Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата26.05.2018
Размер20.52 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за угояване на пилета бройлери с капацитет 38 880 места за птици”, с местоположение: имот с № 108050 в землището на с. Богорово, общ. Силистра

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя T.T. инвестиционното предложение (ИП) за „Изграждане на птицеферма за угояване на пилета бройлери с капацитет 38 880 места за птици”, с местоположение: имот с № 108050 в землището на с. Богорово, общ. Силистра, съгласно скица № К15366/05.05.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Силистра, предвижда ново строителство на две халета за интензивно отглеждане на бройлери и съпътстваща инфраструктура – административна сграда (офис, филтър, ветеринарен кабинет, помещение за съхранение на дезинфектанти), помещение за съхранение на фураж, помещение за разполагане на отоплителни печки, хладилно съоръжение за съхранение на трупове и торохранилище. Капацитетът на птицефермата ще бъде за отглеждане на 38 880 броя птици при угоителен цикъл от 56 дни.

Имотът, в който ще се реализира намерението, е с обща площ 5,831 дка и начин на трайно ползване: нива,. Същият граничи с терени, част от стопански двор, което дава възможност да бъде захранен с електричество и вода за питейно-битови нужди от съществуващата в близост инфраструктура.

Заявеното инвестиционно попада в обхвата на т. 1, буква “д” – “интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в Приложение 1) от Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

1.2. За реализациета на инвестиционното предложение ще се изготви подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план за техническата инфраструктура – за ел захранване и водоснабдяване (ПУП-ПЗ и ПП). Устройственият план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал.1 от ЗООС, както и в позиция 9.1 на Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми- Наредбата за ЕО.

Предвид това, съобразно чл. 81, ал.1 на ЗООС, ПУП-ПЗ и ПП и конкретното инвестиционно предложение следва поотделно да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка и преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).


Отчитайки предвижданията и обхвата на устройствения план и характера на инвестиционното предложение, РИОСВ – Русе счита за целесъобразно прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и извършването само на една от оценките по реда на Глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.
Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № AO 2485/27.05.2016 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Силистра и Кметство с Богорово.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница