Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс №59/2003г. Дв бр. 25/2003гДата24.10.2018
Размер27.96 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Съобщение по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ /ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г./ по уведомления за инвестиционни предложения

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца на основание чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС съобщава за издадено писмо с изх. № В-222/08.02.2012 г. за инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения до 15 000 куб.м. годишно от воден обект р.Искър в участък с начало-300 м. северно от устието на р.Габровница и край-мостът над р.Искър по пътя свързващ с.Елисейна със с.Габровница, общ.Мездра”, ПИ № 000936(публична държавна собственост) в землището на с.Елисейна, общ.Мездра, с възложител: СД „Гарант 90 – Цонев и сие”, ул.”28-ми октомври” №32, гр.Враца, обл.Враца

РИОСВ Враца приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно намерение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл.95, ал.1 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС//ДВ бр.91/2002г./ и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ /ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г./ и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г.,/.  1. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, б.”в” – „изземване на инертни материали от реки и водоеми”на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). Компетентен орган за вземане на решение е Директора на РИОСВ Враца.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Мястото на реализация на инвестиционното предложение попада на територията на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан” определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.)


Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона „Врачански Балкан” с код BG 0000166 (по реда на глава III от Наредбата), която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Съгласно предоставената информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ. бр.133/11.01.1998г).

Инспекцията уведомява възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме с писмо с изх. № В- 222 от 08.02.2012г.

Копие от писмото е изпратено до:

КМЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА , ОБЛ. ВРАЦА

КМЕТА НА С. ЕЛИСЕЙНА, ОБЩ. МЕЗДРА, ОБЛ. ВРАЦА3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992)991759, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница