Специализиран проект пуп – пз (План за застрояване), Възстановяване и рекултивация на нарушена територия депо за битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, Община ЕленаДата24.10.2018
Размер118 Kb.
#96879

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на Община Елена за инвестиционно предложение „Специализиран проект ПУП – ПЗ (План за застрояване), Възстановяване и рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, Община Елена“ и „Работно проектиране за обект закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, община Елена , на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Цел на ИП е закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Елена и привеждане на съществуващото депо за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания. Към документацията е приложено техническо задание за изработване на специализиран Подробен устройствен план - План за застрояване (СПУП-ПЗ). Плана обхваща следните ПИ№107001,000526,001916,000535,108001,000536,000681,108038,108037,108003,108004 и 108005 по КВС на землище гр. Елена, попадащи изцяло или частично в обхвата на депото за битови отпадъци.

Със СПУП територията ще се отреди за „Възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци.“

През годините сметището се е разраснало до 25.716 дка и е засегнало следните ПИ:

- №107001, с НТП „Изоставена орна земя” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, общ. Елена;

- №000526, с НТП „Река” – собственост на държавата, МОСВ;

- №001916, с НТП „Местен път” – община Елена;

- №000535, с НТП „Сметище” – община Елена;

- №108001, с НТП „Пасище” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, община Елена;

- №000536, с НТП „Полски път” – община Елена;

- №000681, с НТП „Храсти” – община Елена;

- №108038, с НТП „Изоставена орна земя” - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, общ. Елена;

- №108037, с НТП „Изоставена орна земя” – частна собственост;

- №108002, с НТП „Нива” – частна собственост;

- №108003, с НТП „Нива” - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, община Елена;

- №108004, с НТП „Нива” – частна собственост;

- №108005, с НТП „Нива” – частна собственост.
Общата площ подлежаща на рекултивация е 25.716 дка.

Основни дейности, които ще се извършат са - Техническа рекултивация, Отвеждане на повърхностни води, Третиране на инфилтрат, Газоотвеждаща система, биологична рекултивация. Основните цели на проекта са: • Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води;

 • Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване;

 • Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство;

 • Създаване на подобен на околното пространство ландшафт;

 • Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

Техническата рекултивация ще се изпълни чрез вертикална планировка на терена, свързана със събиране, предепониране на място и оформяне на сметищното тяло, с цел постигне на оптимален наклон на откосите, които да осигурят устойчивост без допълнително укрепване, управление на водните потоци при валежи и създаване на ландшафт.

Всички гореописани дейности определят проектните решения относно вида на рекултивацията, оценка за наличието и третирането на биогазовете, начина на управление на водите, отделянето на чистите повърхностни води от инфилтрираните атмосферни води, ландшафтно устройство и безконфликтно вписване в околната среда.

След вертикалното планиране ще се извършат дейностите по същинската рекултивация на сметището.

Основните дейности по изпълнение на техническата рекултивация са: 1. Изкопни дейности на стари отпадъци;

 2. Предепониране;

 3. Изкоп на хумус преди предепонирането и използването им за възстановяващ слой от 30 см. на замърсените терени;

 4. Полагане на 15-20 см. запечатващ слой от глина по дъното на новозаетите площи, преди предепонирането;

 5. Отвеждане на инфилтрата от тялото на депото посредством дренажни тръби DN100-перфорирани, засипани с промита баластра, към резервоар от НDРЕ с обем 6 м3;

 6. Преоткосиране на част от съществуващите отпадъци с минимален наклон за стабилност на тялото на депото;

 7. Полагане на запечатващ почвен слой върху предепонираните и преоткосирани отпадъци с дебелина 30-35см;

 8. Полагане на газов дрениращ слой от дренажен геокомпозит за отвеждане на газовете в газовите кладенци;

 9. Изграждане на минимум 3 газови кладенца;

 10. Доставка и полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана;

 11. Полагане на дренажен геокомпозит за отвеждане на повърхностните води;

 12. Полагане на два пласта по 35 см. пръст и 30 см. хумус върху дренажния геокомпозит.

Отвеждане на повърхностните води:

Посредством дейностите по вертикалната планировка ще се осигурят оптимални наклони, непозволяващи управление на водните потоци атмосферни води. Предвиденият слой от дренажен геокомпозит ще отвежда проникналите природни води извън тялото на депото до зоната на обходните канавки.

Околния терен и самото решение на вертикалната планировка ще създават по естествен път оттичането на падналите води в съществуващото дере.

Проекта предвижда изграждането на трапецовидни отводнителни канавки около контура на депото.Третиране на инфилтрат

В депото, отпадъците са силно уплътнени и трудно би проникнала външна вода. При дейностите по предепонирането, частично ще се наруши тяхната плътност и при дъждовно време е възможно проникването на дъждовната вода в тялото на депото. От нея е възможно формирането на инфилтрат. С цел ограничаването на неговото изтичане е предвидено изграждане на тръбен дренаж за улавянето на формирал се инфилтрат и отвеждането му към ретензионен басейн. Събрания инфилтрат ще се извозва с цистерната до най-близката ПСОВ.Газоотвеждаща система

Отделянето на сметищни газове продължава до около 30 години. По тази причина можем да считаме, че отделянето на сметищния газ е със затихващи функции.

За целта проекта предвижда след запръстяването на последния слой отпадъщи, да се положи разделителна геомембрана и геокомпозитен дренажен материал.

Дренажният геокомпозит представлява дренажен пласт, състоящ се от пласт геотекстил и водонепропускливо ядро от полиетилен с висока плътност и кутиеобразна форма. За конкретното приложение не е подходящо да се използват дренажни геокомпозити с сърцевина от полипропиленова или полиетиленова, водопропусклива мрежа, тъй като газа ще достигне до бентонитовата геомембрана и ще доведе до намаляване способността на бентонита да набъбва.

През около сто метра един от друг е предвидено изграждането на газоотвеждащи кладенци. На изхода на всеки кладенец се предвижда монтирането на вентилатор на собствена тяга.

Биологична рекултивация

Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия - обработване на почвата, брануване, наторяване (минерално торене), създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, както и засяване на подходящи за условията тревни смески. Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата. Предвиждат се и отгледни мероприятия за период от 3 години.

Цел на ИП е закриване и рекултивация на депо за ТБО на гр. Елена и привеждане на съществуващото депо за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания. Дейностите предвидени в ИП не са поименно изброени в Приложение №1 и 2 на ЗООС, но предвид наличието на съпътстващи дейности (система за газоотвеждане, система за събиране и третиране на инфилтрата и др.), считам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС.

Във връзка с гореизложеното за настоящото ИП следва да се проведе процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имота не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000280 „Златаришка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на 0,43 км.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 18.05.2017 г./г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница