Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисиястраница1/3
Дата18.06.2018
Размер407.22 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ

ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА

ПРИ ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ


ДОБРОМИР ТОТЕВ ТОТЕВУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА

АВТОРЕФЕРАТ

Труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”

по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление”

(отбрана и сигурност)


Научен ръководител: проф. д-р Тилчо Колев Иванов


Рецензенти:

проф. д-р ик.н. Илия Георгиев

доц. д-р Димитър Димитров

СОФИЯ


2009 година
Дисертационният труд съдържа 150 страници, 11 таблици и 14 фигури в основния текст, и 3 приложения с общ обем 18 страници с 3 таблици. Структуриран е в увод, три глави и заключение. Към работата има списък със съкращения, списък с използваната литература (99 заглавия).

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра “Национална и регионална сигурност” при Университета за национално и световно стопанство – София.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на .................от ..........часа в зала ........................, на заседание на Специализирания научен съвет по отраслова икономика при ВАК. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор “Научни съвети” в УНСС – София.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на изследването

В съвременната среда за сигурност в световен мащаб се наблюдава намаляване на абсолютния дял на разходите за отбрана от държавния бюджет и като процент от брутния вътрешен продукт (БВП), както и пренасочване на усилията на правителствата към социалната функция на бюджета – образование, медицинско осигуряване, социално осигуряване. При това остава открит въпросът: как да се намери баланс между въоръжени сили, способни да защитят националните интереси, да отговарят на изискванията на Концепцията за национална сигурност и на стандартите на НАТО, да съответстват на наличните национални ресурси за отбрана и другите публични блага. Всичко това подчертава важността на прилагане на усъвършенствана технология за програмно управление на ресурсите за отбрана, включваща отчитането на постигнатите резултати от изпълнението на бюджета за отбрана.

Процесът на вземане на решения за разпределение на ресурсите лежи в основата на планирането на дейността на организацията, тъй като планът е съвкупност от обвързани помежду си решения за разпределяне и използване на наличните ресурси на организацията с оглед постигането на нейните цели. От тази гледна точка е актуално и важно да се дефинира и анализира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) със съответните си функционални връзки със Системата за определяне на необходимите оперативни способности (НОС) и Системата за аквизиция (СА), като основна технологична база за управлението на ресурсите във въоръжените сили, обвързваща дългосрочните, средносрочните и краткосрочните планове на Министерството на отбраната с планирането и изпълнението на неговия бюджет.

Ефективното управление на ресурсите е важно предизвикателство в процеса на трансформация на отбранителната система в съюзен контекст, което предполага адекватно разпределение на роли, правомощия и отговорности за вземане на решения с отчитане на голям брой “ограничения”, свързани със съгласуване на процедурите с тези на планирането в НАТО, в Европейския съюз и процедурите на националното планиране и изпълнение на бюджета.

Планирането на ресурсите на програмен принцип се прилага в Европейския съюз - структурните фондове на ЕС се разпределят ефективно за конкретни цели в приоритетните области и във всяка област се представят и защитават по предварително разработени програми за реализация на целите. Приоритетните области са свързани с управлението на човешките ресурси и преодоляване на безработицата, в аграрната област и в развитие на инфраструктурата на изостаналите региони. По аналогичен начин се осъществява и планирането на ресурсите за отбрана в страните, членки на НАТО и в централните структури на организацията. Международни организации, като ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) също възприемат програмен, резултатно ориентиран подход на бюджетиране.
Основна теза на изследването

Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана, функционираща от 2000 г. се утвърждава като нова система за управление на ресурсите в Министерството на отбраната и въоръжените сили и е действаща в специфичните условия на периода на трансформация на отбранителната система в съюзен контекст. В резултат на прилагането на системата е постигната прозрачност и повишаване на ефективността при разпределението на ресурсите за отбрана, и е усъвършенстван механизмът за вземане на решения в МО и БА. ИСУРО има интегрираща функция между всички планиращи подсистеми в МО. В хода на прилагане на системата в резултат на проведени изследвания и прегледи са дефинирани редица проблеми, чието решаване би позволило подобряване и още по ефективното и приложение. Защитава се изводът, че недостатъците в технологията са до голяма степен причина за възникващите проблеми във въоръжените сили.

Технологията на управление на ресурсите може да се подобри само при прилагане на комплексен подход и съответен подобрен технологичен модел, насочен към решаването на всички дефинирани на този етап проблеми. Технологични подобрения като гарантирано програмиране, включително разработване и използване на методика за моделиране и анализ на алтернативи на ресурсни решения, както и разработване и прилагане на система от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана, биха подобрили съществено ефективността на приложението на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.
Основнa цел на изследването

Идентификация и комплексен анализ на проблемните въпроси съпътстващи текущото прилагане на програмната технология за управление на ресурсите за отбрана и изработване на предложения за нейното подобряване.


Задачи за решаване

Основните изследователски задачи насочени към реализацията на целта, развити в съответните глави от дисертационния труд са както следва: • анализ на състоянието и идентификация на проблемите на развитието на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана и нейните връзки със системата за отбранителна аквизиция и системата за определяне на необходимите оперативни способности. Анализът обхваща и взаимовръзките на системата за планиране в НАТО с националната планираща система на въоръжените сили на Република България;

 • разработване на методика за практическо прилагане на модела за управление на ресурсите за отбрана, като основна технологична база за подготовка на стратегически решения за разпределение на ресурси;

 • създаване на емпиричен модел за анализ на структура въоръжени сили чрез моделиране на управлението на ресурсите за отбрана;

 • разработване на комплект от показатели за резултатност на програмното управление на ресурсите за отбрана;

 • формулиране на изводи и разработване на предложения за развитието на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.


Обект на изследването

Основен обект на изследването е развитието на програмното управление на ресурсите във въоръжените сили, дефинирано като Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана със съответните си функционални връзки със Системата за определяне на необходимите оперативни способности и Системата за аквизиция. ИСУРО се определя, описва и изследва, като базов (стратегически) технологичен инструмент, който интегрира в едно единно цяло отделните фази на управлението на ресурсите за отбрана, и ги поставя в определена целева връзка и взаимна зависимост.


Предмет

Проблемите на развитие на програмното управление са изследвани от организационно-технологична гледна точка и свързаната с това рационалност на процедурите и операциите за ресурсно управление. Развитието на ИСУРО, чрез прилагане на моделиране при управлението на ресурсите за отбрана и анализ на алтернативни варианти за вземане на стратегически програмни решения, както и прилагане на методика за създаване на система от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана ще бъде основно направление на изследването.


Основен проблем на изследването

Защо при наличие на добре конструирана на базата на продължителни разработки, значителна по обем помощ от водещи в тази област чужди специалисти, организации и подготвена критична маса от специалисти в учебни заведения на водещи държави-членки на НАТО, създадената система за управление на ресурсите за отбрана в МО и БА все още показва неефективност и редица проблеми при функционирането си. Какви са причините да не се използва ефективно внедрената базова технология, тя да не се развива и усъвършенства в посока на резултатно и ефикасно приложение?


Ограничения

Изследването ще бъде ограничено в рамките на: • технологичната база за управление на ресурсите във въоръжените сили дефинирана като Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана със съответните си функционални връзки със Системата за определяне на необходимите оперативни способности и Системата за аквизиция. Тази база е изследвана детайлно в частта планиране и програмиране. Етапа на изпълнение на бюджета (финансовия мениджмънт) е разгледан само косвено във връзка с планирането на ресурсите;

 • дефинирани са основните проблемни въпроси от технологичен характер, от чието решаване зависи прогреса в усъвършенстването на технологията на ресурсите за отбрана. По всички проблемни въпроси са дадени насоки за решаване, но по-подробно е разгледано само създаването на система от показатели за ефективност и методиката на анализ на ресурсни алтернативи с използването на МУРО;

 • използваните числени стойности на коефициенти на бойна ефективност и фактори на разходите са с приблизителна точност за целите на примерния анализ. Част от показателите за резултат са дадени без конкретни числени стойности, те подлежат на уточняване в хода на въвеждането и практическото приложение на системата за отчет и контрол.


Методология и методически апарат на изследването

Основният методологически апарат на изследването на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана обхваща: • теорията за оптимизиране на разпределението на ресурсите за отбрана. Обща теория на анализа - разходи-ползи, приложен за систематичното изпитване и сравняване на алтернативни варианти на решение, които могат да се прилагат за достигане на определени цели за бъдещ период;

 • методология на модела за управление на ресурсите за отбрана. Тази методология позволява разработването на алтернативни модели за подготовка на решения за достигане на желан боен потенциал на базата на оптимално разходване на ресурси. Моделът е дефиниран като технологична база за подготовка на стратегически решения за разпределение на ресурси;

 • методология за разработване на балансирана система от показатели за резултат.


II. СЪДЪРЖАНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Увод

В увода е обоснована актуалността на изследването на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана, представени са тезата, целта, задачите, обекта, предмета, използваните методи, информационните източници, ограниченията и научните и практически приноси на труда.
Първа глава

Състояние и проблеми на развитието на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.

В тази глава се описва основният обект на изследването - технологичната база за програмно управление на ресурсите във въоръжените сили. Съвременното понятие за технологии1 се характеризира с тезата, че методът на преобразуване и обработка не може да се разглежда отделно от техническите средства и изпълнителите. От тази гледна точка технологията е строго дефинирана и последователно организирана съвкупност от процеси и действия, осъществявани от комплекс технически средства и изпълнители, осигуряваща постигане на точно определени, предварително зададени резултати. Технологията на управлението е установена съвкупност от начини на осъществяване на управленската дейност в организацията2. Мисиите, целите, задачите и технологиите са тясно свързани помежду си. Изпълнението на задачите включва използване на конкретна технология за трансформация на постъпващите на входа ресурси в широк спектър от необходими оперативни способности3. Разнообразието от технологии и безкрайното множество от варианти на употребата им поражда желанието за въвеждане на ред, който е задължително условие за успешна координация и ефективно управление4.

Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана със функционалните си връзки със системите за определяне на необходимите оперативни способности и аквизиция, е основна технологична база за управление на ресурсите във въоръжените сили, обвързваща дългосрочните, средносрочните и краткосрочните планове на Министерството на отбраната с неговия бюджет. Политиките, мисиите и целите на дадена организация са нейни входни величини, а процесът на вземане на решения е нейно главно интеграционно звено и краен продукт, който свързва динамичните процеси, които трябва да бъдат извършени между главните компоненти и съществуващата информационна система. Процесът на вземане на решения лежи в основата на планирането на дейността на организацията, тъй като планът е съвкупност от обвързани помежду си решения за разпределяне и използване на наличните ресурси на организацията с оглед постигането на нейните цели”5.

Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана се разделя на етапи планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение на бюджета/програмите, които са самостоятелни, но взаимно свързани в цикличен процес (Фигура 1).


Фигура 1. Интегрирана система за управление на ресурсите за отбранa

Характеризирани са процесите, процедурите и операциите на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана. В технологията са дефинирани три обособени процеса: планиране, програмиране и бюджетиране/изпълнение на бюджета. Технологията на управление на ресурсите за отбрана, дефинирана като процеси и процедури е описана в Таблица 1. Пълно описание включително и с операциите е дадено в Приложение 1 на дисертационния труд.

Таблица 1Технология за програмно управление на ресурсите за отбрана


Процеси

Процедури

Планиране

Оценка на задачите и ролята на въоръжените сили с оглед на новите реалности по отношение на националната сигурност, целите на политиката за отбрана и националните приоритети

Изготвяне от Системата за определяне на необходимите оперативни способности и от Системата за отбранителна Аквизиция на серия продукти, които документират решенията за необходимите способности и предоставят входяща информация за планирането

Прогноза и анализ на финансовите ресурси, които държавата ще отделя за отбрана в средносрочния период на планиране

Изработване на “Указания за програмиране”

Програмиране

Изработване на програмните меморандуми

Програмен преглед

Изработване на “Меморандум на програмните решения”

Бюджетиране/

изпълнение на бюджетаФормиране на програмния бюджет за отбрана. Трансформиране на средносрочните програми в едногодишен програмен бюджет. Утвърждаване на бюджета със Закон за държавния бюджет за съответната фискална година

Прилагане на механизми за изразходване на бюджета по направления на разходите и по разпоредители с бюджетен кредит, като се следват стриктно утвърдените програми и се допринася за изпълнението на програмните цели и формиране на необходимите оперативни способности.

Отчетност и оценка на изпълнението на програмите през бюджетната година.

Важно изискване към технологията на отбранителното планиране е връзката между планиращите процеси протичащи в НАТО и планиращите процеси извършвани във въоръжените сили на Република България.

Представен е обобщен модел на планиране на отбраната в НАТО, който е съставен от три елемента: концептуална рамка на процесите, отбранително планиране и оперативно планиране.

Концептуалната рамка за отбранителното и оперативно планиране е изградена на базата на: Стратегическата концепция на НАТО; Военната стратегия; Структурата на въоръжените сили на НАТО; Командната структура на НАТО и Оценката на заплахите и рисковете.

Оперативното планиране на НАТО е процес, при който се планира как най- добре да се използват наличните отбранителни способности. В процеса на оперативно планиране се разработват и изпълняват всички видове оперативни планове на Алианса и се определят процедурите, отнасящи се до активирането и развръщането на въоръжените сили.

Процеса на планиране на силите в НАТО стартира с Политически указания, на базата на които се изготвят Министерски указания. Тези указания са основа за определяне на потребностите и изготвяне на “Проект за предложения на силите”. В резултат на консултации между НАТО и страните членки се приемат Целите на въоръжените сили. Въпросникът по отбранителното планиране на НАТО се изпраща през първото тримесечие на всяка четна година. Така описаният цикъл на планиране на НАТО е необходимо да бъде напълно съгласуван по цели, време, планиращи и отчетни периоди с националното отбранително планиране.

Технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана трябва да е в пълно съответствие със стартираната от Министерството на финансите през 2002 г. процедура за циклично разработване на тригодишна бюджетна прогноза на ниво държавен бюджет, като част от провежданите бюджетни реформи. Съгласно изискванията на Министерството на финансите всички министерства и бюджетни организации, включително службите от сектора сигурност, трябва да разработват бюджетите си на принципа на функции и програми, чрез които да докажат необходимите им финансови ресурси и как те допринасят за постигането на приоритетните стратегическите цели на съответното министерство.

В тази глава са дефинирани и проблемите на сега действащата технологична база за управление на ресурсите за отбрана, от чието решаване зависи прогреса в усъвършенстването на технологията. Използван е опита натрупан в процеса на проектирането и прилагането на ИСУРО от 2000 г. досега, и резултатите от проведените изследвания и прегледи на системата от наши и външни експерти. По-важните проблеми свързани с практическото прилагане на ИСУРО са показани в Таблица 2.

Таблица 2Проблеми свързани с практическото прилагане на ИСУРОПроблеми свързани с практическото прилагане на ИСУРО

1.

Визията за развитието и модернизацията на въоръжените сили не е с достатъчно устойчиви приоритети и гарантирано ресурсно осигуряване.

2.

Не функционира в пълен обем Системата за управление на развитието на въоръжените сили съгласно утвърдените “Правила, продукти и взаимовръзки на СУРВС”.

3.

Не е напълно разработена адекватна за функционирането на ИСУРО и системите за НОС и Отбранителна Аквизиция нормативна база.

4.

Не е създадена адекватна за функционирането на ИСУРО и системите за НОС и Отбранителна Аквизиция, интегрирана организационна структура в МО и ГЩ.

5.

Все още не е на задоволително ниво взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на отбраната в процеса на формирането и изпълнението на програмния бюджет за отбрана.

6.

Не е достатъчно развита системата от показатели за ефективност на управлението на ресурсите за отбрана.

7.

Програмните ръководители все още трудно възприемат ролята и отговорността да разработват финансово реалистични програми.

8.

Не е преодолян съществуващия стар “бюджетен подход” при изготвянето на програмите.

9.

Не е достатъчна поддръжката за функционирането на ИСУРО от страна на висшето цивилно и военно ръководство на МО и БА

10.

Липсва стабилност сред ключовия персонал в МО и ГЩ ангажиран с прилагането на ИСУРО.

11.

Не е достатъчна мотивация на ключовите длъжностни лица, ангажирани с управлението на ресурсите в МО и БА, за прилагане на ИСУРО.

12.

Проблеми при функционирането на Програмния съвет.

13.

Незадоволително качество на програмните прегледи.

14.

Наличие на съществени проблеми при осъществяването на функционалната връзка между процесите на програмиране и бюджетиране през текущата бюджетна година.

15.

Необходимо е да се засили отчетността и оценката на изпълнението на програмните цели през текущата бюджетна година.

16.

Липсват утвърдени механизми и процедури за формирането на финансовите квоти по програми.

17.

Не са добре развити аналитичните способности за оценка на разходите по програми и създаване на програмни алтернативи в програмните офиси на отбранителните програми.

18.

Не е внедрена Информационна система за планиране на ресурсите по програми на всички нива от програмната структура в МО и БА.

19.

Все още не се използва в практиката Методика за оценка на риска при изпълнението на програмите.

Целта на това описание, анализ и ранговане е да се открои и сравни в изводната част, технологичното подобрение на системата за програмно управление на ресурсите за отбрана, чрез изследване на влиянието на предложените в следващите части на дисертационния труд, методи за системен реинженеринг.

Направен е паралел с чуждестранния опит в дейностите по усъвършенстване на технологията на управление на ресурсите за отбрана. Решенията са различни в зависимост от традициите и националните особености на конкретната страна и от създадената организационна и управленска култура в министерствата на отбраната. Съществуват и някои ключови фактори, които са общовалидни и представляват необходимо и достатъчно условие за ефективно функциониране на една система за планиране и управление на ресурсите, както в публичния сектор, така и в сектора отбрана и сигурност. Като такива ключови фактори могат да се посочат:


 • наличие на политическа подкрепа и твърдото решение от страна на ръководството за използване на механизмите на системата;

 • като продължение на политическата и обществената подкрепа за прилагане на програмния и резултатно ориентиран подход, който позволява по-ефективно използване на парите на данъкоплатците, е необходима подкрепата и на неправителствените организации. Важна е ангажираността на научните среди, БАН и университетите;

 • изискването за спазване на финансова и административна дисциплина от всички участващи в процесите на управление на ресурсите, на всички управленски равнища. Ефективното, цялостно и прозрачно прилагане на възприетата програмна технология за управление на ресурсите за отбрана би имало силно антикорупционно действие;

 • наличие на подготвени, мотивирани кадри, както и на система за тяхното обучение - основана не само на добрата теория, но и на добрите практики;

 • разработване на приложими, измерими и ефективни показатели за степен на изпълнение и резултат;

 • масовото прилагане на информационните технологии в структурите управляващи ресурсите за отбрана, както и пълното и оперативно поддържане на базите с данни за програмите, би подобрило значително процеса.


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница