Съобщение за публично обявяванеДата09.04.2018
Размер85.83 Kb.
#64812

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Предприятие за производство на млечни продукти

Цел на заявеното ползване

Ползване на воден обект за заустване на два потока отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект:

 • Заустване №1 – смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води от измиване на производствени помещения;

 • Заустване №2 – производствени топлинно замърсени отпадъчни води след климатична инсталация и отпадъчни води от измиване на външни площадки;

Водоприемник

 • Заустване №1 – Отводнителен канал – ПИ с идентификатор 03839.36.296;

 • Заустване №2 – Общински отводнителен канал – ПИ с идентификатор 03839.36.293;

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор”

Място на зауствае

Заустване №1/Поток №1 – в Отводнителен канал – ПИ с идентификатор 03839.36.296

Надморска височина: Н – 169,13 м

Географски координати на точката на заустване:

42°11'27,23"N 24°40'11,93"E


Заустване №2/Поток №2 – в Общински отводнителен канал – ПИ с идентификатор 03839.36.293

Надморска височина: Н – 170,29 м

Географски координати на точката на заустване:

42°11'31,85"N 24°40'11,43"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

ПИ с идентификатор 03839.35.41, Село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

ЕКАТТЕ – 03839

Заявено водно количество за заустване

Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток (БФОВ и ПОВ)

Q ср.ден. = 25,00 м3/ден

Q ср.год. = 5 350,00 м3/год


Заустване №2/Поток №2 – ПОВ (топлинно замърсени отпадъчни води и отпадъчни води от измиване на външни площадки)

Q ср.ден. = 58,07 м3/ден

Q ср.год. = 12 561,80 м3/год


Място за мониторинг

Пункт № 1 – РШ III на изход ЛПСОВ;

Пункт 2 – РШ VII;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Заустване №1

Поток №1

Смесен поток - БФОВ и ПОВ
място за мониторинг
Пункт №1
РШ III на изход ЛПСОВ
Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

Активна реакция рН

6,5 – 8,5
на тримесечие

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

50
на тримесечие

еднократна

БПК5

25


ХПК /бихроматна/

125
на тримесечие

еднократна

Мазнини

5
на тримесечие

еднократна

Заустване №2

Поток №2

ПОВ


(топлинно замърсени отпадъчни води и отпадъчни води от измиване на външни площадки)

място за мониторинг
Пункт №2
РШ VII
Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

Активна реакция рН

6,5 – 8,5
на тримесечие

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

50
на тримесечие

еднократна

ХПК /бихроматна/

100
на тримесечие

еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.

УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения


При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

 1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

 2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция

Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

Условия към повторно използваните пречистени отпадъни води

Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия, съобразно спецификата на обекта

 1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С при Заустване №2.

 2. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.

 3. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

 4. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

 5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от площадковата канализационна мрежа във водния обект.

Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 / 3Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница