Съобщение за членовете на епДата22.07.2016
Размер32.81 Kb.
#506


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

26.10.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1218/2007 г., внесена от Djordjevic Peter, с британско гражданство, относно покритието на медицинските застраховки на британски граждани, живеещи във Франция1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, британски гражданин, живее във Франция от 2005 г. При напускане на Великобритания той е получил формуляр E106, осигуряващ му френско държавно медицинско осигуряване до 5 януари 2008 г. Впоследствие френските власти, в изпълнение на разпоредбите на Директива 2004/38, са обявили, че граждани на ЕС, които не са френски граждани и са безработни (по-конкретно онези, които не са достигнали пенсионна възраст и в момента не работят), ще бъдат изключени от държавната здравна система. Вносителят на петицията вече не отговаря на изискванията за покритие от държавното здравно осигуряване и следователно трябва да заплати за частно осигуряване. Неговата съпруга, която страда от рак на гърдата, вече не разполага със здравноосигурително покритие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения по член 192, параграф 4 от правилника.


3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.
Първият вносител на петицията е британски гражданин, който пребивава във Франция от 2005 г. насам. При напускане на Обединеното кралство той е получил от компетентната служба на Обединеното кралство формуляр E106, който му е позволил да се регистрира във френската здравноосигурителна служба и да получава здравни грижи във Франция за сметка на английската здравноосигурителна схема до 5 януари 2008 г. През 2007 г. френските органи, в изпълнение на Директива 2004/38/EО, са обявили, че незаети с трудова дейност граждани на ЕС, които пребивават във Франция и не получават пенсия за старост или инвалидност, ще бъдат изключени от Couverture Maladie Universelle (CMU) – официалната здравноосигурителна схема.

Вносителят на петицията и неговата съпруга, която страда от рак на гърдата, вече не отговарят на условията за здравно осигуряване във Великобритания и следователно са без здравна осигуровка, като това ги принуждава да заплащат за частно здравно осигуряване.Вторият вносител на петицията също е британски гражданин, живеещ във Франция. Той е бил осигурен от CMU и е плащал осигурителни вноски съобразно своите приходи. Той е бил информиран, че френските органи са взели решение да лишат новодошлите граждани на ЕС от възможността да се включат в CMU. Вносителят на петицията се оплаква, че от незаетите с трудова дейност лица, които не са достигнали възраст за пенсиониране, в момента се изисква да имат пълна частна здравна застраховка и че те нямат право на Европейска здравноосигурителна карта нито в Обединеното кралство, нито във Франция.

Съгласно френското законодателство (членове L380-1 и R380-1 от закона за социалното осигуряване) всички лица, които пребивават законно във Франция и които не разполагат с друг вид задължителна здравна осигуровка, трябва да бъдат осигурени от CMU. Тези лица трябва да докажат, че са живели във Франция повече от 3 месеца без прекъсване.

В съобщение от 23 ноември 2007 г. относно CMU френските органи изясняват как да бъде интерпретирано по отношение на гражданите на ЕС изискването „пребиваващи законно“, а именно, че съответното лице трябва да отговаря на двете условия, посочени в Директива 2004/38/EО: (1) да разполагат с достатъчно средства, за да не се превърнат в тежест за приемащата държава-членка и (2) предварително да притежават пълно здравно застрахователно покритие.

В отговор на искане за пояснение, внесено от службите на Комисията, френските органи са обяснили, че граждани на ЕС, които са били бенефициенти на системата CMU преди 27 ноември 2007 г., поради това, че фактически им е бил признат статус на законно пребиваващи във Франция, ще продължат да бъдат осигурявани от CMU. Лицата, които наскоро са се установили във Франция или които желаят да живеят във Франция и които вече не са осигурени от схемата за задължително здравно осигуряване в собствената си държава-членка, са изключени от CMU и трябва да си осигурят частна застраховка.

ЗаключенияСлужбите на Комисията продължават да са в контакт с френските органи относно тълкуването на Регламент 1408/71 в областта на координирането на системите за социална сигурност с Директива 2004/38/ЕО.


CM\747375BG.doc
PE414.254v01-00

BG BGСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница