Съобщение за членовете на епДата30.05.2017
Размер48.22 Kb.
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{29/11/2007}29.11.2007 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0210/2007, внесена от Robert Pocock, с ирландско гражданство, от името на „Глас на ирландската загриженост за околната среда” (Voice of Irish Concern for the Environment) относно тревогите във връзка с добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода в Ирландия>Петиция 0211/2007, внесена от Walter Graham, с британско гражданство, от името на Съвета на Северна Ирландия (Council of Northern Ireland against Fluoridation) против флуоризацията, относно тревогите във връзка с добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода в Обединеното кралство


1. Резюме на петиция 0210/2007

Вносителят изразява тревога относно потенциалното въздействие върху общественото здраве на промишления химически замърсител силикофлуороводородна киселина (H2SiF6), който се добавя в питейната вода в Ирландия. Вносителят оспорва обясненията на ирландското правителство, че киселината H2SiF6 се добавя във водата за профилактика на зъбния кариес при хората, като изтъква, че химикалът не е разрешен съгласно Директива на ЕС 2004/27. Освен това вносителят твърди, че добавянето на H2SiF6 в необработената вода представлява нарушение на Директивата на ЕС за питейната вода (98/83) и на индивидуалното право на отказ от употреба на медикаменти. Вносителят моли Европейския парламент да проучи въпроса.Резюме на петиция 0211/2007

Вносителят възразява срещу задължителната флуоризация на водата в Обединеното кралство чрез добавяне на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6), като заявява, че това представлява нарушение на основни права на човека. Вносителят посочва проучване в САЩ, което изброява няколко неблагоприятни последици за здравето от флуорида, включително нарушена функция на щитовидната жлеза и артрит. Вносителят моли Европейския парламент да се намеси и да се направи оценка на въздействието на страничните ефекти на това химично съединение.2. Допустимост

Обявени за допустими на 4 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави информация съгласно член 192, параграф 4 от Правилника.3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Петициите
Вносителите изразяват своята загриженост във връзка с неблагоприятните последици за здравето от силикофлуороводородната киселина и флуорида, добавяни в питейната вода. Освен това те смятат флуоризацията на питейната вода за нарушаване на права на човека.
Забележки на Комисията по петицията
Силикофлуороводородната киселина (H2SiF6), известна още като силикофлуорна киселина, е най-широко използваното вещество за флуоризация на водата в обществените водоизточници. Силикофлуороводородната киселина е опасно вещество, когато се работи с концентрираната му форма. Тя силно разяжда не само когато се погълне, но и когато се вдишват нейни изпарения или когато веществото е в допир с очите или кожата.
Тези свойства обаче имат значение за работата с веществото, включително в пречиствателните станции за питейна вода, където концентрираната киселина H2SiF6 се добавя в питейната вода. В програмите за флуоризация на битовата вода обаче силикофлуороводородната киселина се разрежда над 110 000 пъти. След разреждането силикофлуороводородната киселина се разлага, като освобождава флуорни йони. Рисковете са сходни с рисковете при работа с хлор, който се използва за дезинфекция на питейната вода. Хлорът също е силно токсичен в концентрираната си форма.
Насоките на СЗО за качеството на питейната вода1 не посочват никакви токсикологични опасности във връзка с използването на силикофлуороводородната киселина в подготовката на питейната вода и не съдържат предупреждение до потребителите във връзка с безопасността. На тази основа използването на силикофлуороводородната киселина видимо не представлява токсикологична заплаха или нарушение на Директивата за питейната вода2. Следователно Комисията не възнамерява да прави по-нататъшен токсикологичен преглед или оценка на въздействието на силикофлуороводородната киселина като източник на флуорид в питейната вода.
Що се отнася до получения флуорен йон (F-) в питейната вода (който е резултат от разлагането на силикофлуороводородната киселина), Комисията е информирана, че флуоридът осигурява защита на зъбите3 срещу зъбен кариес, когато веществото присъства в питейната вода в ниски концентрации. Това важи с особена сила за децата. Концентрациите от порядъка на 0,5 до 2 мг F/л водят до развитие на зъби, които са по-устойчиви на разваляне4.
Както посочва вносителят, флуоридът може да причини зъбна флуороза и дори зъбни или скелетни заболявания при по-високи концентрации и в зависимост от приема. В своите Насоки за качеството на питейната вода³ СЗО посочва примерна норма от 1,5 мг F/л. Директивата за питейната вода съдържа ясен и задължителен стандарт (1,5 мг F/л) в съответствие с насоките на СЗО. Когато съдържанието на флуорид в питейната вода остава под предвидената в директивата максимална концентрация след флуоризацията, Комисията приема, че питейната вода е в съответствие с директивата.
Трябва да се отбележи, че добавянето на флуорид в питейната вода е национално решение, което не произтича от никакви задължения във връзка с общностното право.
Конвенцията за биомедицината, която обръща внимание на правата на човека и принудителната употреба на медикаменти, е открита за подпис от Съвета на Европа в Овиедо през 1997 г. Досега обаче конвенцията не е ратифицирана от Европейската общност и в момента не поражда правни последици за Общността. Нещо повече, отбелязва се, че според информацията, с която разполага Комисията, нито една от държавите-членки на ЕС, които добавят флуорид в питейната вода1, не се е присъединила към конвенцията.
Заключение
Като има предвид, че няма доказателства за нарушаване на правото на ЕС в този случай, Комисията не може да предприеме правни действия.
Освен това Комисията няма планове да предприема по-нататъшен токсикологичен преглед или оценка на въздействието от употребата на силикофлуороводородната киселина като източник на флуорид в питейната вода, тъй като наличните научни данни сочат, че няма рискова опасност във връзка с използването на силикофлуороводородната киселина в пречиствателните станции за питейна вода.

1 Guidelines for Drinking Water Quality, 2004, ISBN 92 4 154638 7.

2 Директива 98/83/EО на Съвета, OВ 33032 от 5.12.1998 г.

3 Главно защото хидроксиапатитът (в зъбния емайл) се преобразува във флуорапатит.

4 WHO Guidelines for Drinking Water Quality , Geneva 2004, ISBN 92 4 154638 7.

1 Ирландия и Обединеното кралство.

CM\698769BG.doc


PE398.514v01-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница