Спас Мавров балканитестраница1/3
Дата10.02.2018
Размер360.62 Kb.
  1   2   3

Спас МавровБАЛКАНИТЕ –

ЖЛЕЗА НА ВРЕМЕТО
Варна

2002

Глобални промени в със­то­яни­ето на Земята и Човека

Периодът, който ще разгледаме, е най-външната форма на видимите промени, които настъпват на земята и при човека в цикъла от март 1991г. до март 2028г. Началото на този енергиен дисбаланс на планетата започва през първото десетилетие на ХХ век, но промените, които стават все по-видими и характерни, ще разглеждаме само в посочения период, за да улесним ориентацията на читателя във времето. Цялата разработка се отнася до един много кратък, но поради това, че е завършващ - много важен цикъл от движението на Слънчевата система по своята еклиптика. Този въображаем път на наблюдението е съвсем реален по отношение на йонните потоци на звездните формации, наречени съзвездия и особено на тези, които се намират по еклиптиката. Пълният период на движението е около 26000 години. Той се дели на четири неравни по време и различни по характер периода (виж рис.1).
Рис.1. Движение на Слънцето по еклиптиката в четирите периода

Подобни промени, но с друг характер, е има­ло пре­ди 12000 и преди 5000 години, ко­га­то за­поч­ва последният ци­къ­л Кали Юга (Черният цикъл). Той за­вър­ш­ва сега. Последната му фа­за от око­ло 2000 години из­те­че през 1991 год. В езотеричните знания тази година има преломна двусъщностна вибрация и затова понякога е наричана “Двойно Сефиротна”, което определя единството от Божествеността в материята и одухотвореността на материалното до Божественост. Първите две цифри носят символиката на проявеното Божество (1) до разумно същество (9), каквото е човекът. Можем да кажем, че това е Богът като Човек. Тези две същности дават Съвършеното Проявено – десятката (10). Девятката е символ на развитие, съвършен в съзнание и дух индивид, надделял над личностните стремежи и цели. Същият този Човек (9), носещ Бога (1) в себе си трябва да извърши Великото Преобращение в Себе Си и като блудния син да тръгне по пътя към бащиния дом. Така втората девятка извървява пътя към единицата (Божественото) чрез лично дело към индивидуализирането си. Защото всеки Бог е една Велика Индивидуалност, отвоювала Себе Си като такава. Втората девятка и втората единица дават Обърнатия Сефирот – Човекът като Бог. Годината 1991 е година на Двусъщностният Божи Син, извървял окончателно пътя Си.Тази стара шумерска тайна е изящно предадена от Халдейската Кабалистична наука, твърде неточно и пристрастно интерпретирана от евреите като тяхно знание. Тангризмът, пряко свързан с шумерската и египетската езотерични школи, е запознат със знанието за тази преломна година. Лекомислено и повърхностно някои астролози и създатели на школи я разглеждат като механичен сбор от цифри. Четиристепенната, но всъщност двуполюсна вибрация на 1991 изразява в космичен порядък събитията, пряко засягащи Земята в прехода към епохата Водолей. От нея за­поч­ват но­ви­те енер­ге­тич­ни дви­же­ния, които от близо 80 години извършват промени, нетипични за поведението на маг­нит­ни­те по­то­ци на Земята. Когато процесът завърши, Слънчевата система ще е навлязла стабилно в йонните потоци на съзвездие Водолей. Затова се нарича епо­ха на Водолея, но не трябва да се свързва по никакъв начин със зодиакалните характеристики на астролозите по две съществени причини: първата е, че пространствената промяна на положението на Слънчевата система е променила значително влиянието на йонните потоци на зодиакалните съзвездия, което прави прогнозите несъществени. Втората се отнася до епоха, чието име регистрира съзвездието като характер, но не и като програма, влияеща над съдбата на отделната личност. Тук ние ще говорим главно за влиянието над Слънчевата система и планетата ни. Подчертаваме, че в настъпващата епоха всички влияния над индивида се намират под коренно различна, специфична само за този период програма, целяща да подсили или да смекчи психонастройката на отделната личност. Отражението на облъчването е съществено за нас главно в аспекта на влиянието му върху атомната и молекулната структура на Земята. Едно от следствията е ускорената активизация на промяната на движението на геомагнитните потоци и центрове по каналите на кристалната структура на планетата. Известно е, че Земята представлява неправилно кълбо с плоскости и ръбове, определено по законите на кристалографията като икосиедро-додекаедрична система. Според великия посветен на древността Платон, то е пентагон-додекаедрично, което според нас не противоречи на принципа за кристално единно тяло, затова този проблем няма да го засягаме (виж рис.2). Нашата страна се намира на един от тези геомагнитни центрове – Балканския полуостров. Тук вибрира вече с огромна сила един център, оказващ значително влияние на полуострова и планетата. Тук се пресичат геомагнитните и геологични ръбове на шест от ръбовете на икосиедро-додекаедричната система на полуострова.Рис.2. Икосиедро-додекаедричната структура на Земята
Според древните предания на посветените синове на Танг-Ра, богът на българите има Седем полуострова, които са “жлези” с особена специфика, променяща периодично състоянието на Земята. Балканският полуостров е една от тях. Главният център, който споменахме, се намира в град Велико Търново, ако използваме името на града за илюстрация на географското положение на жлезата. (виж рис.3). Като възлова точка на подсистемен триъгълник, центърът е изключително чувствителен и важен за цялата Земя. Най-характерното за подобни центрове е, че те са със специфичен геоложки строеж и се явяват естествени райони на зараждане на древни селищни и културни средища, станали родоначалници на цивилизации. От биологична гледна точка в тези центрове се запазват ендемити (растения и животни, появявт се редки феномени и т.н.) Тази теория е добре подкрепена на Балканския полуостров в райони като Рупите, Марикостиново, Странджа – Сакар, Демир баба теке и други.

Рис.3. Геоцентровете на Балканския полуостров с главен център В. Търново
Като Жлеза на Времето полуостровът дава начало и край на всички геологични промени, в сложна взаимовръзка с други центрове, разположени по цялата Земя, съставящи една обща енергийна мрежа, по чиито канали текат енергиите на Седемте Свещени полуострова. Тук ще припомним на читателя нашето мнение за светилището Оструша между градовете Казанлък и Шипка. За съжаление изказаното мнение и до днес не намира нужното внимание от науката. От строго определено време Жлезата е събудена за живот и дейност и това ще продължава, докато енергиите й не обхванат цялата Земя. Така са започвали всички значителни епохи в историята на Земята.

Навлизането в та­зи епо­ха се­га се извършва с кон­с­тант­ни­я Лунен ри­тъм, на кой­то е подчи­нен це­ли­ят жи­вот на Земята. Неговата най-мал­ка (от звез­ден порядък) вели­чи­на е 7 години. Затова пос­ле­до­ва­тел­нос­т­та на ри­тъ­ма на ак­ти­ви­за­ция е 7+7+7+7, ка­то пос­лед­на­та седморка е със­та­ве­на от струк­ту­ри­те 2+4+1 години. От по­со­че­ни­те сед­морки пър­ва­та изтече. В сре­да­та й (1993г.) про­ра­бо­ти­ха ре­ди­ца енергийни цен­т­ро­ве на Балканския полуостров. Като Жлеза на Времето, на 3 март 1993 г. той да­де на­чал­на­та фа­за на енер­ге­тич­ни­те про­ме­ни на епохата. Изразено чрез фи­зич­ни­те по­ня­тия: йон­на­та въл­на на по­то­ци­те, ид­ва­щи от Водолей, са дос­тиг­на­ли яд­ро­то на Земята и са от­ра­зе­ни об­рат­но през из­ход­ния й цен­тър - Жле­за­та на Времето.

От то­зи мо­мент земята е събудена за нов вид живот, от­на­сящ се до карди­нал­ни промени в би­осис­те­ми­те на планетата. Една от тях е чо­веш­ки­ят организъм. Започва преструктури­ра­не на Седемте глав­ни и 21 вто­рос­те­пен­ни енер­гий­ни цен­т­ро­ве в тя­ло­то ни. Цялата ни ен­док­рин­на сис­те­ма се про­ме­ня драстично. Според езотеричните знания човешкият организъм се състои от седем тела, едно от които е Физическото. То живее и е активно според характера на енергийното ни тяло, наречено Етерно. Етерното тяло се състои от Седем главни, 21 второстепенни и 49 малки енергийни центрове, плюс голяма група микроцентрове, които са известни като акупунктурни точки. В настоящия период те се пренастройват на нов режим на работа. Тук трябва да отбележим и разликата между Животинското и Човешкото царство, защото физиологично и структурно те са напълно идентични. Съществена е обаче разликата в енергийните им системи. В аспекта на главната тема ще разгледаме накратко тези разлики, които в ендокринната система променят кардинално нещата. Местата на Седемте главни жлези съответстват напълно, въпреки това животните не еволюират като човека. Еволюционният процес е започнал с отделянето на предните два крайника от земята и изправянето на гръбначния стълб. Свободните два крайника се превръщат при човека в коренно различни по функция части от тялото. В това се състои тайната на Творците, когато създават същество върху базата на животинското царство, но със способността ръцете да усвояват небесните енергии и съчетавайки ги по специфичен начин със земните, да достигнат до умствена, а по-късно и до духовна еволюция. Чрез решаването на този проблем на човека се осигурява физиологично тяло, можещо да развива при специфични условия специфични функции, които рано или късно ще го отведат до духовната еволюция. Смятаме, че с казаното още веднъж обосновахме сложния процес на петстепенното развитие на ума (петте нива на функцията Отношение), водещо до развитие и усъвършенстване на трите степени на съзнанието: съзнание, самосъзнание, свръхсъзнание.Рис. 4. Движение на енергийните потоци Ида и Пингала в човешкото тяло. В профил - Сушумна (Кундалини)
С отделянето на горните четири енергийни центъра (чакрите 4,5, 6 и 7) от долните три (1, 2 и 3) в две различни посоки, се преобразуват енергосистемите на човека, без взаимовръзката между тях да бъде нарушена. Първа, втора и трета чакра отговарят за физиологичното развитие и съществуването на организма и неговите системи: храносмилателна, възпроизводителна, химична, преработваща (бъбрек, черен дроб, далак) и т.н.

От особено значение в този механизъм е Сърдечният център (4). Той е възлов момент в двете енергийни структури, а от тук и в спецификата на дейност на жлезите. Говорим не само за химичната им специфика, но и за психичната, която в последна сметка също води до химични промени в секреторната им дейност. От синхрона между енергиите на Слънчевия сплит и Сърдечния център зависи дали индивидът започва да става личност и кога тази личност тръгва по пътя на индивидуалността.

Рис.5. Фазово зареждане на тялото при вървене
От особено значение за вертикалното развитие и поляритета на човешкия организъм е неговият вертикален стоеж, при който полюсите плюс (+) и минус (-) са в пряка връзка по вертикалата на тялото за разлика от животните, където то е хоризонтално. Главна роля тук има Гръбначният стълб и неговите три канала на поляризация на тялото, наречени в Индия: Сушумна, Ида и Пингала. Последните два са напълно поляризирани енергийно, докато Сушумна е смесен и хармонизиращ торса генератор. Космичната чакра (глава, +) е в пряка връзка със земния си полюс – пиринеума (-). Ако разгледаме внимателно рисунка 5, ще видим, че лявата и дясната част на човека са поляризирани по вертикалата на гръбначния стълб, около който се намират Ида и Пингала. Те сменят полюса си според движението на Слънцето (ден и нощ), както и според личния пол на индивида. На рисунката в профил се вижда потокът Сушумна, как свързва двата Срединни меридиана и ги обединява в единна енергийна структура, независимо от смяната на полярността на Ида и Пингала. Изправеният стоеж поставя енергийните центрове един над друг, от което смяната на поляритета на тялото, както и зареждането му със земна енергия се осъществява само от два източника – енергийните центрове на стъпалото на краката (рис. 5). Ходът на краката енергетизира всички центрове едновременно, а от тях и всички жлези с вътрешна секреция попадат едновременно под едно и също влияние. В обратно направление - от седма до първа чакра, по ходовете на енергийните меридиани, течащата през ръцете космична енергия преминава през тялото и фазово изтича през краката. Сега няма да разглеждаме тази много сложна енергийна система от мередиани и центрове. Отбелязваме само, че движението боси по земята или тревата е залог за енергийно зареждане и здраве. Предполагаме, че достатъчно ясно отбелязахме разликите между захранването на центровете при животните и човека. Седма чакра при животните не функционира въобще, а шеста е в латентно състояние, но с пробудена сетивност при домашните животни. При човека Шести център се включва по специфичен път, който твърде несполучливо е интерпретиран като грях. Умствената дейност, каквато често се наблюдава при домашните животни, се дължи именно на това пробуждане и активиране на шести център, който е провокиран от натрупания в низшия ум информационен потенциал. Низшият ум има способността да анализира факти и събития и може да ги синтезира в насочено поведение, но е неспособен да развива абстрактни идеи, защото му липсва абстрактната форма на мисленето – словото.

Специфичните промени, които днес настъпват в човека, са свързани именно със седемте основни и 21 малки центъра, принуждаващи клетъчните системи да развият способности, проявявани в някои хора главно под формата на свръхсензитивност. Една от най-специфичните характеристики на този процес е галопиращото нарасване на активноста на мозъчната хормоналната дейност. Двойните йонизиращи вълни (от Космоса и от ядрото на Земята) ускоряват всички процеси в материята. Ядрото на Земята се подготвя за предстоящото отместване на оста му спрямо околослънчевата орбита на Земята и полюсната корекция към съзвездията “Косите на Вероника” и “Скулптор”, в които се проектира оста на нашата галактика.

Всички про­ме­ни се от­ра­зя­ват пря­ко вър­ху фи­зи­чес­ко­то и пси­хич­ното състояние на биосистемите, а най-мно­го вър­ху хората. Енергията на кос­мо­са (Ян, мъж­ка­та енергия) съ­буж­да и ак­ти­ви­зи­ра ме­ри­ди­ани­те на Дебелото черво, Стомаха, Тънките черва, Пикочния мехур, Жлъчката и Тройния обгревател. Тази ак­ти­ви­за­ция, най-об­що ка­за­но, ще до­ве­де до про­ме­ни в Централната нер­в­на система. Движението по кръ­го­ва­та ор­би­та на двата Сре­дин­ни ме­ри­ди­ана е на момен­ти поч­ти вихрово, ко­ето во­ди до не­очак­ва­ни сил­ни бол­ки в об­лас­т­ите от опаш­на­та кост до тила. Това е енергийният кръг на нашето тяло, образуван от двата най-мощни мередиана, известни в тангризма като Дум-ай и Жън-ай. В Индия този енергиен поток се нарича Кундалини.

За да изясним кардинално промените в човека, трябва първо да видим какви са те за цялостния биологичен организъм на планетата, върху която живеем. Енергията на Земята е основен функционален енергизатор на всичко живо и неживо. В преходния период тя също е подложена на кардинални промени, които ще доведат до неочаквани за нас следствия. Някои са с по-драстичен характер, но тук човешкият принцип за добро и зло не може да бъде прилаган.

Потокът енер­гия от Вегетативната нервна система (ця­ла­та нер­в­на мре­жа на тялото), която се нарича Сушумна, ак­ти­ви­зи­ра гръб­нач­ния стълб. Противопоставянето на Левия и Десния по­ток око­ло не­го во­ди до бол­ки по целия гръб, до схва­ща­ния и бло­ка­жи на нер­в­ни центрове. Дори след спокоен сън хората ще се съ­буж­дат с бол­ки в гър­ба и раменете.

Фази на промени

Тук пред­ла­га­ме сък­ра­тен ва­ри­ант на ха­рак­те­рис­ти­ки­те на фа­зи­те в пе­ри­ода март 1991 г. - март 2035 г., за­що­то то­зи ци­къл е из­к­лю­чи­тел­но ва­жен за следващи­те години.Фази:

Март 1991 г.- март 1993г. – първични процеси. Подготовка на полуострова.

март 1993г. - март 2000г. - Фаза на за­пал­ва­не и ак­ти­ви­за­ция на Балканския полуостров;

март 2000г. - март 2007г. – Фаза на пър­вич­но от­мес­т­ва­не на ядрото на земята (налягане­то е около максимума);

март 2007г. - март 2014г. - Фаза на пъ­лен мак­си­мум – отместване;

март 2014г. - март 2021г. - Фаза на ба­зи­ра­не;

март 2021г. - март 2028г. - Фаза на па­да­не на нап­ре­же­ни­ето. Прик­люч­ва под епохата “Скорпион”;

март 2028г. - март 2035г. - Фаза на Новата епо­ха (око­ло 2600г.). Асцендентът на Земята е ве­че Везна и навлиза кардинално в епохата Водолей.

Периодът март 1991 - март 2007 г.

1991г. - Центърът Витоша ак­ти­ви­зи­ра Балканския полуостров. Далай Лама по­се­ща­ва Балканския по­лу­ос­т­ров - строи ман­да­ла. Връзката Тибет – Балкански полуостров е успешно осъществена.

1993г. - Центърът В.Търново ак­ти­ви­зи­ра ка­на­ла за пър­ви­те йон­ни по­то­ци от яд­ро­то на Земята към Космоса. Един от посветените приема функцията на центъра и извършва нужното, за да се стабилизират потоците по шестте енергийни канала на Балканския полуостров. Заработва и астралният приемник в Рила планина, в светилището на творящия в материята Танг-Ра – Аллах – Мусаллах – Мусала.

1997 г. - Центърът Вратна (Варна) ак­ти­ви­зи­ра Космичния вход и преодолява енер­гийния дис­ба­ланс на полуострова. Посветеният от Касиопея при­ема енер­ги­ите - връз­ка­та Витоша - В.Търново - Вратна е изградена.

2000г. - Центърът Мадара е вклю­чен в ни­во “Орел”. Започва епо­ха­та на Орела, ко­ето ще до­ве­де до съ­щес­т­ве­на про­мя­на в бе­лод­роб­на­та сис­те­ма на човека. Започва бли­ко­во енергий­но зах­ран­ва­не на мозъка с космична енергия.

2001г. - Активизират се енер­ги­ите на всич­ки енер­ге­тич­ни ге­оцен­т­ро­ве на Балканския полуостров. Кодът “Босфора про­го­во­ри”1  е реализиран. Активизирането на две­те сле­по­оч­ни фон­та­не­ли за­поч­ва с ус­ко­ре­ни темпове. Балансиращите ги цен­т­ро­ве в чак­ра 5 (гърлото) активно бо­ле­ду­ват - про­ме­нят се неп­ре­къс­на­то кле­тъч­ни­те със­то­яния око­ло щи­то­вид­на­та жлеза.

На 19 август 2001 г. бе успешно изградена връзката между Балканския полуостров и полуострова Атон. Първата вълна напусна полуострова стабилно и много мистично бе приета от Света гора. С този процес започна цикличното захранване на другите шест полуострова на земята, които ще дадат на човечеството нужната му енергия за Епохата на Водолея.Март 2002 г.

Отваря се Вратата на Тънкия свят. Всички де­ца под 7г. виж­дат мър­т­ви­те и тех­ния свят. Кодът “Воскресение из мертвых” е ре­али­зи­ран за основна­та част от мла­до­то по­ко­ле­ние на Балканския полуостров. Приключва епо­ха­та на из­г­на­ни­ето на Йон в ут­ро­ба­та на ки­та или дърве­но­то (Етерното) човече Буратино из­ли­за от ус­та­та на Рибата. Епохата Риби оканчателно приключва.

Етерната суб­с­тан­ция на пла­не­та­та Земя се про­ме­ня рязко. Почти липсват границите между сезоните пролет-лято и есен-зима. Геокатаклизми. Най-опас­но­то вре­ме за све­тов­ни размирици. Въл­ни от пси­хич­ни деп­ре­сии об­х­ва­щат хората от Балканския полуостров, а последо­ва­тел­но и це­лия свят.

Март 2003г.

Ако све­тът не е по­лу­дял, за да се са­мо­уни­що­жи, деп­ре­си­ите дос­ти­гат кра­ен ма­сов харак­тер след Лят­но­то слънцестоене. След Зимното слън­цес­то­ене за­поч­ва про­цес на затишие. Ако са из­бух­на­ли го­ле­ми во­ен­ни дейс­т­вия, ще пре­рас­нат във война, ко­ято ня­ма да за­тих­не до 2027 г.

Отварянето на сле­по­оч­ни­те цен­т­ро­ве ак­ти­ви­зи­ра Епифизата и психотронно­то тре­то око за­поч­ва да ра­бо­ти със зна­чи­тел­на сила. Връзката меж­ду Материалния и Астралния свят ста­ва явна. Центърът Казанлък координира енергий­ни­те по­то­ци по икосиедро-­до­де­ка­ед­рич­на­та сис­те­ма на ге­омаг­нит­ния триъгъл­ник на Балканския по­лу­ос­т­ров, из­ра­зен глав­но в нап­рав­ле­ние Русе - В.Търново - Казанлък - Пловдив. Заработват енергиите и по пентагондодекаедричната система. В Пловдив се­дем­те цен­тъ­ра се включ­ват в систе­ма­та (Цар­с­ко­то Тепе) и на­соч­ват лъча към Витоша. Рилският център трябва да функционира ритмично и непрекъснато. Балканският по­лу­ос­т­ров се ус­по­ко­ява - Жлезата на времето е из­пъл­ни­ла сво­ята роля.

До 2007г. - Ядрото на Земята е в по­зи­ция на го­тов­ност за отместване.

Активизиране на енергийните центрове на човека

През предстоящия цикъл 2000-2007 г. промяната в геомагнитните полета на Земята ще се отрази на всички биосистеми. Отклоненията при хората ще се изразят най-вече чрез резки, непровокирани от нищо промени в кръвното налягане, обща нервност, радикулитни, дископатийни и други от подобен вид заболявания. Те ще протичат успоредно с болки в областта на слънчевия сплит, белите дробове, гърлото и главата.

За яснота ще разгледаме тези промени съобразно главните им енергийни центрове, известни като чакри. Те стават особено чувствителни, когато балансът между енергиите на космоса (огнените) Ян и енергията на Земята Ин не са в нужната хармония. Като природен ритъм, в четирицикличната годишна фаза на Земята, пролетта има огнен характер. Това усилва чувствителността на центровете. Нужно е да се знае, че огнените енергии се проявяват от лявата и затихват в дясната страна на тялото. Това е първият от общите симптоми - реагира първо лявата горна половина на тялото. Всички болки в нея говорят за енергийно пренасищане с Ян енергия.

Самият процес има следния общ характер на движение: разпределената от далака Ян енергия, смесена с Ин в триъгълника на енергийния генератор (далак, пъп, слънчев сплит) заставя слънчевия сплит да повиши вибрацията си. В този момент всички хора чувстват треперене, а по-чувствителните - силни тласъци в слънчевия сплит. Те могат да доведат до повръщане и прилошаване. Ако сърдечният център е развит енергийно и приеме натоварването, слънчевият сплит се успокоява. Енергията тръгва нагоре последователно през центровете на сърцето (тимусна жлеза), центъра на гърлото (щитовидна жлеза) и центъра в главата (хипофизата).

Ако енергията не “пробие” нагоре, тя се връща обратно, атакува стомаха, половия център и перинеума. Организмът реагира, като краката внезапно отмаляват, омекват и се разтреперват. Енергиният удар атакува опашния център и по трите канала на гръбначния стълб с огромна сила навлиза в мозъка. Незабавно се получава виене на свят, губене на зрение (фокус), болки в дъната на очите, а в по-тежките случаи и припадъци. По външна проява някои от припадъците ще приличат много на епилептични кризи. Разликата ще бъде само в липсата на треперенето на крайниците – типичен симптом за напущащата тялото вълна, предизвикваща епилептичния срив. Всъщност става въпрос за временен блокаж на дейностите за части от древните дялове на мозъка и особено на Средния мозък, което не е болест, а състояние на претовареност. Появява се краткотрайно до няколкодневно главоболие. Има вероятност да настъпят тежки нервни разстройства в мозъка и да се стигне до прояви на безумие. Характерно за тези процеси е, че нарушаването на хармонията между Ин и Ян води до недостиг на енергия за някои от органите. Те веднага започват да болят или да губят функциите си.

Ако енергията от слънчевия сплит не достига сърдечния център, получава се усещане за недостиг на въздух, виене на свят, задух и леки спазматични свивания вътре в гръдната кухина. Диафрагмата вибрира или подскача нервно.

От 20 март 2001 г. навлязохме в предходния период на най-тежката за това хилядолетие година - годината на Орела, на белите дробове, на небесния Ян, който посещава земята (тялото). От тук чрез белите дробове се получава вторият енергиен поток на космичната прана (енергия на живота). Само от тук тя влиза в кръвта, а чрез нея достига до всяка клетка в организма, където подхранва клетката с енергия (митохондриите) и дава информация на РНК за състоянието на биосферата, в която живее организмът. Така всяка клетка получава два потока енергия - чрез белите дробове и чрез далака.

Белите дробове и сърцето образуват триъгълника на движението на три сходни жизненоважни енергии. Тези три ъгъла на небесната енергия образуват центъра на душата на тялото. Основен елемент в него е тимусната жлеза. На определени интервали от време всеки от дробовете приема (чрез съответната ноздра) прана с енергиен знак Дясно (+) и Ляво (-). Така балансът Ян и Ин се установява в сърцето (камерите) и се контролира от тимусната жлеза. Дробовете имат 12 центъра за информация за състоянието на алвиолите. Те се управляват от 12 гена в ДНК, плюс един главен, който се намира в тимуса. Наричат се кармични атоми. При данни за нарушена енергийна хармония започват: недостиг на въздух, спазми в дроба, нервно напрежение, болки при силно вдишване, болести, включително туберкулоза. Ако 12-те гена подадат информация за тежки поражения в обмяната на прана с кръвта, Тимусът може да вземе решение за самоунищожение - така се получава болестта рак на белия дроб. За ДНК тази смърт е нужна, за да се избегне закодирането на мутиралия орган. Казвали сме и друг път, че с изключение на рака причинен от страх (стрес), всички други видове рак се причиняват от самия организъм. Затова смятаме за изключително наложително да напомним, че след 20 март 2001г. всяка цигара не е вече опасна за здравето, а може да се окаже смъртоносна, защото именно тя може да “претовари” алвиолите в момент на информиране.

Замърсяването на белите дробове е един от основните причинители на болестите в бъбреците, пикочния мехур и далака, защото енергийно тимусът е свързан с тези центрове много тясно.

Всички болести, причинени от аномалии с Ян енергия, имат за основен симптом треската (температурата). На психично ниво те пораждат у човека (преди и по време на болестта) чувство за страх от студ.

При връщане на енергийния поток обратно (към таза), жените получават аномалии в менструалния цикъл, болки и трептене във вътрешните полови органи, а мъжете реакция на простатата, запушване на каналите и болки.

Най-характерните симптоми за аномалии са следните: излишъкът на Ин води до чувство на постоянен студ. Тогава трябва да се засили приемането на сладки храни и загряващи медикаменти. Излишъкът на Ян води до топли, краткотрайни, внезапни вълни по цялото тяло или около претоварения орган. Да се засилят солените и освежаващи храни.

Общите корекции за хармонизиране на Ян и Ин стават само по време на изгрева на Слънцето. Изключително полезно е поне веднъж седмично да се посреща изгрева сред природата - с лице към Слънцето. Но при условие: с празен стомах, без кафе, кока-кола, цигари и алкохол.

Зачестилите напоследък болести в белодробната система и сърцето са причинени именно от невъзможността при някои хора да “прехвърлят” енергията на слънчевия сплит към сърдечния център, а от него към гърления. Атаката от космоса беше изключително активна през тази подранила пролет. Само след няколко години разликата между сезоните почти ще изчезне. Претоварването с огнени енергии ще застави организма ни да се научи да издържа температура от 42 градуса. Органи, които не могат да издържат, ще бъдат унищожавани. Всички енергийни промени започват от белите дробове и свършват в далака.

За по-голяма яснота ще разгледаме енергийните центрове и най-характерните им промени по отделно и последователно – според реда на тяхното активизиране.


Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница