Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести роман” еоод – гр. РоманДата19.10.2018
Размер112.27 Kb.
#91308
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

гр. Роман, ул. “Димитър Благоев” № 2 тел. 09123/2206

П О В Т О Р Н А П О К А Н А

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2 на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата,
КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково обслужване на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

за срок от три години.
Вид и характеристика на финансовите услуги: обслужване на разплащателна сметка, касови операции, преводи от сметка на“СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

Прогнозна стойност 10000,00 лева без ДДС


Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, при следните показатели:НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: максимална оценка и тежест при изчисляване на комплексната оценка 40 т.

1.1. Срок за обслужване на плащанията - максимална оценка 10 точки.

Банката да приема платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден

За преводи наредени през БИСЕРА:

 • до 16 ч. - 5 точки;

 • до 15 ч. - 3 точки;

 • до 14 ч. - 2 точки;

За преводи наредени преводи през РИНГС:

 • до 16 ч. - 5 точки;

 • до 15 ч. - 3 точки;

 • до 14 ч. -2 точки;

1.2. Наличие на развита ATM мрежа на територията на гр. Роман- максимална оценка 10 точки.

1.2.1. първа позиция -10 точки;

1.2.2. втора позиция - 5 точки;

   1. трета позиция - 2 точки;

1.3. Предоставяне на допълнителни услуги по дебитни карти - максимална оценка 15 точки.

1.3.1.Предоставяне на кредит - овърдрафт по дебитна карта на служителите на Възложителя -максимална оценка 5 точки:

 • в размер до 5 нетни работни заплати – 5 точки;

 • в размер до 3 нетни работни заплати - 3 точки;1.3.2.Предлагане на дебитни карти с максимално ниво на защита максимална оценка 5 точки:

 • безконтактни карти с ЧИП технология - 5 точки;

 • карти с ЧИП технология - 3 точки:

1.3.3.Други услуги при използване на дебитна карта — максимална оценка 5 точки;

 • предлагане/използване на платформа за сигурни интернет плащания - 2 точки;

 • предлагане на участия в програми за лоялност - 3 точки;


2. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 т.

 1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка при кандидатите във връзка с изплащане на трудови възнаграждения на служителите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 2. : най- ниска цена - 15т., втора позиция - 10т., трета - 5т.

 3. Такси и комисиони за касови операции: най- ниска цена - 5т., втора позиция - 3т., трето място - 1т.

 4. Такси за преводи от сметка на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 5. : най- ниска
  предложена цена - 10т., втора позиция - 5т., трета - 1т.

 6. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 7. : най- ниска предложена цена - 15т., втора позиция - 10т, трета - 5т.

 8. Лихва по разплащателна сметка и депозитни продукти за период не по- кратък от 7 (седем) дни: най- висок предложен лихвен процент - 15т, втора позиция - 10т., трета - 5т.


Срок за представяне на оферти: до 15.30 ч. на14.10.2015г.

Отваряне и разглеждане на офертите 11,00 часа на 15.10.2015г. в кабинет 315 ет.2


Място за подаване на офертата: Канцелария на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

ул. Димитър Благоев № 2 кабинет №.315.
Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на Възложителя: htt//sbdplbb-roman.com
Управител: ...................................

/д-р Владимир Ненов/

УКАЗАНИЯ за изготвяне и подаване на оферта

за Избор на финансова институция за обслужване на СБДПЛББ-Роман ЕООД

1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта.


2. Изисквания към офертата

 • Списък на представените документи, по образец

 • Данни за лицето, което прави предложението,- по образец

 • Удостоверение за актуално състояние или копие от документ за ЕИК или декларация с посочване на ЕИК;

 • Заверено от участника копие от лиценз за извършване на банкова дейност

Ако участникът е банка със седалище в Република България се представя издаден от БНБ в полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност. Ако участникът е банка със седалище в трета държава, която е получила разрешение от БНБ да извършва банкова дейност в Република България чрез клон, се представя издаден от БНБ в полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност в Република българия чрез клон. Ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава-членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България, се представя издаденото в полза на този участник разрешение за извършване на ба'нкова дейност от компетентните органи на държава-членка и писмени документи за изпълнение на процедурата по чл.21 от Закона за кредитните институции, а именно уведомлението до БНБ от компетентните органи на изпращащата държава относно намерението на съответната банка да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, ако са изтекли повече от два месеца от постъпването му в БНБ или съобщението на БНБ, че банката може да започне извършване на дейност на територията на Република България чрез клон или по чл.22 от Закона за кредитните институции, а именно уведомлението до БНБ от компетентния орган, издал лиценза. Разрешението за извършване на банкова дейност, ако е на чужд език, се представя в официален превод на български език. Чуждестранни банки от държави членки, получили лиценз за извършване на банкова дейност чрез клон в Република България преди влизането в сила на Закона за кредитните институции представят издадения от БНБ лиценз.

 • Нотариално заверено копие от пълномощно на лицето, подписало офертата, в случаите, когато тя не е подписана от законните представители на банката .

 • Декларация за липса на обстоятелствата, изброени в чл.47 ал.9 от ЗОП, по образец .Изискванията се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

 • Декларация за липса за приемане условията на проекто-договора

 • Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

 • Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки • Предложение за изпълнение на поръчката по неколичествените показатели (Техническо предложение), по образец

 • Предложение за изпълнение на поръчката по количествените показатели (Ценово предложение), по образец –

 • Проект на договор –подписан и подпечатан

Валидността на ценовото предложение да не е по-малко от 90 календарни дни .

Офертата се подписва от законен представител на банката или от изрично упълномощено лице.

Банките-кандидати следва да представят оферта, която да съдържа предложение по всеки един от посочените по-горе подпоказатели.

Всеки участник има право да представи само една оферта и само един вариант на оферирания материал.

: “Оферта за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман“, за срок от 36 месеца.

Не се приемат предложения – незапечатани, маркирани и с нарушена цялост.

Срок за представяне на оферти: до 15.30 ч. на 14.10.2015 г.

Място за подаване на офертата: Канцелария на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

ул. Димитър Благоев № 2 кабинет №.315.

Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на Възложителя: htt//sbdplbb-roman.com

В седмичен срок от издаване на настоящата заповед да се публикува покана за оферти на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на официалния сайт на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман“ http//sbdplbb-roman.com в профила на купувача и във пет медии В поканата да се посочат видът и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът, показателите и относителната им тежест , методиката за определяне на комплексната оценка на офертите , крайният срок и мястото на представянето им и датата и мястото на провеждане на конкурса.

При представенa офертa на поне една институция, ще се разгледат офертите за избор на изпълнител на 15.10.2015 година от 11:00 часа в кабинет 315 ет.2 в сграда на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман.

В случай, че са представени оферти от по-малко от пет институции да се публикува повторна покана за оферти при същите условия и ред и срок за получаване на офертите 5 работни дни.Изборът на изпълнител да се извърши независимо от броя на представените оферти.

Утвърждавам текста на поканата и приложенията към нея.ІV.Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Получаването, разглеждането и оценката на офертите да се извърши по реда, на чл.101г от ЗОП И с вътрешните правила на Болницата.

Членовете на комисията, на които е възложено приемането, разглеждането и оценката на офертите, след получаване на офертите представят декларации за обстоятелствата по чл.35 ал.І т.2 - 4 от ЗОП.

Комисията да състави протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, при следните показатели:НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: максимална оценка и тежест при изчисляване на комплексната оценка 40 т.

1.1. Срок за обслужване на плащанията - максимална оценка 10 точки.

Банката да приема платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден

За преводи наредени през БИСЕРА:

 • до 16 ч. - 5 точки;

 • до 15 ч. - 3 точки;

 • до 14 ч. - 2 точки;

За преводи наредени преводи през РИНГС:

 • до 16 ч. - 5 точки;

 • до 15 ч. - 3 точки;

 • до 14 ч. -2 точки;

1.2. Наличие на развита ATM мрежа на територията на гр. Роман- максимална оценка 10 точки.

1.2.1. първа позиция -10 точки;

1.2.2. втора позиция - 5 точки;

   1. трета позиция - 2 точки;

1.3. Предоставяне на допълнителни услуги по дебитни карти - максимална оценка 15 точки.

1.3.1.Предоставяне на кредит - овърдрафт по дебитна карта на служителите на Възложителя -максимална оценка 5 точки:

 • в размер до 5 нетни работни заплати – 5 точки;

 • в размер до 3 нетни работни заплати - 3 точки;1.3.2.Предлагане на дебитни карти с максимално ниво на защита максимална оценка 5 точки:

 • безконтактни карти с ЧИП технология - 5 точки;

 • карти с ЧИП технология - 3 точки:

1.3.3.Други услуги при използване на дебитна карта — максимална оценка 5 точки;

 • предлагане/използване на платформа за сигурни интернет плащания - 2 точки;

 • предлагане на участия в програми за лоялност - 3 точки;


2. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 т.

 1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка при кандидатите във връзка с изплащане на трудови възнаграждения на служителите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 2. : най- ниска цена - 15т., втора позиция - 10т., трета - 5т.

 3. Такси и комисиони за касови операции: най- ниска цена - 5т., втора позиция - 3т., трето място - 1т.

 4. Такси за преводи от сметка на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 5. : най- ниска
  предложена цена - 10т., втора позиция - 5т., трета - 1т.

 6. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 7. : най- ниска предложена цена - 15т., втора позиция - 10т, трета - 5т.

Лихва по разплащателна сметка и депозитни продукти за период не по- кратък от 7 (седем) дни: най- висок предложен лихвен процент - 15т, втора позиция - 10т., трета - 5т. Протоколът да се представя на Управителя на Болницата за утвърждаване, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и се публикува в профила на купувач на Болницата.

С класирания на първо място кандидат да се сключи писмен договор, включващ всички предложения на определения за изпълнител кандидат.При сключването на договора определеният изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.І т.1 и ал.5от ЗОП.
3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.


Управител: ...................................

/д-р Владимир Ненов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница