Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата08.05.2018
Размер14.06 Kb.
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя “ПОЛИСАН” АД инвестиционно предложение за увеличаване на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум, която се експлоатира съгласно условията на Комплексно разрешително (КР) № 343-Н0/2008 г., находяща се в УПИ ХХ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе и изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе, за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции, самостоятелно попада в приложното поле на т. 10 на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС, позиция а) за производството на бензин, керосин и дизелово гориво и позиция б) за производството на водород и елементарна сяра, и е във връзка с т. 1 от същото приложение - Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на 500 и повече от 500 тона на денонощие въглища или битуминозни шисти. На основание чл. 92, т. 1 на ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ бр. 73/2007 г., ... изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

На основание 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000529 “Мартен - Ряхово”, която е на разстояние около 5 150 м.Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 526/12.03.2014 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Русе, БДУВДР-Плевен и ИАОС.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница