Смолян, бр. 134 (1286) на фокус отзвук 5 21 22 ноември 2007 г. До Кмета на Община СмолянДата05.02.2018
Размер70.08 Kb.
#54554
Смолян, бр. 134 (1286) НА ФОКУС ОТЗВУК 5

21 - 22 ноември 2007 г.

До Кмета на Община Смолян

До Общински съвет на Община Смолян

До гражданите на Община Смолян

ОТВОРЕНО ПИСМО

От членовете на Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - гр. Смолян

Уважаема госпожо кмет, няват отделни елементи на градската инфраструктура. Допуска

Уважаеми общински съветници, се градоустройствени недомислици и компромиси с фатални пос-

Уважаеми граждани на Община Смолян, ледици за функциониране на комуникационно-транспортната сис-­
тема на града. Допуска се и застрояване, несъобразено с конк-

Отминаха поредните избори за кметове и общински съветни- ретната градоустройствена обстановка!

ци. След политическите боричкания за постове и власт ние, чле- На основание горните констатации, които могат да бъдат новете на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитек- дължени още, ние, членовете на Съюза на архитектите, Камарата

тите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното

проектиране -дружества Смолян,заявяваме,че искаме да бъде проектиране-гр.Смолян,правимследните предложения,с които

чуто нашето професионално мнение относно бъдещето на Смо- настояваме Общинската администрация, начело с кмета на общи-

лян и общината. Изказваме го след, а не преди изборите, защото ната, да се съобрази:

ниене искаме това откритописмо да има политически оттенъки • Да се конституира Общински експертен съвет по устройство

да показва политически пристрастия. Считаме, че нашата компе- на територията съгласно изискванията на Закона за устройство
тентност и професионализъм ни дават право да се противопоста- на територията, в който да намерят място архитекти, инженери
вим на некомпетентните управленски решения по отношение на по всички специалности, свързани с градоустройственото пла-
управлението и устройството на територията на града и община- ниране и инвестиционно проектиране, които да участват в рабо­
та, тата на Експертния съвет в зависимост от спецификата на разг-
През изминалия управленски период направихме опити за лежданите проекти. Решенията на този Експертен съвет да се за-
делово взаимодействие с общинската управа, но това не се по- читат от Общинската администрация, включително кмета и замес-
лучи. На проведените две срещи на колегията с общинската власт тник- кметовете. При разглеждане на важни инфраструктурни и
стана ясно, че мнението на колегията от Смолян не се зачита, инвестиционни проекти и проекти от високото строителство на
Какво имаме предвид: възлови места, от особено значение за града, да се канят всички

1. Смолянската проектантска колегия не участва в реалното специалисти от Смолянската колегия на специализирани съвети, а


обсъждане и решаване на градоустройствените, комуникацион- не на последващите ги обществени обсъждания. Изказаните на
ните и други проблеми от особена важност за града, вследствие обществено обсъждане мнения обикновено са след решение на
на което се допуснаха прекалено много груби грешки. В подкре- Общинския експертен съвет по устройство на територията и ня-
па и доказателство на казаното колегията е канена само за обсъж- мат силата на коректив.

дане на СТЦ "Перелик"; бизнесцентър Райково (до „Лукойл") и • Чрез конкурс да се назначи на постоянна работа главен

СТЦ "Момчиловци" без предварително уведомление и време за архитект на града съгласно изискванията на чл.5, ал.2 от ЗУТ. Да

Детайлнозапознаване с проблемите. Всички останали експертни се назначат още инженер-конструктор и специалисти по остана-

съвети са провеждани в непълен състав (без експерти), вземани лите направления, които да обслужват в нормален порядък граж-

са решения по важни за града проекти, дори без да са докладвани даните.

от проектантите. В повечето случаи специалистите се канят на • Да се очертаят ясно приоритетите за развитие на града,

обществените обсъждания след приемане на проектите, което по като неотложен и най-важен приоритет считаме, че е комуника-

същество е само публична изява без никакво практическо значе- ционно-транспортната система на Смолян, проучването и проек-

ние. тирането на която трябва да започне веднага.

2. Построи се „мъртвият град"Пампорово,„успешно" допъл- • Настояваме за прозрачност и яснота на процеса на възла-


нен с Райковски ливади и Смолянски езера и с очакване това да гане на общинскии държавни обществени поръчки-за проекти-
се случи и с „Перелик" зпланово, без необходимото проучва- ране и изпълнение (включително и тези на инженеринг), както се
не и инфраструктурна обезпеченост масирано се застроява са- изисква от Закона за обществените поръчки, Закона за устройс-
моцелно леглова база ,без съблюдаване на изискващите се гра- тво на територията и други нормативни актове, регулиращи ин-
доустройствени показатели! Застрашени са от унищожаване во- вестиционния процес.

додайните зони на град Смолян.Общината сепоставят в услуга на Уважаема госпожо кмет,


някои от едрите строителни предприемачи и в защита на корпо- Уважаеми общински съветници,
ративни интереси. Уважаеми граждани на гр.Смолян,

В същото време за обикновения гражданин на Смолян, пред- Ние много се надяваме да сте разбрали нашата добронамере-

приел някаква инвестиционна инициатива, изискванията са мно- ност и загриженост за съдбата на нашия град. Градът, който през

го високи, дребните регулационни преписки стават трудно пре- последните 48 години нашите дядовци и бащи, а след тях и ние

одолим казус и окомплектоването на строителните документи сме изградили от три населени места и днес има славата на „пер-

отнема месеци. Не се спазват сроковете за одобряване на проек- лата на Родопите". За него сме рабтили и ще работим, независи-

ти, издаване разрешения за строеж и разглеждане на градоуст- мо от конюнктурата, защото искаме да го запазим и за нашите

ройствени проекти, независимо че съгласно Закона за устройст- деца и внуци!

во на територията и Административно-процесуалния кодекс има Следват подписите на: :
процедурни срокове.Образноказано, за благословените от ад­-
министрацията е по-лесно да изкарат строителни книжа за стро- арх. Антон Иванов инж. Валентина Узунова
еж на хотел в Пампорово, отколкото обикновеният гражданин на арх. Момчил Стоилков инж. Василка Зидарова
общината да направи това за плевня в Горна Арда. Всичко избро- арх. Николай Бечев инж. Георги Маринов
ено до тук кара колегията да мисли, че така се създават условия за арх. Даниела Стояновска арх. Мирослава Шамаранова
недобросъвестни действия и корупция. арх. Атанас Каджебов инж. Стефан Дичев

3. Административно-техническо обслужване. Не е ясно дали арх.Пепа Каджебова инж. Стефан Кисьов

има друг областен град в България, в който главният архитект да арх. Антон Тодоров инж. Господин Господинов
е на граждански договор за толкова дълго време, без конкурс, с инж. Манол Люнчев инж. Николай Манджуков

помощник-също на граждански договор,като и двамата изобщо инж. Иван Атанасов инж. Гавраил Даракчиев

не познават града и особеностите му. В техническата служба няма арх. Елисавета Метишева инж. Андрей Тахчийски

назначен инженер-конструктор, инженери и специалисти по дру- инж. Иван Георгиев инж. Саша Крайчева

гите специалности. Проблематиката по устройство на територи- инж. Николай Сираков инж. Атанас Атанасов

ята на общината е голяма и сложна, а обслужването е принизено инж. Иван Стоянов инж. Стефан Терзийски

до нивото на малките общини, в който мащабът и естеството на инж. Стефан Карагяуров арх. Димитър Димов

проблемите позволяват обслужване от приходящи специалисти инж. Елена Петкова арх. Христо Хаджихристев

по за ден-два седмично. инж. Надежда Архипенко инж. Евгения Хаджихристева

Отклоняването (канализирането) на проектирането на „слад- инж. Димитър Кисьов инж. Маргарита Гегова

ки" обекти-частни,общински и държавни, в полза на приближе- инж. Петя Язова инж. Борислав Славчев

ни на общинската администрация, се превърна в трайна практи- арх. Христо Узунов инж. Тодор Николов

ка. инж. Георги Кабасанов инж. Татяна Драганова-Терзийска

За първи път през този мандат одобряване (или неодобрява- инж. Ана Арсова инж. Малин Желев

не) на проекти се решава в кметския (или зам.-кметския) каби- арх. Мария Хараламбова инж. Роман Хаджийчев

нет, практика, която в град Смолян не е имало никога! арх. Никола Михалевски инж. Диана Палагачева

4.Правилното развитиена градовете в условията на динами- инж. Стоян Букиков инж. Георги Василев

ката на последните години изисква ясно формулиране на при- арх. Христо Караянков инж. Манол Манолов

оритетите, плановост и приемственост. Не е нормално всяка но- арх. Мария Стоева инж. Васил Прахов

ва администрация да формулира собствени приоритети, без да се арх. Иванка Делова инж. Тодор Стайков

държи сметка за развитието на града през предишни периоди. инж. Дичо Хасъмов инж. Васил Колибов

Завършеният през 1982 г. Застроителен и регулационен план арх. Кирил Делов инж. Артур Сулинаджиев

на гр.Смолян отколектив на Проектантска организация-Смолян, инж. Костадин Шишков инж. Георги Батинков

изпълни своите задачи за 20-годишния период на предвиждани- инж. Георги Георгиев инж. Красимир Груйчев

ята си. Но комуникационните решения, заложени в него, все още инж. Георги Василев инж. Атанас Беширов

не са изпълнени. инж. Николай Стоименов инж. Борислав СтаневХаотично, без ясни критерии и връзка помежду си, се изпъл- арх. Мариана Перфанова инж. Костадин Узунов


Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница