Съобщение за пресатаДата24.03.2017
Размер96.93 Kb.
#17705
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

Експерт на Организацията на обединените нации (ООН) призовава България да превърне поетите в рамките на политиките ангажименти в конкретни действия в подкрепа на ромите

11 юли 2011 г.

СОФИЯ: В края на официалното си посещение в България, независимият експерт по правата на малцинствата на ООН г-жа Гей Макдугъл отправи настоятелен апел към правителството на България за „синхронизиране на разработените в рамките на поетите към ЕС ангажименти и изпълнявани от НПО политики в областта на интеграцията на ромите и направлявания от правителството подход за постигането на тази цел, включително за адекватно ресурсно обезпечаване, необходими за подобряване на условията на живот на ромската общност в България, която съставлява повече от 10 процента от населението на страната”.

„Конкретните действия по места и адекватното финансиране са от жизненоважно значение”, подчерта тя. „Текущите инициативи и заделяните от правителството финансовите средства водят до постигането на повърхностни резултати и не съумяват да допринесат за реалното преодоляване на дълбоко вкоренената дискриминация, изключването и бедността, пред които е изправена огромна част от ромската общност. Много от съществуващите политики остават единствено упражнение по красноречие, насочено към международни аудитории или официално декларирани ангажименти, които остават нереализирани на практика”, заключи тя.

Независимият експерт осъществи посещението си в България в периода 4-11 юли с цел да оцени положението на малцинствата, и по-специално на ромското и турското малцинства и на други мюсюлмански малцинствени групи, и да направи преглед на българското законодателство, политики и практика в областта на правата на малцинствата, антидискриминацията и равенството. Независимият експерт изразява искрената си благодарност към правителството на България за отправената покана за официално посещение в страната, както и за отличното сътрудничество по време на осъществената визита. Г-жа Макдугъл подчерта, че й е била предоставена възможност да проведе срещи с всички членове на правителството и други високопоставени лица съгласно отправената молба, както и че с нетърпение очаква продължаването на конструктивния диалог с представителите на официалната власт в България в областта на правата на малцинствата.

Тя посети редица ромски общности, включително Факултета в София и Столипиново в Пловдив, и изразява своята силно безпокойство от общите условия на живот в тези компактни ромски квартали. Тя установи твърде неубедителни доказателства за наличието на твърд ангажимент за гарантиране на равенството на ромите от страна на правителството. Г-жа Макдугъл остава неубедена и в приоритетността, която настоящото правителство отдава на този въпрос.

Според нея всички доказателства сочат, че в ключови области, сред които жилищното устрояване, заетостта, образованието и здравеопазването, ромите продължават в живеят в покъртителни условия и се намират на най-ниското социално-икономическо стъпало в обществото. Те остават обект на дискриминация на всички нива и във всички области, което изцяло маргинализира общността и задълбочава неизкоренимата бедност, в която живее тя. Безработицата сред ромите надвишава 80 процента от общото ромско население (40 процента от населението в трудоспособна възраст), а очаквана продължителност на живот е средно с 10 години по-ниска от средната за страната. Огромна част от значителната ромска общност, живееща на територията на София, и по-конкретно не по-малко от 70% от нея, обитава жилища извън границите на общия устройствен план на града, което я лишава от достъп до услуги и възможност за изграждане на инфраструктура. В тези квартали няма питейна вода, канализация, изградена пътна и тротоарна мрежа и улично осветление и в тях не се предоставят и услуги по събиране и извозване на отпадъци и чистота.

Г-жа Макдугъл подчерта, че задължението на правителството да гарантира равен достъп до качествено образование на ромските деца в повечето случай остава единствено добро пожелание. „Въпреки че България, беше сред първите страни, които признаха необходимостта от образователна десегрегация на ромските деца, огромна част от тях са обект на фактическа сегрегация в училища в изцяло ромски квартали. Въпреки че съгласно действащия закон и официална политика ромските деца са свободни да посещават всяко избрано от техните родители училище, за децата, живеещи в сегрегирани квартали с компактно ромско население, тази възможност в значителна степен остава далечна и непостижима, поради липсата на редовен градски транспорт или в много случаи страха на родителите, породен от потенциално расисткото отношение, на което ще бъдат изложени децата в смесените училища, в които преобладават ученици от неромски произход”.

Съгласно изследвания на НПО между 50 и 70 процента от ромските ученици посещават сегрегирани училища. Учениците от ромски произход неизменно постигат по-ниски образователни резултати в сравнение с останалите групи деца; сред тях се продължава да се наблюдава висок процент на отпадане от училище, а неграмотността продължава да бъде широко разпространена.

„Предприетите стъпки в рамките на инициативи за ежедневен превоз на деца до смесени училища извън ромските гета и осигуряване на закуска и обяд в училище са дело на малък брой ромски неправителствени организации, чиято дейност не е адекватно ресурсно обезпечена. Основната част от финансирането се осигурява от международни донори при пренебрежимо нисък процент на финансиране от държавния бюджет. Тези НПО носят огромна част от товара на реализацията на политиките по десегрегация, които правителството подкрепя на думи без категорично поета отговорност за направляване на този процес или действително предоставяне на необходимите средства.”

Според експерта на ООН, като цяло правителството се намира в положението на наблюдател, който не поема водеща роля в рамките на усилията за десегрегация. Към Министерство на образованието е създаден Център за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства, чиято основна функция е да разпределя първичното финансиране от международни донори. Поставя се известен акцент върху предучилищното образование, като част от средствата се предоставят на общините за ремонт на изцяло амортизирания сграден фонд на училищата в ромски квартали. Инспектор от Регионалния инспекторат на МОН в Пазарджик разясни усилията, които се полагат за работа с родители от ромската общност, като средство за насърчаване на редовното посещение на училище. Въпреки това, споменат беше и фактът, че един от акцентите на усилията за десегрегация е ограничаването на броя на ромските деца до 4-5 в клас с цел избягване на напрежение. От друга страна, на същата среща директор на училище разказа за успеха на ръководеното от нея училище, което се посещава от равен процент деца от ромски и неромски произход.

Въпреки че Конституцията, Закона за народната просвета и категоричният в разпоредбите си Закон срещу дискриминацията забраняват образователната дискриминация, към момента няма постановени съдебни решения, задължаващи правителството да изпълни своето задължение за училищна десегрегация.

По време на срещи с министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, правителството заявяваше неизменен ангажимент за десегрегация и включване на ромите, особено в сфери като заетостта, жилищното устрояване и здравеопазването и предостави редица излагащи политики документи като доказателство за този свой ангажимент. Въпреки това, дискусиите със съответните институции, например Министерство на образованието и Министерство на труда и социалната политика, обосновават заключение за повърхностно осъзнаване на поетия ангажимент, който не се подкрепя от доказателства в областта на програмирането, както и от критерии за външно оценяване, мониторинг или оценка. Наблюдава се и ясно изразена съпротива срещу ползването на сегрегирани въз основа на етническа принадлежност данни, включително срещу идеята за прилагане на специални мерки за преодоляване на продължаващите и задълбочаващи се във времето неравенства в групите в неравностойно положение, сред които и ромската общност.

В допълнение, по мнението на независимия експерт заделените към момента бюджетни средства от държавата са силно оскъдни. „Въпреки очевидния негативен ефект от финансовата криза върху икономиката на страната като цяло, подобни факти дават обезкуражаващи сигнали. За външния наблюдател политиките на правителството остават по-скоро красива реторика на хартия,” допълва експертът. „Досегашният подход, основаващ се на малки проекти, изпълнявани в отделни краища от страната, няма да доведе до необходимия обрат, така че да се тръгне в посока преодоляване на огромните социо-икономически проблеми, пред които са изправени ромите”, заявява г-жа Макдугъл.

Мащабът на расовите предразсъдъци спрямо ромите в България стана видим при множеството дискусии, които независимият експерт проведе, включително с представители на правителството. Журналисти и неправителствени организации също подчертаха преобладаващото негативно отразяване в медиите и наложилите се дискриминационни стереотипи по адрес на ромите. Г-жа Макдугъл бе силно разтревожена от коментари, вкл. от високопоставени представители на държавната власт, в които бе изразено мнението, че ромските общности са предимно криминогенен елемент в българското общество. Ромите все още са изключително слабо представени в политическия живот и овластените с взимане на решения институции както на национално, така и на местно ниво. В момента България има само един представител от ромския етнос в своя парламент и ограничен брой кметове и общински съветници от тази общност.

Г-жа Макдугъл отбеляза, че лидерите на ромската общност и служители на местната администрация от същия етнос са споделили нееднократно своето разочарование от неуспеха на правителството да постигне положително и конструктивно решение на проблемите с инфраструктурата в болшинството от ромските квартали с многобройно население, напр. Столипиново и Факултета (всеки от които с над 40 000 души), при все че части от тези квартали се населяват от роми от десетилетия. Представителите на ромската общност призовават за промяна в законодателството и в частност на Закона за устройство на територията, с което да се уреди включването на ромските квартали в градоустройствените планове.

До независимия експерт от ООН достигна също информация относно посегателства срещу джамии и сгради на различни вероизповедания, за опити да се манипулира обществената нагласа спрямо малцинствените религиозни и етнически групи с цел извличане на политически дивиденти, за наличието на неблагоприятна среда за свободно изразяване на етническата идентичност на малцинствата и незадоволително прилагане на законодателните разпоредби за борба с дискриминацията и словото на омразата. Независимият експерт приветства правителството и лидерите на гражданското общество, които незабавно и твърдо са се обявили против посегателството над джамията в София от 20 май 2011 г. Политическите партии, които свързват себе си с актове на насилие, подбудени от омраза, не трябва да имат място в управлението на държавата, а техните представители, стоящи в основата на подобни инциденти, трябва да понесат необходимата наказателна отговорност.

В рамките на консултациите в София и други региони от страната, вкл. Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, г-жа Макдугъл проведе срещи с представители на множество малцинствени общности, вкл. самоопределящите се като етнически македонци и помаци, с цел да се запознае отблизо с техните проблеми.

Тя подчерта, че е имала срещи с представители на местните власти, които са силно ангажирани с решаването на проблемите на населението – кметове, общински съветници и експерти. „Техните усилия трябва да бъдат подкрепени по-активно, вкл. с финансови средства и ангажимент от страна на централната власт”, подчерта г-жа Макдугъл. Необходим е преглед и промяна на националното законодателство в определени области, за да се канализира по-успешно гарантирането и защитата правата на малцинствата на местно ниво. Не по-маловажно е да се осигурят условия местните власти, които не спазват националното законодателство, особено в частта му за правата на малцинствата, борбата с дискриминацията и интеграцията на ромите, да понасят реални санкции.

Г-жа Макдугъл високо оцени работата на Комисията за защита от дискриминация и Омбудсмана, като посочи, че тези институции се нуждаят от по-добро финансово обезпечение и повишен административен капацитет, за да могат напълно да разгърнат потенциала си за борба с дискриминацията и гарантиране на равни права в България.

Независимият експерт подчерта, че изразените в настоящото съобщение за пресата становища имат предварителен характер, както и факта, че преди края на годината предстои изготвянето на подробен окончателен доклад, който ще бъде представен пред Съвета по правата на човека на ООН в Женева.

В рамките на възложения от ООН мандат независимият експерт работи за насърчаване прилагането на Декларацията на ООН за правата на хората, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства*, следи за евентуални проблеми и установява добри практики в областта на равните права на малцинствата. След посещението си в България независимият експерт ще представи доклад със своите констатации и препоръки пред Съвета по правата на човека на ООН.

(*) Пълният текст на Декларацията на ООН за правата на хората, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства е публикуван на адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm

КРАЙ


Мандатът на независим експерт по въпросите на малцинствата е един от тематичните мандати в областта на правата на човека, който се възлага със специална процедура. Мандатоносителят отчита своята дейност пред Съвета по правата на човека към ООН. Г-жа Гей Макдугъл (САЩ) е първият мандатоносител на поста Независим експерт на ООН по въпросите на малцинствата. Назначена е през юли 2005 г.

Повече информация за мандата и работата на независимия експерт можете да намерите на адрес: http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm

За допълнителни въпроси и информация във връзка с мисията на независимия експерт можете да се свързвате с г-н Греъм Фокс, служител в областта на правата на човека към Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека.тел.: +41 22 9179640 / моб.: 00 41 079 444 3940 / email: gfox@ohchr.org) или да пишете на minorityissues@ohchr.org.

Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека в социалните медии: http://www.facebook.com/unitednationshumanrights

https://twitter.com/unrightswire

| Page


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница