция, свързана с ремонт, поддръжка и удължаване на ресурса на МиГ-29 и предвидените за нея финансови средства - 7,5 млн. лева. С утвърждаването му стартира процедурата по отправяне на заявка, получаване на оферта от руската страна, провеждането на преговори и сключването на договори. В нито един от тези етапи, обаче, министърът не участва, нещо повече, дори твърди, че не знае как са се развили.

На следващо място, министърът на отбраната обвързва направеното му предложение с подписване от негова страна на договор на стойност 80 млн. лева. Министър Ненчев, обаче, е упълномощил с правото да подписва тези договори директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Венислав Цанов, както това е било правено и в предходни правителства.

Подобна стойност – 80 млн. лева не е била обсъждана никога, както като оферта от руска страна, така и като проектодоговор. В това са категорични всички лица, имащи отношение към процеса на договаряне, от които са снети обяснения по преписката, така и зам. министъра на отбраната. В хода на проверката не се установи източникът на подобна информация, с която е разполагал министърът по време на интервюто. Нещо повече, ген. Радев отрича въобще да е коментирал с него подобна сума, а заявеното от него се подкрепя от приложените към материалите от проверката документи и от снетите обяснения на Александров, Цанов и Йосифова.

В обясненията си, снети на 08.05.2015г., Ненчев твърди, че не е запознат с конкретни оферти, като само предполага, че евентуален договор би бил подписан от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ при МО. Обясненията му влизат в явно противоречие със заявеното от Цанов и Йосифова и с адресираните до него докладни записки, приложени към преписката. Видно е, че министър Ненчев е бил наясно, че договори с руската страна има подписани, на съвсем различна стойност от обявената от него в интервюто, както и че по негово устно разпореждане те се съхраняват в касата на зам. -министър Йосифова, въпреки реалната възможност за спиране на полетите на самолетите МиГ – 29 преди критичния срок - месец юни 2016г.

С оглед изложеното, считам, че дадените обяснения от страна на Николай Ненчев в хода на проверката относно предложен му подкуп във връзка с подписването на договор на стойност 80 млн. лева за поддръжката на МиГ – 29 не могат да бъдат кредитирани като достоверни, доколкото не се потвърждават от останалите събрани по преписката данни. Ето защо не могат да обосноват и извод за наличие на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за престъпление по глава VІІІ, раздел ІV на НК.

Що се отнася до т.нар. „смъртни заплахи“, макар и в интервюто си министър Ненчев да сочи, че се касае за заплахи, различни от тези, които е възприел в описаното предаване по телевизия СКАТ, то в обясненията си заявява, че в същност се касае именно за тях. Въпреки тези заплахи, той е категоричен, че не е изпитал основателен страх за живота си и не е взел никакви мерки за охраната си. Не е сигнализирал и компетентните органи, както и министър-председателя. С оглед на това, считам, че липсват достатъчно данни за извършено престъпление и по чл.144, ал.3 от НК, поради отсъствие на съществен елемент от състава на това престъпление.По изложените съображения, с постановление на Софийска градска прокуратура е отказано образуване на досъдебно производство.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница