София 2014 год. Настоящият документ е разработен от колектив в съставстраница1/30
Дата24.07.2016
Размер1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”
Институт за перспективни изследвания за отбраната”

.
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2035 г.(НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ)СОФИЯ

2014 год.

Настоящият документ е разработен от колектив в състав:

 1. полковник доцент Иван Христозов - координатор, от ИПИО

 2. полковник доцент Камен Калчев – от катедра „КИС” на Военна академия

 3. полковник доцент Марио Ангелов – от отдел „Системи за командване и управление: на Института по отбрана

 4. полковник доцент Мирослав Димитров – от катедра „Логистика” на Военна академия

 5. подп. доцент Николай Стоянов - от отдел „Комуникационни и информационни системи и сигурност на информацията” на Института по отбрана

 6. инж. Митко Димитров – от дирекция „Сигурност на информацията”;

 7. доцент Бранимир Жеков - от ИПИО;

 8. професор Христо Христов – от Института по отбрана

 9. доцент Васил Тотев – от Института по отбрана

 10. доцент Валентин Тотев – Институт по отбрана

 11. професор Цветан Семерджиев;

 12. професор Атанас Начев;

 13. полковник Георги Станков – от дирекция „КИС”

 14. главен асистент Валя Цекова - от ИПИО

 15. доцент Иван Попов експерт;

 16. доцент Николай Христов – експерт;

 17. представители на БАН

СЪДЪРЖАНИЕ


Списък от използвани съкращения. 7

УВОД 8

1.Развитие на военните технологии и влиянието им върху способите и методите за водене на въоръжената борба. 10

1.1.Перспективни военни технологии 10

1.1.1.Начални сведения 10

1.1.2.Военните технологии от близкото бъдеще 10

1.1.3.Военни технологии със средносрочна перспектива 11

1.1.4.Военни технологии на далечното бъдеще 11

1.2.Новите военни технологии и науката 12

1.3.Влияние на технологиите върху способите и методите за водене на въоръжената борба 12

2.Влияние на глобализацията върху нарастване достъпа до военни технологии и технологии с двойна употреба 16

2.1.Развитие на гражданските технологии с възможности за военно приложение 16

2.2.Съгласуваност в усилията на Министерство на отбраната и други организации при разработка и използване на технологии с двойна употреба 17

2.2.1.Организации за извършване на научни и изследователски дейности, подчинение на Министерството на отбраната 17

2.2.2.Сътрудничество с граждански научни организации 18

2.2.3.Развитие на международното сътрудничество 19

2.2.4.Финансиране 19

3.Основни технологии 19

4.Влияние на технологииТЕ върху РАЗВИТИЕТО НА платформиТЕ за водене на военни действия по суша, въздух и ВОДА 20

4.1.Платформи за Сухопътните сили 20

4.1.1.Автомобили – леки и товарни с повишена проходимост и колесна формула 4х4, 6х6 и 8х8. 20

4.1.2.Колесни бронетранспортьори – 4х4 и 8х8; 21

4.1.3.Верижни бронетранспортьори 21

4.1.4.Бойни машини на пехотата 21

4.1.5.Танкове 22

4.2.Платформи за Военноморските сили 22

4.2.1.Дизайн на военноморски платформи 22

4.2.2.Военноморски бойни системи 23

4.2.2.1.Бойни действия по вода 23

4.2.2.2.Бойни действия под вода 23

4.3.Платформи за Военновъздушните сили 24

4.3.1.Самолети 24

4.3.2.Хеликоптери 24

4.3.3.Космически платформи. 25

4.3.4.Бойни системи за ВВС 26

4.4.Изводи 26

4.4.1.Автобронетанкова техника 26

4.4.2.Тенденции в развитието на основните платформи за воденето на военните действия по суша 27

4.4.2.1.Автомобили – леки и товарни с повишена проходимост и колесна формула 4х4,6х6 и 8х8. 27

4.4.2.2.Бронетранспортьори и бойни бронирани машини 28

4.4.3.Тенденции в развитието на основните платформи за воденето на военните действия по море 32

4.4.4.Тенденции и насоки за развитие на платформите за водене на бойни действия във въздуха 33

5.Развитие на научните изследвания за внедряването и използването на изкуствения интелект и роботизираните системи във военните операции. 34

5.1. Роботизирани системи 34

5.2. Автономни системи 35

5.3. Влияние на технологиите за безпилотните апарати върху военните операции 37

6.Ракети, боеприпаси и въоръжения 37

6.1.Ракети 37

6.1.1.Стратегически, крилати и тактически ракети 37

6.1.2.Ракети въздух-земя, въздух-въздух, земя-въздух 38

6.1.3.Ракети за наземен бой 38

6.1.4.Противокорабни ракети 38

6.2.Боеприпаси 38

6.2.1.Конвенционални боеприпаси 38

6.2.2.Мини/Противодействие срещу мини 39

6.2.3.Противодействие на Импровизираните взривни устройства 40

6.3.Стрелкови системи 42

6.4.Артилерийски системи 42

6.5.Високоенергийно оръжие 43

6.6.Изводи относно оръжейните системи 44

7.Средства за защита, екипировка и оборудване за личния състав. Средства за логистика на операциите. 47

7.1.Оборудване на специалните части. Войник на бъдещето 47

7.2.Управление на риска от ЯХБЗ 48

7.3.Индивидуални средства за ЯХБЗ за периода до 2035 година 48

7.3.1.Съвременно състояние на индивидуалните средства за ЯХБЗ 48

7.3.2.Индивидуални средства за защита на дихателните органи 49

7.3.2.1.Филтриращи противогази 49

7.3.2.2.Изолиращи противогази 49

7.3.3.Индивидуални средства за защита на кожата 50

7.3.3.1.Филтриращи средства за защита на кожата 50

7.3.3.2.Изолиращи средства за защита на кожата. 51

7.3.4.Индивидуални средства за дозиметричени химически контрол 52

7.3.4.1.Индивидуални дозиметри 52

7.3.4.2.Средства за химически контрол (индикация на БОВ) 52

7.3.5.Индивидуални средства за деконтаминация и оказване на първа помощ при поразяване с ОВ 52

7.3.6.Тенденции и насоки за развитие и усъвършенстване на индивидуалните средства за ЯХБЗ. 53

7.3.6.1.Индивидуални средства за защита на дихателните органи 53

7.3.6.2.Индивидуални средства за защита на кожата 56

7.3.6.3.Индивидуални средства за дозиметричен контрол и индикация на ОВ 57

7.3.6.4.Индивидуални средства за деконтаминация и оказване на първа помощ при поразяване с ОВ 58

7.3.7.Общи изводи 59

7.4.Качество на околната среда 59

8.КОМУНИКАЦИОННИ И информационни технологии, ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И КИБЕР ЗАЩИТА, СЕНЗОРИ, РАДИОЛОКАЦИЯ И РАДИОНАВИГАЦИЯ 60

8.1.Tелекомуникации 60

8.1.1.Софтуерно радио 61

8.1.2.Антени. Управление на радиочестотния спектър 61

8.1.3.Космически комуникации, въздушнопреносими комуникационни възли и системи за идентификация приятел-враг 61

8.1.4.Изводи относно телекомуникациите 62

8.2.Компютърни и софтуерни технологии 62

8.2.1.Мениджмънт на информацията и знанията 64

8.2.2.Облачни компютърни технологии 67

8.2.3.Технологии за миграция на IPv4 към IPv6 69

8.2.4.Архитектура и техники за C4ISR системи 69

8.2.4.1.Информационни системи за командване и управление 70

8.2.4.2.Системи за наблюдение, разузнаване и съпровождане. Системи за БЛА 71

8.2.4.3.Инфраструктури, средства, технологии и стандарти за симулация 72

8.2.4.4.Изводи за C4ISR системите и системите за моделиране и симулации 74

8.3.Информационна сигурност и кибер защита 75

8.3.1.Информационна сигурност 75

8.3.2.Киберзащита 77

8.3.3.Сигурност на оръжейните системи 79

8.4.Сензори, електроника и електронна война 79

8.4.1.Радари 79

8.4.2.Оптико - електронни сензори 80

8.4.3.Акустични сензори 84

8.4.4.Автоматично разпознаване на целта 85

8.4.5.Радиовълнови компоненти, микроелектроника и електронни материали 85

8.4.6.Електронна война в радиочестотния, електронно-оптичния и инфрачервен диапазон 86

8.4.7.Навигация и целеуказване 87

8.5.Биомедицина/Телемедицина 89

8.5.1.Tелемедицина/Технологии за контрол и въздействие върху здравословното състояние на персонала. Развитие на медицинската поддръжка на въоръжените сили 89

8.5.2.Контрол на рисковете, свързани със средата и оперативните рискове с изключение на ЯХБЗ 90

9.ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА, И БИОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА И ЕКОЛОГИЯ 91

9.1.Ядрени технологии 91

9.1.1.Технологии за ликвидиране на последствията 91

9.1.2.Технологии за оцеляване системите след въздействие на електромагнитен импулс върху тях 92

9.1.3.Технологии за откриване и редуциране на заплахата 92

9.2.Ядрена, Химическа и биологическа защита 92

9.2.1.Характеризиране и анализ на химични и биологични и радиологични агенти 92

9.2.2.Откриване 93

9.2.3.Предпазване 93

9.2.4.Обеззаразяване 94

10.МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ 94

10.1.Традиционни материали 94

10.1.1.Материали за намаляване на радарната сигнатура 95

10.1.2.Материали за балистична защита (брони) и пробиване на брони 95

10.1.3.Материали с висока топлинна и механична устойчивост, материали за защита от корозия. 95

10.2.Перспективни материали. Материали от нанотехнологии 96

10.3.Компоненти 97

10.4.Електроинженерство (управление на мощност и енергия, всички видове задвижващи устройства (актуатори)) 98


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница