Специалност “медицинска сестра”Дата02.12.2017
Размер401 Kb.
#35852
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

УТВЪРЖДАВАМ: ВЛИЗА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА

(проф. д-р Ваньо Митев, д.м., д.б.н. 2011 / 2012 г.

Ректор
У Ч Е Б Е Н П Л А Н

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНИ

София

2011 г.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Учебният план влиза в сила от учебната 2011/2012 г. Съобразен е с изискванията на Закона за висше образование и с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи” /ДВ 88 от 09.11.2010 г./, както и с Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Продължителността на обучение е 4 (четири) години.

Образователно-квалификационна степен – бакалавър.


Общо часове от теоретична и практическа подготовка, консултации, курсови работи, семестриални и държавни изпити – 5433 академични ччаса

Хорариум теория – 2160 академични часа от които:

- задължителни дисциплини – 2130 часа

- избираеми – 30 часа

Практическо обучение – 3273 академични часа

- Учебна /клинична/ - практика- 1,2,3,4,5,6 учебни семестри – 1140 часа

- Преддипломен /клиничен/ стаж –1600 астрономични часа ( 2133 академични часа)
Кредити:

Един кредит съответства на 15 часа студентска заетост.

Кредити от курса на обучение – 230.00

Кредити от държавни изпити – 10.00

Максимален брой кредити – 240.00


Кратък анализ на обучението
Учебният план отразява теоретичната и практическа подготовка на студентите от специалността медицинска сестра. Учебните предмети и практики са разпределени по години и семестри.

Теоретичната подготовка е на предметен принцип.

Теоретичните часове и упражненията се преподават от хабилитирани преподаватели и главни асистенти, които са над 70% от общия брой, съобразно изискванията на Закона за висшето образование.Практическото обучение:

Практическото обучение осигурява усвояването на професионални знания, умения и поведение.

Обучението е поетапно:

Първи етап – Запознаване със същността на професията, нейният професионален профил, философията и сестринският процес.

Втори етап – Чрез теоретични знания и упражнения в учебно-практически кабинети се изграждат професионални умения и поведение.

Студентите се подготвят за клинична работа и директен контакт със здрави и болни хора. За тази цел в учебно-практическия кабинет студента:

- Наблюдава, разпознава, описва и извършва елементи от умението или цялото умение.

- Умението се отработва под наблюдението на преподавател по здравни грижи;

- Студентът отработва умението до отлично, много добро и добро ниво.

Трети етап – учебно практическа работа в реална обстановка – 1140 часа клинична практика.

Студентите от 1,2,3,4,5 и 6-ти семестър работят под ръководството и наблюдението на преподавател и сестра – наставник. Основното е усвояването на професионални умения. За тази цел са разработени всички умения, които студентът трябва да усвои в различните фази на обучението си – по години и семестри, по медицински и социални направления, съобразно действащия план за практическо обучение.

Учебно-практическата дейност на студентите е отразена в дневници – Студентски дневник за клинична практика. В дневниците са отразени дейностите, подпис от наставника за извършената дейност и оценка от преподавателя.

Четвърти етап – преддипломен стаж 2133 академични часа – по 1067 академични часа на семестър.
Спазват се часовете предвидени в учебния план и планираните клинични бази за обучение.

Студентите работят в реална обстановка с графика на сестра – наставник. Преподавателят по практическо обучение изработва графика, контролира изпълнението му и наблюдава дейностите на студента.

Студентите водят Дневник на стажанта.

Дневникът за преддипломен стаж отразява дейностите на стажанта, броя на интервенциите, които студента трябва да изпълни, оценката от наставника и преподавателя. Наставниците от Учебно-практическите бази се определят по определени критерии.

Обучението във всяко отделение приключва чрез оценка на практическите умения.
Обучението за образователно-квалификационна степен «бакалавър» по специалност «Медицинска сестра» включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните дисциплини осигуряват солидна фундаментална подготовка по избраната широко профилна специалност от професионалното направление. Хорариумът на този вид дисциплини и кредитите, които се получават са регламентирани в този учебен план.

Избираемите дисциплини осигуряват специфични, профилиращи знания и компетенции в по-тесни професионални области на специалността.

Факултативните дисциплини дават възможност за знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години


ДИСЦИПЛИНИ

ОЦЕНКИ

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТРИ

Кредити

ИзпитиБрой семе-стри

Всичко

Теория

Упражн.


Семинари

І

ІІ

ІІІ

ІV

V


VІІ

VІІІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи.

2

1; 2

180

90

90

90

9012

2.

Практически основи на сестринските грижи

1,2,3,4,

5,6

660


2.1.

Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания

3

3

75

25

5075
5


2.2.

Сестрински грижи при болни със соматични заболявания

2

1; 2

90

30

60

45

45
6

2.3.

Сестрински грижи при болни с онкологични заболявания

6

6

30

15

15302


2.4.

Сестрински грижи в педиатрията

3

3

45

20

2545
3

2.5.

Сестрински грижи за неврологично болни

5

5

45

20

25

45


3

2.6.


Сестрински грижи за психично болни

6

6

30

10

20
302

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.7.

Сестрински грижи за родилка и новородено

3

3

30

10

2030
2

2.8.

Сестрински грижи при очни и ушно-носно и гърлени заболявания

4

4

30

10

20


30
2


2.9.

Сестрински грижи за възрастни

6

6

60

30

30
604

2.10

Сестрински грижи по домовете

6

6

60

30

30
604

2.11.

Палиативни сестрински грижи

6

6

30

10

20
302

2.12.

Сестрински грижи при инфекциозно болни

4

4

45

20

25


45

3


2.13.

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания

5

5

60

30

30

60

4


2.14.

Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия

4

4

30

10

20

30

2


3.

Анатомия и клинична патология на човека

1

1

60

30

30

60


4

4.

Физиология и патофизиология на човека

1

1

60

30

30

60


4

5.

Микробиология, паразитология и вирусология

2

2

30

15

15
302

6.

Фармакология

2

2

45

25

20
453

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7.

Медицин. апаратура в сестринс. практ-

ика

5

5

15

8

715

1


8.

Образна диагностика в сестринската практика

4

4

15

8

7

15

1


9.

Медицинска генетика

6

6

15

8

7

15


1

10.

Физикална терапия и рехабилитация

6

6

15

8

7
151

11.

Хигиена и екология

3

3

30

15

1530
2

12.

Лечебно хранене

4

4

15

8

7


15

1

13.

Латински език с медицински термини

1

1

30

15

15

30


2

14.

Клинична лаборатория, биохимия и имунология

5

5

15

8

7

15


1


15.

Патология. Познания за болестите15.1.

Вътрешни болести

3

2;3

90

45

45
45

45
6

15.2.

Гериатрия

6

6

15

8

7
151

15.3.

Хирургия

3

3

75

45

3075
5

15.4.

Анестезиология и интензивно лечение

3

3

45

25

2045
3

15.5.

Инфекциозни болести и епидемиология

4

4

30

15

15


30

2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.6.

Педиатрия с неонатология

4

4

45

25

20


45

3

15.7.

Акушерство и гинекология

4

4

30

15

15


30

2

15.8.

Нервни болести, психиатрия

5

5

30

15

15

30


2

15.9.

Очни болести

5

5

15

8

7

15


1

15.10.

УНГ - болести

5

5

15

8

7

15


1

15.11.

Кожни и венерически болести

5

5

15

8

7

15


1

16.

Промоция на здравето

1

1

15

8

7

15


1

17.

Медицинска психология

1

5

30

15

15

30


2

18.

Медицинска етика и деонтология

1

1

30

15

15

30


2

19.

Детска педагогика и детска психология

4

4

30

15

15


30

2

20.

Социално и здравно законодателство

5

5

30

15

15

30


2

21.

Социална медицина

2

2

30

15

15
302

22.

Медицинско осигуряване при бедствени ситуации

4

4

30

15

15

302


23.

Принципи и методика на обучение

6

6

45

25

20
453

24.

Информатика

2

2

60

20

40
604

25.

Спорт

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

240

-

240

40

40

40

40

40

4016

26.

Две свободно избир.дисц. от :

4,6
30

15

15


15
152

26.1.

Биоетика.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

26.2.

Здравно възпитание26.3.

Алтернативна медицина26.4.

Връзки с обществеността27.

Факултативни дисциплини

5,6
27.1.

Арт-терапия и профилакт.чрез изкуство
15

27.2.

Комуникативен тренинг15


28.

Натовареност по семестри – лек. + упр.2160
1247

400

370

370

355

340

355


29.

Клинична практика

1,2,3,4,

5,6

1140

-

1140

90

180

180

230

230

23046

30.

Преддипломен стаж
7 и 8

2133

-

21331067

1067

40
Общ брой часове5433


913


4520

490

550

550

585

555

570230

кред.

Д Ъ Р Ж А В Н И И З П И Т И (10 кредита)


1. Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи.

2. Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи;

3. Хирургия и анестезиология и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи.

4. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.ВСИЧКО: 240 кредита
Каталог: system -> files -> Image
Image -> Cepu international Italia partner of the Medical University of Sofia invest in Bulgaria
Image -> Семестриални такси на студентите : специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт”
files -> На научния проект (изписва се)
files -> Годишен доклад 2012: важното накратко 1
files -> Зимен семестър медицински факултет
Image -> Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", степен "магистър"
Image -> Уважаеми колеги, Скъпи гости
Image -> Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница