Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредбата за овос дв бр. 25/2003г./ по уведомления за инвестиционни предложенияДата28.10.2018
Размер23.12 Kb.
#102858

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Съобщение по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредбата за ОВОС ДВ бр.25/2003г./ по уведомления за инвестиционни предложения.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца на основание чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС съобщава за издадено писмо с изх. № В-2199/22.11.2012 г. за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на „МВЕЦ Гложене” на р. Огоста – руслов тип, кота горно водно ниво (КГВН) - 36, 80, кота долно водно ниво (КДВН)– 31,30, с мощност 880 kW, в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, възложител „МВЕЦ Гложене” ЕООД, гр. София

РИОСВ-Враца приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно намерение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл.95, ал.1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС ДВ бр.91/2002г./, чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредбата за ОВОС ДВ бр.25/2003г./ и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г./.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

За инвестиционното предложение ще се процедира чрез преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Становището на Инспекцията за горецитираното инвестиционно предложение е да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на вздействието на околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие:

Мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG0000614 „Река Огоста”, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, която ще бъде извършена в рамките на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Враца.

Копие от писмото е изпратено до кмета на общ. Козлодуй, обл. Враца и кмета на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца.3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992)991759, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница