Специализирана болница за активно лечение по онкология-еадстраница1/8
Дата21.01.2017
Размер1.21 Mb.
#13233
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

        София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6


Тел: 807 61 00, Факс 872 06 51, http://sbaloncology.bg


Анализ и комплексна оценка на качеството на данните в Българския национален раков регистър
Автореферат
на Дисертационен труд

за присъждане на научна степен „доктор по медицина”

по научната специалност „Онкология”, шифър 03.01.46


Докторант: Научен ръководител:Д-р Надя Димитрова Доц. Д-р Здравка Валерианова

София, 2012 г.


Съдържание:

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6 1

1. Въведение 5

3. Резултати и обсъждане 12

3.1. Оценка на аспекта „сравнимост на данните” 15

3.1. Оценка на аспекта „сравнимост на данните” 15

3.1.1. Топография и морфология на тумора 15

3.1.2. Дата на заболяване 15

3.1.3. Начин на доказване на диагнозата 16

3.1.4. Първична множественост 17

3.1.5. Стадий на злокачественото заболяване 18

3.2. Оценка на аспекта „пълнота на данните” 22

3.2. Оценка на аспекта „пълнота на данните” 22

3.2.1. Стабилност на заболяемостта през годините; 22

3.2.2. Сравнение на заболяемостта в различни популации. 24

3.2.3. Форма на възрастово-специфичните криви на заболяемост 25

3.2.4. Заболяемост от злокачествени заболявания в детската възраст 28

3.2.5. Съотношение смъртност/заболяемост (М/I) 29

3.2.6. Метод за “повторно установяване” на случаи (capture-recapture method) 32

3.2.7. Съотношение между броя на случаите, съобщени със смъртен акт и показателя смъртност/заболяемост (DCN/M:I метод) 34

3.2.8. Процедури за издирване на информация за съобщените със свидетелство за смърт - резултати от анкета сред регионалните ракови регистри 36

3.3. Валидност 39

3.3. Валидност 39

3.3.1. Mорфологична верификация (MV) на диагнозата 39

3.3.2. Регистрирани само по данни от свидетелствата за смърт (DCO) 42

3.3.3. Анализ на случаите с липсващи данни за отделните им характеристики 45

3.3.3.1. Неуточнена локализация на злокачественото заболяване 45

3.3.3.2. Неуточнен стадий на злокачественото заболяване 47

3.3.3.3. Други характеристики на случаите със злокачествени заболявания 49

3.3.4. Вътрешна съгласуваност на информацията в регистъра 49

3.4. Роля на БНРР в дейностите за контрол на рака 50

3.4. Роля на БНРР в дейностите за контрол на рака 50

4. Основни изводи 54

5. Заключение 54

6. Приноси 55
Съкращения:


AAPC

Аverage annual percent change

AJCC

American Joint Committee on Cancer

APC

Аverage percent change

Cl

Клиницисти

DC

Death certificates

DCI

Death certificate initiated

DCN

Death certificate notification

DCO

Death certificate only

ENCR

European Network of Cancer Registries

EUROCIM

Европейска база данни за злокачествени заболявания

IACR

International Association of Cancer Registries

IARC

International Agency for Research on Cancer

M/I

Mortality:incidence ratio

MLE

Maximum likelihood estimate

MV

Morphologycally verified

P

Патолози
PC

Percent change

PSU

Primary site uncertain

SEER

Surveillance Epidemiology and End Results

SU

Stage unspecified

UB

Неизвестен начин на доказване на диагнозата

UICC

International Union Against Cancer

БД

База данни

БДУ

Без допълнителни уточнения

БНРР

Български национален раков регистър

ГД"ГРАО"

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

ГИИЦ

Главен информационно-изчислителен център

ЕГН

Единен граждански номер

ИС

Информационна система

ЛВ

Лимфни възли

ЛЗ

Лечебно заведение

ЛПЗ

Лечебно-профилактично заведение

МЗ

Министерство на здравеопазването

МКБ

Международна класификация на болестите

МКБ-О

Международна класификация на болестите за онкология

МНЗСГ

Министерство на народното здраве и социалните грижи

НЗОК

Национална здравно-осигурителна каса

НИО

Научен институт по онкология

НИОИ

Научно-изследователски онкологичен институт

НОМС

Научно-организационна методична секция

НПО

Неизвестно първично огнище

НРР

Национален раков регистър

НСИ

Национален статистически институт

ОМО

Организационно-методичен отдел

ОПЛ

Общопрактикуващ лекар

ПМ

Първична множественост

ПРР

Популационен раков регистър

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РЗОК

Районна здравно-осигурителна каса

РРР

Регионален раков регистър

СЗО

Световна здравна организация

ТЕЛК

Трудово експертна лекарска комисия

ЦНС

Централна нервна система


С благодарност!
На колегите от Националния раков регистър и от Регионалните ракови регистри, чиито усърден труд през годините е направил възможно настоящето проучване.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница