Съобщение за публично обявяванеДата02.02.2018
Размер86.44 Kb.
#53883

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Завод за хладилници

Цел на заявеното ползване

Заустване на два потока отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект:

  • Заустване № 1 – смесен поток битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води след КМУ–1;

  • Заустване № 2 – дъждовни отпадъчни води след КМУ–2;

Водоприемник

  • Заустване № 1 – Отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 61412.22.35;

  • Заустване № 2 – Отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 61412.14.179;

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК – 2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор”

Място на зауствае

Заустване №1/Поток №1 и Поток №2 – Смесен поток в отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 61412.22.35

Надморска височина: Н = 172,943 м

Географски координати на точката на заустване:

42°11'37,90"N 24°39'11,35"E


Заустване №2/Поток №3 – Дъждовни отпадъчни води в отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 61412.14.179

Надморска височина: Н = 171,434 м

Географски координати на точката на заустване:

42°11'46,31"N 24°38'44,66"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

ПИ с идентификатор 03839.36.313, землище на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

ЕКАТТЕ: 03839

Заявено водно количество за заустване

Заустване №1 – Смесен поток

Поток №1 – Битово – фекални отпадъчни води след ЛПСОВ

Qср.ден.= 119,13 м3/ден

Qср.год. = 30 022,00 м3/год

Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води (от открити площи и паркинги) след КМУ – 1:

Qмакс.час. = 8,35 м3/час

Qср.год. = 420,00 м3/год


Заустване №2/ Поток №3 – Дъждовни отпадъчни води (от открити площи и паркинги) след КМУ – 2:

Qмакс.час. = 36,94 м3/час

Qср.год. = 1 824,00 м3/год


Място за мониторинг

Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ;

Пункт №2 – РШ на изход КМУ – 1;

Пункт №3 – РШ на изход КМУ – 2;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване


Показатели

Собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Заустване №1

Смесен поток – БФОВ и ДОВПоток №1

БФОВ
място за мониторинг


Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВАктивна реакция рН

6,0 - 9,0

на тримесечие

еднократна
мг/дм3Неразтворени вещества

35

на тримесечие

еднократна

БПК5

25

на тримесечие

еднократна

ХПК /бихроматна/

125

на тримесечие

еднократна

Мазнини

5

на тримесечие

еднократна

Поток №2

ДОВ
място за мониторинг


Пункт №2

РШ на изход КМУ – 1Активна реакция рН

6,0 - 9,0

на шестмесечие

/по време на дъжд/еднократна
мг/дм3Неразтворени вещества

35

на шестмесечие

/по време на дъжд/еднократна

Нефтопродукти

5

на шестмесечие

/по време на дъжд/еднократна

Заустване №2

Поток №3

ДОВ
място за мониторинг


Пункт №3

РШ на изход КМУ – 2Активна реакция рН

6,0 - 9,0

на шестмесечие

/по време на дъжд/еднократна
мг/дм3Неразтворени вещества

35

на шестмесечие

/по време на дъжд/еднократна

Нефтопродукти

5

на шестмесечие

/по време на дъжд/еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на решението за изменение на разрешителното.

УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

  1. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

  2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води

Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води след пречиствателните съоръжения.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия, съобразно спецификата на обекта

  1. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

  2. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемниците в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

  3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от площадковата канализационна мрежа във водоприемниците.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия

Да се актуализира плана за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с направните изменения и с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес:

гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307

МАРИН МАРИНОВ

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-562/07.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите)


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница