Специализиран научен съвет по ветеринарна медицина при вакстраница1/3
Дата09.07.2017
Размер483.93 Kb.
#25358
ТипАвтореферат
  1   2   3СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПРИ ВАК

________________________________________________________________


МЕТОДИ ХРИСТОВ ПЕТРИЧЕВ

ИЗСЛЕДВАНЕ ТОКСИЧНОСТТА, БИОНАЛИЧНОСТТА И АНТИАНЕМИЧНИЯ ЕФЕКТ НА ФУРАЖНАТА ДОБАВКА ЖЕЛЕЗЕН КОМПЛЕКС НА МЕТИОНИНА ПРИ ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ И ПРАСЕТА

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


на дисертация за присъждане на образователна и научна степен

“ДОКТОР”

София

2006
Л е с о т е х н и ч е с к и у н и в е р с и т е т – СофияФ а к у л т е т п о В е т е р и н а р н а м е д и ц и н а

________________________________________________________________


Катедра “ Вътрешни болести, патология, фармакология и токсикология”
МЕТОДИ ХРИСТОВ ПЕТРИЧЕВ
ИЗСЛЕДВАНЕ ТОКСИЧНОСТТА, БИОНАЛИЧНОСТТА И АНТИАНЕМИЧНИЯ ЕФЕКТ НА ФУРАЖНАТА ДОБАВКА ЖЕЛЕЗЕН КОМПЛЕКС НА МЕТИОНИНА ПРИ ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ И ПРАСЕТА

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен

“ДОКТОР”


научна специалност : “Патология на животните”

шифър : 04.03.06


Научни ръководители : проф. д-р Петър Дилов, двмн

доц. д-р Гено Ангелов, двм

София

2006


Дисертационният труд е написан на 166 страници и е илюстриран с 34 фигури и 13 таблици. Литературният указател включва 237 авторски заглавия, от които 60 на кирилица и 177 на латиница.

Разработването на дисертационния труд е извършено в катедра “Вътрешни болести, патология, фармакология и токсикология” – Факултет Ветеринарна медицина, Лесотехнически университет през периода 2003 – 2006 г. Дисертационният труд е обсъден от назначения от ректора на ЛТУ Научен съвет към катедра “Вътрешни болести, патология, фармакология и токсикология”, ФВМ, София, на заседание, проведено на 29.05.2006 г. и е насочен за защита в СНС по Ветеринарна медицина към ВАК.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ..................... 2006 г.

от ................ на заседание на СНС по Ветеринарна медицина към ВАК в заседателната зала на НДНИВМИ, бул.”Пенчо Славейков” № 15, София.


Материалите по защитата на дисертационния труд са на разположение на интересуващите се в библиотеката на НДНИВМИ, бул.”Пенчо Славейков” № 15, София.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ЖКМ – железен комплекс на метионина

ЛВМП – лекарствени ветеринарномедицински продукти

ALAT – аланинаминотрансфераза

ASAT - аспартатаминотрансфераза

AUC – площ под кривата плазмена концентрация - време

AUC0, µmol.h/l от 0 до  - площта под кривата плазмена концентрация-време

AUCobs.0 – площ под кривата наблюдавана (измерена при изследването) плазмена концентрация-време от 0 до , изчисленa по трапецоидния метод; AUCpred.0 – площ под кривата предсказана плазмена концентрация-време от 0 до , изчисленa по трапецоидния метод;

AUМC0 - площта под моментната крива, от 0 до 

ClB – тотален телесен клирънс;

Cmax - максимални плазмени концентрации

EMEA – Европейска агенция за оценка на медицинските продукти

Er – общ брой еритроцити

Fabs. - абсолютна (системна) биологична наличност

Gra - гранулоцити ( еозинофили, базофили и неутрофили )

Hb - хемоглобин

Ht - хематокрит

i.v. – венозно приложение

Lym – лимфоцити

MCH – средно съдържание на хемоглобина в един еритроцит

MCHC – средно съдържание на хемоглобин в литър кръв

MCV – среден обем на еритроцитите

Mon – моноцити

MPV – среден обем на тромбоцитите

MRT, h - средно време на присъствие (резидентно време) в кръвната плазма

National Research Council ( NRC ) – Национален комитет по проучвания

NOEL – ниво на ненаблюдаван ефект

p.o. – перорално приложение

Pct – тромбокрит

PDW – анизоцитоза на тромбоцитите

RBC – общ брой еритроцити

RDW – анизоцитоза на еритроцитите

T1/2 време за полуелиминиране (биологичен полуживот)

Tmax – време за достигане на максималната плазмена концентрация

THR – общ брой тромбоцити

Vd(area) – обем на разпределение, изчислен въз основа на AUCpred.0;

Vss, l/kg - обем на разпределение при стационарно състояние

WBC - левкоцити

, h-1 - Скоростна константа за фазата на елиминиране на желязото от кръвната плазма

СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание на дисертацията .................................................................. 7

УВОД ......................................................................................................... 10

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ................................................................................... 11

II. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ .................................................................12

III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ ...........................................................17

ИЗВОДИ ..................................................................................................... 35

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД .............36

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА .............................................................38

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ........... 39

Резюме на английски език ........................................................................ 40
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е НА Д И С Е Р Т А Ц И Я Т А

У В О Д ................................................................................................... 7

  1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА ………….………………........... 9

I.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА АНЕМИИТЕ ПРИЖИВОТНИТЕ........... 9

I.1.1 ИЗТОЧНИЦИ НА ЖЕЛЯЗО В ХРАНЕНЕТО НА

НОВОРОДЕНИТЕ ЖИВОТНИ ......................................... 13

I.1.2. ФИЗИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА ЖЕЛЯЗОТО В

ОРГАНИЗМА ...................................................................... 13

I.1.3. ФАКТОРИ, ЗАСЯГАЩИ РЕЗОРБЦИЯТА И

ДЕПОНИРАНЕТО НА ЖЕЛЯЗОТО .…............................. 18

I.1.4. ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛЯЗОТО ПРЕЗ

ПЛАЦЕНТАТА .................................................................... 21

I.1.5. ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛЯЗОТО ПРЕЗ МЛЕЧНАТА

ЖЛЕЗА …………………………………………................ 23

I.1.5.1.ЖЕЛЯЗОНЕДОИМЪЧНА АНЕМИЯ ПРИ

ПРАСЕТА – СУКАЛЧЕТА …………................................ 25

I.1.5.2 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ

ПРОДУКТИ ( ЛВМП ) ЗА ПРОФИЛАКТИКА И

ТЕРАПИЯ НА ЖЕЛЯЗОНЕДОИМЪЧНАТА

АНЕМИЯ ......................................................................... 33

I.1.5.3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МАЙКАТА ………............ 34

I.1.5.4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОВОРОДЕНИТЕ

ПРАСЕТА …………………………………..................... 37

I.1.5.5. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ

ЖЕЛЯЗОСЪДЪРЖАЩИ ПРОДУКТИ ………............ 39

I.1.5.6. ТОКСИЧНОСТ НА ЖЕЛЯЗОСЪДЪРЖАЩИ

ПРОДУКТИ И ЖЕЛЕЗНИ ХЕЛАТИ ……… ............. 41

I.1.5.7. ЖЕЛЕЗНИ ХЕЛАТИ – ПРЕДИМСТВА,

ПРИЛОЖЕНИЯ И БЪДЕЩИ

РАЗРАБОТКИ ………………........................................ 45

I.2. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................. ................... 52

СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ …………………………………....... 54

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ………………………………………………......... 54

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ………………………………........... 55

III.1 МАТЕРИАЛИ .…………………………………................... 55

III.2 МЕТОДИ …………………………………………........ ........ 58

IV. РЕЗУЛТАТИ ……………………………………………….......... 72

IV.1 ТОКСИКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ………………............ 72

IV.1.1 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖКМ ЗА ОСТРА ТОКСИЧНОСТ

( LD 50 ) ПРИ БЕЛИ МИШКИ ……………………........ 72

IV.1.2 СУБХРОНИЧНА ТОКСИЧНОСТ ( 30 ДНИ ) И

ПОНОСИМОСТ НА ЖКМ ПРИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ. 82

IV. 2 БИОНАЛИЧНОСТ НА ЖКМ ПРИ 32–ДНЕВНИ

ПРАСЕТА ……………………………………...................... 90

IV.2.1 ОСНОВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ……………………… 90

IV. 3 КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ

ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ ............................................. 97

IV.3.1 ВЛИЯНИЕ ( ТЕСТВАНЕ ) НА РАЗЛИЧНИ ДОЗИ ЖКМ

ВЪРХУ НЯКОИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ В

КРЪВТА И ДЕПОНИРАНЕ НА ЖЕЛЯЗОТО В ЧЕРНИЯ ДРОБ

ПРИ АНЕМИЗИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ …………… 97

IV.3.2 ДЕПОНИРАНЕ И АНТИАНЕМИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА

ЖКМ, СРАВНИТЕЛНО СЪС ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ ПРИ

АНЕМИЗИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ………………… 102

IV.3.3 ДЕПОНИРАНЕ И АНТИАНЕМИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА

ЖКМ, СРАВНИТЕЛНО С РЕФЕРЕНТЕН ПРОДУКТ, ПРИ

АНЕМИЗИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ………………… 108

IV. 4 КЛИНИЧНА ( АНТИАНЕМИЧНА ) ЕФЕКТИВНОСТ

ПРИ СВИНЕ …………………………………………............. 112

IV.4.1 ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

НА ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНАТА АНЕМИЯ ПРИ

НОВОРОДЕНИТЕ ПРАСЕТА С ПОМОЩТА НА ЖКМ .. 112

IV.4.2 ПРОСЛЕДЯВАНЕ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ЖЕЛЯЗОТО,

ВКЛЮЧЕНО В ДАЖБАТА НА БРЕМЕННИ СВИНЕ ПОД

ФОРМАТА НА ЖКМ, С ОГЛЕД ПРОФИЛАКТИКАТА НА

АНЕМИЯТА ПРИ ПРАСЕТАТА ……………………… 117

V. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ............................................ 122

VI. ИЗВОДИ ……………………………………………………............... 139

VII. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД ……………………………………………………................... 141

VIII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА ………………………............. 142

IX. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД .................................................................................................. 143

X. ЛИТЕРАТУРА ………………………………………………........... 145

Изказвам най-сърдечна благодарност и признателност на научните ми ръководители проф. Петър Дилов, двмн и доц. Гено Ангелов, двм и на колегите от Катедрата, които съдействаха за планиране и изпълнение на проучванията и експерименталните изследвания.

Изказвам благодарност на Ръководството на БИОВЕТ АД – Пещера за финансовата подкрепа при разработката на дисертационния труд.

Благодаря на доц. Л.Везенков ( ХТМУ, София ) за предоставения от него експериментален продукт Железен комплекс на метионина за проучване, на ст.н.с.

д-р К.Киров ( ЦЛВССЕ, София ), и на Г.Стоянова и Д.Данева ( ЦНИЛ “Геохимия”, МГУ – София ) за помощта при провеждането на атомно-абсорбционните изследвания.

Благодаря на проф. Д.Пашов, двмн и гл.ас. д-р И.Канелов

( Ветеринарномедицински факултет – Стара Загора ) за помощта при изчисляването на фармакокинетичните параметри, на ст.н.с. В.Връбчева ( НДНИВМИ, София ) за съдействието при подготовката на пробите за анализ, на ст.н.с. д-р М.Александров

( ИЕПП, София ) и на д-р П.Гюров, които са ми оказали помощ при патологоморфологичните изследвания.

Автореферата се финансира от Фонд “Научни изследвания”, МОН в подкрепа на договор МУ-СС-1501

У В О Д

През последните години се повиши значително интересът към органичните или хелатните микроелементи. Органичните микроминерали са химически свързани с хелатни агенти или лиганди под формата на смес с аминокиселини или с пептиди. Хелатното свързване съществува при много от микроминералите, срещани в природата

( напр. в растенията ). В органична форма те са протектирани ( защитени ) срещу реакции с други химични съединения и в процеса на храносмилане са значително по-усвояеми. Те са с повишена биологична активност, стимулират метаболизма на животните и подобряват тяхната продуктивност.

От органичните микроминерали определен интерес при храненето на животните, особено прасетата, представляват желязото, медта, цинкът, селенът и хромът. Микроминералното хранене е изключително важно за интензивното свиневъдство, където съвременните скорозрели породи и хибриди свине са с висока продуктивност и изискват по-оптимално ниво на микроминерали в дажбите им. Въпросът се отнася както до тяхното количество, така и до техния източник, усвояемост и биологична активност. Ползата от включването на органични микроминерали в подходящи дози, довежда при прасетата до по-голяма устойчивост спрямо заболявания, до повишаване на продуктивността им, и качеството на добиваните продукти; също до намаляване на екологичните рискове от замърсяване на природата. В тази връзка органичните минерали ще играят нарастваща роля при храненето на свинете, и в профилактиката на микроелементозите при новородените и растящите прасета – прояви на анемия, хипотрофичен синдром, диарии и др.

С хелатирането на микроелементите се преодоляват и някои технологични проблеми при производството на фуражи, свързани с хомогенизирането на компонентите, несъвместимости, проблеми при транспорта и съхранението им.

През последните години у нас се правят усилия за внедряване на железни хелати

( протеинати ) при хранене на свинете с оглед оптимизиране на теглото, здравословното състояние и развитието на новородените и подрастващи прасета. Поради технологични трудности при производството на тези протеинати те не са намерили приложение в практиката при храненето на свинете-майки и прасетата. У нас бе синтезиран нов железен хелат, с участието само на една аминокиселина ( метионин ), което предполага по-лесното му производство, в промишлени условия. Този продукт, наименован кодово железен комплекс на метионина ( ЖКМ ), бе обект на нашите изследвания.

СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящите изследвания бе да проучим токсичността, бионаличността и клиничната ефективност ( антианемично действие ) на новосинтезираният железен комплекс на метионина ( ЖКМ ) при лабораторни животни и прасета и възможностите за профилактика и терапия на желязодефицитната анемия чрез перорално приложение на хелатирано желязо и да изясним ефекта от приложението му. Във връзка с това си поставихме задачи в следните направления :1.Токсикологични изследвания

а ) Остра перорална токсичност на ЖКМ при бели мишки ;

б ) Субхронична перорална токсичност ( 30 дни ) и поносимост на

ЖКМ при анемизирани бели плъхове ;2. Бионаличност на експерименталния хелат ЖКМ при 32-дневни прасета

а ) Пилотен експеримент ;

б ) Основен експеримент ;

3. Клинико-фармакологични изследвания при лабораторни животни

а ) Влияние на различни дози ЖКМ върху някои хематологични

показатели в кръвта и депониране на желязото в черния дроб

при анемизирани бели плъхове ;

б ) Депониране и антианемично действие на ЖКМ, сравнително с

железен сулфат при анемизирани бели плъхове ;

в ) Депониране и антианемично действие на ЖКМ, сравнително с

референтен продукт ( METH-IRON 65 ) при анемизирани бели

плъхове ;

4. Клинична ( антианемична ) ефективност при свине

а) Проучване на възможностите за профилактика на желязодефицитната анемия

при новородените прасета с помощта на ЖКМ;

б) Проследяване оползотворяването на желязото, включено в дажбата на

бременни свине под формата на ЖСКМ, с оглед профилактиката на анемията

при новородените прасета ;

● Определяне съдържанието на желязо в коластрата на свине-майки,

непосредствено преди раждане ;

● Определяне на депонираното желязо във вътрешни органи

( черен дроб и слезка ) при родените прасета ;
  1. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

II.1. МАТЕРИАЛИII.1.1 Опитни животни
В различни опити използвахме общо 295 лабораторни и селскостопански животни – 50 бели мишки от женски пол ( линия ICR ), с тегло 18-22 g , 68 бели плъха от мъжки пол с тегло от 100 до 150 g ( порода Wistar ), 12 свине-майки, 121 новородени прасета ( на възраст до 6 часа ), 32 новородени прасета ( на възраст до 72 часа ) и 12 прасета ( на 32-дневна възраст ), всички от хибрид Кембъроу. Експерименталните изследвания със свине-майки проведохме при условията на Свинекомплекс в с.Зелен дол1 ( Софийска област ) и в Учебно-опитна база “Враждебна” към Факултета по Ветеринарна медицина ( новородени прасета ). В свинекомплекса технологията на отглеждане бе от промишлен тип : групово отглеждане на бременните свине, в халета; единично отглеждане на лактиращите свине в повдигнати фиксирани боксове; прасетата се отглеждаха при майките (повдигнат под – 150  200  45); липсва разходка на открито и зелена храна в дажбата. Във всички опити животните бяха разделени на групи: опитни и контролна, които бяха поставени при еднакви условия на хранене и гледане.

Експериментите бяха проведени съгласно изискванията на Наредба № 25 от 10.06.2003 г. за защита и хуманно отношение към опитните животни, ДВ. бр. 59 от 1.07.2003 г.II.1.2 Лекарствени продукти, използвани в проучванията

II.1.2.1 Експериментални лекарствени продукти
а) Железен комплекс на метионина ( железен сулфатен комплекс на метионина ) – 14 % желязо, 34 % метионин, сулфат 22,5 % и вода 29,5 %, синтезиран в Катедра Органична химия – Химико технологичен и Металургичен университет 2. Получен чрез взаимодействие на DL-метионин и Fe SO4. 7H2O в среда на вода. Изолира се с почти количествен добив. Продуктът е доказан чрез атомно абсорбционен метод. Метиониновият остатък е доказан чрез инфрачервен близък спектър. Молекулна маса 426,

_________________1 Благодарим на д-р Д.Петлов за помощта при провеждането на експериментите в

Свинекомплекс Кембъроу ММ5 АД, гр. Благоевград.2 Железният комплекс на метионина е синтезиран и химически характеризиран от

доц. Л. Везенков, за което му благодарим.

НООССНNH2


Fe SO4 2-
CH2 - CH2S – CH3 . 7 H2O


Структурна формула на ЖКМ

Теоритично изчисленото количество на желязото е 13,11 %. Продуктът е създаден по оригинална технология, трудно разтворим, не е хигроскопичен. ЖКМ е аморфно вещество със светло-жълт цвят.II.1.2.2 Референтни лекарствени продукти
а) METH-IRON 65 – 14,5 % желязо, 33 % метионин, 21,2 % протеин, 34,7 % пепел и 0,6 % сол, произведен от Zinpro Co., (Canada) ;

б) Железен сулфат (монохидрат ч.з.а.) – съдържание на желязо 32,87 %, молекулна маса 169,18, произведен от MERCK ;

в) Феродекстран-100 – желязодекстранов комплекс, съдържащ 100 mg Fe 3+/ ml, произведен от Alvetra GmbH, Австрия ;

II.1.2.3 Материали за изследване


По време на опитите бяха вземани следните материали за анализ : кръв, кръвна плазма, вътрешни органи ( черен дроб, слезка и др.) и коластра.

Кръвта при свинете-майки и прасетата вземахме със стерилни игли от очния синус сутрин, през определени интервали от време ( при свинете-майки на 20-ия и 10-ия ден до раждането и непосредствено преди раждането; при новородените прасета - на 1-ия, 15-ия и 30-ия ден. Определяхме количеството на хемоглобина, броя на еритроцитите и левкоцитите (в 1 mm3 кръв) и хематокрита. При част от прасетата допълнително бяха изследвани и някои други показатели : MCV, MCH, MCHC, RDW, THR, MPV, Pct, PDW, Lym., Mon., Gra.

При плъховете кръвта вземахме със стерилни игли от латералната опашна вена сутрин, през определени интервали от време. Определяхме количеството на хемоглобина, броя на еритроцитите (в 1 mm3 кръв), ретикулоцитите и хематокрита.

В кръвната плазма определяхме аминотрансферазите – ALAT и ASAT, кръвна захар и урея.

Вътрешните органи (черен дроб и слезка) вземахме след декапитиране на прасетата непосредствено след раждане. Определяхме съдържанието на желязо. При плъховете черен дроб и слезка вземахме след декапитиране непосредствено в края на всеки експеримент.

Коластра бе вземана от предните мамарни комплекси от всяка опитна свиня-майка непосредствено преди опрасването за определяне количеството на желязо в нея.

II.2. МЕТОДИ


II.2.1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ НА РАБОТА
II.2.1.1. За установяване на средната летална доза (LD50) на ЖКМ при женски бели мишки бяха използвани 50 животни, разделени на 8 групи ( по 6 животни във всяка група ), третирани еднократно вътрешно с ЖКМ, както следва:

I група – третирани с 2000 mg/kg м. от 10 % разтвор на ЖКМ ;

II група – третирани с 2500 mg/kg м. от 10 % разтвор на ЖКМ ;

III група – третирани с 3000 mg/kg м. от 10 % разтвор на ЖКМ ;

IV група – третирани с 3500 mg/kg м. от 18,6 % разтвор на ЖКМ ;

V група – третирани с 4000 mg/kg м. от 18,6 % разтвор на ЖКМ ;

VI група – третирани с 4500 mg/kg м. от 18,6 % разтвор на ЖКМ ;

VII група – третирани с 5000 mg/kg м. от 18,6 % разтвор на ЖКМ ;

VIII група – контролна група ( нетретирана ) ;

II.2.1.2. Субхроничната токсичност ( 30 дни ) и поносимост на ЖКМ беше проучена при 30 анемизирани мъжки бели плъхове, разделени на 5 групи ( по 6 животни във всяка група ), които в продължение на 30 дни получаваха царевично брашно с добавка на ЖКМ в дозировки съответно:

I група – третирани с 100 ppm ;

II група – третирани с 500 ppm ;

III група – третирани с 1500 ppm ;

IV група – третирани с 2500 ppm ;

V група – контролна ( без добавка на ЖКМ ) ;II.2.1.3. За установяване на бионаличността на ЖКМ при прасета бяха използвани 12 прасета от 2 свине-майки, хибрид “Кембъроу”, на 32-дневна възраст, със средно тегло 6,5 kg и разделени в 2 групи ( по 6 животни във всяка група ) и третирани с ЖКМ както следва:

I група - третирахме перорално в доза 50 mg Fe/kg м.( еднократно ), под формата на суспензия, дадена с мерителна лъжичка.

II група - третирахме венозно ( vena cava cranialis ) с ЖКМ стерилен разтвор в доза 20 mg Fe/kg м., еднократно.

II.2.1.4. За установяване влиянието ( тестване ) на различни дози ЖКМ върху някои хематологични показатели в кръвта и депонирането на желязото при анемизирани бели плъхове бяха използвани 30 животни, разделени в 5 групи ( по 6 животни във всяка група ), които в продължение на 30 дни получаваха царевично брашно с добавка на ЖКМ в дозировки съответно:

I група – третирани с 100 ppm ;

II група – третирани с 500 ppm ;

III група – третирани с 1500 ppm ;

IV група – третирани с 2500 ppm ;

V група – контролна ( без добавка на ЖКМ ) ;II.2.1.5. За определяне депонирането и антианемичното действие на ЖКМ, сравнително с железен сулфат при анемизирани бели плъхове бяха използвани 21 животни ( Wistar ), с тегло от 100 до 150 g, разделени в 3 групи ( по 7 животни във всяка група ), които в продължение на 30 дни получаваха царевично брашно с добавка на ЖКМ и железен сулфат съответно:

I група – третирани с ЖКМ в дозировка 500 ppm ;

II група – третирани с железен сулфат в дозировка 500 ppm ;

III група – контролна ( без добавка на ЖКМ ) ;
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница