Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект Проектни параметри на ползването Предвиждат се дейности за ползване на участък от река Тунджа при км. 31 +200: Съществуващо положениеДата22.10.2018
Размер43.9 Kb.
#91937

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


Предвиждат се дейности за ползване на участък от река Тунджа при км. 31 +200:
Съществуващо положение:

При разделителното съоръжение, което разделя река Тунджа на основен и облекчителен ръкав, в близост до промишлената зона на гр.Ямбол, са установени компроментирани участъци на подпорната стена откъм водобойния кладенец, с изнасяне на земни маси от воден поток, минаващ зад подпорната стена. По дъното на водобойния кладенец също са установени подкопани и изровени участъци. Това налага реконструкция на съоръженията.

Във връзка с тази реконструкция, както и въз основа на плановите предвиждания на ПУРБ на ИБР за този участък при ремонта и възстановяването на бетоновия праг при водобойния кладенец е необходимо изграждане на рибен проход съгласно изискванията на приложение III на раздел 7 на ПУРБ на ИБР.
Предвидените дейности за ползване на участък от река Тунджа са както следва:


 • Изграждане на отбивна дига пред облекчителния ръкав за отклоняване на цялото водно количество към основния (градски) ръкав.

 • Направа на бетонов праг пред отбивния яз

 • Направа на противофилтрационна преграда зад подпорната стена на водобоен кладенец.

 • Оформяне на барбакани

 • Възстановяване на стълбище за пасарелка

 • Разрушаване на част от конструкцията на съществуващ бетонов праг

 • Изграждане на рибен проход „технически” тип с каскадно разположени басейни, за осигуряване миграция на рибата, свързващ долното с горното ниво на бетоновия праг.

 • Възстановяване на бетонови блокове по дъното на водобоен кладенец.
 • Геодезически координати система 1970 на участъка за ползване:

 • Т.1- начало на отбивна дига Х – 4640504.810 У – 9506520.211

 • Т.16- край отбивна дига при разделително съоръжение

Х – 4640367.658 У – 9506467.635

 • Т.17- Подпорна стена при водоб.кладенец Х – 4640370.487 У – 9506427.864

 • Т.14 - Рибен проход – ГВН Х – 4640406.183 У – 9506460.217
 • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на новопроектираните съоръжения, за водно количество с обезпеченост 1% въз основа на хидроложки данни за река Тунджа както следва:

 • Q1%=320.0м³/сек – проверка за проводимостта на основен градски ръкав, през който ще бъде отбит целия воден отток на река Тунджа при реконструкция на съоръженията на облекчителния ръкав

 • Qмин доп отток = 3.2 м³/сек съгл.Заповед №РД – 1383/18.11.2003г. на МОСВ

 • Qрибен проход = 0.5 м³/сек

 • Qоставащо = 2.7 м³/сек – ще минава през понижен преливник в средата на прага.

Представената проектна документация съдържа хидроложка, хидротехническа, конструктивна част, геодезия и ПБЗ.
Цел на заявеното ползване


Реконструкция на съществуващи съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект(обект: Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р.Тунджа при км 31+200, възстановителни работи на водобоен кладенец и реконструкция чрез изграждане на рибен проход).


Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3TU570R066 –„река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска”.

Воден обект – река Тунджа
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище гр.Ямбол - ЕКАТТЕ 87 374

Община Болярово

Област Ямбол


Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаБДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница