СметкопланДата15.05.2017
Размер115.03 Kb.
#21404
ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 6.0

I.ОБЩА БАЗА


СМЕТКОПЛАН

В меню "Обща база/Сметкоплан" са включени нови възможности: 1. Справка за счетоводните сметки или сметка и в кои отчети и параграфи са включени. Предоставя се и допълнителна информация за вида на операцията, резултата и в коя колона на отчета е включен;

 2. Справка за счетоводните сметки невключени в нито един отчет;

 3. Справка за неизползваните счетоводните сметки (без салда и обороти) по тях.


НОМЕНКЛАТУРА НА КОНТРАГЕНТИТЕ

 1. Преработен е изцяло външния вид на формата за въвеждане на данни за по-голямо удобство при работа с номенклатурата.

 2. В номенклатурата на контрагентите е включена възможност за активиране/дезактивиране на опция позволяваща редактирането на полетата: "ИН по ДДС", "БУЛСТАТ", "Наименование", "Населено място", "Адрес" и "МОЛ" в таблицата без да се преминава към режим на редактиране с бутон "Редактиране (F6)". Тази опция се активира/дезактира от падащотоменю, което се отваря с десния бутон на мишката и остава включена до напускането на ЕДИС-АСО. При всяко ново стартиране на програмата по подразбиране е изключена.

 3. Бутоните за въвеждане на нови контрагенти, редактиране на съществуващи контрагенти, изтриване на контрагенти, запис и отказ могат да се активират чрез съответните функционални клавиши свързани с тях.

 4. От таблицата със списъка на контрагентите с бутон Insert може да се активира въвеждането на нов контрагент.

 5. Импорт на контрагенти от текстови файл.

 6. Експорт на контрагенти от текущо избраната група във формати: XLS (MS Excel), RTF(MS Word),TXT,CSV,HTML,XML,DBF,Access


МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И ВАЛУТА

 1. Допуска преименуване на стандартните номенклатури за материални запаси: материали,продукция,стоки,амбалаж,млади животни и животни за угояване, така че да отговарят на групите материални запаси на потребителя. Въведените имена се използват навсякъде при работа с материалните запаси.

 2. Импорт на материални запаси от външен файл

 3. Входните данни трябва да съдържат минимално следните реквизити: наименование и мярка. Прилагат се следните правила:

 • ако не е посочена група данните се импортират в текущо избраната група

 • ако не са посочени кодове на материалните запаси те се генерират автоматично като оследователни цифрови номера. Ако групата, в която се зареждат данните е с ляво подреждане се генерира предупреждение за неправилно подреждане на цифровите кодове вив вида: 1,111,2,222,3 и т.н. В случай, че групата съдържа позиции с нецифрови кодове и е невъзможно автоматичното генериране на номера импорта се отхвърля.

 • в допълнение могат да бъдат заредени: валутни цени, граници за минимални и

 • максимални запаси и срок на годност.

 1. Експорт на материалните запаси от текущо избраната група във формати: XLS (MS Excel), RTF(MS Word),TXT,CSV,HTML,XML,DBF,Access


СХЕМИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ

Включени са нови възможности за параметризация, които позовляват изграждане схеми за автоматично попълване на повтарящи се аналитични нива при въвеждане на документи. Например: код на контрагент при въвеждане на доставки или продажби.


II.ВЪВЕЖДАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ


ВЪВЕЖДАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ЕДИНИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Извеждане на таблица за задълженията към доставчици или на клиенти в процеса на въвеждане на документа, попълване на сумите за плащане в таблицата и генериране на счетоводни записвания;

 2. В меню "Въвеждане на документи (единични и партиди) с десния бутон на мишката се активира меню, което са включени две нови опции:

 • "Показавай наличности и отчетни цени на материалните запаси при избор за изписване";

 • "Показавай наличности и отчетен курс на валутата при избор за изписване".

При активиране на тези опции и избор на материални запаси (валута) за изписване (разход) по сметките от раздел "3" (за материални запаси) и раздел "5" (за валутата) в таблицата с материални запаси (валути) се извеждат две допълнителни колони:

 • "Наличност" и "отчетна цена" за материалните запаси;

 • "Наличност" и "Отчетен курс" за валутата.

За по-бавни компютри тези опции могат да бъдат изключени, защото изискват допълнително време за обработка на наличностите. При изключени опции програмата работи по стария начин. По всяко време опциите могат да включени или изключени, програмата запазва установеното положение.

 1. При копиране на записан документ (бутон "Копиране на документ") се дава възможност за избор дали бъдат копиране и сумите от предходния документ или не.

 2. При превключване между различни години (предходна и текуща) системата автоматично установява текущия месец.

 3. Запазване на данните за доставчика (код, име и номер на фактура) при въвеждане на протоколи;

 4. Нови възможности за автоматично попълване на аналитичности на база дефинирани в схемите за осчетоводяване шаблони.


ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ

В екрана за въвеждане на основните данни на фактурата е включена нова опция:

"Издаване на електронна фактура без подпис и печат само с име на съставителя"

При нейното включване в печатната форма на фактурата се изключват полетата: • име и подпис на получателя;

 • подпис на съставителя

Под фактурата се отпечатва текст с основанието за издаване на подобен вид фактури:

"Чл.7, ал.1, т.5 от Закона за счетоводството и чл.114, ал.1, т.6 от ЗДДС"

Удобен вариант за подготовката на тези фактури в PDF-формат е инсталирането на

виртуалния принтер doPDF, който е включен в дистрибутивния пакет на ЕДИС-АСО.


III.ОПЕРАТИВНИ СПРАВКИ


ХРОНОЛОГИЧНИ ВЕДОМОСТИ

 1. Преработени са хронологичните ведомости по:

 • документи и аналитични сметки;

 • аналитични кореспонденции и дата;

 • аналитични сметки и документи

като е направено по -тясно обвързване на данните на аналитично ниво.

Например: при кореспонденция от вида дт 302 / кт 401 не се извежда справка за всички материали по дебита на сметка 302 и доставчици по кредита на сметка 401 за периода, а се конкретиризират доставените материали от всеки доставчик. 1. Преработени са изходите за Excel, Open Office, Windows и DOS печат с оглед постигането на по-голяна прегледност.


АНАЛИТИЧНИ ВЕДОМОСТИ

 1. В плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката след подготовката на аналитичните ведомости за месец, период или по документи, са включени две нови възможности:

 • установяване на филтър за избрана аналитичност. Курсорът на мишката трябва да бъде позициониран в колона с данни за аналитичност, например контрагенти, от плаващото меню да се избере "Филтър" и след това да се зададе стойност на филтъра. Програмата ще избере само тези редове от аналитичната ведомост, които съдържат зададената стойност на филтъра. Например, ако се подготви аналитична ведомост по клиенти (сметка 411) за аналитичност "Контрагенти" може да да бъде зададен филтър за избор на клиентите, в чието име се среща текста "консулт". Малките и главни букви не са от значение. Включеният филтър се запазва при печат на справката или при извеждането й в Excel и/или Word;

 • изключване на филтъра и показване на цялата справка.

 1. В аналитичните ведомости и журнал на сметка е включена нова опция за извеждане на аналитична справка по валута. За целта е необходимо следното:

 • да бъде избрана сметка с отчитане по валути.

 • да се постави отметката в кутията "Валутна аналитичност", респективно "Валутен журнал".

Изведената аналитична ведомост ще бъде във ВАЛУТА, а не в лева. Премахването на отметката връща обратно справката към резултати в лева.Ако по дадената сметка се отчитат повече от един вид валута за журнала на сметката във валута трябва да бъде избран вида на валутата в кутията 'Избор на валута за журнала", а реда "Валута" от таблицата с аналитичните нива трябва да остане празно.
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И ВАЛУТА

Включени са нови възможности: 1. Справка за доставките, разхода и продажбите на материални запаси по доставчици, вид материален запас и счетоводни кореспонденции с възможност за детайлизация по документи и избор на документ за корекция или изтриване от справката.

 2. Справка за доставките и разхода на валута по доставчици, вид валута и счетоводни кореспонденции с възможност за детайлизация по документи и избор на документ за корекция или изтриване от справката.


НОВИ СПРАВКИ ЗА РАЗЧЕТИ И ПЛАЩАНИЯ

В меню "Справки" са включени са нови справки свързани с разчети и плащания:

1. Справки за разчети по сметките от група 40 и 41 с възможност за избор на контрагент и

включване на допълнителна информация за: • документите;

 • счетоводните кореспонденции;

 • описание на документите

 • сортиране по код или име на контрагента;

 • включване на валутна информация, ако в избраната сметка е включено отчитане по валута;

 • експорт на данните в различни изходни формат;

2. Справка за движението по банкови сметки с информация за:

 • експорт на данните в различни изходни формат.началното салдо;

 • документите по прихода и разхода;

 • данни за контрагента, ако движението е свързано с плащане на доставчици или плащания от клиенти;

 • включване на валутна информация, ако в избраната сметка е включено отчитане по валута.

3. Дневник на контрагент с данни за:

 • състоянието на задълженията (вземанията) към началото на периода;

 • всички възникнали задължнеия и плащания по документи за периода;

 • включване/изключване на допълнителни параметри: кореспонденции и описание на документи;

 • включване на валутна информация, ако с контрагента има валутни взаимоотношения;

 • експорт на данните в различни изходни формат.


ИЗДАДЕНИ ФАКТУРИ И ПРОТОКОЛИ

 1. Подобрена функционалност на справката "Издадени фактури" с оцветяване на отделните редове, избраната колона за сортиране и текущия ред от справката.

 2. Новата справка "Издадени протоколи" дава възможност за справки за издадените протоколи по ДДС и отпечатване на копие на избран протокол.


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СПРАВКИ.

Опция за редактиране (изтриване) на документи е включена във следните справки: 1. Справки за материални запаси:

 • оборотна ведомост (подробна);

 • доставки по документи;

 • разход по документи;

 • отчет за продажбите по документи;

 • продажби по документи.

 1. Справки за валутата:

 • оборотна ведомост (подробна);

 • приход по документи;

 • разход по документи.

 1. Хронологични ведомости:

 • документи и синтетични сметки;

 • документи и аналитични сметки;

 • синтетични сметки и документи;

 • аналитични сметки и документи.

 1. Аналитична ведомост по документи

 2. Журнал на сметка

 3. Оборотна ведомост по документи

 4. Анализ на дневниците по ДДС

Допустими операции:

 • изтриване на документи;

 • корегиране на счетоводни записвания (включително за материални запаси и валута).IV. ОТЧЕТИ


ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНИTЕ ОТЧЕТИ

 1. В отчетите се прехвърлят данните от предходните години (важи за периода след 2008 год.)

 2. Въведено е използването на параметри в отчета. Параметрите са свързани с номенклатурите използвани в аналитичните нива на сметките. Например, ако в сметките за разходите и приходите се използва аналитичност за обекти може да се дефинира параматър за тази аналитчност, който дава възможност за изготвяне на отчети за всеки обекти и фирмата като цяло.

 3. След обработката на отчета с десния бутон на мишката се извежда меню, което позволява да се направи детайлен анализ на получената сума: от кои сметким, аналитичност и кореспонденции е получена и дори да се направи корекция на схемата на отчета за този показател. Тази възможност е достъпна само за редовете от отчета, които се формират от сумите по сметки и кореспонденции, но не и за сумарните редове. За тях може да се използва прегледа на използваните формули и евентуална тяхна корекция.

V. ДДС


АНАЛИЗ НА ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС

Периодът за контрол на дублирани документи се задава от потребителя.

Проблемните документи могат да бъдат редактирани и изтривани

С десния бутон на мишката се активира меню за преглед и редактиране (изтриване) на

документа, с което се преминава към програмата за въвеждане и корекция на единични документи.
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДДС

Данните за състояните на данъчния кредит и натрупаните обороти по облагаеми доставки,

доставки с нулева ставка и освободени доставки към даден период могат да бъдат

отпечатани от меню "Справка-декларация по ДДС/Въвеждане на начални данни".


VI. ИМПОРТ НА ДАННИ ОТ ДРУГИ ПРОГРАМИ


 1. Преглед на импорта преди зареждането му в системата,

 2. Зареждане на контрагенти по клиентски код и трансформиране на дати при осчетоводяване на импорт в използвания от системата формат .

 3. При импорт на документи в свободен формат вече е възможно не само автоматично осчетоводяване, но и записване в дневниците по ДДС като се използват ни условията за определяне на вида на сделките зададени в меню "Настройкана средата" с бутон „Параметри по ДДС" допълнени с допълнителния контрол заложен в при импорта на документи.

За ДНЕВНИКА НА ПОКУПКИТЕ се прилагат условия и типове операции в следната последователност: • 107 Внос без право на ДК или без данък за контрагенти с ЕИК:999999999999999 И сума за ДДС=0:

 • 108 Внос с право на пълен ДК за контрагенти с ЕИК:999999999999999 И сума за ДДС<>0;

 • установения код операция за доставки с протокол от настройка на параметрите по ДДС в меню "Настройка на средата";

 • установения код операция за доставки с без ДДС от настройка на параметрите по ДДС в меню "Настройка на средата";

 • установения код операция за доставки с ДДС от настройка на параметрите по ДДС в меню "Настройка на средата";

 • 104 ВОП без право на ДК или без данък за лица регистрирани по ДДС в ЕС и доставки с протокол без начислено ДДС;

 • 105 ВОП с право на пълен данъчен кредит за лица регистрирани по ДДС в ЕС и доставки с протокол с начислено ДДС.

За ДНЕВНИКА НА ПРОДАЖБИТЕ се прилагат условия и типове операции в следната последователност: • 207 Доставки по глава III/ЗДДС-0% за контрагенти с ЕИК:999999999999999 със сума за ДДС=0;

 • установения код операция за доставки с протокол от настройка на параметрите по ДДС в меню "Настройка на средата";

 • установения код операция за доставки с без ДДС от настройка на параметрите по ДДС в меню "Настройка на средата";

 • установения код операция за доставки с ДДС от настройка на параметрите по ДДС в меню "Настройка на средата";

 • 208 ВОД-0% за лица регистрирани по ДДС в ЕС и доставки с начислено ДДС.

ВНИМАНИЕ! За да е възможно автоматично попълване на дневниците по ДДС в дефиницията на импорта задължително трябва да са налични следните полета със следните имена: • @DANKONTR - за полето с ИН по ДДС или ЕИК на контрагента;

 • @IMEKONTR - за полето с името на контрагента;

 • @SUMA - за полето със стойността без ДДС;

 • @DDS - за полето с стойността на ДДС

VII. СЕРВИЗНИ СРЕДСТВА


ПРОВЕРКА НА БАЗАТА ДАННИ.

При проверката на системата може да бъде включена проверка на системата за отчитане на ДДС. Включването на тази опция активира проверка на таблиците по ДДС и операциите по ДДС. Всички стандартно заложени в системата ДДС-операции се възстановяват в първоначалния им вид и се отменят направените потребителски настройки. Изтриват се и всички типове документи свързани с отчитането на ДДС до 2007 година и неизползвани след този период като опростени фактури и известия, протоколи за брак,товарителници и други.


ПРОВЕРКА НА ЕИК (БУЛСТАТ) И РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ДДС

1. Проверка на БУЛСТАТ или ЕГН: • при запис на документи в дневника по ДДС от програмите за въвеждане или корекция на единични или партиди от документи;

 • при въвеждане на контрагент в номенклатурата: стар и нов формуляр.

2. Включена е услуга за проверка на данните за контрагент регистриран по ДДС в страна-членка на ЕС. Услугата може да се ползва само при наличие на връзка към интернет и е включена:

 • при запис в дневника оп ДДС;

 • издаване на фактури;

 • като самостоятелна функция в меню "Сервиз"


АРХИВИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Премахнато е ограничението името на архивния файл да бъде максимално до 8 символа. Допуска произволно име отговарящо на изискванията на Windows


VIII. ОБЩИ ФУНЦИОНАЛНИ РАЗШИРЕНИЯ


ЕКСПОРТ КЪМ OPEN OFFICE

В справкиte е включен бутон OpenOfiice за подготовка на CSV-файл за зареждане в все по-масово използвания Open Office. Ако файловете с разширение CSV са асоциирани с Open Office те се зареждат автоматично в него след тяхната подготовка. По този начин донякъде се емулира зареждането в Excel, без цветовото оцветяване и допълнително форматиране, което трябва да бъде направено от Потребителя.

Независимо, че този бутон е наречен Open Office за по лесна асоциация с масово използвания алтернативен пакет, всъщност подготвяния файл е в CSV-формат и може да бъде асоцииран с произволен офис пакет: MS Office, Open Office, KingSoft Office и други.

Тъй като всеки офис пакет има специфични параметри по подразбиране като: • използван разделител между полета (например MS Office от версия 2003 насам използва точка и запетая);

 • десетичен разделител за дробни числа (точка в MS Office / запетая в Open Office);

 • ограничител за текстовите полета: двойни или едничини кавични или нищо

Тези параметри могат да бъдат зададени в новото меню "Настройка/Настройка на формата за импорт в Open Office или друг офис пакет". По този начин Потребителят ще използва установените за офис пакета параметри по подразбиране и няма да му се налага да ги променя всеки път.
ПЪЛНА ПОДДРЪЖКА НА WINDOWS VISTA И WINDOWS 7

В новата версия на програмата не се налага установяване на режим на съвместимост Windows XP за операционните системи Windows Vista и Windows 7;


АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

 1. Нов административен панел за автоматично създаване на празни бази данни при многофирмен вариант на системата.

 2. Клиентски административен панел за създаване и обновяване на работни бази при многофирмен и мрежов вариант.


ПЛАНИРАНИ СЛЕДВАЩИ РАЗШИРЕНИЯ.

 1. Проформи-фактури

 2. Валутни касови ордери

 3. Фактури на английски езикСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница