Софийска областстраница1/14
Дата20.08.2018
Размер1.14 Mb.
#81345
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400002512за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на регистрираните инициативни комитети и местните коалиции от партии в Общинските избирателни комисии на територията на
Софийска област

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 47 от 21.02.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията….............................................................................................4Част първа

РЕЗЮМЕ ...................................................................................................................... 5


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита ............................................................................8

2. Информация за одитирания обект ............................................................................8

3. Цели на одита ...............................................................................................................8

4. Обхват на одита и ограничения в обхвата .................................................................9

5. Критерии за оценка ......................................................................................................9


Част трета

КОНСТАТАЦИИ 11

І. Част А Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове 11

1. Местна коалиция „Време – Национално движение за стабилност и възход, „Вяра, Морал, родолюбие, отговорност – Българско национално движение” (МК „Време - НДСВ, ВМРО – БНД”) гр. Божурище..........................................................11

2. Местна коалиция „Заедно за община Божурище”..................................................14

3. Местна коалиция „Промяна” ...................................................................................17

4. Местна коалиция „Референдум – Зелена партия – Движение за европейска интеграция” ....................................................................................................................21

5. Местна коалиция „Лидер на хора, традиции, бизнес и земеделие” .....................24

6. Местна коалиция „Радетели за община Драгоман” ...............................................29

7. Местна коалиция „С любов за Драгоман” ..............................................................33

8. Местна коалиция „Демократичен съюз за Елин Пелин”........................................36

9. Местна коалиция „Заедно за нашия град” гр. Елин Пелин....................................39

10. Местна коалиция „Ново начало”............................................................................42

11. Местна коалиция „Алтернатива за Етрополе”......................................................45

12. Местна коалиция „Бъдеще за Златица”..................................................................49

13. Местна коалиция „Коалиция за Златица”..............................................................52

14. Местна коалиция „Независимост” ........................................................................55

15. Местна коалиция „Бъдеще за Копривщица”..........................................................59

16. Местна коалиция „Костенец – наш дом”...............................................................63

17. Местна коалиция „Алтернатива за Костинброд”..................................................66

18. Местна коалиция „Георгьовден, Общност на демократичните сили (ОДС), ВМРО – българско национално движение (ВМРО–БНД)” - гр. Костинброд..........70

19. Местна коалиция „Обединени за общината” .......................................................73

20. Местна коалиция „Синята коалиция” ...................................................................77

21. Местна коалиция „Достойно бъдеще”.................................................................... 80

22. Местна коалиция „Сигурност и бъдеще за Пирдоп” ............................................84

23. Местна коалиция „Бъдеще за Самоков” ................................................................87

24. Местна коалиция „Движение за права и свободи – политическо движение Евророма”........................................................................................................................90

25. Местна коалиция „Самоковци за Самоков” ..........................................................92

26. Раздел двадесети и щести Местна коалиция „Лидер - ВМРО” ..........................96

27. Раздел двадесети и седем Местна коалиция „Христо Йовов и обединени за общината” гр. Своге.................................................................................................. ..100

28. Раздел двадесет и осми Местна коалиция „Коалиция за община Сливница”..104

29. Раздел двадесет и девети Местна коалиция „Коалиция Национално движение за стабилност и възход: „Обединена социалдемокрация”, „Обединен блок на труда българските лейбъристи”, „Съюз на патриотичните сили „Защита” (МК КНДСВ)........................................................................................................................108

30. Раздел тридесети Местна коалиция „Челопеч” ..................................................111

Част Б – Спазване изискванията на Изборния кодекс на инициативните комитети за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове...........................................................................................................................115

1. Раздел първи Инициативен комитет за Павел Методиев Величков - независим кандидат за кмет на кметство Хераково, община Божурище .................................115

2. Раздел втори Инициативен комитет за Емил Христов Найденов - независим кандидат за кмет на община Горна Малина...............................................................117

3. Раздел трети Инициативен комитет (ИнК) за Мариана Илиева Дренска – независим кандидат за кмет на кметство Доспей, община Самоков..................... 121Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

1. БНР

Българско национално радио
11 2. БНТ

Б Българска национална телевизия
3. БНД

Българска нова демокрация
4. БСДП

Българска социалдемократическа партия
5. ВМРО

Вяра, морал, родолюбие и отговорност
6. ДГ

Движение Гергьовден
7. ДПС

Движение за права и свободи
8. ЕООД

Еднолично с ограничено отговорно дружество
9. ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс
10. ЗСП

Закон за Сметната палата
11. ИК

Избирателен кодекс
12. ИнК

Инициативен комитет
13. МК

Местна коалиция
14. НИЕ

Национален идеал за единство
15. ОДС

Общност на демократичните сили
16. ОИК

Общинска избирателна комисия
17. ПП

Политическа партия
18. СП

Сметна палата
19. ЦИК

Централна избирателна комисия
20. ЦУ

Централно управление

Част първа

РЕЗЮМЕ
Извършен е одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на регистрираните Инициативни комитети (ИнК) и местни коалиции (МК) от партии в Общинските избирателни комисии (ОИК) на територията на Софийска област.

В изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на кметства в Софийска област са участвали 53 местни коалиции от партии или коалиции и 28 Инициативни комитети (ИнК), регистрирани от съответните общински избирателни комисии (ОИК) и издигнали кандидати за съответните населени места.

В обхвата на одита са включени определените на етап планиране 30 местни коалиции и 3 бр. ИнК, регистрирани от ОИК на територията на Софийска област, които са представили отчети в законоустановения срок пред Сметната палата.

На етап на изпълнение на одита в Сметната палата са постъпи още девет отчета от 5 ИнК и 4 МК от останалите регистрирани участници в изборите за общински съветници и кметове на кметства в Софийска област, всички с нулеви стойности.

От обхвата на одита са изключени 23 МК, като от тях: 17 бр. не са представили отчетите си пред Сметната палата, съгласно чл. 159, ал.1 от Изборния кодекс (ИК), 4 бр. МК, в чиито отчети са декларирани само разходи по банково обслужване и 2 бр. МК декларирали отчети с нулеви стойности.

От обхвата на одита са изключени 25 ИнК, от тях: 19 бр. не са представили отчетите си пред Сметната палата, съгласно чл. 159, ал.1 от Изборния кодекс (ИК), 5 бр., в чиито отчети са декларирани само разходи по банково обслужване и 1 бр. декларирал отчет с нулеви стойности.

Одитът обхваща: спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната МК и ИнК; спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето на отчетите от МК и ИнК; съответствие на предоставената от съответната МК и ИнК информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и за публикуването й в ЕРИК (чл. 158, ал. 4 от ИК); спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания със собствени средства на партиите, които участват в местните коалиции; средства на кандидатите и дарения от физически лица; за спазване на ограничението за размера на даренията и на изискването за деклариране на произхода на средствата; спазване на законовото изискване за представяне на декларации за произход на средствата, спазване на регламентираните забрани за финансиране на предизборната кампания; спазване на изискването, приходи/разходите над 1 000 лв. да се извършват по банков път; съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на дадена МК и ИнК с декларираните от тях средства по чл. 160 от ИК, в случаите, когато издигнатите кандидати на местната коалиция са избрани; съответствие между предоставени средства от партиите и декларираните в отчетите на МК; спазване на законовите изисквания за предварително заплащане на медийни услуги от МК и ИнК; установяване на размера на реално извършените разходи от МК и ИнК и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки; съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от насрещните проверки; спазване на ограниченията на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства.

В резултат на извършения одит са направени следните констатации и оценки:

Не е спазен законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания от две МК1;

Изискванията за формата и съдържание са спазени от всички МК и ИнК, представили отчети в СП. Не е спазен срокът за представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от 16 бр. МК2, което е 53 на сто от представилите отчети в СП. От ИнК само един е представил в срок отчета, а два ИнК3 не са спазили законоустановения срок.

Към отчетите не са представили извлечение от банковата сметка две МК4, а трите ИнК са представили.

Всички проверени МК и ИнК са подали информация за публикуване в ЕРИК за техните наименования и за лицата, които ги представляват, в съответствие с чл. 158, ал. 2, т. 2 от ИК.

В несъответствие с чл. 158, ал. 2 , т. 3-6 от ИК, не са подали информация за публикуване в ЕРИК всички МК и ИнК, при които са възникнали основания за имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, видът на услугите; декларации за произхода на дарените средства, декларации за произход на средствата на средствата на кандидатите и членовете на ИнК. декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи; наименования на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.

За две от МК5, отчетените предоставени средства от ПП, участващи в коалициите, не съответстват на информацията представена от партията в СП. Във всички останали МК отчетените приходи от предоставени средства от партии се потвърждават от представената в СП информация от съответните парии.

В една от МК6 са получени непарични средства на стойност 17 900 лв. от ПП, според представената информация в СП, които не са отразени в отчета на коалицията.

Във всички проверени отчети на МК и ИнК предоставените средства от кандидатите и даренията от физически лица са отразени, съгласно изискванията за спазване на ограничението за размера на даренията и на изискването за деклариране на произхода на средствата и за финансиране на предизборната кампания. При документалните проверки е установено съответствие между декларираните и отчетени приходи. Спазено е изискването приходите над 1000 лв. да се превеждат по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.

От извършените проверки във всички МК и ИнК не са установени други приходи, различни от декларираните в отчетите.

В срок от 30 дни от избирането му всеки общински съветник е длъжен да декларира пред съответния общински съвет, а общинският съвет в срок от 14 дни изпраща декларациите в СП, съгласно чл. 160, ал. ал. 1 и 2 от ИК.

От седем общински съвети на територията на Софийска област не са представени в СП декларации на избраните кметове и общински съветници за източниците на финансирането и извършените разходи по чл. 160, ал. ал. 1 и 2 от ИК.

За една МК7 избраните нейни кандидати за общински съветници са представили декларации, съгласно изискванията на чл. 160, ал. ал. 1 и 2 от ИК, но е установено несъответствие между декларираните и отчетените суми.

От издигнатите кандидати от проверените ИнК само един е избран за кмет. Избраният кмет не е представил декларация за финансирането и извършените разходи, които е направил по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на чл. 160, ал.1 и 2 от ИК.

Във всички проверени документи на МК и ИнК, регистрирани в ОИК на територията на Софийска област, разходите надвишаващи 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.

При извършените насрещни проверки на представената информация от доставчици на услуги и/или стоки в СП и проверените разходооправдателни документи, отчетените суми във всички МК и ИнК се потвърждават.

Във всички проверени МК и ИнК извършените разходи съответстват на отчетените. От извършените проверки на първичната документация, предоставена от всички МК и ИнК, с изключение на една МК8 не са констатирани неотчетени разходи.

Във всички проверени МК и ИнК реално извършените разходи не надвишават максималния размер за финансиране на предизборната кампания за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства, съгласно изискванията на чл. 155 от ИК.

Конкретните констатации за установени нарушения на ИК са отразени в съответните раздели на част трета Констатации от проекта на одитен доклад.Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-4-025 от 02.02.2012 г. на Валери Апостолов, заместник председател на Сметната палата.


2. Информация за одитираните обекти и ограничение в техния обхват

В изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в територията на Софийска област са участвали 53 местни коалиции (МК) от партии и/или коалиция от партии и 28 инициативни комитети (ИнК), регистрирани от общинската избирателна комисия (ОИК) и издигнали кандидати за съответните населени места.

В обхвата на одита са включени определените на етапа на планиране на одита 30 броя МК9, регистрирани от четири ОИК и 3 броя ИнК10, регистрирани от OИK на територията на Софийска област, за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кметове на общини, които са представили отчети в законоустановения срок пред Сметната палата.

От обхвата на одита са изключени 23 броя местни коалиции, от които 17 броя не са представили в законоустановения срок отчетите си пред Сметната палата по чл. 159, ал. 1 от ИК, 4 броя МК, в чиито отчети са декларирани само разходи за откриване и закриване на банкова сметка и 2 броя МК, декларирали отчети с нулеви стойности.

От обхвата на одита са изключени 25 инициативни комитети, от които 19 броя не са представили в законоустановения срок отчетите си пред Сметната палата, 5 броя с декларирани в отчетите разходи по обслужване на банкова сметка и 1 брой, в чийто отчет са отчетени приходи и разходи с нулеви стойности.
3. Цели на одита

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на Изборния кодекс при финансирането на предизборната кампания от местните коалиции и от инициативните комитети, като обществеността се информира за:

3.1. спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната местна коалиция или инициативен комитет;

3.2. спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от местните коалиции и инициативните комитети на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК);

3.3. спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, във връзка с предизборната кампания на съответната местна коалиция или инициативен комитет;

3.4. законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания на местните коалиции и инициативни комитети;

3.5. установените реално извършени разходи от местните коалиции и инициативни комитети във връзка с предизборната кампания за избори на общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства;

3.6. съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи в отчетите на местните коалиции и инициативни комитети;

3.7. спазването на определените с чл. 155 от ИК размери за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства.
4. Обхват на одита

В обхвата на одита се включва изпълнението на следните задачи спрямо двата вида участници в изборите (МК и ИнК):

4.1. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите на местните коалиции и инициативни комитети и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната местна коалиция и инициативен комитет;

4.2. проверка за съответствие на предоставената информация по време на предизборната кампания от местните коалиции и инициативни комитети, по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК, със законово регламентираната и за спазване на срока за изпращането й на Сметната палата за публикуване в ЕРИК;

4.3. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания от местните коалиции и инициативни комитети;

4.4. проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на първичната документация на местните коалиции и инициативни комитети;

4.5. проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените документални и насрещни проверки на местните коалиции и инициативни комитети ;

4.6. проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените документални и насрещни проверки;

4.7. проверка за спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответната местна коалиция или инициативен комитет.

4.8. оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната местна коалиция или инициативен комитет.


5. Критерии за оценка

5.1. спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местните коалиции и инициативни комитети;

5.2. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите от местните коалиции и инициативни комитети:

5.2.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.2.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация/и за произход на средствата, предоставени от кандидата и/или член на инициативния комитет;

5.2.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.3. съответствие на предоставената от местните коалиции и инициативни комитети информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра;

5.4. спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.5. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.5.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице ;

5.5.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.5.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати и/или членове на инициативни комитети, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.5.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.5.5. съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на дадена местна коалиция с декларираните средства от кандидатите по чл. 160 от ИК, когато са избрани за общински съветници и кметове;

5.5.6. съответствие на собствените средства на партиите или коалиции от партии, представени в отчета на конкретна местна коалиция с предоставените парични средства за финансиране на местната коалиция, отразени в отчетите на същите партии или коалиции от партии;

5.6. спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.7. спазване на определените ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за издигнатите кандидати на съответната местна коалиция или инициативен комитет за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответния участник;

5.8. съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната местна коалиция или инициативен комитет:

5.8.1. съответствие на отчетените приходи с установените от извършените проверки приходи, използвани за финансиране на кампанията;

5.8.2. съответствие на отчетените разходи с установените от извършените проверки реално извършени разходи;

5.8.3. съответствие на отчетените поети задължения с установените от извършените проверки реално поети задължения.

Част трета

КОНСТАТАЦИИ
Част А

Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове
Раздел първи

Местна коалиция „Време – Национално движение за стабилност и възход, „Вяра, Морал, родолюбие, отговорност – Българско национално движение” (МК „Време - НДСВ, ВМРО – БНД”) гр. Божурище

Местната коалиция „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” е регистрирана за участие в изборите за общински съветници от Общинска избирателна комисия (ОИК) – Божурище с решение № 9/23.08.2011, като издига кандидати за 13 общински съветници. С решение № 9/23.08.2011 г. на ОИК – Божурище, МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД е регистрирана за участие и в изборите за кмет на община и общински съветници.

Местна коалиция „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” е образувана от две политически партии - политическа партия “НДСВ” и политическа партия „ВМРО - БНД”11. Коалицията се представлява от Петър Златков Манов и Марина Петрова Манова.

След провеждане на изборите за общински съветници и кметове, местната коалиция не получава мандат за кмет и места в Общински съвет – Божурище.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата не са представени данни за банковата сметка на местната коалиция по обслужване на предизборната кампания в законоустановения 5-дневен срок от регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове. Регистрацията на местната коалиция в ОИК – Божурище е от 23.08.2011 г., а информацията за банковата сметка е получена на 15.09.2011 г. в Сметната палата.12

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на коалицията, с приложените към него декларация за произход на предоставените средства от издигнат кандидат на местната коалиция и извлечение от банковата й сметка, са представени в Сметната палата, с вх. № 48-00-1012 от 14.11.2011 г, в срока по чл. 159, ал. 1 от ИК. Отчетът е представен на хартиен и електронен носител и съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец.

Не са спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД”. Спазени са изискванията на чл. 159, ал. ал. 1-3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.
2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

От извършената проверка на МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” се установи, че единственият източник на финансиране са средства от политическа партия „НДСВ” и минимални средства от издигнатия кандидат.13

В МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” не са възникнали основания за изпращане и публикуване в ЕРИК на информация за имената на дарители и физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за безвъзмездно ползване вещи, наименованието на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на декларираните приходи в отчета на коалицията е 4 010 лв. Средствата в размер на 4 000 лв. са предоставени на десет вноски от ПП „НДСВ”. За откриване и закриване на банкова сметка са разходвани 10 лв. – средства на издигнатия кандидат.14

Декларираните приходи съответстват на установените от извършената документална проверка. От проверката на представената информация в СП от ПП „НДСВ” за предоставените средства за финансиране на предизборната кампания на местни коалиции, се потвърди сумата от 4 000 лв., отразена в отчета на МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД”. 15

Приходите са постъпили по банков път, с което са спазени изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за провеждане на изборите за общински съветници и кмет на община Божурище. Декларираните и установените приходи от първичната документация са в съответствие. Спазени са изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.
4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК Време – НДСВ, ВМРО – БНД” разходи е 4 010 лв. От тях разходите за плакати, флаери, дипляни и брошури – 1 658 лв. (41 на сто); разходи за материали са в размер на 1680 лв. (42 на сто), разходите за масови прояви са в размер на 633 лв. (16 на сто) и други разходи за външни услуги на стойност 40 лв. (1 на сто).

На етапа на планиране на одита е определена същественост по характер за разходите за медийни услуги, за плакати, флаери, диплянки и брошури, и за масови прояви, поради значимостта на тези разходи за потребителите на информация. За другите разходи за външни услуги и за разходите за материали, отразени в отчета на местната коалиция е определена същественост по стойност.

При изпълнението на одита са проверени всички декларирани разходи от МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД”.4.1. Спазване на законовото изискване разходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

При проверката се установи, че всички плащания са под 1000 лв. за предизборната кампания и са платени в брой.164.2. Съответствие между отчетените и установените разходи от проверката на първичната документация на местната коалиция и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги

4.2.1. Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други

Местната коалиция е отчела разходи за дипляни, плакати, флаери и брошури в размер на 1 658 лв. От извършената проверка на представените първични документи се установи, че отчетените разходи съответстват на извършените и изплатени разходи.

4.2.2. Разходи за масови прояви

За разходи за масови прояви са изплатени 633 лв. Изплатените разходи са документално обосновани и са отчетени в отчета на коалицията.4.2.3. Разходи за материали

Отчетените разходи за материали са в размер на 1680 лв. и 40 лв. за данъци и такси. Изплатените разходи са документално обосновани и правилно отчетени в отчета на коалицията.17МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” е декларирала в отчета всички изразходвани средства за предизборната кампания, които съответстват на реално извършените разходи, установени от проверката на първичната документация.
5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на МК „ Време – НДСВ, ВМРО – БНД” се определя, като се прилагат изискванията на чл. 155, ал. ал. 2 и 3 от ИК, че за един общински съветник не може да се разходват повече от 5 000 лв. и за кмет на община до 30 000 жители – до 25 000 лв. Законово определения общ размер на финансирането на предизборната кампания възлиза на 90 000 лв. Установените изразходвани средства са в размер на 4 010 лв., или с 85 990 лв. по- малко от регламентирания общ размер.

Реално извършените разходи в размер на 4010 лв. са за проведената кампания на издигнатите от коалицията 14 кандидати – 13 за общински съветници и един за кмет на община Божурище. Спазени са законово определените ограничения по реда на чл. 155, ал., ал. 2 и 3 от ИК за финансиране на изборите на един общински съветник и за кмет на община с население до 30 000 жители.18

Отчетените разходи от МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” не надхвърлят регламентирания в ИК общ размер на финансиране. Спазени са законовите ограничения за финансиране на изборите за общински съветници и кмет на община.
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени други приходи, различни от декларираните в отчета.

Извършените разходи съответстват на отчетените.

От извършените проверки на първичната документация, предоставена от МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” не са констатирани неотчетени разходи.

Реално извършените разходи не надвишават максималния размер за финансиране на предизборната кампания на МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД” за кмет на община Божурище и общински съветници, съгласно изискванията на ИК.

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащания, във връзка с предизборната кампания на МК „Време – НДСВ, ВМРО – БНД”, отразява размера на декларираните приходи и установените реално извършени разходи.


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница