Съобщение за публично обявяванеДата31.03.2018
Размер85.89 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Винарска изба

Цел на заявеното ползване

Заустване на смесен поток пречистени битово – фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателни съоръжения за експлоатация на обект.

Водоприемник

Дере

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA100R001 – „Река Марица от река Сазлийка до границата”

Място на зауствае

Заустване №1 – Смесен поток в река Дере

Надморска височина: Н – 84,50 м

Географски координати на точката на заустване:

41°45'38,70"N 26°09'06,4"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

Имот № 515079, землище на град Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково

ЕКАТТЕ – 65677

Заявено водно количество за заустване

Заустване №1 – Смесен поток (общ)

Q ср.ден. = 97,76 м3/ден

Q ср.год. = 27 275,00 м3/год


Поток №1 – Битово – фекални отпадъчни води (БФОВ)

Q ср.ден. = 7,88 м3/ден

Q ср.год. = 2 198,00 м3/год


Поток №2 – Производствени отпадъчни води (ПОВ)

Q ср.ден. = 89,88 м3/ден

Q ср.год. = 25 077,00 м3/год


Място за мониторинг

Пункт №1 РШ 2 след пречиствателни съоръжения за БФОВ и ПОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Заустване №1

Смесен поток – БФОВ и ПОВ
Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

Поток №1

БФОВ
място за собствен мониторинг


Пункт №1

РШ 2

след пречиствателни съоръжения за БФОВ и ПОВАктивна реакция рН

6,5 – 8,5
на тримесечие

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

50
на тримесечие

еднократна

БПК5

15
на тримесечие

еднократна

ХПК

70
на тримесечие

еднократна

Общ азот

10
на тримесечие

еднократна

Общ фосфор

2
на тримесечие

еднократна

Поток №2

ПОВ
място за собствен мониторинг


Пункт №1

РШ 2

след пречиствателни съоръжения за БФОВ и ПОВАктивна реакция рН

6,5 – 8,5
на тримесечие

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

50
на тримесечие

еднократна

БПК5

15
на тримесечие

еднократна

ХПК

70
на тримесечие

еднократна

Общ азот

10
на тримесечие

еднократна

Общ фосфор

2
на тримесечие

еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.


УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения


При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Хасково и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

  1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

  2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

  3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция

Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води

Предвижда се ползване на пречистените отпадъчни води от изградения в имота резервоар за противопожарни нужди с обем 180 куб.м..

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия, съобразно спецификата на обекта

  1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

  2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 / 3Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница