Съобщение за членовете на епДата27.10.2018
Размер58 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{28/08/2013}28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0979/2012, внесена от Luc Gigou, с френско гражданство, относно Jugendamt в Германия, относно неговите методи на действие и дискриминационния характер на неговите административни мерки1. Резюме на петицията

Вносителят изразява съмнение относно съвместимостта на немската институция Jugendamt с правото на ЕС. Тази институция действа в областта на семейното право и при въпроси, свързани с упражняването на родителски права при разводи между немски граждани и граждани на други държави.

Вносителят оспорва особено институцията „Beistandschaft“ (настойничество), която според него бива възложена по необективен и дискриминационен начин във вреда на родителите, които не са немски граждани. Това административно решение изглежда създава фактическа ситуация, при която въпросното дете трябва да остане на немска територия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителите на петиция изразяват съмнения относно съвместимостта с правото на ЕС на понятието "Beistandschaft" (настойничество) от страна на германския орган Jugendamt (Служба за закрила на детето и младежка), която упражнява дейност в областта на семейното право, в частност издръжката на деца.

В частност вносителите твърдят, че "Beistandschaft" се предоставя произволно и по дискриминационен начин в ущърб на родители, които не са германски граждани. Те считат, че "Beistandschaft" от страна на Jugendamt нарушава Регламент "Брюксел IIa" 1.

По принцип правомощията на Комисията по отношение на действия или бездействие на държавите членки се ограничават до надзора по прилагането на правото на Съюза под контрола на Съда на ЕС (вж. член 17, параграф 1 от ДЕС).

Семейното право на ЕС, свързано с издръжката, е ограничено до общи правила относно компетентността, приложимото право, сътрудничеството и признаването и изпълнението на съдебни решения в друга държава членка.

Въз основа на предоставената информация не е възможно да се получи ясна картина на точната поредица от събития и прилагани процедури и на решенията, взети от германските органи в случаите на вносителите на петиции. В резултат на това Комисията не е в състояние да извърши подробна оценка на случаите. Въпреки това, въз основа на наличната информация Комисията не счита, че в тези случаи са необходими конкретни действия. По-специално, тя няма убедителни доказателства, че са налице посочените нарушения на инструменти на ЕС от страна на германските органи.

В частност, от юни 2011 г. Регламент (ЕО) № 4/20092 (Регламент за задълженията за издръжка) е основният инструмент на правото на ЕС в тази област. От този момент нататък съдебните решения, постановени от съдилищата на държавите членки по свързани с издръжката въпроси, се признават и изпълняват във всяка друга държава-членка на Европейския съюз въз основа на правилата, определени в регламента относно задълженията за издръжка. В тази връзка Комисията подчертава, че за целите на правните инструменти на ЕС за издръжка, Jugendamt не се счита за съд. Следователно, ако в случаите на вносителите на петиции са налице „едностранни решения“ на Jugendamt, те няма да се възползват от правните норми на ЕС за признаване и изпълнение на решения за издръжка, издадени от съдилищата на държавите членки. Следва да се отбележи, че исковете за издръжка и вътрешната организация на държава членка по отношение на предоставянето на издръжка за дете се регулират от националното право, както и правомощието на Jugendamt да подпомага дете при свързани с издръжка случаи или да изисква възстановяване на суми, предоставени на кредитора вместо издръжка.

Що се отнася по-специално до свързаните с основните права въпроси, които са повдигнати от вносителите на петицията, Комисията припомня, че съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права нейните разпоредби се отнасят за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. Въз основа на наличната информация Комисията не разполага с убедителни доказателства, че в случаите на вносителите на петиции предполагаемото нарушение на основни права, посочено от тях, би настъпило при прилагане от страна на германските органи на правото на ЕС. В случаите, в които възникват свързани с основните права въпроси, но националните органи не прилагат право на ЕС, само държавите членки могат да гарантират, че задълженията им по отношение на основните права, които произтичат от международни споразумения и от националното им законодателство, се спазват.

Въз основа на представените в петицията данни Комисията не може да продължи да разглежда случая. Вносителите на петицията могат да отнесат своя случай до компетентните апелативни съдилища и ако считат, че което и да било от техните основни права е било нарушено, могат да внесат жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа.

В по-общ план, с цел да се насърчи взаимното доверие по дела за родителски права, Комисията организира по повод на седмия Европейски форум по правата на детето1 семинар относно участието на органите за закрила на детето по дела за родителски права. В тази област се проведе ползотворна размяна на мнения относно практиките. Семинарът подчерта значението на предоставянето на съответна информация на децата и родителите, както и на подходящото обучение на практикуващите лица. Посредством финансиране от ЕС2 Комисията насърчава обучението на специалисти във връзка с участието на деца в съдебни производства.
1 ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.

2 ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1.

1 На 13 и 14 ноември 2012 г.

2 Програма „Основни права и гражданство“, http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm.

CM\1004010BG.doc


PE519.615v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница