Специализирано спортно училище "тодор каблешков"Дата02.02.2018
Размер16.09 Kb.
#53454

СПЕЦИАЛИЗИРАНО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Гр.Стара Загора, кв.”Кольо Ганчев”, ул.”Градинарска” 16, Дирекция тел. 607-400, e-mail: soutksz@abv. bg.

________________________________________________________________________________________

З А П О В Е Д


№ 372 /14.12.2016 год

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14 от ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, Протокол от проведено събрание на родителите/вх.№1913/09.12.2016г./О П Р Е Д Е Л Я М:
Състава на Обществения съвет към ССУ „Тодор Каблешков“, както следва:

1.Асен Найденов Асенов- представител на финансиращия орган Община Стара Загора;

2. Милен Атанасов Димитров-представител на родителите;

3.Мирена Петрова Трифонова- представител на родителите;

4.Мария Кънчева Стайкова- представител на родителите;

5.Емилия Николова Драгиева-представител на работодателите;


Резервни членове:

1.Мариан Костов Марков- представител на родителите;

2.Даниела Минчева Михалева- представител на родителите;

3.Димчо Генов Димов- представител на родителите;

4.Росен Митков Гогошев- представител на работодателите;

Общественият съвет изпълнява правомощията си съгласно Правилника. Членовете се определят за срок от три години. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.

В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата.

Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените лица и се обяви на видно място в училището, както и публикува на сайта на училището.ДИМО НЕДЕЛЧЕВ

Директор на ССУ

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница