София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 гДата22.07.2016
Размер126.94 Kb.
#561

109 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – гр. СОФИЯ, общ. СЛАТИНАУтвърждавам: ...............................

Лиляна Теодосиева,

Директор на 109 ОУ,

София-град
Актуализиран на

Педагогически съвет №8/04.09.2012 г.

Заповед № 444-664/04.09.2012г

ПРАВИЛНИК


ЗА

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТНА 109 ОУ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”


РАЙОН “СЛАТИНА”

СОФИЯ


УЧЕНИЦИ

Настоящият училищен правилник урежда правата, задълженията и наказанията, съобразени със ЗНП, ППЗНП и решението на ПС към 109 ОУ.

Съгласно чл.7 от ЗНП, училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

Съгласно чл.47 и чл.48 от ЗНП родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението, глобата е от 50 до 250 лв. Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответния орган на район “Слатина”, като наказателните постановления се издават от кмета на района.
І. СЪГЛАСНО ЧЛ.134 ОТ ППЗНП, УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА: 1. Да избира училището и профила, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове.

 2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговато обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване.

 3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.

 4. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

 5. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условията и по ред, определени в нормативен акт.

 6. Да ползва безплатно училищната материално-техническата база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си.

 7. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление.

 8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

 9. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждане на цялостната училищна дейност.

 10. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.


ІІ. СЪГЛАСНО ЧЛ.135 ОТ ППЗНП, УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

 2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение.

 3. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

 4. Да носи униформено облекло или други отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правелника за дейността на училището.

 5. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.

 6. Да не учасва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотичнти вещества и алкохол.

 7. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешението на учителя.

 8. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

Да се отнася коректно към учителите, с необходимото уважение.

 1. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

 2. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

 3. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. При констатирани нарушения от страна на ученика, лично той или родителите му отстраняват нанесените поражения.

 4. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора.

 5. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

 6. Да изпълнява учебните си задължения / да идва 15 мин. преди започване на учебните занятия, в приличен вид и облекло/, да бъде подготвен по учебния материал и да носи необходимите за часа учебни пособия.

 7. След биене на звънеце да заема мястото си в съответния кабинет или класна стая.

 8. В часовете по физкултура да бъде по спортно облекло, а освободените от физическа култура ученици да присъстват в часовете.

 9. Да спазва училищния правелник, норми на поведение и законите на страната.

 10. Да присъства на всички мероприятия съгласно календарния план на училището.

 11. Да спазва инструктажа на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

 12. Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.


ІІІ. СЪГЛАСНО ЧЛ.136 ОТ ППЗНП, УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА ОТСЪСТВА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО

УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ:


 1. При представяне на медицинска бележка, заверена от училищната мед. сестра и подписана от родител.

 2. Ученикът може да отсъства по уважителни домашни причини до 3 дни за една учебна година, с уведомление от родителя.

 3. Ученик може да отсъства до 7 дни в една учебна година, с разрешение от директора въз основа на писмена молба от родител.

 4. Броят на отсъствията по уважителни причини на ученици със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочната оценка.


ІV. СЪГЛАСНО ЧЛ.137 ОТ ППЗНП, ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК БЕЗ УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ:


 1. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

 2. Закъснения до 15 мин. за три учебни часа без уважителни причини се счита за един учебен час неизвинено отсъствие.

 3. На основание чл.137а от ППЗНП ученик, който има отсъствие повече от 20% от общия брой на часовете по всеки учебен предмет от задължителната или задължително избираемата подготовка за един учебен срок, приключва срока с полагане на изпит по съответния предмет, с решение на ПС и заповед на директора. Приложението се прави лично от всеки преподавател, при който ученик е допуснал повече от 20 % неприсъствие в час, независимо от причините /неизвинени отсъствия и отсъствия по болест/. За допуснатите отсъствия по чл.136 и чл.137 класният ръководител писмено уведомява родителя или настойника на ученика. Броят на отсъствията на ученика по чл.136 и чл.137 от ППЗНП се отбелязват в дневника на класа и веднъж месечно се вписват в ученическата книжка.


V. СЪГЛАСНО НОВИЯТ ЧЛЕН 138А ОТ ППЗНП 1. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика на всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

 2. При завършване на основно образование, класният ръководител изготвая цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование. 1. Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.


VІ. НАКАЗАНИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА

 1. Съгласно чл.139, ал.1 от ППЗНП, за неизпълнение на задълженията си, определени с ППЗНП и Правелника за дейността на 109 ОУ, ученикът се наказва със:

  1. ЗАБЕЛЕЖКА / със срок на наказанието до края на учебната година/ за:

 • допуснати от 3 до 5 неизвинени отсъствия;

 • арогантно поведение;

 • малтретиране и нанасяне на побой над ученик;

 • носене на вещи, застрашаващи здравето и живота на околните /спрейове, хладно оръжие и др./

 • непредставяне на ученическия бележник при поискване от учител или директор /с вписване в дневника на класа/

Наказанието по т.1.1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител. Наложеното наказание се обявява от класния ръководител пред класа.

  1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА УЧИЛИЩЕТО В СВОБОДНОТО ОТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ВРЕМЕ /срокът на наказанието се определя в заповедтя за налагането му./ Дейностите в полза на училището не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Наказанието по т.1.2. се налага със заповед директора по предложение на ПС.

  2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ / срокът на наказанието се определя в заповедта за налагането му/ за:

 • допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия;

 • тютюнопушене, употреба и разпространение на алкохол и наркотични вещества, за участие в хазартни игри;

 • накърняване авторитета и достойнството на учителите и служителите в училището;

 • официално участие в политически партии и организации до навършване на 18- годишна възраст;

 • унижаване на личното достойнство на съучениците си и за упражняване на психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия

Наказанието по т.1.3. се налага със заповед на директора по предложение на ПС.  1. ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ /срокът на наказанието е до края на учебната година/ за: • допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия;

 • създаване на пречки на учителите и служителите при и по повод изпълнението на служебните им задължения;

 • когато наказанието е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, то влиза в сила от началото на следващата учебна година;

 • крайна мярка при тежки или системни нарушения.

Наказанието по т.1.4. се на налага със заповед на директора по предложение на ПС.

Ученикът, на когото е наложено наказание по т.1.4 продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РИО.

Съгласно чл.140з, ал.2 от ППЗНП по желание на ученика, след заличаване на наказанието по т.1.4., той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
  1. ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЗА УЧЕНИЦИ, НАВЪРШИЛИ 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ако е гласувано на ПС /срокът на наказанието се определя в заповедта за налагането му / за:

 • допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия;

 • крайна мярка при тежки или системни нарушения.

Наказанието по т.1.5. се на налага със заповед на директора по предложение на ПС, като се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Наказанията по чл.139, ал.1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с Правилника за устройството и дейността на 109 ОУ.

За всяко производство за налагане по чл.139, ал.1 се определя докладчик – учител, който преподава на ученика. Преди налагавне на наказанията на директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

Преди налагане на наказанията по чл.139,ал.1, т.2-5 от ППЗНП, задължително се уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването, с оглед защита на правата и на интереса на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция “Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

Съгласно чл.139, ал.3 от ППЗНП, когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на Правилника за устройството и дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

Мярката се налага със заповед на директора.

Съгласно чл.140ж, ал.1 при налагане на мярката за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

Съгласно чл.139, ал.4 от ППЗНП, когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като взема мнението на класния ръководител на ученика.

Съгласно чл.140ж, ал.2 от ППЗНП при налагане на горепосочената мярка за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие.

Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

Мярката не може да се налага на ученици със специални образователни

потребности, когато поведението им е в резултата от увреждането или нарушението на здравето.

Съгласно чл.139, ал.5 от ППЗНП, при тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на 109 ОУ, освен наказание по ал.1, на ученика може да се наложи мярка за намаляване на поведението.

Мярката се налага заедно с наказанията по чл.139, ал.1 и със заповед на директора, по предложение на ПС, като се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Срокът на мярката се определя в заповедта за налагането й, като се отчитат видът, тежестта на нарушението / нарушенията и личностните особности на ученика.

За всяко производство за налагане на мярката по чл.139, ал.5 се определя докладчик - учител, който преподава на ученика. Преди налагане на наказанията директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

Преди налагане на наказанията по чл.139,ал.1, т.2-5 от ППЗНП, задължително се уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването, с оглед защита на правата и на интереса на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция “Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

При равни други условия, при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл.139, ал.5.

Съгласно чл.139, ал.5 от ППЗНП, освен налагане на наказанието по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Мярката по чл.139, ал.6 се налага заедно с наказанията по чл.139, ал.1 със заповед на директора, по предложение на ПС, като се взема мнението на класния ръководител на ученика.За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

Заповедта на директора за налагане на наказанията и мерките може да се обжалва пред началника РИО.

Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени или предсрочно по реда, по който са наложени.
VІІ. Съгласно чл.140, ал.1 от ППЗНП, класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказанието.

Съгласно чл.140, ал.4 от ППЗНП родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

Съгласно чл.140, ал.2 от ППЗНП наложените мерки и наказания се се отразяват в ученическа книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

На ученици, допуснали над 10 неизвинени отсъствия, да не се издават удостоверения и служебни бележки, които да служат на родителите им за изплащане на месечни помощи за дете, до навършване на 18-годишна възраст.
РОДИТЕЛИ

Съгласно чл.140и, ал.1 на ППЗНП детската градина, училището, обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
 1. Съгласно чл.140и, ал.2 от ППЗНП родителите имат следните права:

 • периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищна среда;

 • да се срещат с класния ръководит и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 • да участват в родителски срещи;

 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

 • да участват в училищното настоятелство;

 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

 1. Съгласно чл.140и, ал.3 от ППЗНП родителите имат следните задължения:

 • да осигурява посещаемостта на ученика в училище;

 • да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с Правилника за

учебно-възпитателната дейност на училището, при записване на ученика

 • да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

 • редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитатерния процес, за спазване на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищна среда;

 • да се явяват в училище, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.


ДИРЕКТОР: .............................

/ЛИЛЯНА ТЕОДОСИЕВА/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница