Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психологиястраница1/3
Дата06.05.2017
Размер259.67 Kb.
  1   2   3
С П И С Ъ К

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ПЕТКАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА, ДОЦЕНТ В КАТЕДРА “СОЦИАЛНА И ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА, ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ” ПРИ МУ-ПЛЕВЕН

І. МОНОГРАФИИ


 1. Славов, Ив., Г.Грънчарова, П.Христова, Н.Данова, Ст.Танчев, Ив.Аврамов, П.Игнатов, П.Костова, Показатели за физическото развитие на новородените деца в НРБ през 1975, Мед. и физкултура, С., 1980, 84.
 1. Христова,П., В: Медико-социални аспекти на заболеваемостта с временна нетрудоспособност, Под редакцията на доц. В.Борисов, МА Център за научна информация по медицина и здравеопазване с централна медицинска библиотека, С., 1982, 76.

Икономически аспекти на заболеваемостта с временна нетрудоспособност - 49-58.

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 1. Христова П., Ръководство за практически упражнения /провеждани с компютър/ по статистика, за студенти - медици и млади научни работници, Плевен, 1996, 188.

 2. Христова П. В: Медицинска педагогика, В.Нишева, ISBN 954-756-009-3, ИЦ ВМИ-Плевен, 2002, 2004, 2008, 151.

1.Анализ на въпросите и задачите в нормативните тестове -102-108

2.Анализ на нормативния тест като цяло - 108-117

3.Анализ на въпросите и задачите в критериално ориентираните тестове - 117-123

4. Анализ на критериалния тест като цяло - 123-129

5. Създаване на нормативи. Скали за оценка - 129-138


3. Христова П., В: Медицинска статистика, под редакцията на Г.Грънчарова, ISBN 954-756-021-2, ИЦ ВМИ-Плевен, 2004, 256.

7. Грънчарова,Г., П.Христова, Здравни данни: Източници, нива и качество на измерване, Глава 3, 27-42. 1. Качество на измерителния инструментариум - 29-35.

8. Грънчарова,Г., П.Христова, Описание на качествени променливи величини, Глава 6, 73-83.

6.5. Методи за стандартизация - 79-81.
9. Грънчарова,Г., П.Христова, Статистическа проверка на хипотези, Глава 12, 143-180.

12.4.4. Дисперсионен анализ при еднофакторен неравномерен комплекс - 161-162. 1. Дисперсионен анализ при многофакторен равномерен комплекс - 162-167.

10. Христова,П., Г.Грънчарова, Методи за изучаване на причинни зависимости, Глава 13, 181-212.

13.1.5. Изчисляване на r при качествени алтернативни променливи - 185-188.

13.1.6. Изчисляване на r при качествени променливи с повече от две разновидности - 188-189.

13.1.7. Коефициент на корелация на Пирсон при количествени променливи - 190-191

13.1.8. Рангов коефициент на корелация на Спирман - 192-193

13.1.9. Коефициент на детерминация - 193.

13.2.2. Предназначение на регресионния анализ - 196.

13.2.3. Видове регресионни модели - 196-197.

13.2.4. Проверка на адекватността и линейността на регресионния модел - 197-199.

13.2.5. Проверка на значимостта на параметрите на регресионния модел - 199-200.

13.2.6. Множествена линейна регресия - 200-201.

13.2.7. Нелинейна регресия - единична и множествена - 201-205.

13.2.8. Практическо приложение на регресионния анализ - 205-206.


11. Христова,П., Г.Грънчарова, Анализ на динамични промени, Глава 14, 213-222.

14.3. Описателни показатели за динамика (в съавт.с Г.Грънчарова)- 215-216.

14.4. Аналитични показатели за динамика. Показатели за плавно развитие - 216-219.

14.5. Въпроси за самоподготовка (в съавт.с Г.Грънчарова) - 220-222.


12. Грънчарова,Г., П.Христова, Терминологичен статистически речник, 223-244.

ІІІ. СТАТИИ


А. В български списания


 1. Грънчарова,Г., П.Христова, Н.Цачева, Таблици за умиранията на децата до 1-годишна възраст в Плевенски окръг през периода 1961-1975 г., I НС на ТНТМ, МФ-Плевен, 1978, 143-148.
 1. Грънчарова,Г., П.Христова, Тенденции и динамика на общата смъртност на населението в Плевенски окръг през периода 1947-1976 г., I НС на ТНТМ, МФ-Плевен, 1978, 148-152.
 1. Gruncharova, G., Iv.Slavov, N.Danova, P.Christova, St.Tanchev, P.Kostova. The effect of some factors on the physical development of newborn infants, Scientific works of the higher medical institute Pleven, Year II, Volume II, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1980, 41-46.
 1. Slavov,Iv., G.Gruncharova, P.Christova, N.Danova, P.Ignatov, St.Tanchev, P.Kostova. Normative data on the height and the weight of newborns in Bulgaria. Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year II, Volume II, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1980, 47-55.
 1. Георгиев,Г., В.Николова, Ц.Бързашки, П.Христова, Върху някои фактори и тяхната значимост за протичането и изхода на миокардния инфарк. Мед. архив, том XVIІІ, 1980, 5, 53-60.
 1. Grantcharova,G. N.Danova, P.Christova, E.Kanjovska Characteristics and circumstances in personality conduct in case of choice of medical profession III Internacia Medicina Esperanto Konferenco, urbo Ruso, 1981, 168-172.
 1. Georgiev,G. V.Nikolova, L.Vicheva, L.Klechkova, P.Hristova, On myocardial infarction in diabetes mellitus Scientific works of the higher medical institute Pleven, Year II, Volume III, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1981, 29-32.
 1. Георгиев,Г., В.Николова, П.Христова, Динамика на заболеваемостта и смьртността от остър миокарден инфарк за периода 1950 -1979 г. Мед. архив, т. ХХ, 1982, 11-19.
 1. Gruncharova, G., N.Danova, P.Christova, Iv.Slavov, Effect of some biological and social factors on the development of pregnancy Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year IV, Volume II, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1982, 59-62.
 1. Бачев,С., В.Борисов, П.Христова, Степен на подготвеност на пациентите с параклинични изследвания за приемане в клиниките на ВМИ - Плевен. Втори симпозиум по икономика на здравеопазването, София, декември 1983, 212-214.
 1. Борисов,В., Н.Цачева, П.Христова, Г.Бонева, Стойност на употребяваните лекарствени средства в семейството. Втори симпозиум по икономика на здравеопазването, София, декември, 1983, 192-194.
 1. Bоrisov,V., G.Gruncharova, N.Danova, N.Tzacheva, P.Christova, An assessment of the time budget of medical students, Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Volume VI, 1, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1984, 62-66.
 1. Naydenova, E., M.Staneva, tz.Barzashki, P.Hristova, Rhythm disorders during rehabilitation of hospitalized patients with acute myocardial infarction, Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year VI, Volume 2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1984, 13-17.
 1. Христова,П., Накои аспекти на потребностите на населението в Плевенски окръг от стационарна хирургична помащ. Научна сесия на ВМИ - Плевен, 1985, 260-262.
 1. Христова,П., Оценка на заетостта на леглата в хирургичните отделения в Плевенски окръг. Научна сесия на ВМИ - Плевен, 1985, 257-259.
 1. Христова,П., Изучаване на предявените потребности на населението в Плевенски окръг от болнична помощ, Автореферат, 1987, 39.
 1. Gruncharova,G., P.Hristova M.Balashkova, Notes on certain aspects the expenditures on treatment carried out in hospitals, Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year XI, 2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1989, 53-57.
 1. Balashkova,M., G.Gruncharova, V.Borisov, P.Christova, Social and hygienic aspects of the morbidity with temporary disability among persons suffering of frequent and prolonged illnesses Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year XI,2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1989, 36-40.
 1. Hristova,P., Gruncharova,G., M.Balashkova, Characterization of the demands on health services in the Pleven diatrict population aged 0-14 years Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year XI, 2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1989, 48-52.
 1. Илиев,Б., Б.Стамболов, Е.Mаринова, Х.Хиткова, М.Христова, П.Христова, Разпространението на носителството на HBsAg сред бременни жени и влиянието му върху новородените. IV.Нашият опит от приложението на хепатит В ваксина и хепатитен В именоглобулин за имунизиране на деца родени от майки, носителки на НВsAg. Акуш. и гинекология, 6, 1989, 37-42.
 1. Hristova,P., Gruncharova,G, S.Bachev, V.Asparukhova, M.Balashkova, Concurrence between medical care needed and delivered to patients visiting the polyclinical departments of district hospitals and the higher medical institute Scientific works of the Higher Medical Institute Pleven, Year XII, 2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1990, 50-54.
 1. Александров,Ал., П.Христова, В.Борисов, Временна нетрудоспособност поради вьзпалителни процеси в лицево-челюстната област в амбулаторната практика. Хигиена и здравеопазване, 2, 1990, 1-7.
 1. Кермова,Р. П.Пешев, П.Христова, Н.Чорбаджиев, Динамика на ЗВН общо и при исхемична болест на сърцето. Из опита на здр. заведения, 5, 1990, 10-18.
 1. Gruncharova,G., R.Kermova, M.Balashkova, P.Hristova, On certain aspects of morbidity with temporary disability among health workers Scientific works of the Medical University of Pleven, Year XIII, 2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1991, 21-24.
 1. Попов,Й., Св.Стойков, Г.Бакърджиев, П.Христова, Едноетажен двуслоенс шев при цезарово сечение - влияние на оперативната техника върху следоперативните фебрилни усложнения, Акушерство и гинекология, 2, 1994, 13 - 15.
 1. Asparuhova,V., Hristova,P., Gruncharova,G, H.Popov, Dinamics of newly-diagnosed and deceased brest cancer female patients in the region of the pleven universsity centre of oncology, Scientific works of the Medical University of Pleven, Year XVII,1, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1997, 37-41.
 1. Hristova,P., V.Asparuhova, Gruncharova,G, M.Enchev, Retrospective study of survival rate of brest cancer female patients according to age and stage of registration of the disease, Scientific works of the Medical University of Pleven, Year XVII,2, Medicina i Fizkultura, Sofia, 1997, 24-29.
 1. Попов, Й., С. Стойков, П.Христова, В.Аспарухова, Многоплодна бременност - ултразвукова биометрия след 28 гестационна седмица - номограми, Акуш. и гинекол., 2, 1997, 2-5.
 1. Христова,П., Е.Каньовска, Л.Найденова, И.Джикова, Динамика на заболяемостта от рубеола в Плевенси регион за периода 1973 - 1996 г. , Социална медицина, 2, 1998, 24-25.
 1. Русева,Б., М.Петкова, П.Христова, Зависимост между стойностите на артериалното налягане и основните антропометрични показатели при деца от 7 до 15-годишна възраст, Социална медицина, 3, 1998, 28-30.
 1. Попов,Й., Св.Стойков, М.Бояджиева, П.Христова, Разстройства в сексуалната функция след хистеректомия, Акушерство и гинекология, 3, 1998, 38 - 41.
 1. Christova,P., G.Nikoloff, S.Baydanov, N.Stanimirova, Ch.Petrova, Elastin antibodies and vascular complications in typeI diabetes mellitus, Folia medica, XLIII, 1, 2001, 32-32.
 1. S.Baydanov, G.Nikoloff, N.Stanimirova, Ch.Petrova, P.Christova,Correlations between elastin-derived peptides and the development of microvascular complications - a longitudinal study in children with typeI diabetes mellitus, Folia medica, XLIII, 1, 2001, 32.
 1. Nicoloff,G, S.Baydanoff, N.Stanimirova, Ch.Petrova, P. Christova. Serum anti-AGE antibodies are associated with diabetic microangiopathy, Clin.Appl.Immunol.Invest., 1, 2001, 3, 161-164.
 1. Nicoloff,G, S.Baydanoff, N.Stanimirova, Ch.Petrova, P. Christova. Serum collagen type IV in healthy children and children with insulin-dependent diabetes mellitus, Clin.Appl.Immunol.Invest., 1, 2001, 3, 165-168.
 1. Иванова,В., М.Караиванов, Е.Маринов, С.Райчева, А.Велкова, П.Христова, Хистологичин и имунохистохимичен анализ на ендометриални биопсии при пациентки с карцином на млечната жлеза, лекувани с TAMOXIFEN (NOLVADEX), Сб. доклади - Млади учени, Лесотехнически университет, Съюз на специалистите по качеството в България, 2002, 10-15.
 1. Иванова,В., М.Караиванов, Е.Маринов, П.Христова, Експресия на К1-67 при ендометриална хиперплазия и карцином, Сб. доклади - Млади учени, Лесотехнически университет, Съюз на специалистите по качеството в България, 2002, 6-9.
 1. Христова,П., Г.Ставрева, А.Пандурска, Д.Пендичева, И.Христова, А.Недялков, Сексуално поведение и познания за полово-преносими заболявания сред ученици от 11 до 15 годишна възраст, Сб.Юб.научна конференция, Ст.Загора, 2002, 1, 218-222.
 1. Christova,P., G.Stavreva, D.Pendicheva, I.Hristova, A.Pandurska, А. Nedialkov, К. Romanov The Reproductive Behavior of the Women from the Romany Minority, Jubilee Scientific Conference, Stara Zagora, 2002, 1, 218-222.
 1. Ставрева,Г., Д.Пендичева, Христова,П., Апробация на изпитни тестове по фармакология, Сб.Юб.научна конференция, Ст.Загора, 2002, 1, 295-299.
 1. Nicoloff,G., S.Baydanoff, Ch.Petrova, P.Christova, Anti-Age Antibidies in Diabetic Children and Development of Microvascular Complications, Jubilee Scientific Conference, Stara Zagora, 2002, 41-45.
 1. Тишева,С., Ст.Байданов, Г.Николов, П.Христова, Клинико-имунологични връзки с промените в обмяната на колагена и еластина при пациенти с умерена артериална хипертония, Българска кардиология, 4, 2002, 9-13.
 1. Бояджиян, Х., М.Мустафа, Ив.Киндеков, П.Христова, Ив.Ангелов, Г.Попиванов, Б.Андреева, С.Хайрабедян, Ст.Стоянов-Писевски, Д.Иванова, Клинична характеристика на серологично доказани остри вирусни хепатити /ОВХ/ А и /ОВХ/ В, Инфектология, 3, 2003, 20-23.
 1. Нишева В., К.Георгиева, Е.Димитрова, П.Христова, Бърнаут-синдром при медицински сестри, Първа национална конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса, Пловдив, 2003, 177-179. Сестринско дело, год. ХХХVІ, 3, 312-316.
 1. Иванова,В., М.Караиванов, Е.Маринов, Г.Горчев, А.Велкова, П.Христова, Патология на ендометриума при лечение с tamoxifen (Nolvadex) по повод карцином на млечната жлеза, Акушерство и гинекология, 5, 2003, 3-8.
 1. Христова, П., Социално-икономически неравенства в смъртността на населението от 20 до 69 годишна възраст в България през 2001 година, Здравен мениджмънт, 2, 2004, 22-24.
 1. Цветанов, Пл., Ив.Миланов, Р.Русев, П.Христова, Прогностична стойност на медианесните ССЕП промени в ранната фаза на исхемичен и хеморагичен инсулт, Българска неврология, 4, 2004, 90-94.
 1. Луканова М., Й.Попов, П.Христова, Лейомиоматоза и хронична тазова болка, Акушерство и гинекология, 43, (7), 2004, 26-33.
 1. Татарова С., Й.Попов, П.Христова, Фетална макрозомия: начин на родоразрешение, Акушерство и гинекология, 43, (6), 2004, 9 - 12.
 1. Радионова, З., П. Христова. Оценка на тюторите в програма с проблемно-базирано обучение във ВМИ – Плевен. Сб. Доклади: Диагностика, терапия и хирургия. Социална медицина и психология. “Съюз на учените – Стара Загора”, т. 4, ч. 2, 2004, 230-235.
 1. Пендичева, Д., Г.Ставрева, П.Христова,, Избор на Р-лекарство от студенти-медици в V курс, Научна конференция с международно участие – Ст. Загора, 2004, 242-245.
 1. Ставрева, Г., Д.Пендичева, П.Христова, Апробация на писмено представени казуси по клинична фармакология, Научна конференция с международно участие – Ст. Загора, 2004, 236-241.
 1. Radionova, Z., P. Hristova. Academic achievements of medical students in problem-based learning and traditional curricula. 2nd International Balkan Education Congress “Searching excellence in education”, Trakya University Edirne Education Faculty & Trakia University Stara Zagora Education Faculty, 2004, pp. 312-316.
 1. Радионова, З., П. Христова. Източници на информация за самоподготовка на студентите в иновационна проблемно-базирана и традиционна учебна програма. Сб. Доклади: Медицина, т. 4, Стара Загора, 2005, 434-439.
 1. Radionova, Z., P. Hristova. Learning behaviour of students in an innovative problem-based learning and traditional curriculum. Trakia Journal of Sciences, Vol. 3, No. 4, 2005, pp. 69-71.
 1. Недкова, В., М.Ангелова, П.Йорданова-Лалева, Б.Шентов, В.Симов, П.Христова, А.Алексиев, Серумен цинк и някои клинични показатели при деца с малабсорбционен синдром, Педиатрия, том XLV, 4, 2005, 41-43.
 1. Davidova,R., St.Jochkova, P.Hristova, St.Trifonov, N.Narlieva, Rezults of docimological analysis of Human Anatomy tests in Medical University-Pleven, Preamedicus since 1925, Volume 26, Issue 1-2, November, 2005, 93-96.
 1. Димитрова,А., Д.Страшимиров, А.Русева, Е.Лакова, П.Христова, Влияние на цинковата диета върху активността на Cu/Zn пероксиддисутаза и артериално налягане при плъхове SHR, Trakia Journal of Sciences, Vol. 3, 1, 2005, 42-45.
 1. Цветанов, Пл., Г.николов, П.Янкова, П.Христова, Увеличени нива на еластинови пептиди в ликвора на пациенти с лакунарни инфаркти, установени с ELISA метод, Мозъчносъдови заболявания, 2, 2006.
 1. Ставрева, Г., Д.Пендичева, П.Христова, А.пандурска, Р.марев, Г.Кръстева, Нежелани лекарствени реакции, довели до хоспитализация – проспективен фармакоепидемиологичен анализ на 485 пациенти, Международна научна конференция, Ст.Загора, 1-2 юни, 2006, (под печат)
 1. Радионова, З., Пл. Цветанов, П. Христова, Сравнителна оценка на преподавателите от студенти в иновационна проблемно-базирана и традиционна учебни програми. Сб. Доклади: Юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве”, 5-7 октомври 2006 г, ИЦ на МУ - Плевен, 2007, 381-385.
 1. Радионова, З., П. Христова, Сравнителен анализ на мотивите на студентите за избиране на иновационна проблемно-базирана учебна програма. Сб. Доклади: Юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве”, 5-7 октомври 2006 г, ИЦ на МУ - Плевен, 2007, 385-389.
 1. Христова, П Радионова, З. Сравнителен анализ на мотивите на студентите за избиране на иновационна проблемно-базирана учебна програма. Сборник доклади част първа: “Образованието в глобализиращия се свят” УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, ВТ, 2007, 204-206.
 1. Делийски,Т. В.Нанев, С.Поповска, П.Христова и кол., Лимфният отток на цялата млечна жлеза води до общ аксиларен сентинелен лимфен възел, Хирургия, 1, 2007, 24-26.
 1. Йорданова, И., Н. Генчева, Д. Господинов, М. Трашлиева, П. Христова, Сравнителен анализ на клиничните прояви при болни с Epidermolysis bullosa hereditaria, тежест и прогноза на заболяването. Кинезитерапия на мускулно-скелетните усложнения, Дерматология и венерология, XLV, 2007, 27-32.
 1. Делийски,Т., И.Даскалова, С.Поповска, П.Христова и кол., Усложнения след сентинелна аксиларна лимфаденектомия при пациентки с рак на млечната жлеза, Хирургия, 2007, 1, 27-29.
 1. Даскалова, И., С.Поповска, П.Христова и кол., Ролята на Р53 и BCL-2 като прогностични фактори за тласък на заболяването при пациентки с рак на млечната жлеза, Хирургия, 2, 2007, 25-30.
 1. Поповска, С., И. Даскалова, Н. Иванова, Т. Бетова, П. Христова, A. Ooi, Влияние на първичната химиотерапия върху експресията на KI-67 при пациентки с рак на гърдата, Военна медицина, LX, 1, 2008, 42-46.
 1. Радионова, З., Пл. Цветанов, П. Христова. Сравнителeн анализ на оценката на тюторите/асистентите по мнението на студенти и преподаватели от иновационна проблемно-базирана и традиционна учебна програма. Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, No. 2, Suppl. 3, 2008, pp. 88-92.
 1. Цветкова, С.Б., П. Христова, Влияние на ендогенни фактори върху мотивацията за постижение при работещи студенти, Сб. Научни доклади, V Нац. Конгрес по Психология, 2008, 353-358.
 1. Глоговска, П., Я.Иванов, П.Павлов, Е.Борисова П.Христова Сравнителна оценка на клиничните показатели, свързани с антибиотична резистентност при пациенти с инфекции на долните дихателни пътища, лекувани в интензивно и в пулмонологично отделение, Торакална медицина, том ІІ, 1, 2010, 31-35.
 1. Nedkova,V., M.Angelova, A.Stoyanova,
  Каталог: users -> files
  files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
  files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
  files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
  files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
  files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
  files -> Богомил николов
  files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
  files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
  files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
  files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница