Софтуерни решения за реализация на интелигентни телекомуникационни услуги


Създаването на тренировъчната фирмастраница3/4
Дата26.07.2022
Размер105 Kb.
#114843
1   2   3   4
Statiya D. Dimitrova R. Yaneva
Създаването на тренировъчната фирма основно преминава през три етапа:

 • Фаза на ориентация – насоки и оборудване на офис;

 • Фаза на изграждане – изграждане на формална структура на фирмата и поставяне начало на дейността на дружеството и регистрация в централен офис;

 • Фаза на развитие – начало на търговската дейност.

Задачи за изпълнение в първата фаза – ориентация:

 • Събиране на информация за тренировъчната фирма – концепция, цели и задачи;

 • Проучване за изграждането на тренировъчната фирма – определяне на броя учебни часове на фирмата и работното място на бъдещото тренировъчно предприятие.

 • Посещение на съществуващи тренировъчни фирми и реални компании;

 • Подготовка на работното пространство на бъдещата тренировъчна фирма – мебелировка, офис оборудване, интернет връзка;

 • Работа с мрежата на централния офис и запознаване с интернет страницата му и съществуващите тренировъчни фирми;

 • Анализ на съществуващия пазар на тренировъчната фирма.

 • Определяне на пазарна ниша за работа на тренировъчната фирма (индустрия, търговия, услуги и т.н.)

 • Търсене на партньорска компания.

По време на фазата на изграждане формалната структура на основните дейности на компанията и регистрацията в централния офис включват:

 • Оценка на входното ниво (теоретични знания, компетентности и др.) на участниците;

 • Планират се, ако е необходимо, методи за „догонване“ и „учене в движение“;

 • Изготвят се документи за регистрация на фирма

 • Документите за регистрация се подават в централния офис и се откриват банкови сметки;

 • Посещава се партньорската компания, за да се запознаят обучаемите с правилата и процедурите в бранша;

 • Определя се организационната структура на дружеството;

 • Описват се функциите на отделните звена (отдели, длъжности);

 • Описват се всичките важни бизнес процеси;

 • Описват се условията на наемане на работа, както и броят на служителите;

 • Изготвят се длъжностните характеристики на служителите (обучаващите се в тренировъчната фирма);

 • Създават се инструкции за работа на служителите;

 • Разработват се вътрешните документи на тренировъчната фирма;

 • Изготвя се процедура за кандидатстване за работа в тренировъчната фирма;

 • Публикуват се покани за потенциалните участници да кандидатстват за работа (обучение) в тренировъчната фирма;

 • Извършва се процедура за кандидатстване за работа в тренировъчната фирма;

 • Подготвят се договорите за назначаване на служители.

По време на третия етап – началото на търговската дейност – се извършва:

 • Планиране на всички бизнес дейности (оперативни планове)

 • Оценяват се пазарът, очакваните разходи и оборот;

 • Разработват се и разпространяват каталози, рекламни материали, ценови листи, оферти и поръчки;

 • Изготвят се искания към други тренировъчни фирми за офис оборудване и зареждане на продукти в наличност;

 • Изготвят се, попълват се и се обработват счетоводните документи.

Препоръчително е да се напише бизнес план за структуриране на основаването на компанията в съответствие с реалните бизнес процедури и изисквания (основно във фаза 2).

Фиг. 1. Концепция на тренировъчната компания
На база на направената характеристика се открояват значителен брой проблеми и слабости в обучението на студентите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“:

 • Теоретична насоченост на подготовката на студентите.

 • Липса на комплексно практическо обучение.

 • Липса на материална база – работно помещение за реализация на модела.

 • Липса на цялостна обвързаност между отделните дисциплини в учебния процес.

 • Ограничени социални умения на обучаващите се в университета.

 • Намалена публикационна активност.

 • Недостатъчна активност на студенти в научно-изследователска дейност.

 • Липса на умения и възможности на обучаемите за работа в екип.

 • Увеличаване на конкуренцията – участие на голям брой университети в инициативата.

 • Липса на заинтересованост от страна на бизнеса за обмяна на практически опит със студентите.

 • Слаба активност от страна на бизнеса при назначаване на студенти без практически опит.

Същността и спецификата на учебно-тренировъчната фирма, както и дидактическите й възможности, създават предпоставки за повишаване на конкурентноспособността на студентите в специалност „Икономика“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ спрямо тези от други висши училища. Въз основа на направени проучвания се открояват редица възможности и причини за да се внедри модела в университета:

 • Наличие на висококвалифицирани обучени специалисти за работа в учебно-тренировъчни фирми.

 • Наличие на ресурсна обезпеченост – технологично оборудване.

 • Възможност за персонално участие на всеки студент в учебна фирма.

 • Наличие на актуални дисциплини за внедряване на модела.

 • Възможност за реализация на проекти в сферата на корпоративната социална отговорност.

 • Възможност за работа в реална работна среда.

 • Създаване на контакти със специалисти от бизнеса.

 • Популяризиране на Шуменски университет на местно и национално ниво.

 • Приемственост между училищната и университетските практики.

 • Обогатяване на компетентностите на бъдещите работници и предприемачи, за да бъдат готови за пазара на труда, без да е необходимо първоначално обучение на работното място (73% от завършилите специалност „Икономика“ постъпват на работа по специалността).

 • Нарастващ интерес на студентите за участие в състезания и получаване на материални награди.

 • Намаляване на броя на безработните студенти;

 • Увеличаване на броя на новосъздадените фирми с кадри на университета.

 • Възможност за сътрудничество с чуждестранни университети (студентски мобилности) посредством тренировъчните фирми.Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница