София Катедра " химия"



Дата15.01.2018
Размер44.76 Kb.
#47078

Технически

Университет

София

Катедра

ХИМИЯ”



Факултет ФА



Фак. № 01027005

Андрей Пл. Попов

Специалност: АИУТ

Упражнение № 2

Равновесни електродни потенциали

Асистент: ..................

(Р.Щъркова)




1.Теоретична обосновка

При потапяне на някои метали в собствен разтвор под действието на полярните молекули на водата йоните от повърхностния слой на метала се откъсват, хидратират се и преминават в разтвора. Затворът около метала се зарежда положително, а поради появилият се излишък от електрони в метала, в следствие на отделянето на йони, метала се зарежда отрицателно. В следствие на това положително заредените йони от разтвора се привличат от метала и се установява равновесие. Броят на йоните преминали за единица време от метала в разтвора е равен на броя на йоните, които се връщат обратно. На граничната повърхност метал-електролит се създава потенциална разлика, определяща електродния потенциал на метала.

При потапяне на различни метали в собствени разтвори се получават различни стойности за електродния потенциал. Колкото по-активен е метала, толкова повече йони преминават в разтвора, т.е. толкова по-голяма е потенциалната разлика.

Системата състояща се от проводник от първи род (метал, графит), намиращ се в контакт с проводник от втори род (електролит) се нарича полуелемент или електрод.

Металните електроди са система метал-метални йони в разтвор на електролит се бележи Mn+-M. На граничната повърхност се установява равновесието

Mn+ + n.e  M

Равновесният потенциал се изчислява по формулата на Нернст:

,където

ЕМн+/М – равновесният потенциал на метален електрод, потопен в разтвор на собствена цол с активност на йоните aMn+ [V];

E0Mn+/M – нормалният електроден потенциал на дадения електрод [V];

R – универсална газова константа;

Т – абсолютна температура [K];

F – фарадеева константа (96500 С);

n – броя на електроните, участвали в реакцията;

аMn+ - активност на металните йони в разтвора.

Ако в уравнението се заместят стойностите на величините при 18оС (291К) и се премине в десетичен логаритъм се получава

Газовите електроди са система, състояща се от инертен проводник от първи род, намиращ се в контакт с газ и електролит, съдържащ йони (получени от окисление или редукция на дадения газ). Най-разпространен е водородният електрод (за проводник от първи род се използва платина). При налягане на газообразния водород 0,1МРа, активността на H йони в разтвора е 1 mol l, а електрода се нарича стандартен и се приема условно равен на 0.

Знакът на електродният потенциал се определя от посоката на тока при затваряне на веригата между изследвания електрод и стандартния. Ако електроните се движат от метала на изследвания електрод към стандартния, той се окислява и се нарича анод. В противен случай се нарича катод. За да се определи електродния потенциал на изследвания електрод се измерва ЕДН на цялата система

ЕДН = Ек - Еа ,където

Ек – ел. потенциал на катода;

Еа – ел. потенциал на анода.


2. Начин на работа

За определяне на електродните потенциали се използва високоомен волтметър, непозволяващ протичане на поляризиращ ток. За базов електрод се използва каломелов с постоянен потенциал +240 mV. За връзка между двата електрода се използва електролитен мост.

Трябва да се изпълнят две задачи:


  1. Да се определят потенциалите на Cu, Ni, Pb, Cd, Fe, Zn и Al електрод в електролит на собствени йони, с активност 1, и данните да се запишат в таблица.

  2. Да се определят потенциалите на горните метални електроди в корозионна среда. Резултатите се нанасят в табл.

! металите се подреждат по редове с повишаване на потенциала ( от “-“ към “+”)

Когато изм. ЕДН >0  ЕMа= Ek – ЕДН = Еизм. – 240 [mV];

Когато изм. ЕДН <0  ЕМк= Еа + ЕДН = Eизм. + 240 [mV];

3. Опитни резултати


  1. и (2)




Метал

Задача 1

Задача 2

ЕДН, [mV]

EM, [mV]

ЕДН, [mV]

EM, [mV]

Al

691

-451

840

-600

Cd

683

-443

723

-483

Fe

654

-414

661

-421

Zn

601

-361

770

-530

Pb

434

-194

430

-190

Cu

-56

+296

19

-221

Ni

-85

325

64

304



Андрей Попов 01027005



Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%201 -> материали%20химия
материали%20химия -> Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
материали%20химия -> Същност и разпределение на металите в периодичната система на елементите
материали%20химия -> Защитни свойства на металните покрития. Електрохимично отлагане на метали
материали%20химия -> Електрохимични системи. Поляризационни явления. Електролиза. Реакции, протичащи в електрохимичните системи
материали%20химия -> Методи за защита на металите от корозия. Методи за получаване на метални покрития Същност на защитата от корозия
материали%20химия -> Корозия на металите
материали%20химия -> Химична връзка Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали. Свързано състояние на два атома
материали%20химия -> Електрохимия. Електродвижещо напрежение. Електроден потенциал Същност на науката “електрохимия”
материали%20химия -> Химични източници на електричен ток. Първични химични източници на електрична енергия. Галванични и горивни елементи


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница