София, 2011 г. Съдържание: част Iстраница1/4
Дата13.09.2016
Размер0.63 Mb.
#9409
  1   2   3   4

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП “РВД”


София, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
ЧАСТ I – Решение и Обявление
ЧАСТ II – Указания към участниците в процедурата
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II
Раздел I - Описание на предмета на поръчката

1. Обем на обществената поръчка

2. Срок за изпълнение на поръчката

3. Технически спецификации на климатизаторите

4. Място на изпълнение на поръчката

5. Разпределение на климатизаторите по обекти

6. Изисквания към строително-монтажните работи

7. Изисквания за гаранционно обслужване

8. Изисквания за качество

Раздел II - Гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

Раздел III - Условия за участие

Раздел IV - Условия и ред за подаване на офертите

Раздел V - Изисквания към офертите и указания за подготовката им

1. Общи изисквания

2. Изисквания към съдържанието на плик № 1 - “Документи за подбор”

3. Изисквания към съдържанието на плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”

4. Изисквания към съдържанието на плик № 3 - “Предлагана цена”

Раздел VI - Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти

Раздел VII - Оценка на офертите, определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

1. Критерий и показатели за оценка на офертите

2. Методика за определяне на оценката на офертите

3. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договорРаздел VIII – Проект на договор

Раздел IX – Образци

Образец № 1 – Оферта

Образец № 2 – Предлагана цена

Образец № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

Образец № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП

Образец № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Образец № 6 – Банкова гаранция за участие

Образец № 7 – Банкова гаранция за изпълнение

Образец № 8 - Банкова гаранция за авансово плащане

Образец № 9 - Банкова гаранция за поддръжка в гаранционен срокЧАСТ II
Раздел I

Описание на предмета на поръчката
Предметът на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП “РВД”.
1. Обем на обществената поръчка
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 27 (двадесет и седем) броя климатизатори със следното разпределение:

- РЦ за ОВД София – 4 бр.;

- ЛЦ за ОВД Варна – 19 бр.;

- ЛЦ за ОВД Бургас – 4 бр.;

Типът на климатизаторите и Строително-монтажните работи (СМР), необходими за изпълнение на поръчката, са специфицирани в количествена сметка, представена в Образец № 2.
2. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) дни от датата на подписване на договора.


3. Технически спецификации на климатизаторите
3.1. “Сплит-системите”да бъдат термо-помпено изпълнение.

3.2. Климатизаторите да работят с екологично чист фреон, съгласно Регламент № 1005/2009 на Европейския парламент.

3.3. Да бъдат комплектовани с приставка за работа в режим на охлаждане и при отрицателни външни температури за позиции: 5.2.г), д), е), ж) и 5.3.а), б), в).

3.4. Всички съоръжения да запазват настройките си при прекъсване на ел. захранването и автономно да продължават работата си след възстановяването му.

3.5. Всички климатизатори да са от енергиен клас А.
4. Място на изпълнение на поръчката

Обектите на възложителя се намират на територията на летищата София, Варна и Бургас с изключение на обект съгласно точка 5.3. „б” “Релейна станция - Крумово градище”, който е на около 50 км. от град Бургас (област Карнобат).


5. Разпределение на климатизаторите по обекти
5.1. РЦ за ОВД София:
а) помещение “Кула” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 7 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра;

б) помещение “Отчетник - ЦАБ” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 2,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 6 метра;

в) помещение “Шофьори – ЦАБ” – 2 (два) броя климатизатори, “сплит-система”, с единична хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 6 метра;
5.2. ЛЦ за ОВД Варна:
а) помещение „РП – жени” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 8 метра;

б) помещение „ЛАС”- МТО радисти – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 4 метра;

в) помещение „ЕМСТО” – СТО – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра;

г) помещение „ЕМСТО” – UPS техн. блок – 2 (два) броя климатизатори, “сплит-система”, с единична хладилна мощност 7 кW, таваннен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 9 метра;

– 1 (един) брой канален климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 15 кW, дължина на тръбния път до 15 метра;д) помещение “Радионавигация и МТО” – 13 км -2 (два) броя климатизатори, “сплит-система”, с единична хладилна мощност 3,5 кW, подов монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 4 метра;

е) помещение “Радионавигация и МТО” – 5 км -2 (два) броя климатизатори, “сплит-система”, с единична хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 3 метра;

ж) помещение “Радионавигация и МТО” – 1 км -2 (два) броя климатизатори, “сплит-система”, с единична хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 3 метра;

з) помещение “Радионавигация и МТО” - оперативно – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра;

и) помещение “Хранителен блок.” – 1 (един) брой водоохлаждащ агрегат, с хладилна мощност 38 кW,

к) помещения “ФСАО” - ТРЗ, каса, отг. счетоводител, счетоводство – 4 (четири) броя климатизатори, “сплит-система”, с единична хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра;

л) помещение “Търсене и спасяване” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 3,5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра.
5.3. ЛЦ за ОВД Бургас:
а) помещение “Приемен център” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 7 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра;

б) помещение “Релейна станция - Крумово градище” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 5 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 5 метра;

в) помещение “Сървъри SAT СAS” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 7 кW, високо-стенен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 8 метра;

г) помещение “Ведомствен бюфет” – 1 (един) брой климатизатор, “сплит-система”, с хладилна мощност 7 кW, таванен монтаж на вътрешното тяло, дължина на тръбния път до 8 метра.
6. Изисквания към строително-монтажните работи
6.1. Тръбните линии и кондензопроводите да бъдат топлоизолирани и монтирани в PVC- канали.

6.2. Външните агрегати да бъдат монтирани на подходящи стойки върху виброизолационни тампони.

6.3. Всички монтажни отвори в стените да бъдат запълнени с полиуретанова пяна и измазани с финишен слой.
7. Изисквания за гаранционно обслужване
7.1. Гаранционният срок на предлаганото оборудване да е не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол удостоверяващ изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.

7.2. Гаранционният срок на строително-монтажните работи да е не по-кратък от предвидените пет години съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.3. Гаранционното обслужване трябва да обхваща отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

7.4. Работата по отстраняване на повредата следва да започне в срок, както следва:

а) когато уведомлението за повреда е получено (включително и по телефон) до 13:00 часа – в рамките на същия работен ден;

б) когато уведомлението за повреда е получено (включително и по телефон) след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

7.5. Крайният срок за отстраняване на възникнала повреда на оборудването не трябва да надвишава 72 часа от получаване на уведомлението за повредата.
8. Изисквания за качество
8.1. Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) следва да отговаря на изискванията на действащите нормативни актове, а влаганите материали следва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106/2006 г.).

8.2. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено от производител, който има система за управление на качеството за производство на оборудване, сходно с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.

8.3. Предлаганото оборудване да е ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 12 месеца преди датата на представяне на офертата.

Раздел II

Гаранции
1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

1.1. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 900,00 (деветстотин) лева. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП „РВД”:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”,

гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номера на решението за откриване на процедурата.б) оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, съгласно формата представена в Образец № 6 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.

1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС с валидност 30 (тридесет)дни след изтичане на срока на договора.

2.2. Гаранцията за авансово плащане за размера на аванса с ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след срока на изпълнение на договора.

2.3. Гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС с валидност най-малко 20 (двадесет) дни след изтичане на гаранционния срок на машини и съоръжения (МиС).

Гаранциите могат да бъде представени в една от следните форми:а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП „РВД”, съгласно 1.1. „а”.

В платежния документ трябва да се посочи, като основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката.б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно формата представена в Образец № 7 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на договора.

2.2. Гаранциите за изпълнението на договора се задържат и освобождават от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.
Раздел III

Условия за участие
1. В обявената процедура може да участват всички лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

2. Участниците в процедурата трябва да бъдат упълномощени от производителя на оферираното оборудване или от негов официален представител за територията на Република България за продажби на територията на Р. България и организиране на сервизното обслужване на оборудването (гаранционно и извънгаранционно) в оторизираните от производителя сервизи.

Раздел IV

Условия и ред за подаване на офертите
1. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на ДП „РВД” на адрес: 1540 София, бул. „Брюксел” № 1, тел. 9371654 в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 55 - чл. 57 от ЗОП.

2. Върху плика участникът посочва: предмета на поръчката, за която участва, името на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Раздел V

Изисквания към офертите и указания за подготовката им
1. Общи изисквания

1.1. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

1.2. Офертата трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката.

1.3. Офертата трябва да бъде подписана от оторизирано лице съгласно търговската регистрация на участника или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

1.4. Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) плик № 1 с надпис “Документи за подбор”;

б) плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”;

в) плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

1.5. “Предложението за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ следва да бъдат подписани от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

2. Изисквания към съдържанието на плик № 1 - “Документи за подбор”

Плик № 1 - “Документи за подбор” трябва да съдържа:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2.2. Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Чуждестранните участници представят тези документи в официален превод на български език.

2.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3;

2.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4;

2.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 5;

2.6. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

2.7. Документи, доказващи техническите възможности на участника:

2.7.1. Документ, удостоверяващ, че участникът е упълномощен от производителя на оферираното оборудване или от негов официален представител за територията на Република България за продажби на територията на Р. България и организиране на сервизното обслужване на оборудването (гаранционно и извънгаранционно) в оторизираните от производителя сервизи.

2.7.2. Списък на сервизите, с които участникът разполага.

2.8. Декларация, че в предложената цена за СМР е спазено изискването за минимална цена на труда.

2.9. Декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена съгласно Образец № 12. Документите по точки 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7 и 2.8 се представят и от подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.

2.10. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.

Забележка: Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет-страницата на Министерство на външните работи на Република България на адрес: http://www.mfa.bg/content/2010/9/9/1.pdf .

3. Изисквания към съдържанието на плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”

Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа:

3.1. Попълнен образец на офертата, съгласно Образец № 1;

3.2. Подробно описание на предлаганото оборудване, неговите функции и технически параметри.

3.3. Каталози, проспекти, брошури или други печатни материали, доказващи произхода, производителя и техническите параметри на предлаганото оборудване, от които да е видно, че оборудването съотвества на Техническите спецификации, посочени в Раздел I от документацията.

3.4. Предложение за гаранционно обслужване в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Раздел I, т. 7 от документацията, в което:

- гаранционните срокове да са посочени в месеци;

- сроковете за реакция да са посочени в часове;

- гарантирано време за ремонт на дефектирало оборудване да са посочени в дни.3.5. Линеен график за изпълнение, изготвен в календарни дни, който трябва да съдържа текстов и графичен материал относно:

а) сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и последователност с начало датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка по образец № 2;

б) сроковете за доставка на машини и съоръжения (МиС);

в) времетраенето на основните видове работи.
  1. Изисквания към съдържанието на плик № 3 - “Предлагана цена”

Плик № 3 - “Предлагана цена” трябва да съдържа:

4.1. Попълнен образец на предлаганата цена, съгласно Образец № 2, включително:

4.1.1. Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1 към образеца.

4.1.2. Количествено-стойностни сметки, които ще се изпълняват от подизпълнителите (ако има такива) с изчисляване процента от общата цена за частта на всеки подизпълнител и общо за всички подизпълнители.

Информация за ценовата оферта и начина за определянето й, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.
Раздел VI

Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
1. Участниците депозират въпросите си, свързани с процедурата по реда и условията на чл. 29, ал. 1 от ЗОП пред Възложителя на адрес: ДП „РВД” - София 1540, бул. „Брюксел” №1, факс: 980 38 64. Лице за контакт: Маргарита Станева тел.937 16 58.

2. В 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят ще изпрати писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция. За всички останали участници Възложителят ще публикува в електронната си страница (http://bulatsa.com) разясненията по документацията за участие, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

3. Възложителят ще публикува в електронната си страница (http://bulatsa.com/) информация за часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.
Раздел VII

Оценка на офертите, определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор
1. Критерий и показатели за оценка на офертите
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:
а) К1 - предлагана цена - с относителна тежест 0,80 в комплексната оценка;

б) К2 - срок за изпълнение на поръчката - с относителна тежест 0,05 в комплексната оценка;

в) К3 - гаранционен срок за машини и съоръжения (МиС) - с относителна тежест 0,15 в комплексната оценка.
2. Методика за определяне на оценката на офертите
Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя съгласно следните формули:
2.1. Кi,compl = Ki,1 x 0,80 + Ki,2 x 0,05 + Ki,3 x 0,15,
където:
Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта;

i – е пореден номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.

2.1.1. ,

където:


Ci – е цената за изпълнение на поръчката, предложена от съответния участник;

Cmin – е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участник в процедурата;2.1.2. ,

където:


Мi – е срокът за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник;

Mmin – е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участник в процедурата;2.1.3. Кi,3 = ,

където:


Ti – е гаранционният срок за машини и съоръжения (МиС) в месеци, предложен от съответния участник;

Tmах – е най-дългият предложен гаранционен срок за МиС в месеци от участник в процедурата.


На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi, compl.
Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

3. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор
3.1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката и сключването на договор с него, се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.

3.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

3.3. При подписване на договора определеният изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение на договора и документите по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

Д О Г О В О Р

(ПРОЕКТ)

№........./............ 2011 г.


Днес, ...................... 2011 г. в гр. София между:
Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон 937 1111; факс 980 00 43, ЕИК 000697179, представлявано от г-н Диян Георгиев Динев - Генерален директор, наричано в текста „Възложител“ от една страна, и
.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ ............ г. на ........................... съд, ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ........................, с адрес ................... ................................., телефон ...................., факс .….................., представлявано от ........................................, наричано в текста „Изпълнител“ от друга страна,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №......./.................... за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се състави и подписа настоящият договор.
I. Предмет на договора
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП РВД , съгласно одобрената от страните Количествено-стойностна сметка, Приложение № 1 от договора.
II. Срок за изпълнение

2.1. Срокът за изпълнение на договора е ..................... (......................... с думи) календарни дни (не повече от 90 календарни дни), считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

2.2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), описани в количествено-стойностната сметка, Приложение № 1 от договора, е ..................... (......................... с думи) календарни дни (не повече от ............ (.................) календарни дни), считано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3 от 2003 г.) до подписване на протокола по т. 3.4.2.

2.2.1. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до подписване на протокола по т. 3.4.2.

2.2.2. В случай, че е съставен констативен протокол по т. 3.4.1., срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до подписване на констативния протокол по т. 3.4.1. и продължава да тече от момента на връчване на протокола на Изпълнителя.

2.2.3. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето за изпълнение на непредвидените допълнително възложени СМР, когато такива са възложени в съответствие с договора.

2.2.4. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето, през което не могат да се извършват СМР поради лоши метеорологични условия. Дните, в които не се извършват СМР, се отбелязват в двустранно подписан протокол.

2.3. Времетраенето и сроковете за извършване на отделните видове СМР са съгласно календарен график - Приложение № 2 към договора.


III. Ред и начини за приемане на изпълнението

3.1. Приемането на изпълнените СМР по договора, включително непредвидените допълнително възложени работи, се осъществява с двустранно подписани протоколи за действително извършени работи след извършване на проверки, огледи и измервания на място от двете страни по договора.

3.1.1. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра, като към всеки един от тях се прилагат необходимите технически документи, и се представя на Възложителя с уведомително писмо. Протоколът следва да бъде в съответствие с количествено-стойностната сметка, Приложение № 1 към договора.

3.1.2. В срок до 7 (седем) работни дни от получаването на уведомителното писмо, Възложителят проверява и подписва протокола за действително извършени работи, като отразява в него констатираните обстоятелства относно реално извършените СМР.

3.1.3. В случай, че Възложителят поиска допълнителна информация по неизяснени обстоятелства в протокола, срокът по т. 3.1.2. се удължава с три работни дни. При непредставяне на поисканата информация в този срок, СМР остават за включване в следващия протокол за действително извършени работи.
3.2. Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за окончателното приключване на СМР и готовността му за предаване на обекта.
3.3. Преди подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта и строителната документация, готовността на обекта за въвеждане в експлоатация допълнително се доказва с провеждане на 72-часови пробни изпитания в експлоатационни условия на климатичните инсталации.

3.3.1. След доказване на готовността за въвеждане в експлоатация с провеждането на 72-часови пробни изпитания на оборудването в експлоатационни условия се съставят протоколи по образец № 17 от Наредба № 3 от 2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


3.4. Възложителят се задължава в срок до 5 (пет) работни дни след уведомлението по т. 3.2. да организира приемане изпълнението на договора и да подпише протокол по т. 3.4.1. или т. 3.4.2.

3.4.1. Ако при приемане на работата след получаване на уведомителното писмо по т. 3.2. Възложителят установи, че Изпълнителят не е изпълнил качествено и/или в пълен обем СМР в съответствие с договора, съставя констативен протокол за установеното неизпълнение, който се връчва на Изпълнителя.

3.4.2. Изпълнението на договора се приема с двустранно подписан приемателен протокол между страните.

3.4.3..В случай на добро изпълнение гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 10 дни след подписване на протокола по т. 3.4.2.


ІV. Цени и начин на плащане
4.1. Крайната цена за изпълнение предмета на договора, определена в съответствие с Приложение № 1 от договора – Количествено-стойностна сметка не може да надвишава ....................... (............................................... с думи) лева без ДДС съответно ....................... (..................................... с думи) лева с включен ДДС, в която са включени:
4.1.1. Цена за доставка на 27 бр. Климатизатори / наричани навсякъде-оборудване/ - .................. (................................ с думи) лева с включен ДДС.

4.1.2. Цена за СМР - .................. (................................ с думи) лева с включен ДДС;

4.1.3. Цена на непредвидените работи – не повече от 10% (десет процента) от цената за СМР по т. 4.1.2, само за реално изпълнени работи, възложени съгласно т. 4.6 от договора.

4.2. Крайната цена по т. 4.1. включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

4.3. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, цената на договора се променя в съответствие с нормативно определения размер на този данък.
4.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод, по сметка, посочена от Изпълнителя съгласно т. 10.5, както следва:

4.4.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от крайната цена на договора по т. 4.1. в срок до пет работни дни след представяне от Изпълнителя на фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане за размера на аванса с ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след срока на изпълнение на договора.

4.4.2. Окончателно плащане на действително извършените работи в срок до десет работни дни след подписване на протокола по т. 3.4.2 срещу представени фактура и гаранция за поддръжка в гаранционен срок.
4.5. Единичните цени без ДДС, посочени в Приложение № 1 от договора, са неизменни за срока на действие на договора.
4.6. В случай, че при изпълнението на договора се наложат непредвидени СМР, техния размер и параметри се определят в двустранно подписан протокол. Допустимият размер на стойността на тези СМР не може да бъде повече от 10 % (десет процента) от цената на предвидените СМР в Количествено-стойностната сметка, Приложение № 1 към договора и следва да се изплаща от средствата за непредвидени разходи, включени в цената по т. 4.1.3 от договора.
4.7. Ценообразуването на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в Приложение №1 от договора. В случай че в тях липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следната схема:

4.7.1. Разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя.

4.7.2. Часовите ставки за труд с допълнителните разходи върху труда, определени в Приложение № 1 към договора.

4.7.3. Единичните цени на машиносмените за механизация с включени допълнителни разходи, определени в Приложение № 1 от договора, а ако там липсва подобен вид механизация, те се доказват допълнително.

4.7.4. Разходните норми за материали се определят по УСН. Ако за някои видове работи липсват подобни норми, се използва разходната норма, определена от производителя на съответния материал или се определя временна норма за съответния вид материал, която се одобрява от Възложителя.

4.7.5. Цените на използваните материали се определят по фактура без начислен ДДС. Производителят на материалите се съгласува с Възложителя. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на ............... %.

4.7.6. Върху определената стойност за труд (с допълнителните разходи), материали (с доставно-складовите разходи) и механизация (с допълнителните разходи) се начислява печалба от ............... % (..................... процента).

4.8. Крайната цена по т. 4.1 се плаща само за действително извършени работи.


V. Права и задължения на Изпълнителя
5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора професионално в съответствие с клаузите на договора и приложенията към него при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.
5.2. За осигуряване на достъп и своевременно започване изпълнението на СМР по договора Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя списък на ръководните лица, които ще го представляват при изпълнение на договора, както и на работниците и механзацията с необходимите данни за тях. Списъкът се представя в срок до 3 (три) дни след подписване на договора. За осигуряване на пропуски за личния състав и механизацията Изпълнителят заплаща съответно по 20.00 лева (двадесет) лева за работник и по 20.00 лева (двадесет) лева за машина.
5.3. В тридневен срок от съставянето на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, Изпълнителят попълва, заверява и предава Заповедната книга на обекта (Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от 31.07.2003 г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството) за заверка от Възложителя
5.4. Изпълнителят е длъжен да състави и завери екзекутивните чертежи, които трябва да съхранява на обекта, да предоставя на контролните органи Заповедната книга и строителните книжа, съставени при изпълнение на СМР по договора.
5.5. Изпълнителят е длъжен в срок от 3 (три) работни дни след приключване на съответните СМР да уведоми писмено Възложителя за необходимостта от съставяне на протоколи и актове.
5.6. Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за готовността за провеждане на 72-часови проби на оборудването, като представя и протоколи за единични изпитания, издадени, когато е необходимо от акредитиран орган за контрол.
5.7. Изпълнителят се задължава с протокола по т. 3.4.2 да предаде на Възложителя готовия обект с описание на строителните книжа, екзекутивната документация, актовете, протоколите и други документи, съставени по време на изпълнението на договора.
5.8. Подписването на протокола по т. 3.4.2 не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното оборудване.
5.9. Изпълнителят се задължава при доставка на оборудването по договора да предостави на Възложителя техническата, експлоатационната и друга документация на английски и/или български език.
5.10. Изпълнителят се задължава да доказва качествата на влаганите в обекта материали по реда, предвиден в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, а на машините и съоръженията - със сертификат от производителя.

5.11. Преди влагането в обекта на основните материали и изделия, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя Протоколи за одобрение на материали и изделия, съгласно Приложение № 4 към договора, като прилага декларации за съответствие придружени с мостри, сертификати, каталози и други документи, доказващи вида, качеството им и техните производители.

5.12. В съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 1, чл. 172, ал. 1 и ал. 4, чл. 174, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Изпълнителят се задължава да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повoд изпълнението на задълженията им.

5.12.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията по т. 5.12, Възложителят има право, на основание чл. 174 от ЗУТ, да спре всички плащания, които дължи съгласно договора до изпълнение на тези задължения от Изпълнителя. В този случай Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение за причининетие вреди от неизпълнението.


5.13. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка:

5.13.1. допуснати несъответствия с нормативните актове и изискванията на Възложителя при изпълнението на СМР, констатирани от контролни органи или от Възложителя, в срокове, определени от Възложителя;

5.13.2. всички появили се недостатъци през гаранционния срок, констатирани съвместно с Възложителя.
5.14. Изпълнителят се задължава да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в и извън границите на обекта. В случай, че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка.
5.15. Изпълнителят се задължава стриктно да спазва пропускателния режим и правилата за вътрешния ред в района на обекта.
5.16. Изпълнителят е длъжен да осигури и поддържа за своя сметка охрана, огради и наблюдение, където те са необходими или изискани от Възложителя или от друг компетентен орган.
5.17. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора.
5.18. Изпълнителят отговоря за действията на своите служители и работници, както и на подизпълнителите му, като за свои действия.
5.19. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора. Изпълнителят е длъжен да изисква спазването на тази забрана и от подизпълнителите.
5.20. След завършване на обекта и подписване на двустранно подписан приемо-предавателен протокол по т. 3.4.2, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя гаранция за поддръжка на оборудването в гаранционен срок под формата на банкова гаранция или парична сума в размер на 3% (три процента) от цената по т. 4.1. от договора без ДДС. Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок трябва да бъде със срок на валидност, изтичащ най-малко 20 (двадесет) дни след изтичане на гаранционния срок на оборудването.
5.21. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от свои виновни действия или бездействия.
5.22. Изпълнителят няма право да променя състава на подизпълнителите и обема на изпълняваните от тях СМР без предварителното писмено съгласие на Възложителя.
5.23. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор.

5.24. При добросъвестно изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.


VІ. Права и задължения на Възложителя
6.1. В тридневен срок от влизане в сила на договора Възложителят се задължава да:

6.1.1. предостави на Изпълнителя всички необходими данни за попълване на Заповедната книга на обекта;

6.1.2. определи технически ръководител, който да ръководи и контролира изпълнението на договора и подписва необходимите документи, като носи отговорност за това.
6.2. Възложителят се задължава да осигури необходимата информация, достъп до обекта и условия на Изпълнителя за изпълнение на договорните му задължения.
6.3. В тридневен срок от от издаване на пропуски по представения списък по т. 5.2 от договора Възложителят организира съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка.
6.4. Възложителят се задължава в срок от 7 (седем) работни дни след уведомление от Изпълнителя за готовността му за подписване на протокола по т. 3.4.2, да организира приемане изпълнението на договора.
6.5. При добросъвестно изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.
6.6. Възложителят има право да възлага допълнително в писмен вид непредвидени работи, като цената на непредвидените СМР не може да бъде повече от 10% (десет процента) от цената на предвидените СМР и следва да се изплаща от средствата за непредвидени разходи, включени в цената по т. 4.1.3 от договора.

6.6.1. Допълнително възложените работи трябва да бъдат вписани в Заповедната книга и в протокола по т. 4.6 от договора.


6.7. Възложителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 4.7 да издаде заповед за провеждане на 72-часови проби на оборудването.
6.8. Възложителят има право да дава на Изпълнителя допълнителни указания, необходими за изпълнението на договора.
6.9. Възложителят има право по всяко време да извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на договора.
6.10. При констатиране на некачествено изпълнение на СМР, Възложителят има право във всеки момент да спре изпълнението им и да изисква Изпълнителят да ги поправи за своя сметка.
6.11. Възложителят има право да спре всички плащания, които дължи на Изпълнителя съгласно договора, докато Изпълнителят не изпълни нормативното си задължение да застрахова своята професионална отговорност.
6.12. Възложителят одобрява всички материали, които ще бъдат влагани в строителството.
6.13. Възложителят има право да избира от отделни доставки и материали мостри.
6.14. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействията на Изпълнителя, включително и на подизпълнителите, в резултат, на които са възникнали смърт или злополука на което и да било физическо лице, както и за причинени вреди на имущество в следствие на изпълнение на договора.

VII. Гаранционни срокове
7.1. Гаранционните срокове за изпълнените работи по договора са както следва:

7.1.1. За строително-монтажните работи - .................. години (не могат да бъдат по-малки от предвидените пет години съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството).

7.1.2. За оборудване - ................. години.
7.2. Гаранционните срокове по т. 7.1 започват да текат от подписването на протокола по т. 6.3.
7.3. В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци по оборудването и/или повреди в изпълнените СМР, Възложителят е длъжен да отправи писмена покана до Изпълнителя за отстраняването им. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час, за съставяне на констативен протокол, в който се определя срок за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди, който не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина.
7.4. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на констативния протокол или не отстрани откритите недостатъци и/или повреди, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за гаранционно изпълнение.
7.5. В гаранционните срокове не се включва времето, през което оборудването и/или извършените СМР или част от тях не могат да се ползват по предназначение, поради недостатъци и/или повреди.
7.6. В рамките на гаранционния период за оборудване, Изпълнителят се задължава да отстрани безплатно всички неизправности на доставените и монтирани съоръжения и оборудване в срок от ............... (не повече от 72 часа) часа от уведомяването на Възложителя (включително и по телефон) в работни дни (8.30 - 17.00 часа). Изпълнителят трябва да изпрати свои представители, които да започнат работа по отстраняване на повредата в срок както следва:

а) когато уведомлението за повреда е получено до 13:00 часа – в рамките на същия работен ден;

б) когато уведомлението за повреда е получено след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.
7.7. Повреди, причинени от неправилна експлоатация, съхранение или опит за отстраняване на повредите от неупълномощени от Изпълнителя лица, се отстраняват за сметка на Възложителя.
7.8. След изтичане на съответния гаранционен срок се съставя протокол между страните, с който се удостоверява приключване на взаимоотношенията между страните за гарантираните СМР.

7.8.1. При качествено и срочно изпълнение на гаранционните задължения Възложителят освобождава гаранцията за подръжка на оборудването в гаранционен срок в 10 /десет/ дневен срок от подписване на протокола по т.7.8.


VIII. Отговорности и неустойки
8.1. В случай на забавено изпълнение от страна на Изпълнителя, той се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от крайната цена по т. 4.1. за всеки просрочен ден, но не повече от тази цена.
8.2. При закъснение с повече от 20 (двадесет) дни на срока за изпълнение по т. 2.1 по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати този договор без предизвестие.
8.3. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
8.4. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка в размер на 1/360 от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от размера на забавеното плащане.
8.5. При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят задържа представена гаранция за изпълнение на договора в пълен размер за обезщетяване на вредите от неизпълнението.
8.6. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят задържа от гаранцията за изпълнение на договора и/или от стойността на следващи плащания съответната част за дължимите неустойки и/или за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.
8.7. При качествено и срочно изпълнение Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в десетдневен срок от датата на протокола по т. 3.4.2.


IX. Прекратяване на договора
9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. с изпълнение на договора от Изпълнителя;

9.1.2. при неизпълнение на задълженията по договора - с десетдневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната.
9.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор с десетдневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
9.3. При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване на Изпълнителя без ликвидация, Възложителят има право да прекрати договора с десетдневно писмено предизвестие. В тези случаи Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, независимо от това на коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.


X. Заключителни разпоредби
10.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.
10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
10.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.
10.4. За ръководство и контрол на изпълнение на договора, страните определят следните длъжностни лица:

За Възложителя: За Изпълнителя:

Име: .......................................... Име: ..........................................

Длъжност: ................................ Длъжност: ...............................

Телефон: .................................. Телефон: ..................................

Факс: ........................................ Факс: ........................................

10.5. Лицата по т. 10.4. имат право да подписват предвидените в договора документи, като носят отговорност за това.

10.6. Плащанията на Изпълнителя ще се извършват по банков път, с платежно нареждане, по банкова сметка: IBAN ........................., ВIC ................... банка ...............


10.7. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на промяната.
10.8. Неразделна част от този договор са следните приложения:

  • Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (съгласно офертата на изпълнителя);

  • Приложение № 2 – Линеен комплексен график за изпълнение на СМР (съгласно офертата на изпълнителя);

  • Приложение № 3 – Протокол за утвърждаване на материали и изделия.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните страна и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................ (подпис и печат) Диян Динев (име, фамилия)Генерален директор длъжност

Приложение № 4 (към проекта на договор)

Одобрявам:

/......................................./

Възложител: ДП РВД, ГР. СОФИЯ

Изпълнител: ...........................................................

Обект: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП РВД”

Договор № ....................... 20...... г.
ПРОТОКОЛ № ...........
...................... 20..... г.
За утвърждаване на материали и изделия
1. Вид на материала (изделието):................................................................................................

2. Опис на материала (изделието):..............................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Производител:...........................................................................................................................

4. Произведен по:..........................................................................................................................

5. Доставчик:.................................................................................................................................

6. Материалът (изделието) е представено чрез:.........................................................................

- писмо вх. № ..................... 20..... г. и .......................................................................................(чертеж, проспект, мостра, декларация за съответствие, сертификат и др.)

7. Основание за утвърждаване на материала - т...... от Договор № ...........................20..... г.

за изпълнение на „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП РВД”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

....................... ............................ (подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Раздел VII – Образци

Образец № 1
ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО

ДВИЖЕНИЕ”

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП РВД”


Административни данни на участника:
1. Наименование или име на участника ................................................................................................
2. ЕИК/Регистрирано по ф.д.,........окръжен съд....................................................................................
3. Представлявано от ...............................................................................................................................
4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................................

Телефон..........................................

Факс................................................

Е-mail..............................................


5. Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс/Е-mail ..........................................................................................
6. Банкова сметка, по която следва да бъде възстановена гаранцията за участие, когато гаранцията е внесена като парична сума по сметка на Възложителя.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в откритата процедура с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП РВД”.

1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката в срок от .............(........................ с думи) календарни дни (не повече от 90 календарни дни), считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

3. Декларирам, че:

- ........................................................../попълва се фирмата или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя;

- предлаганото оборудване е ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 12 месеца преди датата на представяне на офертата.

4. В плик № 1 с надпис “Документи за подбор” представяме документите, посочените в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че ........................................ / попълва се фирмата или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. В плик № 3 с надпис “Предлагана цена” сме представили ценовото предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че в хода на изпълнение на поръчката се регистрираме по ЗДДС, то предложената цена на настоящата оферта ще остане непроменена (отнася се само за участниците, които не са регистрирани по ЗДДС).

7. В случай, че ............................................................/попълва се фирмата или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС;

б) всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

8. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.


Приложение:

1. Подробно описание на предлаганото оборудване, неговите функции и технически параметри;

2. Каталози, проспекти, брошури или други печатни материали, доказващи произхода, производителя и техническите параметри на предлаганото оборудване, от които да е видно, че оборудването съотвества на Техническите спецификации, посочени в Раздел I от документацията.

3. Предложение за гаранционно обслужване;

4. Линеен график за изпълнение на СМР;

5. Валиден към датата на подаване на офертите сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, удостоверяващ че производителят на оферираното оборудване има система за управление на качеството за производство на оборудване, сходно с предмета на поръчката (заверено от участника копие, придружено с превод на български език).

................. 20...... г.

гр. София Подпис: ....................................

(име, длъжност)Образец № 2
ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТОДВИЖЕНИЕ”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП „РВД” предлагаме да изпълним обществената поръчка при следните финансови условия.

1. Крайна цена за изпълнение на поръчката, определена в съответствие с приложената Количествено-стойностна сметка, която няма да надвиши сумата от ....................... (............................................... с думи) лева без ДДС съответно ....................... (..................................... с думи) лева с включен ДДС, в която са включени:

1.1. Цена за доставка на 27 бр. Климатизатори - .................. (................................ с думи) лева с включен ДДС;

1.2. Цена за СМР - .................. (................................ с думи) лева с включен ДДС;

1.3. Цена на непредвидените работи – не повече от 10 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.2, а именно .................. (................................ с думи) лева с включен ДДС само за реално изпълнени работи, възложени съгласно т. 4.6 от договора.

2. Крайната цена по т. 1. включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба за изпълнение на поръчката.

3. Ценообразуването на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в приложената Количествено-стойностна сметка. В случай че в нея липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следната схема:

3.1. Разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя;

3.2. Часова ставка за труд с допълнителните разходи върху труда, съгласно Приложение № 1, ………………… лева на час без ДДС, …............... лева на час с ДДС;

3.3. Часова ставка за механизация с включени допълнителни разходи, съгласно Приложение № 1, ………………… лева на машиносмяна без ДДС, …............... лева на машиносмяна с ДДС;

3.4. Цените на използваните материали се определят по фактура без начислен ДДС. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на ............... % (..................... процента);

3.5. Върху определената стойност за труд (с допълнителните разходи), механизация (с допълнителните разходи) и материали (с доставно-складовите разходи) се начислява печалба от ............... % (..................... процента).


Приложения:

  1. Количествено - стойностна сметка;

  2. Количествено - стойностни сметки на работите, които ще извършват от подизпълнители и дела на тяхното участие с изчисляване процента от общата цена за частта на всеки подизпълнител и общо за всички подизпълнители (представя се в случай, че участникът ще ползва подизпълнители).

................. 20..... г.

гр. София Подпис: ....................................

(име, длъжност)Приложение №1 (към Образец № 2 – Предлагана цена и към Проекта на договор)


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКАКаталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница