Съобщение за публично обявяванеДата21.01.2018
Размер53.6 Kb.
#51111

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

ТМСИ „Върбински мост“

Цел на заявеното ползване

Заустване на производствени отпадъчни води, след утаител-лагуна за експлоатация на съществуващ обект.

Водоприемник

Река Арда

Поречие

Река Арда

Водно тяло

BG3AR700R039 – „Река Арда между вливане на Черна река до яз. Кърджали и река Ардинска”

Място на зауствае

Заустване № 1 – в река Арда

Надморска височина: Н – 588,00м.

Географски координати на точката на заустване:

41°32'44,9"N 24°58'56,0"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

ПИ №001001, местност „Зайва“, землището на Село Равнил, Община Мадан, Област Смолян

ЕКАТТЕ – 61162

Заявено водно количество за заустване

Q ср.ден. = 15,00 м3/ден

Q ср.год. = 3 750,00 м3/год

Място за мониторинг

Пункт № 1 – РШ на изход утаител.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Заустване №1

Производствени отпадъчни водимясто за мониторинг
Пункт №1

РШ на изход пречиствателно съоръжение

утаител-лагуна


Активна реакция pH

6,0 – 8,5мг/дм3

кг/ден

Неразтворени вещества

50ХПК100
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на решението за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.


УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване


Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея

  1. Изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея да се поддържат в изправност и добро експлоатационно състояние.

  2. Да не се допуска смесване на отделни потоци с различен вид характер отпадъчни води.

Изисквания към пречиствателната станция/

пречиствателните съоръжения

Пречиствателното съоръжение да се почиства редовно и да се поддържа в добро експлоатационно състояние. При поройни дъждове и снеготопене, да се извършва проверка на състоянието на пречиствателното съоръжение и при нобходимост да се извършва профилактика.

Изисквания към обеззаразяването на пречистените отпадъчни води

Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

  1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

  2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

  3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

  1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника

  2. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.

Други условия, съобразно спецификата на обекта

  1. При експлоатацията на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

  2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

Други условия

1. Да се изготви план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДИБР.

2. Процедурата за собствен мониторинг да се изпълни по плана за собствен мониторинг съгласно чл.70 от Наредба № 1/2011г. за мониторинг на водите.Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 3074000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 / 2Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2016
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Възстановяване на подпорна стена успоредно на течението на р. Арда за укрепване на главния колектор на града за отпадни води и левия бряг на реката за защита от вредното въздействие на водите
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Предвижда се: Инвестиционно намерение
2016 -> Република българия министерство на околната среда и водите басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница