Съобщение за публично обявяванеДата05.02.2018
Размер57.54 Kb.
#54436

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

„Находище на перлит „Счупената планина“,

Перлитово тяло 2“.Цел на заявеното ползване

Заустване на атмосферни води преминали през добивното поле за обект в експлоатация.

Водоприемник

Дере, вливащо се в Асар дере, приток на Джебелска река

Поречие

Река Арда

Водно тяло

BG3AR400R037 – „Река Казаците - ПБВ ”

Място на заустване

Заустване № 1 – в Дере, вливащо се в Асар дере

Надморска височина: Н – 610,00м.

Географски координати на точката на заустване:

41°29'01,988"N 25°14'47,625"E


Местност, административно единица, ЕКАТТЕ

Село Воденичарско, Община Джебел, Област Кърджали

ЕКАТТЕ – 11 689

Заявено водно количество за заустване

Q ср.ден. = 39,00 м3/ден

Q ср.год. = 14 099 м3/год

Място за мониторинг

Точка заустване № 1

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕЗаустване


Показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Задължение за провеждане на собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Заустване № 1

Атмосферни

отпадъчни води

място за мониторинг

Пункт №1

Точка заустване № 1

Активна реакция рН

6,0 – 8,5
Веднъж годишно

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества


50
Веднъж годишно

еднократна

Разтворени вещества


1000Веднъж годишно


еднократнаСрок за достигане на

индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.
изисквания, при които се предоставя правото за използване

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

Изисквания към обеззаразяването на пречистените отпадъчни води

Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

  1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

  2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

  3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемника

Около площадките за временно съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

1.Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Да не се допуска попадане на наносни материали във водоприемника.Други условия, съобразно спецификата на обекта

1.Отводнителните канавки да се почистват редовно от обрушен скален материал и да се поддържат с цел осигуряване на проводимостта на падналите дъждовни количества.

2. Да не се допуска включване на води с друг вид характер във водоприемника.

3. Да се осигури механично пречистване на отпадъчните води преди заустването им във водоприемника.

4. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес:

гр. Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 3074000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 / 2Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, wwwear.bd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2016
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Възстановяване на подпорна стена успоредно на течението на р. Арда за укрепване на главния колектор на града за отпадни води и левия бряг на реката за защита от вредното въздействие на водите
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Предвижда се: Инвестиционно намерение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница