Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов наградиДата23.07.2016
Размер127.59 Kb.
#2732

СП И С Ъ Кна публикациите на проф. дин Казимир Попконстантинов

награди1985: Кирилометодиева награда на БАН за принос в развитието на славистиката и

старобългаристиката.2000: Годишна академична награда на БАН в областта на хуманитарните науки за

принос в изследването на средновековната българска култура за периода 1994-1999.2003: Изследователска стипендия на Фондация “Александър С. Онасис”.

2004: Годишна европейска награда “Готфрид фон Хердер”, Фондация “Алфред Тьопфер”, Германия и Университет-Виена, Австрия
публикации
1970

 1. Пещ за строителна керамика при с. Драгановец, Търговищко. - Музеи и паметници на културата, 4 (1970), 12-15.


1977

 1. Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг.Археология, 3 (1977), 17-24.

 2. Старобългарско селище при с. Овчарово, Търговищки окръг. - Годишник на музеите в Северна България, 3 (1977), 30-41.


1979

 1. Нов печат на цар Петър. - Нумизматика, 3 (1979), 19-22.


1980

 1. Тракийско светилище при Драгановец, Търговищко. - В: Тракийски

паметници. Т. 2, С., 1980, 90-140.

 1. Новооткрити старобългарски надписи от X в. в Североизточна България. - В: Сб. Славянска палеография и дипломатика. С., 1980, 188-210.

 2. Старобългарски ктиторски надпис от с. Троица, Шуменски окръг. - Археология, 4 (1980), 56-65.

 3. Граждански комплекси в Плиска и Преслав. - В: Средновековният български град. С., 1980, 17-131.

 4. Два старобългарски надписа от Преслав.Векове, 4 (1980), 26-31.


1982

 1. За четенето и тълкуването на надписа от Цар Асен, Силистренско.

Археология, 3-4 (1982), 43-50.

11. Към въпроса за глаголическите надписи от Х в.Археология, 2 (1982), 15-22.

12. Рец. Ценный вклад в изучении Тмутарканской надписи. (А. А. Медынцева,

Тмутарканский камень. М., 1979) – Palaeobulgarica, 1 (1982), 119-121.


1983

 1. За почитането на Климент папа Римски в Средновековна България (по епиграфски данни). - Palaeobulgarica, 2 (1983), 39-54 (в съавторство с Т. Смядовски).

 2. За надписите с "дата" от скалния манастир при Мурфатлар.  В: Преслав, Т. 3. С., 1983, 153-149.

 3. Епиграфски паметници. - В: Перник, Т. 2. С., 1983, 171-177.

 4. Още веднъж за надписа на Иво Граматик. - Археология, 1-2 (1983), 98-106.

 5. Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе. - Palaeobulgaricа, 4 (1983), 39-55 (в съавторство с А. Медынцева).

 6. Рец. Медынцева, А. А. Тмутарканский камень. М., 1979. - Советская археология, 1 (1983), 297-299.


1984

 1. Старобългарската епиграфика през последните години (1974-1984).- Археология, 4 (1984), 33-46.

 2. Новооткрит двуезичен надпис от Равна. - В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. С., 1984, 231-236.

 3. Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при Равна, Варненски окръг. - Известия на Народния музей Варна, 20 (35) (1984), 65-80.

 4. Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. – Старобългарска литература, 15 (1984), 116-130 (в съавторство с В. Константинова).

 5. Надписи из Круглой церкви в Преславе. С., 1984. (в съавторство с А. Медынцева).


1985

 1. Епиграфика-старобългарска. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. С., 1985, 660-676.

 2. Надпис с дата от с. Горно Новково, Търговищко. - В: Културата на средновековния Търнов. С., 1985, 170-175.

 3. Възникване и разпространение на старобългарската писменост през IХ-ХI век (по епиграфски данни). - Старобългарска литература, 17 (1985), 39-80.

 4. Die Verbreitung des altbulgarischen Schrifttums. Auf Grund von Inschriften. - Die Slawischen Sprachen (Salzburg), 8 (1985), р. 167-200.


1986

 1. Още веднъж за гръцкия надпис от старобългарския манастир при Равна. – Археология, 1 (1986), 11-29.

 2. Книжовен и просветен център от IХ-Х в. – Музеи и паметници на културата, 2 (1986), 11-18.

 3. Die Inschriften des Felsklosters Murfatlar. - Die Slawischen Sprachen, 10 (1986), р. 77-106.


1987

 1. Глаголическата писмена традиция в Средновековна България през IХ-ХI в.Кирило-Методиевски студии. Т. 4. С., 1987, 283-291.

 2. Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира Св. Петър в Залцбург. – Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". Т. 1 (1987), 123-135.

 3. Апокрифна молитва от Х век върху оловна пластина. - Die Slawischen Sprachen, 13 (1987), р. 45-54 (в съавторство с В. Константинова).

 4. Латинската мисия през 866-870 г. и отражението й в старобългарската култура (по археологически и епиграфски данни). - Die Slawischen Sprachen, 11 (1987), р. 115-121.

 5. Les inscriptions du monastere rupestre prés du village Murfatlar (Basarab). - In: Dobrudža, S., 1987, p. 115-146.


1988

 1. За грамотността в средновековното селище при Одърци, Толбухинско. - Добруджа, 5 (1988), 93-102.

 2. Апокрифна молитва от Х-ХІ век върху оловен амулет от Одърци, Толбухинско. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Д. Ангелов. София, 1988,

 3. За два амулета с апокрифни молитви от Х век. - В: Палеославистика и епиграфика. Първи есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”. В. Търново, 1988, 28-35 ( в съавторство с В. Константинова).

 4. Палеославистика и епиграфика. Първи есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Отговорен редактор.К. Попконстантинов. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1988.

 5. Traditionen von Kyrill und Methodius im altbulgarischen Literatur- und

Ausbildungszentrum des 9. und 10. Jarhunderts beim Dorf Ravna, Bezirk Varna (nach epigraphischen Angaben). - In: Symposium Methodianum. München, 1988, p. 187-217.
1992

 1. За два епиграфски паметника от Герлово.  В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историческите и литературни паметници от ХIVV в. В. Търново, 1992, 134-142.

 2. Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. - Плиска-Преслав, Т. 5, Ш., 1992, 266-274.

 3. За два паметника с псалтирни текстове. - В: Приноси към българската археология. Т.1. С., 1992, 113-120.

 4. Равна (Провадийско). - В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Ред. Д. Петканова. С., 1992, с. 385.


1993

 1. Оловна пластина с надпис от Х век. – Плиска- Преслав, Т. 6, Ш.,

1993, 149-153.

 1. Епиграфски паметници от ХII-XIV век от средновековния Шумен.-

Преслав, Т. 4, С., 1993, 353-368.

 1. Рунически надписи от Средновековна България. - В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. В. Търново, 1993, 141-165.

 2. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Отговорен редактор. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1993.


1994

 1. Старобългарски надпис от Хотница, Великотърновски окръг. - В: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. В. Търново, 1994, 97-103.

 2. Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Отговорен редактор. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1994.

 3. Апокрифна молитва от Х-ХI век върху оловен амулет от Одърци. - В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов. С., 1994, 288-292 (в съавторство с Л. Дончева).

 4. Епиграфски бележки за Иван, Царимеоновият син. - В: Българите и Северното Причерноморие. Т. 3, В. Търново, 1994, 41-45.

 5. За два надписа от Х век от манастира при Черноглавци, Шуменско. -

Епохи (В. Търново), 4 (1994), 98-106 (в съавторство с Г. Атанасов).

 1. Altbulgarische Inschriften. I. (Die Slawischen Sprachen, 36).Salzburg-Wien, 1994 (превод на текста на надписите на немски език Otto Kronsetiner).


1995

 1. Оловни пластини с надписи. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия, Т. 2. С., 1995, 850-853.

 2. Das altbulgarische Kloster bei Ravna. - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes. Wrocław, 1995, 691-701.

53. Die Inshriften des Felsklosters Murfatlar. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Проф. Ив. Гълъбов”. В. Търново, 1995,

1996

 1. Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна. - В: Българите в Северното Причерноморие. Т. 5, В. Търново, 1996, 101-109.

 2. Altbulgarische Inschriften. ІІ. (Die Slawischen Sprachen, 52). Salzburg-Wien, 1996.


1997

 1. Молитва против нежит върху амулети от Х век от Пъкуйул луи Соаре. - В: Българите и Северното Причерноморие. Т. 6. В. Търново, 1997, 123-129.

 2. Нови данни за един крайградски търновски манастир (Старият

Преображенски манастир). - Родина, 1-2 (1997), 87-97 (в съавторство с Й. Алексиев).

57. Рунически надписи и знаци от манастира при Равна, Провадийско итехните аналози. - В: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 3, Ш., 1997, 110-124.

58. Das altbulgarische Kloster bei Ravna – Das Schrifttums – undKulturzentrum. - In: Preliminary publications. XI International Congress of Greek and Latin Epigraphy. Roma, 18-14 September 1997. Rome, 1997, р. 713-723.
1999

 1. Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. - В: Светогорска обител “Зограф”, 3 (1999), 152-164.

 2. The Letter of Abgar on a Tenth-Century Amulet. - In: Ars Philologica. FS

Baldur Panzer. Wien, 1999, р. 649-654.
2000

 1. Два средновековни амулета от Добруджа. - В:Българите и Северното

Причерноморие. Т.7. В. Търново, 2000, 181-187.
2001

 1. Поклоннически надписи от скалния манастир при Мурфатлар (Басараби),Румъния. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, 47-79.

 2. Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Отговорен редактор. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001.


2002

 1. Скрипторият в Равненския манастир: още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. - В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 719-726 (в съавторство с Р. Костова).

 2. Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей. - В: Търновска

книжовна школа. Т.7, В. Търново, 2002, 283-287.

 1. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique

settlement structure of the region. - In: The Roman and the Late Roman City. S., 2002, 228-237 (в съавторство с Р. Костова).
2003

 1. Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. - В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международны научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. М., 2003, 52-53.

 2. За два надписа от манастирите пи Мурфатлар и Равна. ― В: Сб. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н Йордан Андреев, В. Търново, 2003, 99-112.

 3. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Отговорен редактор. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2003.

 4. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни. - В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Румяна Павлова. С., 2003, 326-331 (в съавторство с Р. Костова)

 5. Неизвестен печат на цар Петър.-В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. С., 2003, 280-284.

 6. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Отговорен редактор. Център за изследване на българите Тангра ТанНакРа ИК. С., 2003.

 7. Проучвания на археологически паметници от ІХ-Х в. в българските земи.-В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3, С., 2003, 387-398.

 8. Два оловни амулета от Х в. против тресавици. - Епохи, 3-4, 1998 (В. Търново, 2003), 83-91 (в съавторство с Ал. Пейков).

 9. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни. - Годишник на Софийския университет, Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Т. 92 (11), (2002) (С., 2003), 155-169 (в съавторство с Р. Костова).

 10. Равненският манастир “Св. Богородица”.-В: Кирило-Методиевска

енциклопедия. Т. 3, С., 2003, 423-428.

 1. Самуиловият надпис.-В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3,

С., 2003, 529-531.
2004

 1. Писмото на Авгар до Иисус Христос във византийско-славянския свят

 • според паметници от Филипи, Генуа и България. -В: Civitas Divino-Humana. В чест на професор Георги Бакалов. Център за изследване на българите Тангра ТанНакРа ИК. С., 2004, 405-417.

 1. Два оловни амулета от Х в. против тресавици. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.

В.Търново, 2004, 469-476.

 1. Равненският манастир "Св. Богородица": осветен или обновен в 889 г.?-В:

Образ и слово. Сборник в чест на проф. Аксиния Джурова. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2004, 369-381.

81. Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един амулет от Х в.-Palaeobulgarica 4, 2004, 69-76.

2005

82. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфскиданни.—В: Conférence scientifique internationaleLa culture monastique dans les Balkans. Eds. A. Džurova et al. Annuaire de L’Université de Sofia ‘St. Kliment Ohridski’. Centre de Recherches Slavo-Byzantines ‘Ivan Dujčev’, 93 (12), 2005, 267-275 (в съавторство с Р. Костова).

83. Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география наБългария през ІХ-Х в. — В: Българските земи през средновековието /VІІ-ХVІІІ в./. Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев. – В: Acta Musei Varnaensis III-2. Варна, 2005, 107-119 (в съавторство с Р. Костова и В. Плетньов).

84. Още веднъж за храма под “Голямата базилика” в Плиска.—В: Сб. “Проф.д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”. В. Търново, 2005, 289-305.

2006

85. Literacy, Literature and Liturgy in Bulgarian Monasteries of the 9th -10th c.- In: Loveof Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries. 5th International Hilandar Conference. Belgrade/Columbus, 2006, 145-163 (with R. Kostova).

86. Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. – В: Тангра. Сборник в

чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 2006, 311-331.

87. Нежитъ идýше от Чръмнаго морý – В: Българска филологическа медиевистика.

Сборник научни изследвания в чест на проф. Ив. Харалампиев. В. Търново, 2006, 99-108.

88. Прýложение кънигъ и гръцкият език в средновековна България. – В: Византия,

Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова. С., 2006, 413-423.

89. Оловен амулет палимпсест от Хасково с глаголико-кирилски текст – В:

Известия на регионалния исторически музей Хасково. Т. 3, 2006, 74-86.
2007

90. Два оловни кръста с изображения на Иисус Христос и св. архидякон Стефан. –

В: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. С., 2007, 298-305.

2008

91. За два оловни амулета от Х в. от Варненския музей. – В: Сборник в памет на Милко

Мирчев. Варна, 2008, 300-312.

92. Нежитъ и Antaura по данни от текстове върху оловни амулети. – В: По пътя няа

миналото. В чест на 65 годишнината на Георги Китов. София, 2008, 145-160.

93. Печати на багатури или печати на престолонаследници? – В: Юбилеен сборник

„Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007).” Шумен, 2008, 75-89.

94. Евангельские тексты в эпиграфических памятникях средневековой Болгарии. –

В: 950 лет Остромирово евангелие. Санкт Петербург, 2008, 140-160.

95. Манастирите на покръстителя. – В: Християнската култура в средновековна България. В. Търново, 2008, 173-185.(в съавторство с Р. костова).

96. Новооткрит печат на Михаил багатур и багатурският род на Йоан, Сондоке и Михаил. – Археология, 2008, 1-4, 68-80.

2009

Монографии:

97. Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. София, 2009.

98. Kazimir Popkonstantinov. Zograf Vasilie and the Boyana church 750 years later. Sofia: UNICART, 2009, 135.

99. Оловен амулет с глаголически текст. – В: Средновековието в огледалото на един филлог. Сборник в чест на Светлина Николова. София, 2009, 385-399.(В съавторство с Хайнц Миклас).

100. За два автографа от Митрополитския храм „Св. ап. Петър и Павел” в Търново. – В: Сборник в чест на 70 годишнината на ст. н. с. д-р М. Ваклинова . София, 2009, 229-243.

101. Заклинателни молитви върху оловни амулети от Средновековна България и паралелите им в требници от Средновековна Сърбия.В: Зборник радова Византолошког института (Белград), 2009, XLVI, 341-351.102. Medieval monasteries on the West Black Sea coast. - In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx (with R. Kostova)

103. Bulgarians (Proto-Bulgarians). - In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx

104. Koutrigours and Outigours. - In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx

 1. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c.: literary and archaeological fragments. — In: Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. D. Keene, K. Szende and B. Nagy. Aldershot: Ashgate Publishing, 2009, 135-153 (with R. Kostova).

 2. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria. – В: Архитектура Византии и Древней Руси. Труды Госудраственного Эрмитажа, LIIII. Санкт Петербург, 2010, 118-132 (with R. Kostova).

 3. Евангельские цитаты в эпиграфических памятниках средневековой Болгарии. - В: Остромировое Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов. Сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2010, 97-105.

 4. Оловен амулет с глаголически текст. – В: Сборник в чест на 60 годишнината на Светлина Николова. Кирило-Методиевски студии, кн. 18. София, 2009, 385-399 (в съавторство с Х. Миклас).

 5. За два автографа от Митрополитския храм „Св. ап. Петър и Павел” в Търново. – В: Сборник в чест на 70 годишнината на ст. н. с. д-р М. Ваклинова. София, 2009, 229-243.

 6. Зограф Кале и неговите автографи в митрополитския храм „Св. апостоли Петър и Павел” и „Св. Георги” в Търново. – В: България, земя на блажени…”.In memoriam professoris Iordani Andreevi. В. Търново, 2009, 73-87.

2010

 1. Новооткрити надписи-графити в Боянската църква. –В: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 623-641.

 2. Заклинание срещу дявола по данни от оловен амулет от Х в. и ръкописи ГИМ, Син. 307 и Син. 324. – В: ПЭНИЕ МАЛО ГЕWРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010, 510-520.

 3. ЗОГРАФ ВАСИЛИЕ и стенописа чудото с „ВАСИЛИЕ СЬІНЬ АГРИКОВЬ” в Боянската църква. – Старобългарска литература, 41-42, София, 2010, 112-125.


2011

 1. За два надписа на гръцки около благославящата Божия десница и Св. Богородица в Боянската църква. Studia Classica Serdicensia. Tom1. Musarum semper amator (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Димитър Бояджиев). София, 2011, 104-115. ISBN 978-954-07-3033-Ред. Елка Миленкова
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница