Социалното подпомагане през призмата на присъединяването на България към Европейския съюзДата13.10.2018
Размер86.5 Kb.
Социалното подпомагане през призмата на присъединяването на България към Европейския съюз

От гледна точка на закони вече е извървян един доста дълъг път и законодателната рамка е добре оформена, както по линия на социалното подпомагане, така и по линия на социалните услуги. Имаме законодателство, което дава възможност да се предлагат социални услуги по европейски стандарти. А що се отнася до закрилата на детето, законодателството е изцяло променено и в момента то е напълно хармонизирано с европейското. Възприет е диференцирания подход при социалното подпомагане, това е една голяма стъпка напред.Диференцираният подход означава да се даде помощ на тези, които наистина не могат да се справят, на възрастни хора, на хора с увреждания, на самотни родители с деца, които действително живеят много трудно и нямат никаква възможност сами да изработят някакви доходи. Тези, които са млади и работоспособни, на тях да им се осигури работа, така че да могат сами постепенно да заемат своето място на пазара на труда, отначало като субсидирана заетост, а след това и сами да могат да си намерят работа. Точно този диференциран подход се прилага навсякъде по света. Например в Холандия заетостта и социалното подпомагане са в една агенция, тоест от едно и също място се преценява кой ще получи помощ и кой трябва да бъде насочен към работа. Тези, които нямат възможност да се справят сами, ще получат социално подпомагане, а тези, които са здрави, млади и работоспособни, трябва да си намерят работа, тоест да се трудят . Българският модел до голяма степен е раздаване на социални помощи на всички бедни, без никакви опити да се насочат тези хора към някаква форма на трудова заетост. Точно в резултат на това някои хора напълно излязоха от пазара на труда, години наред живеят на помощи, просто не са в състояние реално да се трудят ежедневно, загубили са всички навици, умения, квалификации . Пътят е – първо квалификации, второ субсидирана заетост. Програмата от помощи към трудова заетост е преходна. Тя приключи 2005. След 01.01.2007 също ще има диференциран подход, ако се налага субсидирана заетост отново ще се потърсят някакви програми, но така или иначе голям акцент ще се постави и на обучението на тези групи. Първата стъпка за тези групи, които са излезли от пазара на труда, е те да бъдат добре обучени, да придобият някакви умения, така че да могат да се реализират на пазара на труда.Енергийните помощи са, така да се каже, една втора защитна мрежа за тези, които са най-бедни. В Англия например има енергийни помощи, те се дават на всеки пенсионер еднократно за отопление. У нас в момента се оценява, че е необходимо това подпомагане, тъй като има много хора, които изпадат в значителна нужда, а възрастните хора са приоритет. Социалната област ще бъде едно от главните направления, по които ще постъпват средства от структурните фондове на Европейския съюз. За периода 2007-2009 г. около 2,3 милиарда евро са предвидени по структурните фондове. а България. Те ще бъдат по линия на Социалния фонд и на Фонда за регионално развитие, като за социални дейности се очакват средства преди всичко от Социалния фонд. Но не става дума за месечни социални помощи, които се дават на хора, които са в затруднено положение. Става дума за средства, които ще бъдат насочени след спечелени проекти, например за подобряване на инфраструктурата на общности, които живеят в по-тежки условия, ще бъдат насочени средства към социални услуги. Нашето законодателство позволява социалните услуги вече дасе предлагат не само от държавата, както е години наред. Законът за социално подпомагане от 2003 г. дава възможност на частни лица, неправителствени организации да се включат в предлагането на услуги. В регистъра на Агенцията за социално подпомагане има над 600 регистрирани доставчици на социални услуги. Това означава: неправителствена организация прави център за превенция на изоставяне на деца или неправителствена организация прави защитено жилище за деца с леки увреждания, така че да живеят извън институция в една по-нормална среда. Защитеното жилище дава възможност на малка група от няколко деца, заедно с персонал, да живеят в къща в център на града, да могат да излизат. . Има оформяща се структура, специално по линия на програмата ”Развитие на човешките ресурси”, изпълнител по тази програма ще бъде Министерство на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Министерство на образованието и науката са междинни звена.
В ЕВРОПА

В страните от Европейския съюз сега живеят около 37 милиона инвалиди. Предвиждат се 12 милиона евро за организиране на срещи, дискусии и различни форуми по въпросите, свързани с увредените хора . Целта на Европейския съюз е да се предизвика обществена загриженост за правата на гражданите с недостатъци, да се подчертае техният положителен принос в обществото и да се покажат различните форми на дискриминация,с които те се сблъскват. Европейският форум на инвалидите счита, че координираните действия и по-пълното участие на хора с увреждания в събитията са ключовите фактори за успеха .Достъп до новите технологии и пълноправно гражданство на инвалидите

Съветът на Европа прие специална резолюция за достъп до новите технологии и пълноправно гражданство на инвалидите. Новите технологии създават неограничени възможности за по-добро качество на живот. Голям брой хора с увреждания са в риск да бъдат изключени от това общо човешко благо, като пред тях се създадат препятствия и бариери за достъп до технологиите. Това е, разбира се, форма на социално изключване и без съмнение нарушаване на основни човешки права. Резолюцията на Съвета на Европа взема за отправна точка правата на всички хора, включително и на инвалидите, за равни възможности, свобода на избор, самостоятелен живот, пълноправно гражданство и активно участие в живота на обществото. Всичко това се отнася и до правото на достъп до новите технологии. Налага се разработването на национални стратегии, гарантиращи, че и инвалидите ще бъдат облагодетелствани от развитието на технологиите, особено в такива важни области като образованието, трудоустрояването, професионалната квалификация, социалното интегриране, превенцията, идентификацията и диагностицирането, медицинската рехабилитация, проучванията и т.н..

Всички стоки и услуги за инвалиди трябва да бъдат съобразени със следните принципи: достъпност (като цена и начин на ползване), атрактивност, приемливост, ползотворност, адаптивност и съвместимост . Предвиждат се координирани мерки чрез промени в законодателството, правилниците, дизайнерските изисквания, стандартизацията, обществения контрол и оценка. Резолюцията за достъп до новите технологии допълва предишна резолюция на Съвета на Европа от 2001 г., която засяга достъпа на инвалиди до обществени сгради и градската среда.


НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г.

за определяне нов размер на социалната пенсия за старостПОСТАНОВЛЕНИЕ

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2006 г. нов размер на социалната пенсия за старост 63 лв. месечно.

(2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и индексирането й за 2006 г. по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.

***


ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ И НАЧИНИТЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ от НОИ

Единични цени за справки от наличен информационен източник, предоставяни на хартиен носител:

а) за една страница формат А4 – 3 лв.;

б) за една страница формат А3 – 4 лв.


2. Единични цени за справки, подготвени по специфични изисквания на клиента и предоставяни на хартиен носител (за една страница според броя на използваните източници):

а) при един ползван източник – 6 лв.;

б) при два ползвани източника – 8 лв.;

в) при три ползвани източника – 10 лв.;

г) при четири ползвани източника – 12 лв.;

д) при пет ползвани източника – 14 лв.;

е) от шест до десет ползвани източника – 18 лв.;

ж) над 10 ползвани източника – 25 лв.

Услуги, свързани с пенсионното осигуряване:

а) продажба на изплащателен картон – 1,50 лв.;

б) заверка на копия на пенсионни документи – 3 лв.;

в) издаване на удостоверение за доход от пенсии и добавки за един месец – 5 лв.;

г) издаване на удостоверение за доход от пенсии и добавки за повече от един месец – 8 лв.;

д) издаване на удостоверение за промяна в пенсията до 36 месеца – 12 лв.;


Безопасност на храните

Доверието на потребителите в качеството и безопасността на храните беше сериозно разклатено през последните десет години в следствие от натрупалите се въздействия на хранително-здравните кризи. За да се справи с това предизвикателство, Европейският Съюз изработи разбираема стратегия, под названието “От фермата до вилицата”, за възстановяване доверието на хората в качеството и безопасността на храната.

Договорната основа на политиката за безопасност на храните са Членове 37, 95, 152 и 153 от Договора за Европейска общност. ЕС прилага обхватна стратегия за възвръщане доверието на хората в безопасността на храните. Стратегията има три дяла:

създаване на ново законодателство за безопасност на храните за хора и животни

консултиране с науката при вземане на решения

заздравяване на контрола

Основните принципи за безопасност на храните се съдържат в регламент от 2002 г., често наричан “Общ закон за храните”. Регламентът изисква от 1 януари 2005 г. бизнесът да гарантира, че всички хранителни съставки и храни за хора и животни могат да бъдат удостоверени назад по хранителната верига. “Законът за храните” е допълнен с целево законодателство като например за използването на пестициди, хранителни добавки, оцветители, антибиотици и хормони при производството на храни. Правилата налагат стриктни процедури за производство, маркетинг, етикетиране и удостоверяване на зърнените продукти и особено на тези, съдържащи генетично модифицирани съставки. На 1 януари 2006 г. влязоха в сила нови правила за производствена хигиена. Научните данни са солидната основа за вземането на решения в ЕС, когато се отнася до безопасността на храните. Европейската служба за хранителна безопасност (EFSA), която досега беше временно разквартирувана в Брюксел, но вече се пренася в Парма, Италия, играе централна роля в този процес. EFSA предоставя на Комисията независими становища и подпомага изработването на законодателство в областта на безопасността на храните.Хранителната и Ветеринарна служба на Европейската комисия (FVO) в Грейндж, Ирландия, осъществява инпекциите по места. FVO проверява отделните ферми, но основната й задача е да се увери, че правителствата на Държавите членки и тези на другите страни разполагат с необходимите механизми за контрол на производителите и прилагане на европейските стандарти за безопасност. От 1 януари 2006 г. влязоха в сила нови правила за контрола.ЕС отделя голямо внимание на изработването на правила, които да гарантират, че традиционните храни няма да бъдат изтласкани от пазара заради новите стандарти за безопасност, но и ще оставят място за качествени подобрения на производствения процес и възможности за избор на потребителите.
Капковите системи – формула 1 в напояването

…След апогея на поливането на зеленчуковите култури по дълги бразди и използване на широкозахватна дъждовална техника през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век бавно, но сигурно масово в световен мащаб при производството на зеленчуци след деветдесетте години и до днес навлиза използването на капкови поливни системи. Навлизането на капковото напояване и превръщането му в основен начин на поливане не само в зеленчукопроизводството, но също така и при трайните насаждения е в резултат на следните основни негови предимства:

- приложимост на всякакъв вид терени независимо от техния наклон и степен на подравненост

- висок коефициент на равномерност на разпределение на поливната вода в поливния участък - над 95% при 70-80% за гравитационното и 80-85% за напояването с дъждуване

- универсалност на поливната техника с възможности едновременно с поливната вода да се внасят растително защитни средства със системно действие, внасяне на минерални торове и биологично активни съединения от типа на хумустима, аминокиселини без влагане на допълнителни разходи, свързани с използването на надземна техника

- минимални загуби на поливна вода от изпарение от почвената повърхност, които при другите два начина на напояване в зависимост от сезона достигат до 25-35%

- възможност за едновременно извършване по време на напояването на други важни технологични операции като борба срещу болести и неприятели, други грижи за растенията като привързване, беритби, транспортиране на набраната продукция и т.н.

- основна част от (90-95%) продукция от категорията на екстра качество, произведена с по-малък разход на средства за пестициди, т.е. производството протича при по щадящи екологията условия


пътепис

Многоликият Египет

Модерни билдинги и бордеи мирно съжителстват в страната на фараоните

Едва ли има човек, който да не мечтае да види и да пипне единственото оцеляло от седемте чудеса на света - Египетските пирамиди (2575 - 2465 г. пр. н. е.) в Гиза и древният Сфинкс (7000 - 5000 г. пр. н. е.). Безпощадното време и хилядолетията са ги опазили като символ на вечността и на съвършенството. Но древната страна на фараоните има и други символи - Рамзес и Клеопатра; Луксор и Карнак; Александрия, където се е издигал Александрийският фар (280 г. пр. н. е.) - друго вече несъществуващо чудо от седемте; пустинята с нейните бедуини; река Нил. Именно край тази велика река (наричат я още хранилница) преди шест хиляди години възниква египетската цивилизация.

Има една световно известна сентенция - "Ние се боим от времето, а то се бои единствено от пирамидите". Едва ли има друг паметник на земята, към който хората д

се отнасят с такова страхопочитание.И колкото човек се приближава към тяхната могъща висота, толкова по-малък и нищожен се чувства. Уж си подготвен за среща с тях, а когато застанеш в подножието им, разбираш, че това няма нищо общо с някакви предварителни представи. И дори вечният спор дали те са дело на силно развита извънземна цивилизация или на робския труд на стотици хиляди египтяни, тук няма значение.

В Гиза, над Кайро, се издигат три от стоте пирамиди в Египет - на Хеопс, Хефрен и Микерин. Те са построени диагонално така, че никоя да не закрива слънцето на другите две. Гробниците на фараоните и днес продължават да крият технологията за строежа им и това е голямата тайна на Египет. Най-точно и пространно описание на паметниците прави Херодот, който ги е видял гладко облицовани, а по снагата им не са зеели отвори. Сега от тази облицовка се е запазил малък участък във връхната част на Хефреновата пирамида, докато от другите тя е била смъкната и материалът е използван при строежа на джамии в Кайро. Експерти твърдят, че съвременната техника с цялата й електроника и компютърно управление би била безсилна да се справи, ако се заеме с такъв грандиозен строеж, а той е извършен преди хилядолетия единствено с медни инструменти и дървени лостови системи.

Най-голяма е Хеопсовата пирамида, на площ от 5,4 хектара. За строежа й били необходими 2 300 000 каменни блока с общо тегло 6,5 - 7 млн. тона. Всеки от тях тежал средно 2 - 3 тона. Според Херодот 100 000 души ежедневно участвали в това строителство, продължило 20 години. Тя е с квадратна основа със страна 230 метра, ориентирана към четирите посоки на света с отклонение само 3 градуса. Разликата между най-дългата страна на квадрата и най-късата е 18 см. Висока е 147 м и цялата тежи 6,18 млн. тона. Без облицовката

сега се виждат огромните каменни блокове,

между които няма никаква спойка. В Хеопсовата пирамида и в тези на фараоните Хефрен и Микерин има лабиринт от коридори и погребални камери, но, за съжаление, те не са отворени за посещения. Според гида, ако се разглобят и трите, от получения материал би могло да се огради северната египетска граница със стена, чието сечение е 5 кв. метра. Изчислено е, че само в Хеопсовата пирамида спокойно могат да се вместят най-големият християнски храм в Рим - "Свети Петър", и лондонската катедрала "Свети Павел".

До трите гигантски паметника има няколко по-малки пирамиди, които са на съпругите на фараоните. Тук е единственият мавзолей, в който е погребан синът на Хеопс.

Неповторимо изживяване е да се направи една обиколка пеш в широк кръг около пирамидите, за да се огледат внимателно отвсякъде и да се види как се издигат на фона на Кайро, сякаш направо от крайните градски квартали. Въпреки безмилостната горещина при температура 32 - 34 градуса в края на април и пясъкът, който се набива в лицето и устата, на този връх слънцето като че ли изсипва лъчите си директно. Но явно магнетичната сила на пирамидите е по-силна от тези неудобства. Разбира се, тук неизменно са бедуините с техните пъстро украсени камили и настоятелните покани да пояздиш сред древните паметници.

В подножието на Хеопсовата пирамида седи Великият сфинкс (в превод Баща на ужаса). Лъвът с човешка глава е дълъг 73 метра и е изработен от варовик. За възрастта му се спори, но той вероятно е построен между 5000 и 7000 г. преди новата ера. Безмълвният пазител на Великите пирамиди в Гиза е толкова прочут, колкото и гробниците на фараоните. През вековете

Сфинксът е преживял много изпитания.

Изгубил е завинаги носа и брадата си, оцветяването. Бил е почти погребан под пясъците на пустинята, когато през 1789 г. го спасяват войниците на Наполеон. Известна е фразата, с която императорът завоевател се обърнал към армията си: "Войници, 40 столетия ни гледат". През 1988 г. Сфинксът губи ръката си. Сега реставратори са се заели да заличат следите от ерозия, с които хилядолетията са го белязали.

Пътуванията в древността в египетската столица продължават в Античния музей и неговите 107 зали със 120 000 експоната. Сред тях са мумиите от гроба на Аменотеп II, съкровищата на Тутанкамон и известната златна маска на краля. Неговият златен ковчег, направен от 205 кг масивен благороден метал, се смята за върховно постижение на златарското изкуство. Сред световноизвестните забележителности в Кайро е джамията "Мохамед Али" (1830 г.), строена по модел на истанбулската "Света София" с две 80-метрови минарета и 4 по-ниски и 52-метров купол.

Няма нищо по-хубаво и по-приятно, ако ти предложат след уморителните разходки сред паметниците и музеите един вечерен круиз по река Нил. Това е включено в програмата. Специфичното усещане за прах, пясък и пустиня, което те съпровожда още с кацането в Египет, отстъпва пред приятния речен полъх и зеленината по крайбрежието на Нил. Сивият през деня градски пейзаж потъва в светлини и става приказен...

Всъщност най-пълна представа за

многомилионния

Кайро и неговите две лица

може да се получи от 148-метровата кула. Модерни архитектурни билдинги съжителстват с грозни постройки-бордеи. В цели квартали сградите са без покриви. Гидът обяснява, че те просто не са достроени и са така от десетки години. Някои оприличават града на мравуняк, защото в него живеят над 15 млн. души при средна гъстота 50 000 на кв. км. До лъскави лимузини, които са по-рядко, се движат жълти таксита и поостарели коли руско производство. През своята 5 000-годишна история Египет е била 500 г. християнска държава и над 1 500 г. - мюсюлманска. Страната, която е имала собствено писмо, днес пише с арабски йероглифи. До джамията се издига църква. Редом със забулените от главата до петите в черно жени или с кърпи на главата се движат други, облечени в крак с модата. Според религията след 16 години девойката мюсюлманка се забулва и носи задължително дрехи, които покриват цялото й тяло. Така ходи дори и на плаж. Гидът, който е родом от Кайро, твърди, че вкъщи жените поддържат постоянно с козметика тялото си, което откриват и отдават напълно единствено на своя съпруг. В този мъжки свят е прието да се ръкопляска на полуголите танцьорки, виртуозни майсторки на ориенталските ритми на сцената, но в ежедневието колкото по-малко плът показва една жена, толкова тя се смята за по-почтена. Многоженството в Египет все още е официално разрешено, но все по-рядко се среща. Един мъж може да има до четири съпруги, но трябва да купи на всяка от тях жилище и да го обзаведе, да се отнася с еднакво внимание и любов към всяка една и да поеме издръжката на всички деца. При развод обаче, което също се случва рядко, жените не получават нищо. Жените (с малки изключения) не работят, обслужващата сфера - хотели, заведения, магазини, е поета изцяло от мъжете.

Семейството и роднинските връзки са най-важните

и те са поставени дори пред личните постижения и благосъстояние. Свещеният ден петък е почивен. За вярващите мюсюлмани алкохолът и свинското месо са забранени. Твърд алкохол се предлага само в големите хотели, а в египетските ресторанти - бира и вино.

Неизменен колорит от живота и нравите на Египет са пазарите. В Кайро са стотици, като перлата е "Хан-ел-Халили"- най-известният пазар за скъпоценности в света, въпреки че е със съмнителна хигиена заради повече от 2 000-те по-малки и по-големи магазинчета. Всички пазари излъчват миризми на сладникавия аромат на тютюн за наргиле (любимо занимание на мъжете, седнали пред кафенетата), на южни плодове, каркаде, на типични за арабската кухня подправки и на тежки източни сладости. По сергиите мърда прясна риба, одрани говеда привличат мухите и любопитните туристи. Всеки, стъпил на такова място, трябва да знае, че пазарлъкът е задължителен, това е част от народопсихологията на египетските търговци. Който не умее това, губи. Ценните сувенири, с които задължително се връща човек от тази страна - тюркоазените бръмбари-скарабеи, които носят късмет; картушите (малки заоблени плочи с изписано име на фараон), пазещи от зли сили; пирамидите от различни материали - могат да струват 2 и 200 египетски лири. Това се отнася и за магазините, тъй като рядко в тях стоките имат фиксирана цена. При пазаренето е задължителен контактът с очи, защото египтяните приемат това за израз на почтеност и откритост. Ако се стигне до сделка, ръкуването се прави само с дясната ръка - лявата се смята за нечиста в мюсюлманската култура. Но се ръкуват хора само от един пол.

Всеки турист трябва да знае и друго нещо много важно - за всичко тук се дава бакшиш.Това също е част от начина на живот. Той се усеща още от слизането на летището, когато към теб се насочва сръчен мъж, в хотела, когато друг ти грабва багажа, ако се обърнеш към някой местен с някакъв въпрос или не дай си Боже, решиш да се повозиш на камила. Уговорената цена ще се вдигне многократно и може да си изкараш куп ругатни, ако решиш да не платиш поискания бакшиш, който не би трябвало да е по-малко от долар.
Съставители:

Инж. Румен Петков, н.с. инж. Гергана Спиридонова

Гена Дочева Николинка Димитрова

Владимир ПетковЗа връзка :тел. 064 83 58 52, GSM 0888 033 046
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница