Специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“ предмет на поръчката



Дата08.05.2018
Размер39.37 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на ОБЩЕСТВЕНА поръчка с предмет: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОРЪЧКА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА“
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
„Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“ обособена в две позиции:

Обособена позиция №1: „Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“

Обособена позиция №2: „Отпечатване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“

• Всеки един от участниците може да направи предложение за една или двете позиции, съгласно спецификациите.



2. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договорите с фирмите, избрани за изпълнители на обществената поръчка, следва да бъдат сключени със срок на действие до окончателно изплащане на изпълнената и приета доставка.

• Срок на изпълнение на доставките – до 30 дни от сключване на договора.

• Място на доставка: Краен получател – 24 РЗИ.

• Доставката на отпечатаните специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършва по изготвеното разпределение приложение № 1 на количествата специални рецептурни бланки и специални формуляри за поръчка до крайните получатели, по списък, приложение № 2 към техническите условия.
3.НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

• Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи до краен получател с ДДС, мита и такси: стойност на доставката, опаковка, транспорт.

• Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

• Предлаганите цени могат да бъдат посочени с точност до втори знак след десетичната запетая.



4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

• Заплащането на стоките по договора се извършва в лева, отложено в срок до 60 дни, чрез банков превод, след представяне на следните документи:

а) фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2 броя заверени копия;

б) приемателно – предавателни протоколи, съгласно чл. 52, ал. 3 от Наредба № 4/2009г. на министъра на здравеопазването и съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 21/2000 г. на министъра на здравеопазването.

в) обобщен опис на протоколите.



5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Гаранциите за участие в процедурата за всяка отделна позиция е в размер до 1 % от стойността на съответната позиция и е посочена в указанията за изготвяне на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се представят заедно с офертата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите.



6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

• Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента на сключването му и се освобождава след неговото приключване от двете страни.

• Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.
7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

• Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от деня следващ крайната дата за подаването на офертите.


8. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”

• За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената Комисия извършва оценка, въз основа на критерия: „най-ниска предложена единична цена”, като се сравняват ценовите оферти на участниците за всяка отделна позиция от Спецификацията. Офертите на допуснатите участници се класират по низходящ ред въз основа на предложените единични цени по отделни позиции, като участникът, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител на обществената поръчка. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура.



9. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ И СПЕЦИАЛНИТЕ ФОРМУЛЯРИ

Предлаганите специални рецептурни бланки и специални формуляри следва да отговарят на изскванията, определени в спецификациите, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Изпълнителят на поръчката предоставя специалните рецептурни бланки и специалните формуляри на инспекторите по наркотични вещества от РЗИ с приемателно-предавателни протоколи.
10.СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ

Специалната рецептурна бланка и специалния формуляр за поръчка са документи, който подлежат на специален отчет и трябва да се осигури кодова защита на печата.


11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

• Изпълнителят предоставя за одобрение от възложителя мостри от предпечатната подготовка на специалната рецептурната бланка и специалния формуляр за поръчка.
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница