Служба за демократични институции и човешки права република българия президентски и местни избори



страница1/11
Дата15.01.2018
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Служба за демократични институции и човешки права

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Президентски и местни избори

23 и 30 октомври 2011 г.

Ограничена мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите

Заключителен доклад



Варшава

5 януари 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ



І. РАБОТНО РЕЗЮМЕ 3

ІІ. ВЪВЕДЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 6

ІІІ. ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ 7

ІV. ПРАВНА УРЕДБА И ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА 8

V. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ 10

VІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 14

VІІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 14

VІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИИТЕ 16

ІХ. ФИНАСИРАНЕ НА КАМПАНИИТЕ 18

Х. МЕДИИТЕ 20

А. Правна уредба на свободата на изразяване 20

Б. Медийната среда 20

В. Отразяване на предизборната кампания 21

ХІ. УЧАСТИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА 23

ХІІ. НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ 25

ХІІІ. СИГНАЛИ И ЖАЛБИ 25

ХІV. ИЗБОРНИЯТ ДЕН 28

ХV. СЛЕДИЗБОРНИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ 29

ХVІ. ПРЕПОРЪКИ 31

А. Приоритетни препоръки 31

Б. Други препоръки 33

ПРИЛОЖЕНИЕ – ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ 37

ЗА ОССЕ/СДИЧР 38


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗИДЕНТСКИ И МЕСТНИ ИЗБОРИ

23 и 30 октомври 2011 г.


Заключителен доклад на Ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите1

І. РАБОТНО РЕЗЮМЕ


По покана на Постоянната мисия на Република България в ОССЕ, на 28 септември Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права (ОССЕ/СДИЧП) разположи Ограничена мисия за наблюдение на изборите (ОМНИ) във връзка с президентските и местни избори в България на 23 октомври 2011 г. Мисията остана в страната, за да проследи втория кръг от надпреварата на 30 октомври. ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП оцени съответствието на изборния процес с ангажиментите на ОССЕ и други международни стандарти за демократични избори, както и с вътрешното законодателство.

Президентските и местните избори предоставиха на избирателите широки възможности за политически избор и като цяло се характеризираха със зачитане на основните права и свободи. Независимо от това, масовите твърдения за купуване на гласове и обстоятелството, че практически за всички медийни репортажи от кампанията трябваше да се заплаща, подчертаха необходимостта от продължаване на реформата. Останаха някои предизвикателства, проявени в обработката и представянето на резултатите след първия кръг от изборите. Предмет на особена загриженост бе известната липса на прозрачност при вземането на решения от Централната избирателна комисия (ЦИК) и неспособността на ЦИК да взема своевременни или изобщо някакви решения по въпроси от критично значение.

Изборите се проведоха по новия Изборен кодекс, приет през януари 2011 г. В своето Съвместно становище ОССЕ/СДИЧП и Венецианската комисия на Съвета на Европа дадоха заключение, че Изборният кодекс осигурява солидна правна база за провеждането на демократични избори, но отбелязаха също така, че има място за подобрение. Увеличени са санкциите за купуване на гласове в Наказателния кодекс, като в Изборния кодекс са включени съответните разпоредби. Независимо от това, твърденията за купуване на гласове останаха масови. Главният прокурор публично изрази загриженост относно липсата на подходящи правни механизми за разследване и преследване на купуването на гласове.

Изборите бяха администрирани от тристепенна структура, включваща ЦИК, 264 Общински избирателни комисии (ОИК) и около 12000 Секционни избирателни комисии (СИК). ЦИК и ОИК като цяло бяха добре организирани и спазваха законово установените срокове, независимо от допълнителната тежест свързана с провеждането на два вида избори. Съгласно Изборния кодекс, ЦИК вече отговаря за администрирането на всички видове избори и има петгодишен мандат. Обаче тя няма постоянен персонал и отделен бюджет, което ограничаваше нейния капацитет и ефективност. Избирателните комисии на всички равнища се назначават по предложения на политическите партии, но няма гаранции за включването на предложените от опозицията членове на ръководни длъжности в избирателните комисии, което предизвика опасения за пристрастност на комисиите. По правило заседанията на комисиите бяха закрити за обществеността и това водеше до ограничаване на прозрачността.

Осемнадесет президентски и вицепрезидентски двойки бяха регистрирани от ЦИК, а ОИК регистрираха над 50 000 кандидати за местните избори, като цяло по един приобщаващ начин. Независимо от това, някои жалби срещу регистрирането на местни коалиции бяха решени едва няколко дни преди деня на първия кръг от изборите и без съдебен контрол.

Избирателните списъци бяха извлечени от националния регистър на населението, като на гласоподавателите бе дадена възможност да сверят данните и поискат поправки. Големият брой регистрирани гласоподаватели спрямо пълнолетното население на страната предизвиква загриженост и показва необходимост от цялостна проверка на избирателните списъци. Над 400 000 граждани, записани с настоящ адрес в чужбина, бяха заличени от избирателните списъци за местните избори чрез процес, в който липсваше прозрачност и възможност за ефективно и своевременно саниране на правата.

Кампанията се проведе в спокойна обстановка, като кандидати можеха да провеждат кампаниите си свободно. Повечето кандидати споделиха с ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, че купуването на гласове е голям и широко разпространен проблем, но не можаха да предоставят конкретна информация или доказателства в подкрепа на своите твърдения. Някои опозиционни партии заявиха също така, че върху едни или други от техните местни кандидати и поддръжници е оказван натиск. ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП провери два случая с кандидати работещи в публичния сектор и установи, че и двете информации са достоверни.

Изборният кодекс урежда финансирането на кампаниите по добре организиран начин, като установява лимити на приходите и разходите и механизми за отчетност, създавайки по този начин възможност за прилагане на единен, стандартен подход за третиране на този въпрос. Сметната палата (СП) отговаря за прилагането на правилата за финансиране на кампании и има правомощия да налага санкции за нарушения. Независимо от това, ефективността на правилата за финансиране на кампании бе ограничена от обстоятелството, че не всички участници в надпреварата предоставяха редовна информация за приходите и разходите по кампаниите си, при което позицията на СП бе, че не трябва да се намесва в избирателния процес чрез налагане на това изискване.

Правната уредба на медиите осигурява свобода на изразяване, въпреки че в Наказателния кодекс остават някои проблематични разпоредби. България има плуралистична публична сфера, но увеличаващата се концентрация на медиите и липсата на прозрачност относно тяхната собственост предизвикват загриженост. Изборният кодекс предвижда, че за почти всички репортажи за кампаниите в публичните медии следва да се заплаща и това доведе до почти пълна липса на редакторско отразяване на кампанията в публичните и търговските медии, тъй като последните следваха подобна схема. Преобладаването на платени репортажи, заедно с обстоятелството, че не всички бяха ясно обозначавани като такива, имаше отрицателно въздействие върху равнището на изборната информация предоставяна на обществеността.

Българската Конституция не признава малцинства, но гарантира правото на етническо самоопределение. Изборният кодекс предвижда, че кампанията се провежда на български език, което изглежда в несъответствие с ангажиментите на ОССЕ и международните стандарти, защото поставя в неблагоприятно положение гражданите, идентифициращи се с едно или друго малцинство. За съжаление някои кандидати използваха националистичен и обиден език срещу малцинствата, по-конкретно ромите. Загриженост предизвикваха многобройните твърдения, че малцинствата и по-специално ромите са особено податливи на неправомерни влияния, като купуване на гласове.

Изборният кодекс допуска присъствието на национални и международни наблюдатели в СИК и ОИК през изборния ден, но мълчи относно възможността за присъствие на заседанията на ЦИК по всяко време или на сесиите на ОИК през предизборния период. За тези избори, 12 национални НПО акредитираха над 5 000 наблюдатели без всякакви пречки.

Изборният кодекс по принцип предвижда само една инстанция за обжалване на решенията на избирателните комисии, с много кратки срокове при регистрацията на партии и кандидати. При решаването на изборните спорове липсва прозрачност, тъй като ЦИК разискваше на закрити заседания. ЦИК изоставаше при разглеждането на сигнали и жалби, като в някои случаи вземаше решения след законово установения тридневен срок. Решенията по жалбите се усложняваха от обстоятелството, че решенията на изборните комисии се вземат с мнозинство от две трети, а те понякога не можеха да го съберат, което водеше до „отказ“ за вземане на решение. Непосредствено преди изборния ден за първия кръг съдът постанови, че ЦИК не може да отказва да взема решения по жалби и може да решава такива случаи с обикновено мнозинство. Това решение създаде несигурност сред заинтересованите страни, тъй като изглежда в несъответствие с начина, по който ЦИК разбира Изборния кодекс и с утвърдената практика.

В изборните секции, посетени от ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, гласуването на двата тура се осъществяваше по начин спокоен и организиран, като в общия случай СИК управляваха процеса професионално и се придържаха към процедурите. Независимо от това, първият кръг се характеризираше с бавна обработка на избирателите и чести опашки, поради което ЦИК удължи избирателния ден с един час. Редица заинтересовани лица се оплакаха пред ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП относно проблеми, възникнали особено през деня на първия тур от изборите, включително организационни неуредици, проблеми със „забранителните избирателни списъци“, присъствието на множество представители на една и съща партия в изборните секции, отпечатване на бюлетините на хартия, позволяваща да се види избора на избирателя, и недопускане до гласуване на избиратели, чакащи на опашка. И през двата изборни дни имаше твърдения за купуване на гласове.

И през двата тура преброяването на гласовете в изборните секции, посетени от ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, в общия случай се извършваше по професионален, прозрачен и организиран начин. Независимо от това, процедурите не винаги се спазваха, което доведе до проблеми при равняването на бюлетините и попълването на протоколите с резултатите. През първия кръг, процесът по предаване и описване в повечето ОИС, посетени от ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, като цяло бе професионален и ефективен, макар че проблеми бяха наблюдавани в София, където процесът беше бавен и дезорганизиран, и където бе забелязано присъствие на неоторизирани лица, включително членове на парламента. По време на втория кръг, процесът в Общинските избирателни комисии изглеждаше съществено подобрен.

Резултатите от президентските избори могат да се обжалват пред Конституционния съд, но само от политическа партия или кандидат участвали в изборите и само чрез институция, която има право да сезира Конституционния съд. На 16 ноември 71 депутати от няколко опозиционни партии поискаха от Конституционния съд да обяви президентските избори за недействителни. На 14 декември Конституционният съд единодушно отхвърли искането. Изборните резултати в няколко общини също бяха обжалвани в съда.


Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница